Varkensmarkt - al weer - slecht Op de varkensmarkt staan de prijzen opnieuw onder druk. Meer daarover verderop. Runderen De aanvoer van runderen op de ne gen belangrijkste veemarkten in Ne derland is de laatste 7 weken veel groter geweest dan in dezelfde perio de van vorig jaar. Bij het slachtvee was het aanbod 10.000 stuks groter en bij het gebruiksvee bijna 400. Vorige week was de handel in het slachtvee iets levendiger en kwam er iets betere (minder lage) prijzen tot stand. Ook slachtdieren noteerden - zowel op de markt als rechtstreeks geleverd aan de slachterij - een iets hogere prijs. De handel in gebruiksvee verliep on veranderd langzaam. Alleen voor de beste dieren - op markt of veiling - bestaat een wezenlijke belang stelling. Schapen en kalveren Op de wolveemarkt is het erg rustig. Alleen de courante slachtlammeren (20 a 25 kg geslacht gewicht) konden redelijk geplaatst worden. De handel in gebruiksdieren verloopt rustig te gen onveranderde prijzen. Op de kalvermarkt verliep de handel leven diger, zowel voor de jonge- als voor de vleeskalveren. De prijzen van bei de trokken aan. Het aanbod van vleeskalveren is voldoende en prak tisch in evenwicht met de afzetmoge lijkheden van kalfsvlees. Hoewel de ze redelijk zijn, verhindert het aan bod van Frans, Belgische en Duitse kalveren een verdere prijsstijging. Varkens De varkensmarkt staat deze week onder zware druk. Het aanbod is groot en de vraag in bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland was begin deze week abnormaal klein. De Cen trale Organisatie voor de Vleesgroot handel stelt dat de prijsdaling van geslachte varkens, en delen daarvan, catastrofische vormen begint aan te nemen en dat een drastische verla ging van de inkoopprijzen van var kens niet kan uitblijven. De karkas sen brengen deze week tot 13 cent per kg. minder op en de prijs van hammen daalde tot "15 cent lager" en bij de schouders zelfs tot 30 cent per kg. Al met al geen mooi weer voor de varkenshouders. Gelukkig weet Agrar-Europe te melden dat de consumptie van varkensvlees in de EG nog steeds stijgt. In 1984 be droeg het hoofdelijk verbruik 37,4 kg, in 1985 was dat 37,5 kg en voor dit jaar zou 38,2 kg varkensvlees ge consumeerd gaan worden. Slachtpluimvee en eieren Op de slachtpluimveemarkt is de stemming gedrukt. Met name de diepvriessector heeft het moeilijk, met in Duitsland de sterke concur rentie van Franse zijde en Engeland waar de afzet verliesgevend is, van wege de sterke koersdaling van het Engelse Pond. De slachterijen verto nen dan ook weinig kooplust op de Barneveldse markt. De notering van vrije kuikens is ongekend laag. Uit gelegde kippen brachten minder op. De contractprijs voor slachtrijpe kuikens werd verlaagd. Alleen broed- eieren en ééndagskuikens noteer den hoger. De eiermarkt is zwak, vooral voor de zwaardere eieren. Zuivel Op de zuivelmarkt is sprake van een vrij stabiel marktbeeld. De export van kaas verloopt goed. Momenteel wordt nogal wat kaas in folieverpak king uitgevoerd naar Brazilië. Bij de export van boter naar derde landen moet een hoge cautie gesteld worden van soms ƒ7 miljoen voor de export van 1 miljoen kg. Het schijnt dat de afzet van braderij de laatste tijd goed loopt. Eind september was de botervoor- raad in de EG (inclusief particuliere opslag) ruim 1.530.000 ton, tegen 1.215.00 ton eind september 1985. De voorraad mager melkpoeder bij de interventieniveau's bedroeg ruim 1.060.000 tegen ruim 485.000 eind september vorig jaar. In de laatste week van september waren de melkleveranties door Ne derlandse veehouders even groot dan in de laatste week van september vorig jaar. Vorig jaar heeft melk - omgerekend naar 3,7% vet - bijna 69 cent per kg. opgebracht. Dat is 6 1/2% minder dan de richtprijs die Brussel vaststel de. De aan de veehouders uitbetaal de melkprijs (gecorrigeerd) lag vorig jaar 0,4% hoger dan in 1984, met de volgende verschillen: Zuid: gelijk, West 0,2%, Oost 3,4% en Noord 0,9%. Tussen 1960 en 1985 is de kaaspro- duktie gestegen van 193 naar 514 miljoen kg. De export van kaas liep op van 109 naar 356 miljoen kg. Vo rig jaar bracht de kaasexport 2 1/2 miljard gulden in het laatje. De di recteur van het Nederlands Zuivel- bureau voegt hier aan toe "de op brengst van kaas vormt tegenwoor dig de belangrijkste basis voor de uitbetalingsprijs van de melkveehou ders'. Wel is het een feit dat melk verwerkt tot kaas deze week ca. 7 cent per kg. minder opbrengt dan melk verwerkt tot andere produkten (bij 3,70% vet, excl. BTW), en deze lagere waarde van kaasmelk doet zich al maanden voor. Granen, zaden, vlas en peulvruchten Op de graanmarkt daalde de prijs van de inlandse tarwe vrij fors. De oorzaken waren de sterk concurre rende offertes vanuit Engeland. In landse tarwe viel dan ook nauwelijks af te zetten. Ook de prijzen van gerst gingen omlaag. Al met al was de stemming op de graanmarkt lusteloos. Op de zadenmarkt werd weinig kar- wijzaad aangeboden, omdat men het prijsniveau te laag vindt. Bij blauw- maanzaad was er enige opleving voor wat betreft zaad van oogst 1986. In Nederland was eind september bijna de gehele voorraad aan vlaslint en lokken verkocht. In Frankrijk, België en Nederland is dit jaar 56.000 ha vlas geteeld tegen 75.000 ha. in 1985. Op het vlascongres dat kort geleden in Schotland werd ge houden viel de vrees te besluisteren dat - nu de vlasmarkt zich aan het stabiliseren is - de uitzaai opnieuw zal worden vergroot. De opbrengst vlaslint 1986 zou uitkomen op een kleine 40 miljoen kg (Frankrijk, Bel gië en Nederland) tegen ruim 72 mil joen kg in 1985. De peulvruchtenmarkt was flauw gestemd. Doordat elke koopinteres se ontbrak, werden geen transacties gesloten. "Een zakenloze beurs" dus. Aardappelen en uien De aardappelmarkt is flauw gestemd, hetgeen vorige week meer op de termijnmarkt dan op de beurs in Rotterdam te merken was. De pootaardappelenprijs daalde iets. In de vorige maand was de veiling- omzet van uien twéémaal zo groot dan in september 1985. Het aanbod was iets kleiner, maar door de prijs verbetering - van 8 naar 17 cent per kg - liep de omzet op van 4 naar 8 miljoen. Veevoeders Op de grondstoffenmarkt waren er bij de Noord-Amerikaanse mais wei nig nieuwe ontwikkelingen. Franse mais voor levering oktober 1986 tot juni 1987 daalde iets in prijs. Tapio ca - levering tot januari 1987 - trok iets aan. De overige leveringstermij nen noteerden iets lager. De prijs van citrus- en bietenpulp daalde iets. Sojaschroot noteerde onveranderd en de maisglutenvoermeelmarkt was kalm. Suiker De eerste schatting over de wereld- produktie van suiker (per m-ton ruwwaarde) over 1986/1987 komt uit op 36.343 bietsuiker en 64.070 rietsuiker, samen 100.413. Vorig jaar waren deze opbrengsten 36.975 biet- en 61.703 rietsuiker, samen 98.678. De wereldconsumptie wordt geschat op 102 a 103 miljoen ton. Op de groentenmarkt was de aan voer van tomaten en komkommers klein en steeg de prijs. Sla, spinazie, andijvie, witlof, snij- en sperziebo nen daarentegen werden goedkoper. Glasgroenten De aanvoer van tomaten was vorige week klein, al lag deze nog wel bo ven het niveau van een jaar geleden. Dat aanvoerbeeld gold zowel voor de ronde tomaten als voor de vleestomaten. De prijs die de toma ten opbrachten trok verder aan en ligt duidelijk hoger dan een jaar geleden. Ook de aanvoer van komkommers was kleiner, nadat een aantal weken de aanvoer heel stabiel is geweest. Ook komkommers brachten een ho gere prijs op en net als bij de toma ten is die prijs hoger dan vorig jaar medio oktober. De verwachting bestaat dat de pro- duktie van kaskomkommers in Grie kenland dit jaar 20% groter zal zijn dan vorig jaar. De aanvoer van paprika's is al we ken lang ongeveer gelijk. Dat geldt voor alle kleuren. Het prïjsbeeld va rieerde evenwel sterk afhankelijk van het feit of het om groene, rode of gele paprika's ging en over welke klasse of sortering De export loopt dit jaar wat beter dan vorig jaar. Vollegrondsgroenten Radijs noteerde een prijs die al een week of drie geldt. De aanvoer ligt de laatste twee weken hoog, maar de export loopt goed, zodat prijsdaling en kunnen uitblijven. In de sector kool tekende de markt zich als volgt af: Er werd een 50% meer Chinese kool aangevoerd en de prijsdaling zette zich verder v.oort. Spitskool en groene kool zagen de prijs onder in vloed van een grotere aanvoer ook afbrokkelen. Witte en rode kool ble ken opnieuw de regelmatige prijs- vasthouders. Broccoli schoot vorige week met zijn prijs helemaal onder uit van 4,26 naar 2,44 waarbij wel vermeld moet worden dat 4,26 ook een uitschieter naar boven was. Spinazie werd in grotere hoeveelhe den aangevoerd en bracht een zeer lage prijs op. Andijvie onderging hetzelfde lot. Bij peen kwam dezelfde ook een la gere prijs tot stand. Alleen van breekpeen werd meer aangevoerd. Witlof was er in ruime mate en on dervond dat doordat de prijs - al voor de vierde week - opnieuw daalde. Prei bracht het tot een klein plusje op de veiling. De aanvoer van prei is de laatste weken zeer stabiel. De bo nen zagen een stuk prijsdaling op zich af komen en dat kwam niet door een gewijzigde aanvoer, maar door een kleinere vraag. Zo wel snij bonen als sperziebonen doken daar mee opnieuw (en al sinds drie we ken) onder het prijspeil van vorig jaar. Groenten algemeen Door de lage prijzen is de omzet van vollegrondsgroenten in september 11 achtergebleven bij die van 1985. Gerekend tot 1 oktober was de omzet 400 miljoen gulden tegen 500 miljoen in 1985. Tot 1 oktober van dit jaar werd 8% meer groente geëxporteerd (excl. ui en en champignons). Ten opzichte van 1984 was de plus 13%. West- Duitsland en Engeland namen zowel meer glasgroenten als vollegronds groenten af. Naar Frankrijk ging meer glasgroenten, maar minder vollegrondsgroenten Fruit In de fruitsector was de aanvoer van appels ruim, behalve voor een enkele soort, zoals de Elstar. Samen met Cos was Elstar degene die op de vei ling een hogere prijs opbracht. De Overige rassen leden een prijs verlies. De aanvoer-'van peren was over de hele linie nogal wat kleiner. De aan voer van Conference liep zelfs met een kleine 30% terug. Dat was dan ook de enige soort die een betere prijs opbracht. Aardbeien en bra men konden op de veiling ook een betere prijs maken. In de vorige maand werd 55 miljoen kg fruit op de veilingen aangeboden, vorig jaar september was dat slechts 40 miljoen kg. De gemiddelde op brengst was in september nu 80 cent per kg, tegen 94 cent vorig jaar. De export bedroeg de vorige maand 15 miljoen kg, tegen 8 miljoen kg in september 1985. Vooral de appels zijn de oorzaak van de hiervoor ge noemde verschillen. Grote prijsdaling bij meststoffen De prijzen van meststoffen zijn sterk gedaald. De lagere gasprijs, overpro- duktie en een lagere dollarkoers heb ben gezorgd voor een daling van zo'n 25 a 30% ten opzichte van dezelfde periode in 1985. Bij de stikstofmeststoffen wordt het grootste deel van de daling veroor zaakt door de lagere gasprijs, en de slechte afzetmogelijkheden van fa brikanten voor ureum en ammoniak en de reeds aanwezige overkapaciteit. Ruim 15 jaar geleden, vlak voor de oliekrisis lag de prijs op hetzelfde peil. De prijs van tripelfosfaat is 24% lager dan vorig jaar. Kali 60% is nu ca. 18% goedkoper dan in ok tober 1985. Hoe lang de prijzen zo zullen blijven is niet bekend. Dit hangt voornamelijk af van de gas- en olieprijs en de dollarkoers. Biggenprijzen In de week van 20-10-1986 tot 27-10-1986 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Biggenprij- zenschema voor Zuid-Nederland van 5 mei 1986 met ƒ0,80 te worden verhoogd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is ƒ3,94. Aardappelen in de gemeenschap Rotterdam noteerde maandag voor de Bintjes 50 cent tot 100 cent per 100 kg hoger dan voorgaande week. Voor Eigenheimers liepen de prijzen met rond 3 gulden terug. Het aanbod is volkomen toereikend om de vraag te dekken, een situatie die momenteel in alle partnerlanden is op te merken. Het laatste eksport- cijfer 15.500 ton voor de week tot 3 oktober was niet geheel onbevredi gend. Opmerkelijk is de uitvoer van 9000 ton aardappelen naar Brazilië. Ook elders in Zuid-Amerika zou im portbehoefte bestaan, waarvan door o.a. Polen gebruik gemaakt zou zijn. Ook uit Frankrijk vindt eksport naar Zuid-Amerika plaats. Een en ander bracht daar wel een verbete ring van de prijzen met zich mee. De binnenlandse afzet blijft in Frank rijk evenwel uiterst matig. In de week tot 5 oktober overtrof de eksport de import. Uitgevoerd wer den bijna 4200 ton, vooral naar Ita lië en Duitsland. Ingevoerd werden 2500 ton, overwegend vanuit België. België meldt een vrij vaste markt. In Duitsland is van een zeer ruim aanbod sprake, vooral in de speciale aardappelteeltgebieden zoals Neder- saksen. Door prijskonsessies tracht men de afzet te stimuleren. De industrie be schikt over voldoende kontrakten om zich te kunnen bevoorraden. De prijzen van de grote maten blijven daardoor vooralsnog gedrukt, een situatie die ook in Nederland is op te merken. Beieren meldt een toegenomen eksport naar Italië vooral van Lé- sirées. Prijsontwikkeling karwijzaad Karwijzaad startte bij het begin van het seizoen 1984/1985 met een gunstig prijsnivo: gunstig voor de boer, maar niet gunstig voor eksportkansen. Mede door importen uit derde landen, o.a. uit Oost- Europa trok de prijs naar een lager nivo. Had 1983 zowat een halve kar- wijzaadoogst opgeleverd, in 1984 was de oogst normaal bij een flinke oppervlakte. Bij het beoordelen van de grafiek moet er rekening mee ge houden worden dat karwijzaad een tweejarig gewas is. In 1986 is het areaal niet sterk ver schillend met dat in 1985. De op brengst van karwijzaad was zeer goed dit jaar. De prijsstart lag dit jaar op een kleine ƒ200, dat is ruim ƒ100 lager dan in 1985 en ca. ƒ300 lager dan in 1984. Konklusie: de kar- wijzaadprijs is dit jaar zeer laag en weer lager dan in de beide jaren daarvoor. Het marktbeeld voor deze winter lijkt niet gunstig. De eksport- mogelijkheden zijn beperkt door o.a. de lage dollarkoers en doordat er geen schone markt is. KARWlJZAAD(BOERENSCbOON) IN GLD/100 KG Veiling St. Annaland, 14 oktober Uien, 40 opw. klasse II nl. 18.60-19.60; aanvoer 119 ton. Aard appelen: Bintje: m 15.00-21.00; bo 23.00-24.00; kr 30.00-67.00. Irene: m 20.00-27.00; Bildstar m 27.00-28.00; Eigenheimer m 31.00; aanvoer 60 ton. Aardappelpootgoedprijzen Als indikatie van de pootgoedprijzen geven wij onderstaand een notering van pootgoed Noordelijke kleigrond per 15 okt. (voórjaarslevering/na- jaarslevering). Bintje A 28/35 103,en Bintje A 35/45 60, (Groothandelsprijs, afgehaald van het Noorden, inkl. zakken). Vrijdag 17 oktober 1986 CVZ NOTERINGEN Ras/soort Maat Hoeveelheid x 1000 kg. Middenprijs 6/10-10/10 14/10 15/10 6/10-10/10 14/10 15/10 Appels Cox 1 70/80 I 75/80 tot. kl. 1 II 70/75 II 75/80 tot. kl. II 80 9 1 406 157 36 37 2 1 172 53 38 0,99 1,02 0,83 0,64 0,59 0,47 0,74 —0,58 0,66 0,49 0,34 0,3 Odin I 70/80 tot. kl. 1 II 70/80 tot. kl. II 71 138 12 25 0,46 0,40 0,28 0,25 Elstar I 75/80 tot. kl. 1 II 75/80 tot. kl. II 21 7 2 77 23 8 1 4 5 12 1,34 1,45 1,38 1,15 1,29 1,20 0,83 0,63 0,64 0,58 Golden I 70/80 tot. kl 1 II 70/80 tot. kl. II 51 31 12 78 80 20 2 2 1 5 10 5 0,77 0,64 0,60 0,65 0,54 0,50 0,67 0,47 0,65 0,45 0,27 0,37 Jonagold 1 80/85 tot. kl 1 13 10 2 45 33 5 1,23 1,29 1,06 1,17 1,23 1,09 Rode BoskoopI I 75/85 tot kl. 1 II 75/85 tot kl II 57 22 7 111 50 11 12 4 3 23 8 6 0,77 0,65 0,67 0,69 0,51 0,61 0,55 0,54 0,52 0,51 0,54 0,48 Peren Doyenné I 75/85 tot. kl. 1 II 75/80 tot kl. II 9 1 28 5 59 15 10 240 55 36 1,50 1,44 1,37 1,27 1,17 1,18 1,23 1,05 1,03 1,07 Conference I 55-65 tot. kl. 1 II 55-65 tot. kl. II 155 10 3 177 11 4 102 14 2 199 28 7 1.07 0,79 0,90 1.08 0,81 0,91 0,83 0,68 0,42 0,73 0,53 0,34 Beurré Hardy I 70-80 tot. kl. 1 II 70-80 tot kl. II 14 24 40 52 1 2 10 4 1,15 1,09 0,99 0,96 0,84 1,05 0,52 0,90 22

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 22