Boer zijn en leven in de Flevopolder: Weer uitgifte van landbouwbedrijven Van de mogelijkheid een bedrijf te aanvaarden in de IJsselmeer- polders hebben veel Zeeuwen en Brabanders gebruik gemaakt. Die gelegenheid werd hen in de meeste gevallen geboden vanuit de her- en ruilverkavelingen. Door inlevering van het bedrijf ten behoeve van de her- en ruil verkaveling werden ze in staat gesteld een nieuw bedrijf op te bouwen in de IJsselmeerpolders. Je vindt ze er als akkerbouwer, fruitteler, in mindere mate als veehouder. Ook de loonwerkers van Zeeuwse en Brabantse af komst bouwden er welvarende bedrijven op. Voor welke investeringen kom je nog meer te staan? Zoals ieder bedrijf heb je een be drijfskapitaal nodig. De kosten van levensonderhoud zijn er totdat de opbrengsten komen. Dit benodigde bedrijfskapitaal kun je afhankelijk van het bouwplan stellen op 2.000 a 2.500 per ha. Ook de in vesteringen in werktuigen zijn sterk afhankelijk van wat je reeds in bezit hebt en of dat nog bruikbaar is. Geerse investeerde het eerste jaar in een volledig nieuwe aardappellijn sa men met zijn buurman voor 120.000 terwijl Zandee een bedrag van 100.000 nodig had het eerste jaar. De verhuiskosten, de reis kosten, de bouwrente en de kosten of 1 op 5. Bij Zandee was dat de eer ste 3 jaar 1/3 aardappelen, 1/3 sui kerbieten en 1/3 graan, na 3 jaar is hij overgegaan op 1/4 aardappelen, 1/4 suikerbieten, 1/4 tarwe, 1/4 di verse bestaande uit erwten, uien en vlas. Willen jullie ook iets vertellen over de opbrengsten? Wat de granen, erwten en vlas be treft, daarvan liggen de opbrengsten gelijk als die we in Zeeland behaal den. De kg-opbrengsten van de aardappelen, uien en suikerbieten zijn aanmerkelijk hoger dan in het Zuid-Westen. Het districtsgemiddel de van de suikerbieten over de laat ste 5 jaar lag op ruim 70 ton per ha. naar de Suiker Unie. Wat de uien en aardappelen betreft deed hij de laat ste jaren de aardappelen voor de helft op contract en voor de andere helft had hij ze vrij om er mee te handelen. Hij is nu overgestapt naar de pool van de fa. Meyer. De granen gaan meestal voor de helft naar Alco en de Vulkaan. Hoe is het leven in de polder? Beide gezinnen hebben de opvang goed ervaren evenals Leen Geerse en zijn vrouw. Het spreekwoord "een goede buur is beter dan een verre vriend", is overal van toepassing maar zeker hier in de polder. Voor kinderen in de leeftijd van 15 a 16 jaar is de overgang moeilijk, zegt mevrouw Zandee. Het lijkt me dat dat voor een opvolger(ster) anders ligt. Vooral een opvolger(ster) ziet sneller dat het mede voor hun toe komst is. De kerk speelt bij de op vang een rol in positieve zin. Het zelfde kan gezegd worden van de vrouwenverenigingen en de land bouworganisatie. Als negatief punt wordt wel ervaren dat de afstanden groot zijn, zegt mevr. Geerse. Wij hebben daar nog geen ervaring mee maar een afstand van 17 a 18 km is veel om de kinderen naar school te brengen. Men doet dat erg veel sa men met de buren. Op alle drie de basisscholen in Zeewolde is de op vang voor kinderen "tussen de mid dag" uitstekend geregeld. Het is ook van groot belang dat je je zelf niet opsluit maar contacten legt. Het lijkt of het verenigingsleven hier meer bloeit dan in Zeeland. Als man en vrouw ben je meer op elkaar aan gewezen. Je moet het goed met el- der geval te weinig. We hebben dit echt bijgeleerd. We vonden de investeringen hoog maar nu we in de praktijk hebben gezien dat de opbrengsten zo zijn dat de investeringen opgebracht kunnen worden is dit een geruststelling. Na tuurlijk zijn er vooraf in goed over leg tussen man en vrouw en de voor lichter begrotingen gemaakt waaruit •ook reeds bleek dat de investeringen verantwoord waren. Zijn jullie blij dat je de stap hebben gedaan? Beiden antwoorden hierop met een volmondig: "Ja, beslist. Het is een hele stap maar we denken dat de mo gelijkheden voor ons en voor onze bedrijfsopvolger hier groter zijn dan in Zeeland". Heb je nog adviezen voor je colle ga's in ruilverkavelingsgebieden? Ieder zal in zijn eigen gezin en in zijn eigen situatie af moeten wegen of hij een bedrijf in de polder wenst en fi nancieel aan kan. Er liggen voor sommigen mogelijkheden! Vraag in lichtingen. Ga bij anderen kijken. Bij het nemen van de beslissing heb ben we steun gehad van de SEV en van de ZLM en van de landbouw- voorlichtingsdienst in de polder. Vraag aan anderen. Trek uw conclu sies. Beslis zelf. Maar er liggen kan sen die u op het Oudeland niet hebt, denken beiden. Zijn er nog andere opmerkingen? Ja. Vertel de BBL dat de taxatie van grond en gebouwen te laag is gezien Het nieuwe bedrijf van de heer LD. Zandee in Zeewolde. He' oude bedrW van Zandee Woiphaartsdijk. We bezochten dit jaar de bedrijven van de fam. Izaak Zandee, afkom stig uit Woiphaartsdijk en van de fam. Ko Geerse, afkomstig uit Mid delburg. Deze laatste beboert in maatschapsverband met zijn zoon Leen een pacht-akkerbouwbedrijf van 55 ha aan de Dodaarsweg in de gemeente Zeewolde. Zelf woont Ko Geerse met zijn vrouw in het dorp Zeewolde waar ze een woning koch ten. Hun zoon woont met zijn vrouw op het bedrijf. In Walcheren exploiteerde hij een bedrijf van 36 ha. In 1983 had hij zijn eerste oogst in de nieuwe polder. Zandee die 2 jaar eerder een bedrijf aanvaardde, had in Woiphaartsdijk een bedrijf met een oppervlakte van 31 ha en kreeg aan de Schillinkweg in de ge meente Zeewolde een erfpachtbe- drijf van 46 ha. Hij wist zijn bedrijf dit jaar door aankoop nog te vergro ten met 25 ha. Wat komt er zoal kijken bij het bou wen en de opzet van een nieuw bedrijf? Zowel voor het pachtbedrijf waar de gebouwen voor eigen rekening zijn gebouwd als voor het erfpachtbe- drijf is met de investering in woning, schuur, erfverharding, kavelpad, aanleg waterleiding en elektriciteit een bedrag gemoeid dat ligt tussen de 1 en 1,2 miljoen gulden, afhanke lijk van de wensen van man en vrouw. Bij beiden is een luchtgekoel- de aardappelbewaarplaats aanwezig waarin 1.000 ton aardappelen op geslagen kunnen worden. Zandee heeft een opslagruimte voor uien van ±240 ton en Geerse van 360 ton. Bij het bouwen van de aardap pelbewaarplaats is veel arbeid ver richt door de betreffende landbou wers. Beiden waren tevreden over hun gebouwen maar stelden dat het gezegde "Bouwen moet je twee keer doen", ook voor hen opgeld deed. De adviezen die ze anderen mee wil den geven waren: - Probeer in de toekomst te kijken; - Bouw niet te klein; - Een keuze van een goede architect en een goede aannemer is moeilijk (veel aanbod); - Een goed samenspel tussen man vrouw-architect-aannemer is drin gend nodig; - Luister goed maar neem zelf de beslissingen; je moet per slot van re kening zelf ook betalen; - Maak afspraken; zet die zwart op wit vooral ook wat meerwerk e.d. betreft. De welstandcommissies stel len hun eisen die het bouwen soms duurder maken. van tuinaanleg dienen uiteraard ook te worden betaald. Beiden waren het erover eens dat je van een bedrag van 1.400.000 niet zo verschrikke lijk veel overhoudt indien je zelf bouwt. De WIR, de BTW-regeling en de toen geldende rentesubsidie waar sommigen voor in aanmerking kwamen waren een welkome bijdra ge. De meeste nieuwkomers opteren voor de BTW wat op korte termijn veel voordelen biedt en op langere termijn minder. Bij een pachtbedrijf behoef je de schuur, bedrijfsgebou wen niet zelf te bouwen, de vermo gensbehoefte is dan vanzelfsprekend aanmerkelijk lager. Werken jullie samen met werk tuigen? Volgens beiden werken praktisch al le landbouwers in de polder samen. Bij Zandee en Geerse gebeurt het bieten rooien en het zaaien van de bieten in loonwerk, en de afvoer van de bieten gezamenlijk met de buur man. Wat de overige oogstwerktui- gen betreft heeft ieder een aantal werktuigen in eigendom waarmee ze bij elkaar de werkzaamheden ver richten. Behoudens de volledige aard appelrooilijn die Geerse samen met zijn buurman heeft aangeschaft doen ze de overige werkzaamheden in eigen beheer. Hoe zijn jullie bouwplannen? De eerste 6 jaar is dat 1/3 aardappe len, 1/3 suikerbieten, 1/3 diversen bestaande uit uien, erwten en tarwe zegt Geerse. Na 6 jaar wil hij over gaan naar een bouwplan van 1 op 4 Terwijl een kg-opbrengst van 60 ton geleverd van de aardappelen en uien niet tot de onmogelijkheden behoren. En de kosten? Ook deze zijn lager. De verkaveling is vanzelf zeer goed, dit bespaart werktuigkosten. De bemestings- kosten zijn in verband met de jonge grond laag, ditzelfde geldt voor de kosten van onkruidbestrijding. De erfpachtsom bedraagt momenteel 735,per ha. Beiden zijn van me ning dat ondanks de hoge investerin gen er een goede boterham is te ver dienen. Vooral de prijsvorming van de aardappelen en de uien is van doorslaggevende betekenis voor het financiële resultaat. De prijs van sui kerbieten en granen is ook van groot belang. Doch een mindere graanprijs heeft minder betekenis voor het be drijfsresultaat dan een lagere bieten- prijs. Men vertrouwt er dan ook op dat de bietenprijs op peil zal blijven en een lagere graanprijs niet al te veel verschui vingen in de bouwplannen teweeg zal brengen, wat anders invloed zal hebben op de prijs van vrije produkten. Hoe is de afzet geregeld? Vooral Geerse is erg coöperatief aan gelegd. Alle produkten behalve de uien worden coöperatief afgezet. De uien doet hij voor de helft op con tract en de andere helft voor de vrije handel. Zandee verdeelt zijn afzet over de vrije handel en de coöpera tie, alleen de bieten gaan allemaal kaar kunnen vinden. Eén ding is hen duidelijk opgevallen: Het is in de polder veel zakelijker. Alles wordt op papier gezet en contractueel vast gelegd. Als we eerlijk zijn dan had den we die zakelijkheid niet of in ie- Met ingang van 1 november 1987 zal de hoofddirecteur van de Rijks dienst voor de IJsselmeerpolders te Lelystad in Zuidelijk Flevoland 13 landbouwbedrijven en in het Lau- werszeegebied 3 landbouwbedrijven uit gaan geven. Het betreft in Zuide lijk Flevoland 6 akkerbouwbedrij ven (4 in pacht en 2 in erfpacht) en 7 weidebedrijven (4 in pacht en 3 in erfpacht); in het Lauwerszeegebied 3 akkerbouwbedrijven (2 in pacht en 1 in erfpacht). De bedrijven variëren in grootte van 40 tot 55 ha, met een enkel groter of kleiner bedrijf. De uitgifte in pacht geschiedt voor de wettelijke termijn van 12 jaar, de uitgifte in erfpacht voor 40 jaar. Voor deze bedrijven kunnen zich uitsluitend aanmelden: - gegadigden uit ruilverkavelingen; - gedupeerden door de uitvoering van werken (en/of bestemmingswij zigingen) t.b.v. het algemeen belang; - gegadigden van wie de bedrijven kunnen worden bestemd voor het oplossen van specifieke knelpunten op het oude land; - gegadigden die een bijzonder be drijf wensen te vestigen. Aanmelding als belangstellende kan geschieden tot 7 november 1986 in het licht van de investeringen die je moet doen. Het rijk vraagt, als ze pachtgrond verkoopt, 60% van de vrije waarde. Als ze koopt betaalt ze de waarde van verpachte grond. J. Markusse door storting van 22,50 op postre kening nr. 869847 van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders te Le lystad. Op het strookje dient te wor den vermeld: - naam en adres (ook postcode) van de belangstellende en "Uitgifte Landbouwbedrijven 1987". Na ontvangst van de betaling wor den nadere gegevens over de uit te geven bedrijven toegezonden, alsme de een aanvraagformulier voor het verkrijgen van een bedrijf. Ruilverkavelingen van waaruit gegadigden naar een bedrijf in de Flevopolder kunnen solliciteren: Provincie Zeeland: Walcheren, Sluis-Oostburg, Breskens-Zuidzande, St. Philipsland en Schoondijke. Provincie Noord-Brabant: Nieuw Vossemeer, Etten- Leur/Rucphen, Weenige, Zundert, Teteringen, Ulvenhout-Galden, Baarle-Nassau, Goirle, de Hilven, Moersche Heide, Viermannaker- brug, St. Oedenrode, Lage Maas kant en Land van Cuyck. 12 Vrijdag 17 oktober 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 12