Beleid minister Braks loopt weinig kleurscheuren op Phoma-schimmel blijft verrassen Melkquotum bij belasting aanslag betrokken Behandeling Landbouwbegroting 1987 Bekendmaking landbouwbegroting Overschrijding melkquota groter dan vorig jaar Vooral veel stormschade in Noord-Brabant De agrarische sector zal de komende jaren niet zonder pijnlijke maat regelen doorkomen. Dat gezamenlijke besef is misschien één van de redenen voor de betrekkelijk matte en weinig strijdlustige sfeer die de behandeling van de Landbouwbegroting in de Tweede Kamer ken merkte. Minister Braks werd gespaard, want zijn taak om die pijnlij ke maatregelen door te voeren is een weinig benijdenswaardige. De situatie in enkele sectoren is dusdanig uit de hand gelopen dat een forse ingreep door velen belangrijker wordt gevonden dan de manier waarop dat gebeurt. Er moet nu iets gebeuren en die urgentie Iaat enerzijds weinig plaats voor een visie op langere termijn, en verkleint anderzijds de marges om het door de minister gepresenteerde beleid bij te sturen. PvdA woordvoerder Tazelaar was als vertegenwoordiger van de groot ste oppositiepartij wel aan zijn stand verplicht de ministerenig tegenwerk te bieden, maar een echte angel ont brak. Tazelaar sprak over een "uit gemergelde" begroting en riep de minister op het matje omdat hij de Kamer niet serieus zou nemen. De PvdA'er doelde daarbij op het feit dat Braks onlangs in Luxemburg een verlaging van de melkquota, gekop peld aan een prijsverlaging van de melk had voorgesteld. "Hadden wij al niet eerder bij motie uitgesproken dat bij redelijk (dus verlaagde) quo ta redelijke (dus hogere) prijzen ho ren?" vroeg Tazelaar zich af. "Is deze minister doof? Hardleers? Of heeft hij zijn eigen manier om met de verlangens en uitspraken van de Kamer om te gaan?". De woord voerders van CDA en VVD, respec tievelijk de heren Van Noord en Blauw bejegenden de minister vrien delijker, al haden zij ook wel aan vullende wensen op de gepresenteer de begroting. Beide regeringspartij en benadrukten de positieve effecten van het algemene sociaal- economische beleid van dit kabinet, dat ook op de landbouw afstraalt. EG beleid De nationale situatie is onlosmake lijk gekoppeld aan het EG beleid. Blauw bekeek het Europese beleid met gemengde gevoelens. Hij sprak over "de onbeheersbaarheid van het Europese politieke besluitvor mingsproces" en meende dat de landbouw "het slachtoffer dreigt te worden van de politieke onmacht in Europa". Al in de regeringsverklaring stond te lezen datde inkomens in de agrari sche sector onder druk komen te staan. Van Noord (CDA) citeerde met instemming Landbouwschap voorzitter Varekamp die onlangs zei dat het Landbouwschap bereid is ac- coord te gaan met een tijdelijke in komensdaling mits de genomen maatregelen uitzicht bieden op wer kelijke oplossingen en een betere toekomst voor de sector. "En hoge medeverant woordelij kheidshef fing afschaffing van nationale en regio nale verevening, verhoging van de superheffing, het zijn voor het CDA De phoma is nog lang niet van het toneel verdwenen. Het jaar 1986 heeft ons opnieuw verrast. Het optreden van deze schimmel blijft grillig, blijft op tal van plaatsen onbegrijpelijk. De gevolgen van het kader waarin de phoma geplaatst is in de beleidsmaatregelen zijn hier en daar desatreus te noemen. - Partijen waarin rotte knollen voorkomen afkeuren met een mogelijkheid om bij de Stopa in te leveren onder bijzondere voor waarden. Optreden van de schimmel De phoma-schimmel staat bekend als een koude schimmel en als een wond-parasiet. Volgens de theorie kan de schimmel zich in latente vorm vestigen öp en in de schil. Als de knol beschadigd wordt b.v. bij het rooien of bij het sorteren en de temperatuur is voldoende laag dan kunnen de schimmelsporen naar binnen dringen en na verloop van tijd rot veroorzaken. Deze omstandigheden doen zich vooral voor in Scandinavië en onder andere ook in Schotland en Ierland bij het oogsten. Wanneer in Neder land de pootaardappelen worden ge oogst is de temperatuur in de meeste jaren voldoende hoog om de phoma in rust te laten. Wèl zou de schimmel zijn kans kunnen krijgen bij het sor teren van pootaardappelen bij een wat lage temperatuur. Bij het oogsten van consumptie aardappelen ligt de situatie anders. Onder Nederlandse omstandigheden worden de consumptie-aardappelen steeds later geoogst om toch maar een zo hoog mogelijke opbrengst te verkrijgen. In diverse jaren zijn de temperaturen dan op een niveau dat de schimmel zijn kans kan krijgen, als deze tenminste aanwezig is. De maatregelen tot dusver genomen waren op deze situatie ingesteld. - Pootaardappelen bemonsteren en onderzoeken op het voorko men van latente besmetting. - Bij het vinden van lantente besmetting betreffende partijen verbieden om in Nederland uit te poten; dit ter bescherming van de Nederlandse consumptie teelt. - Meer dan licht besmette partijen na het sorteren in quarantaine. Als geen rot wordt geconstateerd de partij exporteren. Nieuwe theoriën In de loop der jaren hebben zich steeds weer nieuwe theorieën ontwik keld en het beleid werd steeds aan de hand daarvan bijgesteld. Het meest recent was de evaluatie-theorie van Dr. Ir. Turkensteen. Bij de besmet ting is de knol minder belangrijk, maar de factor grond is verreweg de belangrijkste. Lage natte plekken, dichtgemaakte sloten. In het algemeen slechte ont watering en slechte structuur. Dat zijn gunstige omstandigheden voor de phoma. Weer niet de knol. Tij dens de bewaring van het pootgoed "valt" de schimmel er af. Niet de aantoonbaarheid neemt af, maar de besmettingsgraad Met veel pijn en moeite werden de nieuwe denkbeelden aanvaard. Overigens niet overal. Vooral in het zuiden des lands bleef men grimmig denken over de nieuwe theorie en bleef men de O-tolerantie eisen bij goedgekeurd pootgoed voor Benelux-bestemming. Elders sprak in het natte koude en late oogstjaar 1985 het nieuwe denkbeeld wat meer tot de gemoederen. Phoma blijft verrassen En wie had gedacht dat de warme, droge zomer van 1986 ons opnieuw voor een dilemma zou plaatsen? Het valt nu niet meer mee om toch nog het hoofd koel te houden. Vol goede moed zijn vele pootgoedtelers het oogstjaar 1986 ingegaan. Daar waren natuurlijk in de eerste^laats de vrijgestelde rassen. In totaal ruim 25% van het aantal partijen. En dan dat warme, droge weer. In het alge- bespreekbare maatregelen", aldus Van Noord. Marktevenwichtzal al len bereikt worden door het terug schroeven van de interventie, voegde hij daaraan toe. Tazelaar wilde zich niet zo gemakkelijk neerleggen bij inkomensoffers. "Natuurlijk is de inkomenspositie van de boeren niet de enige factor die speelt bij de aan passing van het landbouwbe leid. Maar het is voor mij wel één van de belangrijkste!", zei Tazelaar, die zich afvroeg of de minister niet be zig was met een beleid van koude sa nering. Ook kruiste Tazelaar de de gens met minister Braks over het structuurbeleid. De PvdA'er wilde van de minister de garantie dat de superheffing en de Meststoffenwet daadwerkelijk als instrumenten voor het structuurbeleid zullen worden gebruikt, nu Braks deze twee rege lingen als argument heeft aange voerd om geen vestigingswet in te voeren. Dan moeten de vrijkomende quota ook voor ontwikkelingsbe drijven, probleemgevallen en be drijfsopvolging worden gebruikt vond Tazelaar. Boter Blauw (VVD) maakte meteen van de gelegenheid gebruik om zijn plan voor een versnelde afbouw van de bestaande botervoorraden nogmaals onder de aandacht te brengen. Als er niets gedaan wordt aan de boter voorraden waarschuwde hij, zullen de door de Europese Commissie voorgestelde zuivelmaatregelen geen effect sorteren, omdat de huidige overschotten hun bedervende wer king op het marktmechanisme blij ven houden. Bij de behandeling van de land bouwbegroting kwam vanzelfspre- kendde quotering in de zuivel aan de orde. De discussie, op korte termijn wordt de noodzaak ervan erkend. Op lange termijn liggen de meningen verdeeld. "De CDA-fractie wijst het contingenteringssysteem als perma nent instrument af" zei Van Noord. .Maar wijzigingen of aanvullingen waren er wel vanuit de politieke partijen. Tazelaar: "Door bijvoorbeeld een regeling in te voeren van overdrach ten van het ene jaar naar het andere, door het instellen van een eventueel gedifferentieërde hogere heffing. Maar voor alles door een sterkere verlaging van de quota's. Voor alles ook door een redelijk structuurbe leid met de quota te voeren, dus los koppeling grond/quota en instellen van een Melkbank. Aan het los ver handelbaar maken van de quota, was de CDA fractie volgens Van Noord, "zeker niet toe". Evenmin verwachtte hij resultaat van een Melkbank. Toenemende zorg had Van Noord over de waarde die aan quota wordt toegekend bij grondstransacties, maar zonder daarvoor een oplossing aan te geven. Blauw had nog een verrassing voor de minister in petto. Hij overhandig de hem een drietal recente gecorri geerde aanslagen door de inspectie der directe belastingen, waarbij het quotum wel was aangeslagen. Blauw noemde dit "onfatsoenlijk". Ook van Noord en Tazelaar wilde op dit punt een uitspraak van de minister. Blauw merkte ook nog op dat verde re liberalisering van de superheffing de instemming van de VVD-fractie heeft, inclusief de 20.000 kg grens. "Maar wat gebeurt er nu met de produktie boven die 20.000 kg in dien verkoop actueel is", wilde hij wel van de minister weten. meen goede oogstomstandigheden. Buiten de schurft om prachtige par tijen. En dan toch een vrij groot aantal partijen met phoma. De ene Jobs-tijding na de andere. En de ergste pijn uiteraard voor de telers met de "meer dan lichtafge- keurde partijen". Nu zijn er al weer bewegingen over rot in de partijen van uitgeplant pootgoed dit voorjaar; over dieplig gende phoma en het oppervlakkig op de schil voorkomen; over ver schillen in onderzoek methodiek bij de ene of bij de andere keurings dienst. Dat we buiten phoma-rot in de par tijen moeten blijven staat wel vast; maar hoe dat verder moet voor de komende jaren? In het algemeen heeft de wetenschap ons op tal van plaatsen grote dien sten bewezen. Bij de phoma zou je haast gaan twijfelen. De kunst is nu toch om voorlopig het hoofd koel te houden. De phoma-uitbraak 1986 heeft wei nig of niets te maken met de be leidsmaatregelen van 1985. Voor ve len nu nog een schrale troost dat die maatregelen zijn aangepast, zoals ze zijn aangepast. Bij voorheen ver geleken. Tenslotte De phoma blijft verrassen. Niet een voudig om nu weer een phoma- beleid op te zetten dat enigszins ge loofwaardig is. Ondertussen blijft ons oog gericht op ook andere zaken in de pootaardappelsector. In de komende weken zal veel wor den gediscussieërd over prijs- en hef- fingbeleid voor Stopa 1987. De poot- aardappelbeleidsorganen hebben een voorlopige visie neergelegd bij de Hoofdafdeling Akkerbouw van het Landbouwschap. De betreffende "stukken" hierover kunnen één dezer dagen de diverse landbouworganisaties bereiken. Een goede bodem in de markt kan veel geld kosten, maar geen bodem nog veel meer! A. Vermeer Te weinig geld voor oplossen mestprobleem De 100 miljoen die de regering voor het mestactieprogramma beschikbaar heeft, vermocht nauwelijks enthousiasme te wek ken in de Kamer. "Het is aan de krappe kant", vond Van Noord. "Te weinig in het licht van de in spanning, die van het bedrijfsle ven wordt gevraagd", aldus Ta zelaar. Extra geld voor deze pro blematiek is intussen niet makke lijk te vinden. Blauw maakte zich vooral zorgen over de "dichte re gelgeving" en de afzetproble- men. Bij inwerkingtreding van de wet is er een overschot van 2 mil joen ton mest, rekende Blauw voor. Waar vinden we de ver voerscapaciteit? Ook voorzag hij problemen met de waarde van overschotmest en de risico's van veterinaire en fyt osanitaire in sleep. Blauw verwees naar een eerder ingediende motie waarin om een nota inzake realistische afzetmogelijkheden wordt ge vraagd.Het particuliere initiatief dat zich ontplooit werd door hem uiteraard toegejuicht. Daarin mag de overheid ook wel wat sti mulerend optreden, vond Blauw, die de toezegging gaf hier bij de wetsbehandeling op terug te ko men. Van Noord signaleerde de vele onzekerheden rond de meststoffenwet. Voor de indivi duele veehouder is van belang of er centrale opslag komt en of hij daar zijn mest kwijt kan en op welke termijn",zei de CDA woordvoerder. De Nederlandse melkveehouders hadden halverwege het melkjaar, be gin oktober, hun gezamenlijk quota met 3,75 procent overschreden. Daarmee is de overschotsituatie nog iets ongunstiger dan vorig jaar om dezelfde tijd. Dit blijkt uit cijfers van het Produktschap voor Zuivel. "De praktijk van de afgelopen jaren leert dat tegen het einde van het melkjaar de leveranciers hun melk- produktie fors weten te minderen. Dus zoveel als de overschrijding nu is hoeft het zeker niet te blijven", zegt een woordvoerder van het Pro duktschap, dat overigens geen prog nose geeft van de uiteindelijk te ver wachten overschrijding. De produk tie ligt nu wel ongeveer twee procent boven die van vorig jaar. Glastuinbouw Voor het onderwerp tuinbouw stuurde het CDA een aparte woordvoerder het spreekgestoel te op, de heer P.J.A. van der Sanden. "Waar blijft het sector- beleid?", wilde van der Sanden als eerste van de minister horen. "Daar wordt in de begroting met geen woord meer over gerept". Van der Sanden ging vervolgens in op het aardgascontract tussen het Landbouwschap en de Gas unie. "De overheid mag niet op dat contract inbreken, anders dan via een vernieuwing van het contract door de contract partners zelf", was zijn mening. "Dit geldt evenzeer voor elk der contractanten". Afsrpaak is af spraak, vond ook Tazelaar. Hij herinnerde de minister aan de af spraken tussen overheid en sector om bij een sterke stijging van de tuinbouwgasprijs een compensa tieprogramma van 300 miljoen gulden uit te voeren. Blauw tenslotte, zei dat de voorgeno men verhoging van de aard- gasprijs een concurrentie-aandeel voor het Nederlandse produkt is. De eerste najaarsstorm, die afgelo pen maandag over ons land raasde, heeft veel schade aangericht aan de nog te velde staande gewassen. Ruim 700 akkerbouwers meldden schade bij hun coöperatieve verzekeraar Hagelunie in Den Haag. Het zwaartepunt van de schademel- dingen is afkomstig uit de provincie Noord-Brabant, waar met name de gewassen in de gemeenten Alphen, Someren, Bakel, Mill en omgeving het zwaar te verduren hadden. Van uit het oosten van het land kwamen de meldingen vooral uit de omgeving van Hellendoorn, Losser en Eiber gen. Ruim 90% van de meldingen had betrekking op stormschade in mais. Ook werd er hagelschade ge meld aan de teelt van de doordra gende aardbeien. Hagelunie streeft ernaar om binnen enkele dagen alle verzekerden be zocht te hebben teneinde de omvang van de schade vast te stellen. Ook in totaal meer dan 1.000 glastuinders meldden schade aan hun kassen en gewassen bij Hagelunie. Naast de centra in de Bollenstreek en de Veenstreek werd ook West- en Midden-Brabant (Breda, Zundert en Tilburg en omgeving) getroffen. De verwachting is dat het totale schade beeld zeker in de miljoenen guldens zal lopen. 10 Vrijdag 24 oktober 1986,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 10