Meer dan 100.000 kuub drijfmest naar België Marktordeningsbeleid in de rundersektor vastlopend beleid Agrarische studiereizen naar Wenen of Londen? Kleurmeting rundvlees KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF EN ZAADHANDEL D. J. VAN DER HAVE B.V. POSTBUS 1 4420 AA KAPELLE/TEL. 01102-7911 De mesteksport van Nederland naar België blijft de gemoederen be zig houden. Op dit moment wordt naar schattingen van de grensge meenten in België zo'n 100.000 tot 150.000 kubieke meter drijfmest, legaal en illegaal, de grens overgebracht. De Belgische milieu organisaties hebben de alarmklok al geluid en ook de officiële Belgi sche Boerenbond is niet onverdeeld gelukkig met uitspraken van mi nister Braks, die als stimuleringsmaatregel de helft van de mestover schotregeling wil vergoeden, als het teveel aan mest wordt geëksporteerd. De Brabantse Mestbank is de me ning toegedaan, dat de noordelijke provincies van België heel goed Bra bantse mest kunnen gebruiken. Het is niet duidelijk in hoeverre hier de wens van de vader van de gedachte is. Op een omzet via deze Mestbank van 20 miljoen ton per jaar, is er 5 1/2 miljoen overschot. Hiervan kan 3 miljoen ton in de eigen omgeving worden aangewend. Van de overige 2 1/2 miljoen ton wordt een groot deel per tankwagen naar mesttekort- gebieden in West-Brabant en Zee land vervoerd. Een ander deel van het overschot gaat naar onze Zuider buren. Hoeveel dat is, kan de Mest bank niet eksakt zeggen, maar het in de aanhef genoemde cijfer wordt reeël genoemd. Ook bij meerdere loonbedrijven, zo als Houbraken in Bergeyk, die regel matig mest op België rijden, weet men zeker dat veel boeren in Lim burg en Antwerpen om Nederlandse mest zitten te springen. Een pro bleem is alleen, aldus Houbraken, dat de gemeenten hun eisen steeds hoger stellen en niet gemakkelijk meer vergunningen afgeven. De milieu-organisaties in zowel Neder land als België hebben wat dat be treft flink wat slapende honden wak ker gemaakt. Met name de angst voor illegaal dumpen zit er in de grensgemeenten goed in. Een woordvoerder van de Boeren bond in Leuven neemt het 'springen om mest' met een flinke korrel zout. Hij meent dat door de voortdurende meststroom naar zijn land er straks onontkoombaar ook in België stren gere mestbepalingen zullen komen. Ook de interimwet in Nederland, waardoor nogal wat Hollandse boe ren grond en landerijen in België ko pen, kan niet zonder gevolgen blijven. De kern van het probleem zit in feite als vanouds in het transport van drijfmest. Door de grote hoeveelhe den water in dit produkt blijft het vervoer veel te duur. Volgens een woordvoerder van de Mestbank in Tilburg kan er op dit gebied nog on gekende vooruitgang worden ge boekt. 'Als er minder drinkwater wordt vermorst, kan de omvang van de drijfmest alleen al in de Brabant se varkensmesterijen met 1 'miljoen ton worden teruggebracht'. Tot dusverre heeft dit aspekt nog steeds niet de vereiste aandacht van de boer gekregen. Het Produktschap voor Vee en Vlees heeft in een uitvoerige nota over het beleid in de rundersektor gekonklu- deerd dat dit een vastlopend beleid is. Een ongewijzigd ondersteunings beleid zal volgens het PVV gaan lei den tot een te zware en politiek niet te verkopen budgettaire belasting. Maatregelen om de produktie terug te dringen zullen noodzakelijk worden. De produktie in de rundersektor kent een cyclisch verloop, die dan ook nog eens een trendmatige stij ging vertoont. Op een hoogtepunt van deze cyclus, in 1984, kwam de kwotering van de melkproduktie, die leidde tot een grote uitstoot van melkkoeien en een daarmee gepaard gaande grotere vleesproduktie. Naar aangenomen wordt zal deze in 1986 en 1987 dalen. Mede op grond daar van verwacht de Kommissie dat in 1988 er van een evenwicht tussen produktie en konsumptie sprake zal zijn, een evenwicht op het laagste punt van de produktiecyclus. Daar na zal de produktie weer gaan toene men, waardoor de situatie opnieuw verslechtert. Wenen is een stad vol met grote ge bouwen, paleizen en kastelen. In sommige straten van de binnenstad staat het ene paleis naast de andere, de meesten gebouwd in de 18e eeuw. Vanaf het Schloss Belvedere, een meer dan indrukwekkend slot, heeft men een schitterend uitzicht over de hele stad, de hoogte van de gebou wen valt op. Ook in de omgeving van Wenen, in Niederösterreich zijn vele, mooie bezienswaardigheden te bekijken, waarvan het Stift Melk aan de Donau er een van is. Het programma van de Agrarische Studiereis naar Wenen, 5-9 novem ber 1986: stadsrondrit, wandeling door de oude binnenstad, tocht door het Wienerwald, langs de Donau, folklore-avond, bezoeken aan het slot Schönbrunn en het klooster Stift, bijwoning van een operette voorstelling met een souper in een Weens restaurant, bijwoning van een demonstratie van de Spaanse Rijschool. In de omgeving van We nen worden agrarische bedrijven be zocht. In Wenen en haar omgeving zult u vijf volle dagen genieten van een gevariëerd programma! London, 29 november - 2 december 1986, 4-daagse trein/boot/busreis. Met de trein gaat u naar Hoek van Holland, waar tweepersoonshutten op de veerboot gereserveerd zijn om de nacht komfortabel door te bren gen. Onderweg naar Londen wordt een groot gemengd bedrijf bezocht waar ook de lunch wordt gebruikt. De middag wordt besteed om talrij ke bezienswaardigheden van Londen te bekijken. De volgende dag bezoek aan de Royal Smithfield Show, dit is een zeer uitgebreide landbouwma chinetentoonstelling met tevens een veekeuring. Vanaf het ekspositieter- rein is het gemakkelijk om Ox- fordstreet te bereiken... voor de kooplustigen, 's Avonds vertrek naar Harwich waar aan boord van het schip het diner wordt geserveerd. Met de trein weer terug naar het dichtstbijzijnde station bij uw woon plaats. Londen, veel zien en te weten komen op kuituur- en landbouw gebied! Voor nadere informatie, uw aanmel ding of overleg kunt u opbellen naar het Sekretariaat van Agrarische Stu diereizen, mevrouw L. Deumer, Roermondsplein 20, 6811 JN Arn hem, 085 - 512087, tussen 08.00 en 18.00 uur. Ekro uit Apeldoorn heeft in sa menwerking met het technisch, wetenschappelijk adviesburo Sensoptic een systeem voor het meten van de vleeskleur ont wikkeld. Kleur van vlees schept bij de kon- sument bepaalde verwachtingen omtrent versheid en malsheid. Het bepalen van de kleur met het menselijk oog is echter iets per soonlijks en dus niet objektief. Met de nieuwe CIM-apparatuur (Colour meter for Transculent Materials) kan het meten van de vleeskleur volgens Ekro wel ob jektief geschieden. Daardoor wordt het mogelijk om de konsument de gewenste kwali teitsgaranties ook werkelijk te bieden. Prijspolitiek Het doorvoeren van de noodzakelij ke aanpassingen via de prijspolitiek acht het PVV wenselijker dan het al ternatief van het reglementeren en mogelijk blijvend reglementeren van de produktie via kontingentering. Naast prijspolitieke dienen aanvul lende maatregelen genomen te wor den, om inkomensverliezen te kom- penseren. Het PVV stelt duidelijk dat een verder uitbreiding van de rundvleesproduktie en een kostbare voorraadvorming, waarvoor geen afzet bestaat tegen redelijke prijzen, niet wenselijk is. Bij het hieruit voortvloeiende beleid zullen impor theffingen en eksportrestituties ge handhaafd blijven, en zal vanaf 1 december 1987 de interventie op uit zonderlijke gevallen na afgeschaft moeten worden. Als kompensatie stelt het PVV voor direkte steun aan gespecialiseerde vleesveehouders toe te kennen. Ir. L.M. Bouten nam afscheid van landbouwonderwijs Ir. L.M. Bouten heeft vrijdag 3 ok tober jl. in de Regionale Groen- school te Den Bosch afscheid geno men als inspekteur van het Land bouwonderwijs in Zeeland en Noord-Brabant. Tijdens de afscheidsbijeenkomst werd de heer Bouten o.a. toegespro ken door de direkteur van het Land bouwonderwijs, dr.ir. P.K. Schenk, door de waarnemend direkteur van de RMAS te Goes, de heer A. van der Jagt, namens de Middelbare Agrarische Scholen, door de direk teur van de Sierteeltschool te Eind hoven, de heer A.L.J. van Esch, na mens de Lagere Agrarische Scholen en door de heer G.H.J. Blom, sekre- taris van het schoolbestuur van de NCB. Velen uit het onderwijs maakten tij dens een aansluitend informeel sa menzijn gebruik van de gelegenheid om de heer Bouten een handdruk te geven. Vrijdag 17 oktober 1986 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 19