Bouwaktiviteiten op hoog peil Zeer veel inzaai groenbemester Pleidooi voor granen korte wenken akkerbouw Meer onderzoek vlassektor Internationaal vlaskongres goed gestemd Premie op goede baktarwe? 'Baktarwe of Baktarwe!' De oogstwerkzaamheden in MIDDEN- EN OOST-BRABANT verlopen zeer voorspoedig. Momen teel hebben we ongeveer 3 a 4 weken aanééngesloten gunstige weersom standigheden. In deze periode is er praktisch geen neerslag gevallen, hetgeen ten voordele is bij de oogst werkzaamheden. De laatste dagen van september is de snijmaisoogst aangevangen. De opbrengstraming en zijn voor dit jaar goed tot zeer goed te noemen. Volgens sommige optimistische ge luiden zou een opbrengst van 150 m3 snijmais per ha geen uitzondering zijn. Vooral percelen, die doorgaans aan de vochtige kant zijn, komen in dit relatief vrij droge jaar aan de hoogste ha-opbrengsten. Aangete kend dient te worden, dat een snij- maisopbrengst van 100 m3/ha voor de meeste jaren, als een goed gemid delde beschouwd mag worden. De grote ha-opbrengsten zorgen voor een zeer matige handel in snijmais en Het invullen van het bouwplan voor 1987 vergt in WEST BRABANT ZUID op veel bedrijven minder tijd dan anders. Voorgaande jaren was het zoeken naar een alternatief gewas voor tar we, dit najaar zal veel wintertarwe uitgezaaid worden als alternatief voor produkten waarmee de markt al jaren overvoerd is. Mede ook door de bijzonder goede weersomstandigheden is men sneller geneigd hiervan te profiteren, im mers zaaien zonder te knoeien is de eerste basis voor een topopbrengst. Dat het financiële resultaat van veel tuinbouwprodukten bedroevend is blijkt uit het feit dat zelfs volle- grondstuinders voor 1987 wintertar we in hun bouwplan hebben zitten. Wintertarwe brengt tenslotte altijd een positief saldo op en dat is van aardappelen, uien en tuinbouwpro dukten niet altijd te zeggen. Veel akkerbouwers die een paar jaar met een tuinbouwteelt gepionierd hebben vallen nu weer terug op tar we. Meer tarwe betekent in ieder ge val dat het areaal 'vrije' produkten voor volgend jaar inkrimpt en dit kan dan weer resulteren in een prijs verhogend effekt. Bij een prijsverlaging van vijf cent per kg spreken we bij tarwe over een bedrag van ƒ400,—, maar bij b.v. aardappelen over een bedrag van rond de ƒ2.000,per ha. Op een afdelingsbestuursvergade ring in West-Brabant sprak het bestuur zich al unaniem uit voor een De algemene stemming op het inter nationaal vlaskongres, het 37e CI.CL.-kongres in Schotland, was er één van optimisme. Dit in tegenstel ling tot vorig jaar toen de stemming in de sektor vrij triest was. Was toen de vlasmarkt doods, dit jaar is daar een grote verandering in gekomen en is er sprake van een levendige veran dering in gekomen en is er sprake van een levendige vraag naar vlasve zels bij de spinnerijen. Daar komt nog bij dat het aanbod van vlasvezels als gevolg van een drastische areaalinkrimping van ca. 20% aanzienlijk lager is. Bovendien is het gewas licht in Frankrijk en Bel gië. In ons land kan gesproken wor- andefe produkten, zoals o.a. perspulp, die via de fourage betrok ken kan worden. Boeren, die hun snijmais tijdens het oogstseizoen moeten verkopen, zul len genoegen moeten nemen met prijzen van ongeveer ƒ3000,/ha op stam. Over het algemeen is er voldoende weidegras aanwezig voor het rund vee. Vanwege de vrij gunstige herfst- omstandigheden geniet het vee ie dere dag opnieuw in de buitenlucht. De melkproduktie voor de tijd van het jaar ligt aan de hoge kant. Als je de aanvoercijfers van de melk bij de zuivelkoöperatie Campina bekijkt, moet je konkluderen, indien deze trend zich doorzet in de 2e helft van het superheffingsjaar '86-'87, de overschrijdingen aanzienlijk groter zullen zijn dan een jaar eerder. Uit de statistieken blijkt tevens dat het vet- en eiwitgehalte gemiddeld hoger is dan vorig jaar. Vanaf okto ber 1986 mag het percentage vet vol- sterke uitbreiding van granen zodat het areaal aardappelen, suikerbieten en tuinbouwprodukten kan in krimpen. De lagere prijs die dan misschien bij de granen zal ontstaan wordt zeker goedgemaakt door de aanmerkelijk hogere prijzen die dan van bovenge noemde teelten gemaakt zouden kunnen worden. Bij de oogst van snijmais ligt bij ie dere loonwerker een wachtlijst bij de telefoon. Door een sterke uitbreiding van deze teelt is er voor de hakselaar zeker één week werk meer. Hoewel er nog geen definitieve op brengsten bekend zijn mogen we toch aannemen dat in onze streek de snijmais nog nooit zoveel kilo's ge geven heeft. Bijna iedere veehouder moet ekstra ruimte vrijmaken omdat de sleufsilo of kuilplaat te klein zijn. Bedrijven die jaarlijks snijmais bij kopen en dit nog moeten doen heb ben de eerste winst al binnen. Op dit moment is er zoveel aanbod dat verkocht wordt voor prijzen die onder de kostprijs liggen. De vraag is of er voor alle mais die is uitgezaaid wel een bestemming zal zijn. Wat bij de konserventeelt praktisch ieder jaar voorkomt, zie je nu bij snijmais. Handelaren die op kontrakt bij een teler gekocht hebben en deze met de mais laten zitten omdat er geen afne mer is. den van een normale oogst. In totaal is het aanbod van vlaslinnen ca. 40% minder dan vorig jaar en dat leidt tot hogere prijzen van tussen 10 en 20%, maar de prijzen kunnen nog verder stijgen. Op het kongres werd de hoop uitgesproken dat het areaal zich als gevolg van deze gunstige wending komend jaar niet weer onverant woord uit zal breiden. Op het C.I.C.L.-kongres werd besloten om de financiering van het huidige pro motiesysteem voort te zetten hoewel de spinners van mening zijn dat zij verhoudingsgewijs teveel daaraan bijdragen. De EG-commissie zal worden gevraagd op de oude voet door te gaan met de inhouding van de premie van ca. 80,— per ha. gens een EG-maatregel niet meer stijgen. Gebeurt dit wel, dan zal over de teveel aangeleverde kg vet aan de zuivelfabriek een flinke heffing op gelegd worden. De bouwaktiviteiten in Midden- en Oost-Brabant staan momenteel op een hoog peil. Op bouwmateriaal, zoals- o.a. drijfmestroosters, zijn lange leveringstijden. Iedereen die een stal bouwt, moet deze gereed hebben, voor het einde van het jaar. Bovendien heeft de Minister van Landbouw aangekondigd, dat per 31 december 1986 de hokken volle dig bezet dienen te zijn in verband met de hoeveelheid mest, die gepro duceerd mag worden. Gezien het grote aantal in aanbouw zijnde stallen, ben ik benieuwd, hoe dit aan het einde van het jaar uitpakt. Onlangs ontstond wat opschudding bij de zuiderburen, betreffende de ekstra tegemoetkoming in de te ma ken kosten voor de eksport van dun ne mest naar b.v. België. Vanuit België heeft men hiertegen fel geprotesteerd. Vooral vanuit Oost-Brabant zou dit een interessan te mogelijkheid zijn om mest af te zetten. Al geruime tijd moeten de melding en betreffende het ophalen van ka davers rechtstreeks gemeld worden op de komputer van het destruktie- bedrijf in Son. Tot nog toe was dit verplicht voor de varkens- en pluim veehouders met de z.g. 'tonnen'. Op korte termijn wil men dit gaan invoeren voor alle veehouderijbe drijven (rundvee, varkens en pluim vee). De z.g. melding bij de vlees keuringsdiensten komt dan te ver vallen. U ziet wel, de boeren moeten steeds meer gebruik gaan maken van de moderne apparatuur. Komt er KWEEK in uw percelen voor, dan kunt u na het ploegen een behandeling met TCA uitvoeren. Houd er rekening mee, dat TCA 100 dagen werkt, de vorstperiodes niet meegerekend. Wacht dus niet langer met de toepassing, dit om schade in het volggewas te voorkomen. TCA OP ZANDGROND ver spuiten over een oppervlakkig bewerkte of niet bewerkte grond. Daarna het middel 8-10 cm diep infrezen. Het effekt op kweekgras wordt hiermee vergroot en u kunt met een kleinere hoeveelheid middel (minimaal 50 kg per ha) een goed resultaat bereiken. De wondhelingsperiode bij aardap pelen vindt de eerste 10 a 14 dagen na het inschuren plaats. Daarna is het gewenst ZO SNEL MOGELIJK TERUG TE KOELEN. Streef naar de volgende bewaartemperaturen: half oktober 8°C en begin no vember 6°C voor chips 8°C). Maak zo veel mogelijk gebruik van vochtige lucht, welke minstens 2°C kouder is dan het produkt. De beste zaaitijd voor wintertarwe is de TWEEDE HELFT VAN OKTO BER. Om in het voorjaar 200 a 225 planten per m2 te hebben, moeten we nu circa 300 korrels per m2 uit zaaien. Bij een duizendkorrelge- wicht van 50 gram betekent dit 3 x 50 150 kg zaaizaad per ha. Bij breedwerpige zaai of ongunstige om standigheden 15% ekstra zaaien. Het onderzoek bij de teelt en verwer king van vlas zal de komende 3 jaar geïntensiveerd worden. Daartoe is maandag besloten tijdens de bijeen komst van de Commissie voor Vlas. De commissie kon het met de onder zoekers van IBVL, CABO, SVP en PAGV eens worden over de onder zoeksprogramma's bij de diverse in stituten. De vlassektor kan enige miljoenen extra in onderzoek aan wenden dankzij de daartoe beschik baar gestelde MCB-gelden. Bij het IBVL zal o.m. onderzoek worden ge daan naar de mogelijkheid om vlas met combines te oogsten. Ook zal onderzoek worden gedaan naar de afzetmogelijkheden van de strovezel naar de korte vezelmarkt. In WEST ZEEUWS- VLAANDEREN is in de afgelopen weken zeer veel en goed! werk verricht. De drukste periode op de boerderij is toch wel het najaar, en dan met dit prachtige weer, daar zijn we bijzon der tevreden mee. De aardappelen- en uienoogst is nog niet achter de rug. Ook werden afge lopen week nog enkele percelen brui ne bonen van de grond gedorst. De eerste indruk wat suikerbieten betreft was een teleurstellend suiker gehalte, maar door het gunstige weer is het nu toch een stuk hoger. Teunisbloempercelen komen er steeds meer zichtbaar, nu vele ande re oogsten het veld ruimen. Het ge was zal een erg gespreide oogstda- tum hebben. Er staan percelen in de 'stüück', er zijn er al doodgespoten, maar er zijn ook nog veel percelen die nog veel bloei vertonen. Zeer veel percelen zijn hier inge- De grootste aktiviteiten op NOORD-BEVELAND richten zich nog op het binnenhalen van de aard appeloogst 1986. Gelukkig zijn er naast driftige ook rustiger boeren en is er naast vroege ook latere grond, maar bovenal getroffen hebben we het met het bijzonder fraaie droge herfstweer, waardoor uien en aard appels elkaar niet veel in de weg za ten en de later doodgespoten aar dappels nu ook rooibaar blijken te zijn, soms al na krap 14 dagen na het doodspuiten. Dit alles toch wel onder druk van: le. de kalender, met iedere dag droog weer komen we dichter bij een weersverandering. 2e. het beschik baar komen van de rooimachines, er zijn al heel wat bedrijven klaar. 3e. het loofprobleem moet dan maar zo goed mogelijk worden aangepakt, letterlijk en figuurlijk met een grote kans op ongelukken, wat ook dit jaar weer iemand een vinger heeft gekost. Tussendoor vindt op andere bedrij ven het bietenrooien zijn voortgang zodat we in het geheel 'leverings bij' zijn of misschien iets voorlopen. We hoorden van hoge kg-opbrengsten en suikergehaltes. Ook is in de zwaardere polders al heel wat geploegd, een voordeel van geen of een mislukte groenbemester en het benutten van droge dagen voor dat de aardappeloogst opgang kon komen. Met het tarwe zaaien wordt weer de basis gelegd voor het nieuwe bouw plan 1987. Na een groot aantal jaren rust op het gebied van de tarweras- Op ZUID-BEVELAND is het mo menteel een drukte van belang. Aardappelen- en bieten rooien, ploe gen en wintertarwe zaaien. Als dit gelezen wordt zullen de aardappelen er voor 99% uit zijn en zal er nog al leen een laat doodgespoten perceel liggen. De omstandigheden zijn tot op he den ideaal geweest en dat is maar goéd want door de doorwas is er wat later doodgespoten als anders, plus dat de aardappelen moeilijker loslie ten en nogal wat vervelden op die percelen die 'vermoord' zijn. Op percelen en in jaren dat de aardappe len wat natuurlijker dood gaan heeft men daar minder last mee. De prijs van de aardappelen blijft op een redelijk nivo. Dit komt voorna melijk doordat er nogal wat eksport is naar landen buiten de EG en daar naast gelooft men dat er in de ons omringende landen ook een tekort zal ontstaan. Hoe groot dat te kort zal zijn is natuurlijk pas bekend als alles uit de grond is. De suikerbieten komen ook zonder veel problemen de grond uit en het land ligt er naderhand bij als 'een plaatje', met andere woorden het kan niet beter. Er worden toch ook weer veel tonnen gerooid met een zaaid, na de hoofdoogst, met blad rammenas of gele mosterd. Naast het gebruik van droge mestsoorten valt een toename te konstateren voor de aanwending van drijfmest. Er is nog niet veel wintertarwe ge zaaid. Enerzijds vindt men het nog aan de vroege kant, maar de voor naamste reden is ongetwijfeld het moeite hebben met het zaaigeschikt maken van de grond in verband met het droge weer. Wat de rassen be treft valt moeilijk een schatting te maken, maar het ziet er naar uit dat 50% of meer van het areaal uit bak- tarwes zal bestaan. Als de zaai- omstandigheden nog lang goed blij ven zal het areaal zeker niet in krimpen! Ondanks dat de oogstwerkzaamhe den voor het grootste deel achter de rug zijn, willen we ook nog zoveel mogelijk ploegen onder droge om standigheden, want dat is een goede basis voor de oogst in 1987. sen gaan er nu geruchten van drasti sche wijzigingen in de richting van de zgn. bakwaardige rassen. Laten we hopen dat het goed uitkomt. Het resultaat is kg x prijs min kosten. Van de vertrouwde rassen mogen we onder normale omstandigheden ho ge kg opbrengst verwachten. Wat de prijs van de bakwaardige tarwe betreft, een premie als aan een aantal (normale?) voorwaarden wordt voldaan. En de kosten zijn ze ker niet minder geworden: zaaizaad wat duurder, bestrijdingsmiddelen en drogen nog ongewis. De opening van de stormvloedkering in de Oosterschelde, is door het slui ten van een van de schuiven in gang gezet door H.M. de Koningin. Weer uit het nieuws verdwenen. Toch wil ik er nog een paar opmerkingen over maken, o.a. over de te verwachten kosten per jaar. Is de bouw vele ma len duurder uitgevallen dan een dichte dam, het jaarlijks onderhoud en het funktioneel houden van dit prachtige gigantische werkstuk, wat totaal misstaat in het Zeeuws 'land schap' zal zeker vele malen meer kosten dan een dichte dam. Vele Zeeuwen kennen zeewater, stroming en de kracht van stroom in een zand bodem, dit alles in deze proporties als in de monding van de Ooster schelde in bedwang houden zal heel wat inspanning vragen, ook van vol gende generaties. Ongevraagd voor geschoteld door politieke manipula tie in de zeventiger jaren. We zijn blij met de veiligheid hier door bereikt en willen het niet verge lijken met een ander pas opgeleverd verkeersprojekt in Zeeland. hoog gehalte, dankzij het goede weer in september. De vrees en de verwachting is dat er dit jaar veel C- suiker zal worden geproduceerd. Veertien dagen terug stond er boven dit stukje welke wintertarwe rassen we zouden gaan zaaien? Wat iedereen toen verwachtte is uit gekomen. Ook op Zuid-Beveland wordt overwegend Obelisk en Gran- ta gezaaid. Dat men nu voor een kwaliteitstarwe kiest wordt vooral veroorzaakt doordat men daar ook 2,5 ct meer voor willen betalen. De vraag steekt bij sommigen alleen de kop op van wat gebeurt er nu als iedereen baktarwe gaat zaaien, krij gen we dan ook nog een hogere prijs? Het is niet een kwestie van alleen een betere prijs, denk ik, maar ook van een betere afzet plus datgene produ ceren waar vraag naar is. De toekomst zal wat dat betreft wel uitsluitsel geven. Wat de baktarwes betreft is dit nog maar het begin. Er zullen binnen nu en 5 jaar nog meer baktarwes op de markt komen met nog betere eigenschappen de zgn. 'super' baktarwes. Met die in ons bouwplan kunnen we de konkurren- tie met Frankrijk, Verenigde Staten en Canada misschien nog beter aan. Vrijdag 17 oktober 1986 7

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 7