VOO It in: VltOIIW GRONDBEWERKING Reesink nv 'Vrijwilligster' in de Bond «rflJjT» Overname P.J.Zuid geluid-redaktie ?J.Z: Sjeticld LAAT UW HANDELAAR OF IMPORTEUR UITLEGGEN WAAROM KUHN KEIHARD DE BESTE IS VOOR HET ZWAARSTE WERK onder redaklie van de Redaktiekommis- sie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Brabant Redaktieadres: Mevr. P.J. de Rooy-Janse Postbus 42, 4424 ZC Wemeldinge Het is niet toevallig dat het vrijwilligerswerk opeens zo in de belang stelling staat. Het gaat financieel niet zo goed in ons land en er zijn veel minder arbeidsplaatsen te vergeven. Maar de arbeid blijft wel bestaan en zal ook moeten worden gedaan, door WIE, dat is de' hamvraag. De overheid is zich opeens bewust geworden van het onbetaalde vrij willigerswerk en zodoende wordt ook de staat van vrijwilliger opge vijzeld. Maar als we over vrijwilligers praten hebben wij het over werk. Wij kunnen werk globaal verdelen in: betaald werk sterk in aanzien; vrijwilligerswerk onbetaald werk ('vrije tijd') en huishoudelijk werk. In een geëmancipeerde sameleving zouden deze drie facetten van arbeid aan bod moeten komen in de men sen. Is dat zo? Zien we in de prak tijk, dat het werkende deel van de bevolking ook aan alle drie de werk soorten deel neemt? De mannen zijn over vertegenwoordigd binnen de betaal de arbeid; de vrouwen binnen het huishoudelijk werk en bepaalde vor men van vrijwilligerswerk. Juist de ongelijke verdeling van wer kende mensen, over de drie werk soorten, daarbij ook nog de ongelij ke waardering van de drie soorten werk (betaalde arbeid, huishoudelijk werk, vrijwilligerswerk). Het is altijd nog zo, dat betaald werk meer waardering en aanzien geeft dan vrijwilligers en huishoude lijk werk. Maar het is wel de kern van het probleem bij de waardering over het huishoudelijk werk en het vrijwilligerswerk. Waarom is bepaald werk betaald of onbetaald? Ik verdeel dat in drieën: - historisch gegroeid; - kultureel bepalend en - ekonomisch. - historisch gegroeid: b.v. zieken- of bejaardenwerk, (de oude buren- plicht) is meestal door de thuisblij vende vrouw verzorgd. Dit werk kreeg in de zeventiger jaren (waarin de welvaartsstaat werd geschapen) de status van gespecialiseerd werk en dus betaald werd. - kultureel bepalend: produktie wordt hoger gewaardeerd dan wel zijnswerk. Welzijnswerk (dus dienst verlenend werk) is vaker onbetaald, omdat dit voortvloeide uit huishou delijk werk en dat was dus on betaald. De waardering voor dit huishoude lijk werk en dienstverlenende werk en de positie van de vrouw hebben maatschappelijk weinig waardering. - ekonomisch: bij ekonomische ver slechtering is het vrijwilligerswerk opeens veel belangrijker (wat ik in het begin al aanhaalde) en worden vrijwilligers gestimuleerd om belan geloos te werken in de verzorgende sektor. Juist in deze sektor zijn veel vrouwen werkzaam in een betaalde baan, die zij nu weer dreigen te ver liezen, waardoor zij weer financieel afhankelijk worden. Wij kunnen het vrijwilligerswerk ook in drieën verdelen, te weten: a. besturend, b. organiserend, c. dienstverlenend. Waar zijn vrijwilligers nu zoal bezig? We kijken om ons heen: de kerk, verenigingswerk, sport, politiek, re- kreatie, jeugdwerk, enz. In het verleden en heden is het vaak zo dat de vrijwilliger de problemen ontdekt en probeert daar iets aan te doen. Het is dan ook zo dat veel vrij willigerswerk betaalde arbeid wordt; denk b.v. aan bejaardenzorg enz. In dat vrijwilligerswerk zijn het vaak de mannen die vooral aktief zijn in het besturend, organiserend en be leidsbepalend vrijwilligerswerk; laat uw gedachten even gaan: de man is meestal voorzitter, de vrouw sekretaris. In de praktijk is het dus vaak zo dat het vrijwilligerswerk van vrouwen een verlengstukje is van hun werk dat zij thuis doen. Maar..., dat meeste vrijwilligers werk is juist uitvoerend werk en wordt dus door vrouwen gedaan. De vrijwilligster in de Bond Ik denk dat het juist in die bond zo fijn is dat we een plek hebben om te leren omgaan met zaken als beleid, besturen, organiseren; zaken die wij ons in onze maatschappij nog niet zo eigen hebben gemaakt. De bond heeft door zijn doelstelling een maatschappelijk kritische funktie; ons doel is dan ook 'het bevorderen van en besef van verantwoordelijk heid voor en deelname aan de sa menleving door vrouwen, met name op het platteland'. Het bondswerk is ruim 50 jaar gele den ontstaan als reaktie op een be paalde, als niet juist ervaren maat schappelijke situatie (vrouwen te weinig maatschappelijk betrokken). In de bond hopen wij daar nu veran dering in te brengen door: Vanavond! PJZ-aktiviteiten in de Langstraat van start Vanavond, vrijdag 17 oktober 1986 zal hopelijk de geschiedenis ingaan als de dag waarop de PJZ-afdeling 'Langstraat' haar eerste geslaagde aktiviteit geor ganiseerd heeft. Dan wordt er namelijk een barbeque gehouden bij de fam. Hoefnagel aan de Winterdijk te Sprang-Capelle. Op deze avond zal ook bespro ken worden welke aktiviteiten er het komende seizoen opgezet zul len gaan worden. Wat is er aan de hand? Begin dit jaar zijn door vertegen woordigers van het Kringbestuur van de Z.L.M., vertegenwoordi gers van de rundveestudieklubs en vertegenwoordigers van de P.J.Z. ideeën uitgewerkt om het plattelandsjongerenwerk in de Langstraat weer nieuw leven in te blazen. Als 'binnenkomer' werd gekozen voor een presentatie van de P.J.Z. op de agrarische dag zo als die op 30 augustus jl. te Sprang-Capelle is gehouden. Op deze dag bleek dat er voldoende belangstelling was voor de aktivi teiten zoals die door de PJZ ge organiseerd (kunnen) worden. Een aantal personen, die aktief mee willen werken aan het orga niseren van de eerste PJZ- aktiviteiten, hebben toen een werkgroep gevormd. Onder het motto 'geen woorden, maar da den' heeft deze werkgroep met begeleiding van het provinciale bestuur van de PJZ, een eerste aktiviteit georganiseerd, nl. een barbeque. Doel van deze barbe que is niet alleen om lekker te eten en te drinken. Ook zal nage gaan worden of er belangstelling is voor het programma dat de werkgroep opgesteld heeft voor het komende seizoen. Voor elke maand is een aktiviteit gepland. Dit voorlopige programma ziet er als volgt uit: - november '86: bowling (28 no vember) - december '86: dropping met daarna snert eten - januari '87 - deelname P.J.Z.- zeskamp (3 januari); - een avond over 'het weer' - februari '87: ledenvergadering en eventuele officiële oprichting van P.J.Z..-afdeling 'Langstraat' - later in '87: trekkerbehendig- heidswedstrijd Dit is een voorlopig programma, dat op de barbeque nog allerlei veranderingen kan ondergaan, afhankelijk van de wensen van de deelnemers aan de barbeque. Daarom hoopt de werkgroep ook dat alle plattelandsjongeren (jon gens maar zeker ook meisjes) tus sen 16 en 30 jaar, die graag zou den willen dat er (weer) een leuke en gezellige plattelandsjongeren organisatie opgericht wordt, naar de barbeque zullen komen. De werkgroep kan dan aan de hand van de wensen en ideeën die dan naar voren gebracht worden, een aantrekkelijk programma proberen vast te stellen. Als er vervolgens voldoende belangstel ling voor deze aktiviteiten blijkt te bestaan, zal er in februari overgegaan worden tot de oprichting van een nieuwe P.J.Z.-afdeling Langstraat. Als je nu al wat meer wilt weten over de P.J.Z. of als je vanavond niet kunt komen, of dit te laat leest, maar je wilt wel deelnemen aan eventuele volgende aktivitei ten die door de P.J.Z.- werkgroep georganiseerd wor den, neem dan kontakt op met één van de leden van de werk groep. Dit zijn: Jan-Huibert Boll (04162 - 1239), Berdien van Ever- dingen (04162 - 1258), Ronald Timmermans (04160 - 36053) en Adri Verhoeven (04160 - 34417). Wij hopen dat het vanavond erg leuk en erg gezellig wordt. De werkgroep P.J.Z.-Langstraat Zoals u al heeft begrepen, ga ik de redaktie van het P.J.Zuid geluid overnemen van Peter Risseeuw. Ik zal mezelf eerst eens voorstellen: Mijn naam is Roelie Troost en ik ben 20 jaar. Na de lagere school ben ik naar de Mavo in Axel gegaan. Na de Mavo heb ik de Intas gedaan, dit is een 2-jaar durende tussenoplei- ding. Daarna ben ik de opleiding zie kenverzorgende gaan doen, waar voor ik in november mijn diploma hoop te behalen. Ik woon sinds kort in Othene, dit is een klein plaatsje bij Terneuzen. Ik heb het daar goed naar m'n zin. Mijn liefhebberijen zijn omgaan met dieren en lezen. Zo, ik denk dat ik genoeg heb ver teld over mezelf. Roelie Troost Oost Zeeuws- Aktiviteiten Vlaanderen 1 november: zaalvoetbal in Axel om 9 t/m 10 uur. Opgeven bij Ina, tel. 01153 - 2257. Het is hardstikke gezellig. - vorming en ontwikkeling en eman cipatorische aktiviteiten (is een mid del tot verandering) in een vorm waarin zowel besturend, organise rend als uitvoerend werk door vrij willigsters wordt gedaan. Het werk in de bond is dus rol- doorbrekend, denk aan alle funkties die wij bekleden. Het uitvoerend werk, is kennis en vaardigheid en ervaring doorgeven; met andere woorden het is geen ver lengstukje van het thuiswerk. De vrijwilligsters binnen de bond hebben de kans en de mogelijkheid wordt hen geboden nieuwe ervarin gen op te doen en het geleerde zowel in als buiten de bond produktief te maken (denk aan de verantwoorde lijkheid in de maatschappij). Waarom is dat bondswerk nu vrij willigerswerk? (en als het goed is onbetaalde arbeid). Bij de oprichting is het een initiatief van vrijwilligers geweest en dat is nog zo. De vereniging drijft op le- denkontributie en maakt dus dat je niet om betaling kunt vragen in je ei gen bond; wat niet wil zeggen als je het geleerde produktief wilt maken buiten de bond je geen betaling zou kunnen eisen. Ook een punt is: ons nastreven van maatschappelijke veranderingen. De behoefte is er dan om zelf de vrijheid te hebben betreffende inhoud, de manier waarop van het werk en de inzet van personen. Betaald werk zou bepaalde diploma's eisen. Wij willen niet afhankelijk zijn van allerlei wettelijke eisen. De roulatie van funkties in de bond is een leer school zonder diploma's. Vrouwen leren er vanuit hun eigen ervaringen. Wel is het zo, dat (willen wij het bo venstaande waar maken) wij wel alle vrouwen in de bond de gelegenheid moeten geven zich te vormen; dit mag niet afhankelijk zijn van hun fi nanciële situatie. Dat houdt in dat alle reeël gemaakte onkosten, zoals reiskosten, telefoon, porti (kinder opvang?) door ons als bond gedra gen moeten worden. Het moet zo zijn dat alle vrouwen die mee willen doen, mee kunnen doen. Ook de bijstandsmoeder moet mee kunnen doen. Het houdt aan de andere kant in dat wij verkregen kennis doorgeven en daarvoor geen geld in de bond kun nen vragen. Willen wij met elkaar dit werk in de bond doorzetten, dan zullen wij ons goed moeten bezinnen over onze po sitie als vrijwilligster in die bond. Dat houdt in dat wij, als wij vergoe ding vragen voor ons werk in de bond, al is die nog zo klein, dat dat betaalde arbeid is en geen vrijwilli gerswerk. Toos in 't Veld 18 okt. afdeling Fijnaart organiseert een dagje uit naar België. Bezocht wordt onder andere een molen. Hierin een rondleiding en uitleg over het proces van graan tot brood. Ver trek vanaf de Voorstraat om 13.30 uur. 24 okt. afdeling Walcheren organi seert een bowlingavondje in 'de Kaasboer' te Biggekerke. Er wordt gespeeld te Biggekerke. Er wordt gespeeld tussen 20.30 uur en 22.30 uur. Kosten leden ƒ9,en niet- leden ƒ13, Opgeven voor woensdag 22 oktober bij Nico, tel. 01180 - 12353 of bij Pe tra, tel. 01185 - 2613. FREZEN Van 0,8 tot 3,05 m. steunwielen zware konstruktie tandwielaandrijving schakelkast bij EL 100 N met doorgaande aftakas: 8 rotorsnelheden 101-122- 187-189-225-228-344-413). Tandwielaandrijving EL ROTORKOPEGGEN Van 2,5 tot 4,5 meter. zware konstruktie dikke bodemplaat dubbele kegellagers tandhouders met verzonken bouten schakelkast met doorgaande aftakas (type HR 300: 8 rotorsnelheden 118-156-216-218-286-289-400-530 Doorsnede HR. het merk met de vele EXTRA'S IMPORTEUR VOOR NEDERLAND: Postbus 20 - 7200 AA ZUTPHEN I Telefoon 05750-85551. Telex 49136 Vrijdag 17 oktober 1986 17

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 17