gropatax verzekeringen zlm zlm Gouden Kaasboer 1986 Zitdagen Folders over aktiviteiten binnen Waterschap Walcheren Sociaal Ekonomische Voorlichting (SEV) van de ZLM Inhoudsopgave In verband met het tijdig klaarmaken van het blad. kunnen na dinsdag 15 uur. geen agendaberichten meer worden opgenomen. Rgd AFD. NUENEN/VALKENS- WAARD VAN DE ZLM Algemene ledenvergadering op maandag 27 oktober a.s. om 20.00 uur in de vergaderzaal van de Koö- peratieve Landbouw Vereniging de Z.O.N. te Eindhoven. De heer N.C. de Wilde van de Vereniging Neder lands cementindustrie zal een inlei ding houden over de verwerking en afwerking van beton. Nationale witlofrooidemonstratie te Melle (België) Op 26 oktober 1986 wordt te Melle (België) een Nationale Witlofrooide monstratie georganiseerd. Dat ge beurt in de buurt van het Rijksstati on voor Landbouwtechniek te Me- relbeke, Burgemeester van Gans- berghelaan 115, waar tegelijkertijd een Witlofvakbeurs wordt ge houden. Aan de rooidemonstratie nemen, op één na, alle Belgische konstrukteurs deel. In totaal worden 15 machines voorgesteld. Daarvan zijn er 10 die zullen werken op de vlakkeveldsteelt en 5 in de ruggenteelt. Een ruim aantal toeleveringsbedrij ven voor de witlofteelt nemen ander zijds deel aan de vakbeurs. Wat staat ons, Agrarische vrouwen, te wachten? 'Wat staat ons, Agrarische vrouwen, te wachten?' is het thema van een informatie-ochtend voor alle agrari sche vrouwen in Het Land van Heusden en Altena en De Biesbosch op woensdag 29 oktober a.s. van 09.30 tot 12.00 uur in 't Wapen van Emmickhoven te Almkerk. De agrarische wereld is in beweging; problemen en moeilijkheden door nieuwe wetten, regelingen en ont wikkelingen moeten binnen het ge zin worden verwerkt. De voorzitter van de ZLM, de heer A.J.G. Doeleman is goed op de hoogte van alle facetten die op dit moment aan de orde zijn en heeft ook een visie over de rol van de vrouw in de land- en tuinbouw nu en in de toekomst. Hij zal op deze mor gen een inleiding houden en meedis- kussiëren over het thema. Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100) 21010. tst. 20. 21, 22 Telecopiër (01100) 31189 StatiQnslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redaktie Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel. huis 01100-20228 J. Wierenga, eindredactie tel. huis 01102-3993 L. Kattenwinkel. redactiemedewerker tel. huis 01100-16104 Marijke Schipper-de Ruyter red. assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM -Goes telefoon 01100-21010 tst. 36 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B.V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel 01155-2020 Telecopiër 2951 Telex 55230 De Westkapelse zeedijk wordt verbeterd. >Geen nieuws, maar wat er pre cies allemaal gebeurt en nog gaat gebeuren en waarom is misschien niet iedereen helemaal duide lijk. Daarom heeft het Waterschap Walcheren een folder uitgegeven over het hoe en waarom van de ze dijkversterking. Hierin wordt precies ver teld wat er staat te gebeu ren, wat de oorzaak is en wat de gevolgen zijn. Ook heeft het Waterschap Walcheren een folder uit gegeven over de te bouwen Rioolwaterzuivering sinstallatie (RWZI) bij Ritthem. Kursus akkerbouwgewassen voor Zeeuws-Vlaamse vrouwen Agrarische vrouwen, speciaal voor u wordt een kursus 'teelt en rendement van akkerbouwge wassen' gegeven. Het is een prak tijk gerichte kursus, gegeven door mensen van het konsulent- schap. De onderwerpen die aan de orde komen zijn: - bodemaangelegenheden - groei, ontwikkeling en produk- tie van plant en gewas - behandeling van diverse teelten - gewasbescherming - saldoberekeningen In de kursus zitten twee praktijk lessen. Inlichtingen kunt u krijgen bij: mevr. Van Driel-Van Weele te Groede, tel. 01171 - 1465. Opgeven kunt u zich bij de scho lengemeenschap voor beroepson derwijs 'de Vaart' te Terneuzen, tel. 01150 - 12155. Geeft u zich zo spoedig mogelijk op, in ieder geval vóór 1 novem ber a.s.! Zeeuwse Groentetelersorganisatie Witlof-avond op dinsdag 21 oktober a.s. om 19.30 uur in de Groene School te Kapelle. Mevr. P. Keijzer, voorlichtster voor de vollegronds- groenteteelt zal o.a. het volgende be handelen: de wortelbewaring, de trek en al wat daarmee samenhangt, en de aktiviteiten van de Witlof- studieklubs. 'Bouvardia: Waar ligt de grens?' De Bloemenveiling Aalsmeer (VBA) houdt op dinsdag 21 oktober onder het motto 'Waar ligt de grens?' een diskussie-ochtend voor Bouvardia- kwekers. Het programma begint met de presentatie van een studie naar de internationale positie en afzetkansen van de Bouvardia. Aansluitend is er o.m. de mogelijkheid om van ge dachten te wisselen over de maatre gelen die de VBA overweegt tenein de de afzetpositie van Bouvardia te verbeteren. Meer informatie: tel. 02977 - 34567. In Alkmaar werd vrijdagavond 10 oktober de Gouden Kaasboer 1986 uitgereikt door loco-burgemeester L.W.M. Worm aan de heer D. de Jong uit Heerhugowaard, medewer ker van de Melkunie Holland. Hij behaalde totaal 233 punten. Op bij gaande foto ziet u de trotse winnaar, omringd door charmante kaasmeis jes van het Nederlands Zuivelbureau en loco-burgemeester Worm, zijn Gouden Kaasboer tonen aan het publiek. De verguld zilveren medaille werd gewonnen door mevrouw R. Hoekstra uit Wolvega. Zij behaalde 231 punten. De zilveren medaille ging naar B. den Hollander uit Zeg veld eveneens met 231 punten. Foto Ab Westerbeek radio - t.v. Dinsdag 21 oktober a.s., Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46 - 17.56 uur 'De betekenis van het onderzoek op radio-aktiviteit van onze land- en tuinbouwprodukten', een vraag gesprek met drs. C.C.J.M. van der Meys, direkteur Voedings- en Kwali teitsaangelegenheden van het minis terie van landbouw en visserij. Dinsdag 23 oktober a.s., Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46 - 17.56 uur 'Indrukken van de internationale vakbeurs Tuin en Park', m.m.v. me vrouw ing. D.W. Veenendaal- Fanessen van het Hovenier informa tiecentrum te Leiden. Jubileum Jaarvergadering ZHI De Stichting voor Nederlandse Zelf standige Handel en Industrie organi seert haar Algemene Jaarvergade ring op 7 november 1986 in het Kon- gresgebouw in Den Haag. Tijdens deze vergadering zal de heer mr. F.H.J.J. Andriessen, Land- bouwkommissaris van de EG spre ken over de herstrukturering van het Europees landbouwbeleid. Kampioenschap wijnmaken Op zaterdag 25 oktober wordt het "Zeeuws kampioenschap voor alle amateur-wijnmakers en bierbrou wers in De Vroone te Kapelle gehou den. Inleveren flessen: 11-13 uur. Om 20.00 uur is de prijsuitreiking. Inlichtingen: H. Rakers, tel. 01100-27043. Accountantsunie (boekhoudburo) der ZLM tel.01100- 157IO(Goes) tel. 01180- 11451 (Middelburg) tel.01170 - 4285 (Oostburg) lel. 01640 - 43350 Bergen op Zoom tel. 01665 - 2604 (St. Annaland) lel. 01110- 6051 (Zierikzee) tel.01116-1.540 (Renesse) Voor de week van 20 t/m 25 oktober geen opgave. g| Postbus 70 - 4460 BA GOES tel. no. Algemeen 01100-38000 Polisafd. 01100-38880 Schademelding 01100-38888 Landbouwhuis, Grote Markt 28, Goes. Dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur de heer J. van Nispen. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen. Donderdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur de heer J. Vroegop. m J. Markusse, hoofd voorlichting, tel. 01100 - 16838 (privé), 01100 - 21010 (kantoor), rayon Zuid-Beveland G.E. Stap, rayon Schouwen Duiveland en Tholen en St. Philipsland, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01117-1782 (privé) A.F. Rozen, rayon Noord-Beveland en Walcheren, telefonisch bereik baar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01100 - 21010 (kantoor), 01100 - 13036 (privé) J.R. Kikkert, rayon Zeeuws-Vlaanderen, telefonisch bereikbaar tus sen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01154 - 2060 (privé) A. Lindenbergh, rayon Brabant, tel. 01651 - 2082 (privé), 01680 - 27921 (kantoor) mevr. G.T. Middelkoop - v.d. Ploeg, rayon Brabant, tel. 01685 - 2338 (privé), 01680 - 27921 (kantoor) Kadaver-meldingen naar komputer CAD Son Er kan enige onduidelijkheid zijn ontstaan naar aanleiding van het artikel over kadaver-meldingen naar de komputer van het CAD te Son in ons blad van vorige week. In het artikel stond dat boeren die slechts weinig dieren houden en die bovendien in een (akkerbouw)gebied wonen waar de veedichtheid gering is voorlo pig een eventuele kadavermel ding nog telefonisch door kun nen geven aan het RVV. Iets verderop in het artikel stond dat dit voor de diverse regio's niet meer mogelijk is. Dit laatste blijkt dus niet juist te zijn: de bo vengenoemde groep boeren kan kadavers voorlopig nog gewoon telefonisch via het RVV melden. Ekskursie Westmaas knolselderijtelersvereniging De knolselderijtelersvereniging Zuidwest Nederland organiseert een ekskursie naar de Proefboerderij Westmaas, waar knolselderijproe- ven zijn aangelegd m.b.t. de N be mesting en de opkweeksystemen (pa perpots, kluitplanten, perspotten, losse planten). De ekskursie wordt gehouden op vrijdag 24 oktober a.s. om 14.00 uur. Samenkomst op de proefboerderij: Groeneweg 1 te Westmaas (tel. 01684 - 1598). Zoals te doen gebruikelijk wordt er nagepraat in Zaal Koster, Rijksstraatweg 30 te Klaaswaal, (tel. 01864 - 1312). Naast de bezochte proefvelden kan de teelt van knolselderij in brede zin onderwerp van gesprek zijn. Ge tracht zal worden met name aan dacht aan het rooien te besteden en het voorkomen van rooischade. Van de zijde van de voorlichtingsdienst zullen verschillende deskundigen aanwezig zijn. Ook niet-leden kunnen aan het proefveldbezoek en de nabespreking deelnemen. Ploegwedstrijd Schouwen Duiveland De wedstrijd om het ploegkampi- oenschap van Schouwen-Duiveland zal worden gehouden op zaterdag 25 oktober 1986 op een perceel land van de Fa. C. Meijer B.V., gelegen aan de Brede- weg te Sirjansland. Aanvang: 12.30 uur. Opgave bij O. Bij de Vaate, tel. 01119 - 1417. Voorzitter COPA treedt terug De heer R. Butler heeft in de verga dering van het Presidium van COPA d.d. 10 oktober 1986 aangekondigd dat hij per einde 1986 zal terugtre den als voorzitter van COPA. De heer Butler deelde mee het zeer te betreuren deze stap te moeten nemen in verband met zijn vele andere ver plichtingen. Pag. 4 Jubilerend Landbouwcen trum in Goes; Akkerbouwcommissie ZLM: geen uitrijverbod mest in ak kerbouwgebieden. Pag. 5 Landbouworganisaties en suikerindustrieën willen naar 130.000 ha. bieten. Pag. 6 en 7 Uit de Praktijk. Pag. 8 Bodemprijzen pootaardappe- len 1987. Pag. 9 Aardappelopbrengsten boven verwachting goed; Onkruidbestrij- ding in wintertarwe in het najaar. Pag. 10 NTS geeft belang centrum- funktie aan. Pag. 11 Nieuws uit Brussel; Schel haas: In 1990 evenwicht op Europe se zuivelmarkt. Pag. 12 Boer zijn en leven in de Fle- vopolder. Pag. 13 Veehouder S. de Visser maakte nieuwe start in Flevopolder. Pag. 15 Bram Wouters uit Vrouwen polder: Trekdierenprojekt vult be langrijk veehouderijprojekt goed aan. Pag. 17 Voor de Vrouw; PJZ geluid. Pag. 22 en 23 Markt. 2 Vrijdag 17 oktober 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 2