De Zeeuwse Waterschappen in de politieke belangstelling Ztoö f001™ vanuit de Z.L.M. gezien Graanstudieklub Zuid- Beveland introduceert "Delta-tarwe"! I9I1II AH 74e JAARGANG zuidelijke landbouw maatschappij m I VRIJDAG 17 OI tuinbouwblad Het moment van oogsten van de diverse percelen teunisbloemen loopt in ons werkgebied ver uiteen. Dit hangt vooral samen met het moment van zaaien. Daardoor staat een enkel perceel nog in bloei, terwijl andere reeds gemaaid en zelfs gedorst zijn. Op de foto wordt een gewas geoogst met de combine. S Op 22 oktober worden in verschillende waterschap pen verkiezingen gehouden voor hoofdingelanden in de oneven genummerde distrikten. Het gaat daarbij om vertegenwoordigers voor gebouwde en onge bouwde eigendommen en de waterkwaliteit. Verkiezingen moeten worden gehouden wanneer per distrikt en per vertegenwoordiging één van de 3 taken een meervoudige kandidaatstelling tot stand is gekomen. Uit de kandidatenlijsten blijkt dat met name politieke partijen belangstelling hebben voor de verkiezingen. Tot nu toe is de belangstelling van de bevolking in Zeeland voor het waterschapswerk beperkt geble ven. Dat blijkt uit de voorlichtingsbijeenkomsten, door de waterschappen georganiseerd. Datzelfde valt af te leiden uit de belangstelling voor de verkiezingen welke 4 jaar geleden hebben plaatsgevonden. Over het algemeen is er wel belangstelling bij de land bouw voor het waterschapswerk. Men is ook bereid bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen in de Wa terschappen. De landbouw heeft veel belang bij de traditionele taken van de waterschappen. Waterbe heer en wegbeheer, maar ook het dijkbeheer zal, ook nu de Deltawerken zijn voltooid, een belangrijke zorg voor de waterschappen blijven. Het waterkwaliteitsbeheer waaronder waterzuivering en voorzieningen ter voorkoming van lozing op het oppervlaktewater hebben voor de landbouw even eens belangrijke gevolgen waarmee behoorlijke be dragen gemoeid kunnen zijn. Nadat het kwaliteitsbe heer bij de waterschappen is ondergebracht is de poli tieke belangstelling sterk toegenomen. Het demokra- tiseringsproces dat reeds eerder op gang was geko men is daarmee in de stroomversnelling geraakt. Wij vragen ons af of de politieke interesse voldoende gebaseerd is op wat er onder de bevolking leeft en of deze interesse in het belang is van de waterschappen. Waterschappen hebben hoofdzakelijk een uitvoeren de taak wat duidelijk anders ligt dan bij lagere overhe den zoals gemeenten. De diskussie over de konsen- tratie van de waterschappen in Zeeland houdt de ge moederen al enkele jaren bezig. Zowel binnen de waterschappen als bij de provincie. Geen verschil van mening is dat het integraal beheer van waterkwaliteit en -kwantiteit bij de Waterschap pen moet blijven. Wel over de organisatievorm van het kwaliteitsbeheer. Dit probleem is aangescherpt door het rapport Twijnstra en Gudde. Als kern van de problemen wordt in dit rapport aange geven: 'Dat in de gemeenschappelijke regeling de taakafbakening tussen de waterschappen en de tech nologische dienst voor belangrijke delen van het kwa liteitsbeheer niet duidelijk is aangegeven. De taak en de positie van de technologische dienst wordt per wa terschap verschillend ingevuld wat leidt tot grenskon- flikten en overloopsituaties'. Daarbij komt dat de op 1 januari 1 985 in werking ge treden nieuwe wet geen gemeenschappelijke regeling meer wordt toegestaan met toekenning van rechtspersoonlijkheid en instelling van een gemeen schappelijk orgaan met bestuursbevoegdheden. Ver der is de minister van Verkeer en Waterstaat van me ning dat de eenheden van het kwaliteitsbeheer in Zee land te klein zijn en dat er meer eenheid moet komen in de heffing. Deze argumenten naast politieke over wegingen heeft een meerderheid in het Kollege van Gedeputeerde Staten aangegrepen om met een voor stel te komen voor konsentratie tot twee waterschap pen in Zeeland. Eén ten noorden en één ten zuiden van de Westerschelde. Helaas bestaat er tussen de besturen van de Water schappen geen overeenstemming over wel of geen konsentratie. Een meerderheid is tegen konsentratie. Maar bij deze meerderheid is er geen duidelijkheid over de positie van de technologische dienst. Ver schillende mogelijkheden zijn in diskussie waar ik nu verder niet op in zal gaan. Het valt zeer te betreuren dat er verdeeldheid van in zicht is binnen de waterschappen. Hiermee komt de verantwoordelijkheid teveel bij het Kollege van Gede- Een vijftiental Zuidbevelandse akkerbouwers slaat ko mend groeiseizoen met het telen van wintertarwe een ge heel nieuwe weg in. Zij willen binnen het verband van hun graanstudieklub een nieuwe zuidwestelijke kwali- teitstarwe introduceren: de "Delta-tarwe". Dit najaar wordt door de 15 telers ca. 90 ha tarwe ingezaaid van het in ons land nog vrij onbekende ras Urban dat wordt geïmporteerd door Geertsema Zaden BV te Groningen. Een novum is dat de graanstudieklub de geteelde Urban- tarwe volgend jaar als één partij zelf wil gaan verkopen. De partij zal, tot er een koper voor is gevonden apart worden opgeslagen in één van de silo's van de CZAV te Wemeldinge. De voorzitter van de Zuidbevelandse graanstudieklub, de heer A.J.J. de Feijter spreekt van een eksperiment. Waarom zouden wij, zo vonden en vinden de leden van de studieklub, in het zuidwesten, dat toch klimatologisch relatief gunstig ligt, geen kwaliteitstarwe kunnen gaan te len. De vraag stellen was haar beantwoorden: de "Delta- tarwe" komt er. Een kleine kommissie uit de studieklub werd belast met het zoeken naar een geschikt ras. De Feij ter: "We hebben gezocht naar een kort-stro ras, dit om dat we vrezen dat CCC-toepassing op termijn verboden zal worden. Omdat we verwachten dat de normen voor kwaliteitstarwe door de EG-kommissie nog verder ver scherpt zullen worden bovendien een ras dat zo mogelijk nog beter is dan Obelisk en Granta. Tenslotte is het Ur ban geworden, een ras dat in Westduitse indeling behoort tot de hoogste klasse, de A9. Een nadeel van baktarwe Urban, dat dit jaar op kleine schaal beproefd is op Westmaes (de resultaten zijn nog niet bekend) is dat het lagere opbrengsten geeft. "Dus", zegt de Feijter, "zal er wat meer voor moeten worden be taald. Als dat niet gebeurt dan is dit eksperiment afgelo pen". Overigens heeft hij er alle vertrouwen in dat dit lukt. Sterke kant van het ras is dat het geschikt is voor zowel de zetmeelindustrie als de broodfabriek. De kom missie uit de studieklub heeft bij vertegenwoordigers van beide sektoren al serieuze belangstelling voor de volgend jaar te oogsten partij aangetroffen. "Van de winter gaan we als studieklub proberen de partij zelf te verkopen. Af spraken met diverse potentiële kopers zijn al of zullen nog worden gemaakt". puteerden en de uiteindelijke beslissing bij de Provin ciale Staten. De beslissing wordt op deze wijze geno men zonder inspraak van de Waterschappen. Teveel wordt daar de besluitvorming in het politieke vlak ge trokken. Het is zeer opmerkelijk dat gekozen wordt voor twee waterschappen. Daarmee wordt het pro bleem van de technologische dienst niet opgelost. Het kan toch niet de bedoeling zijn deze dienst in twee eenheden te splitsen. Het lijkt er veel op dat het Kollege kiest voor twee waterschappen om daardoor vanuit de Provincie meer invloed en zeggenschap te kunnen behouden. Het argument van de Westerschel de is bijzonder zwak. Nog steeds is de Oosterschelde een natuurlijke scheiding tussen Noord- en Midden- Zeeland. Tot nu toe is gebleken dat de waterschap pen in de huidige vorm goed funktioneren. De betrok kenheid vanuit het gebied is een belangrijke voor waarde. Met deze situatie dient rekening gehouden te worden, voordat men, terwille van konsentratie, za ken overhoop gaat halen. Mocht evenwel door politieke druk konsentratie onver mijdelijk zijn, waar het helaas op lijkt, dan is er naar mijn mening maar een redelijk alternatief nl. één water schap. Daarbij uitgaande van een krachtig dagelijks bestuur, uit elk waterschap één bestuurslid, met een on afhankelijke voorzitter. Daarmee kan de betrokkenheid en de bekendheid redelijk van de ingelanden gewaar borgd blijven, zeker als de technische en administratieve dienst op zorgvuldige wijze opgezet wordt, rekening hou dend met wat in het verleden is opgebouwd. Wat er ook gaat gebeuren met de waterschappen, duide lijk is dat de belangenbehartiging vanuit de landbouw wat tot nu toe als vanzelfsprekend wordt ervaren, onze aandacht verdient. Op 23 oktober hebben de ingelanden in verschillende waterschappen de gelegenheid duidelijk te maken dat het hen bij deze belangenbehartiging ernst is. Doeleman

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 1