Kadaver-aanmeldingen naar centrale komputer bij CAD-Son Agrarisch Zeeland viert opening pijlerdam met gemengde gevoelens Ruim helft meervalkwekers te vinden in Brabant Landelijke mestbank kan afnameplicht (nog) niet nakomen Nieuwe koöperatie wil afzet bevorderen Met ingang van 24 november a.s. zal in Zeeland, en niet lang daarna ook in Brabant, de kadavermelding uitsluitend kunnen geschieden via een, op een centrale komputer aan te sluiten toongenerator. Dit nieu we systeem is het resultaat van nauw overleg tussen de agrarische stands organisaties, de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees en de B.V. Chemische Bedrijven van de NCB te Son (destruktiebedrijf). Het huidige systeem met melding op de R.V.V.-kantoren werkt niet be vredigend. Met het nieuwe systeem kan het destruktiebedrijf direkt over de precieze gegevens beschikken waardoor het bedrijf dat een ka daver gemeld heeft, zo snel mogelijk in de ophaalroute kan worden ingepast. De procedure zoals die tot nu toe wordt gevolgd werkt zoals gemeld, niet naar tevredenheid! Door de vele schijven die het aanmeldingsbericht moet passeren voor het bij het destruktiebedrijf komt, missen hier en daar nogal eens de benodigde gege vens of komt het bericht helemaal niet door. Hieraan komt binnenkort een einde. Met een gewone telefoon aansluiting kan, m.b.v. een zoge naamde toongenerator, op eenvoudige wijze een kadaver aanmelding worden doorgegeven. De ze komt dan direkt terecht bij de komputer op het Centraal Aanmel dingskantoor Destruktiemateriaal te Son (CAD Son). Hiervoor heeft ze nodig de zogenaamde "toongenera tor" (verkrijgbaar bij het CAD Son, kosten ƒ50,inkl. btw) en een door het CAD Son toe te kennen bedrijfs nummer. Het systeem werkt als volgt: Nadat u de toongenerator heeft ge koppeld aan het spreekgedeelte van uw telefoonhoorn, kiest u via uw te lefoontoestel het nummer van C.A.D.-Son: 04998-90040. Als de verbinding tot stand komt, antwoordt de komputer met mense lijke stem dat u verbonden bent met C.A.D.-Son, waarna de melding door middel van de toongenerator kan plaatsvinden. De komputer zegt u precies wat u moet doen met een rusti ge en duidelijke stem. Bij elke toongenerator wordt een dui delijke gebruiksaanwijzing meege leverd. De voordelen van dit systeem zijn dui delijk: U kunt op elk gewenst moment (zelfs 's nachts) de melding doorge ven, (zonder wachttijden) waardoor de ophaaldienst zijn route efficiënter kan plannen. Organisatorisch biedt dit systeem daarbij de mogelijkheid een overzicht van alle aanmeldingen in een bepaalde periode te verkrijgen. Melden Uitgangspunt is dat ieder die tot nog toe meldingen doorgaf aan de R.V.V. zal gaan melden via C.A.D.-Son. Daarnaast moeten óók de kippenhou ders door middel van de toongenera tor aan C.A.D.-Son melden; alleen dan kan het ledigen van tonnen bij kippenhouders gekontinueerd worden. Het is intussen algemeen bekend dat kadavers en tonnen moeten worden aangeboden aan de openbare verhar de weg. Dit blijft zo! Kadavers worden alleen opgehaald op vaste laadadressen, d.w.z. het woon adres indien dit tevens bedrijfsadres is en/of eventueel elders gelegen be- drijfsadressen. Van deze regel wordt slechts afgewe ken indien een rundvee-houder een rundvee-kadaver heeft aan te bieden dat gelegen is aan een openbare ver harde weg bij niet aan een vast laad- adres gelegen weilanden. Voor boeren die slechts weinig dieren houden en die bovendien in een (ak kerbouwgebied wonen waar de vee dichtheid gering is kan de aanschaf van een toongenerator een zeer onza kelijke investering betekenen. De kringdirekteur van de RVV voor Zuid-Holland-Zuid en Zeeland, mr. C.J.H. Scheuerman heeft daar wel begrip voor. "Er moet voor deze mensen altijd een loket open blijven waar zij zoals tot nu toe telefonisch hun incidentele melding kwijt kun nen. Zij zullen dan wel in moeten spreken op een bandje en het opha len zal wel wat langer duren dan bij een melding aan de CAD-Son. Wij als RVV in deze regio willen dat loket voor eentbepaalde termijn - ik denk aan een jaar - wel zijn. Daarna zal men zich toch telefonisch moeten gaan richten tot CAD te Son". De heer Scheuerman hoopt dat men bij CAD buitenom de melding aan de centrale komputer bij uitzondering te lefonische meldingen wil accepteren. Hij wijst er nog op dat boeren die wel een bedrijfsnummer hebben en geen toongenerator, gebruik kunnen ma ken van de toongenerator bij een van de buren. Het intoetsen van het eigen bedrijfsnummer is dan natuurlijk wel van belang. Ingangsdatum In de afgelopen maanden werden de 10.000 zgn. tonhouders in het nieu we aanmeldingssysteem ingevoerd. De volgende stap is dat in de komen de maanden invoering in het nieuwe systeem zal plaatsvinden van alle overige aanmelders. Dit geschiedt trapsgewijs en wel als volgt: De hele provincie Zeeland wordt per 24 november ingevoerd. Hierna vol gen de regio's Roosendaal en omge ving per 1-12-1986; Breda en omgeving per 8-12-1986; Tilburg en omgeving per 15-12-1986; Oss en om geving per 5-1-1987; Den Bosch en omgeving per 5-1-1987; Boxtel en om geving per 12-1-1987; Veghel en om geving per 19-1-1987; Helmond en omgeving per 2-2-1987; Eindhoven en omgeving per 16-2-1987 en Cuyk/Gennep en omgeving per 2-3-1987. Vanaf deze data kan niet meer op de thans gebruikelijke wijze bij de R.V.V.-kantoren worden gemeld. Bestellen toongenerator U kunt de toongenerator bestellen bij CAD Son, tel. 04998-73800, adres: Postbus 9, 5690 AA Son. De kosten ad ƒ50,inkl. btw, kunnen worden overgemaakt op Rabo-rekening 1482.10.538, t.n.v. CAD Son. Info: tel. 04998-73800. In Nederland bestaan op dit moment zo'n 40 tot 45 meervalkwekerij en, met een gemiddelde produktiekapaciteit van 15 ton vis per jaar. Meer dan de helft van deze bedrijven bevindt zich in Noord-Brabant. Mede daarom heeft de vorige week opgerichte landelijke koöperatie- ve vereniging van meervalkwekers haar zetel in deze provincie, en wel in Bergeyk in de buurt van Valkenswaard. Bij de Zeeuwse landbouw heeft de officiële ingebruikstelling van de pij lerdam in de Oosterschelde zaterdag 4 oktober jl. door H.M. de Koningin gemengde gevoelens opgeroepen. Enerzijds opluchting en grote dank baarheid voor het feit dat de gereed gekomen pijlerdam tevens het einde van de Deltawerken markeert: Zee land is nu veilig voor de zee en een herhaling van watersnoodrampen zoals in 1953 moet nu als praktisch uitgesloten worden beschouwd. An derzijds is er verbittering en te leurstelling. Daaraan was op gepaste wijze uiting gegeven bij de opening. Boeren op Schouwen-Duiveland hadden langs de toegangsweg naar het werkeiland tussen Zierikzee en Haamstede een aantal borden met leuzen geplaatst die aan duidelijk heid niets te wensen overlieten: 'Wel 7 miljard voor zout water, geen 20 miljoen voor zoet' en 'Feestvieren overbodig, boeren hebben zoet wa ter nodig'. En deze: 'Voor de land bouw een kater, waar blijft ons zoet water?' Duizenden feestgangers wer den wel heel duidelijk en doordrin gend met de problematiek van het zoete water gekonfronteerd. Rijks waterstaat had nl. verordonneerd dat op het wegvak Zierikzee- Werkeiland slechts één weghelft mocht worden bereden met als resul taat een ca. 20 kilometer lange file De mensen die zich 'per file' naar de tijd de tekst op de borden te lezen die zich tergend langzaam richting einddoel Neeltje Jans bewoog. De inzittenden van de duizenden auto's hadden aldus een zee van tijd om de teksten rustig in zich op te nemen. Overigens verliep de verkeers- doorstroming zo traag dat duizen den genodigden pas op het werkei land arriveerden toen de plechtighe- Neeltje Jans begaven hadden volop den al achter de rug waren. Desge vraagd deelden zowel minister ir. G. Braks als drs. N. Smit-Kroes mee dat zij ten behoeve van de zoetwater voorziening op Schouwen- Duiveland niet meer financiële ruim te willen scheppen dan beide tot nu toe hebben gegeven, nl. elk ƒ7,5 miljoen. De stoot tot het oprichten van de koö peratie is gekomen van gedeputeerde staten van Noord-Brabant, die in maart van dit jaar opdracht hebben gegeven voor een onderzoek naar mo gelijkheden tot strukturele verbetering van de afzet van meervalprodukten, want een gericht afzet- en marketing beleid is hetgeen dat tot nu toe in de ze nog jonge agrarische bedrijfstak heeft ontbroken. Een meervalkweker is in de meeste ge vallen een (jonge) boer die gedwon gen door melkquotum, maar in Brabant vooral ook door de interim- wet en de mestoverschotten, gedwon gen is om uit te zien naar alternatieve bedrijfstakken. Tot dusverre is hij vooral op de produktie gericht ge weest. Om de konsument zover te krijgen dat er vaker meerval op het menu komt te staan, is echter meer nodig. 35 Meervalkwekers hebben dat ingezien en hebben zich als lid van de nieuwe koöperatie aangemeld. Op merkelijk is dat een van de pioniers van de meervalkeek in ons land, de heer J. van der Schaft uit Uden, als mede de kwekers waarvoor hij de af zet regeft, geen lid van de koöperatie zijn geworden. Het provinciale onderzoek is verricht door een tweetal onderzoekbureaus, die eind van deze maand hun rapport kunnen presenteren. De onderzoekers vinden dat de nieuwe sektor voldoen de perspektief heeft. Het oprichten van de koöperatie is een eerste stap in de goede richting. Zij zal ervoor moeten zorgen dat de produktie en vraag op elkaar worden afgestemd en er uniformiteit komt in produkt, pre sentatie en prijs. En natuurlijk moet er een op de doelgroep gerichte pro motie komen. Volgens de onderzoe kers duurt het nog enkele maanden voor aan al deze voorwaarden is vol daan. Tot dat moment is het in ieder geval niet verantwoord dat bestaan de meeryalkwekerijen worden uitge breid of nieuwe opgericht. Het voorkomen van wildgroei van begin nende meervalkwekers is dan ook ze ker een andere taak van de meerval-koöperatie. Meer informatie over de koöperatie- ve vereniging van meervalkwekers is te krijgen bij het sekretariaat in Berg eyk, telefoon 04975-1641. H. de Bot De spandoeken lieten aan duidelijkheid weinig te wensen over. VRIJDAG 10 OKTOBER 1986 De Landelijke Mestbank wordt be last met de doelmatige afvoer van dierlijke meststoffen door het verle nen van bemiddeling bij de verhan deling, bewerking en vernietiging van meststoffen. Tevens zal de Landelijke Mestbank volgens het besluit mestbank en mestboekhouding worden belast met het op verzoek verplicht afnemen van dierlijke meststoffen. In het ad vies op dit besluit heeft de Landelij ke Mestbank gewezen op de prakti sche onmogelijkheden die dit met zich kan meebrengen door gebrek aan faciliteiten zoals opslagkapaci- teit, be- en verwerking. In de aanvangfase van de aanpak van de mestproblematiek zal de taak noodgedwongen beperkt moeten blijven tót de inspanningen om de mestoverschotten verantwoord bin nen de landbouw te plaatsen. De Landelijke Mestbank erkent dat op termijn de veehouders een alter natief geboden moet worden voor een verantwoorde afzet, waarbij ge rekend wordt op de steun van de overheid bij financiële, hinderwetstechnische- en planologi sche belemmeringen. Gunstige randvoorwaarden Om de mestafzet tussen producent en afnemer te bevorderen dient de overheid gunstige voorwaarden te kreëren. De Landelijke Mestbank richt zich hierbij op beperkte admi nistratieve verplichtingen en een re- duktie van de overschotheffing bij een afzetkontrakt van minimaal twee jaar. Met de differentiatie van heffingen dient overigens terughoudendheid te worden betracht en alleen strukture le bijdragen aan vermindering van de mestproblematiek dienen be loond te worden. De Landelijke Mestbank is in sa menwerking met de regio's bezig de organisatorische struktuur te verwe zenlijken om op zo kort mogelijke termijn een zo optimaal mogelijke bijdrage te leveren aan de verlichting van de problematiek. 9

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 9