verzekeringen zlm "Ver/tondig verzekeren" Belasting betalen? Eerst even rekenen!!!! Onderverzekering inboedel groot probleem Baanlozenprojekt landschapsonderhoud Schouwen-Duiveland Kleine landschapselementen êl Voor het jaar 1986 is het mogelijk om middels een lijfrentekoopsom een aftrek op het belastbaar inkomen toe te passen van maximaal ƒ16.697,—. Voor de lezer die zich afvraagt, of het interessant kan zijn om gebruik te maken van deze manier, om het belastbare inkomen te drukken, kan schrijver geen pasklaar antwoord geven. Ieder individueel geval ligt anders. Het kan een konstant hoog inkomen betreffen maar ook een incidenteel hoger inkomen. Globaal kan gesteld worden dat het boven de ƒ30.853 belastbare som (belastbaar inkomen: min belasting vrije som) interessant kan zijn. In die gevallen gaat men 42% of meer belasting betalen; telt men hier de besparing op sociale premies bij op dan ontstaat een voordeel middels terug te ontvangen sociale pre mies en inkomsten belasting van meer dan 50% waardoor het netto geïnvesteerde bedrag, de koopsom, gehalveerd wordt. Nu uit-bovenstaande te lezen is wan neer het ongeveer interessant kan zijn om een lijfrentekoopsom te nemen, dient u voor uzelf na te gaan of het ook mogelijk is. Men dient er reke ning mee te houden dat het te storten bedrag, de koopsom, vóór eind 1986 overgemaakt moet zijn. Dat betekent dat u de middelen ter beschikking moet hebben. Indien u nog investerin gen voor de boeg heeft die voorrang hebben, is het niet aan te raden nu een lijfrentekoopsom te storten en later te gaan lenen om investeringen te finan cieren. Op deze wijze wordt de veel geziene leus "Fiskaal voordeel nu, ze kerheid later" mogelijk "Fiskaal voordeel nu, geld te kort later". Maak ten allen tijde een financieel plaatje voor uzelf alvorens over te gaan tot het sluiten van een lijfrente- koopsom. Informeer bij uw boekhou der of accountant en vraag uw ZLM-verzekeringsadviseur om toe lichting en offerte; laat u niet alléén door mooie prognose kapitalen over halen maar vraag om een goed advies zoals u dat van ons gewend bent. De looptijd in bovenstaand voorbeeld kan natuurlijk ook korter gekozen worden. U kunt de looptijd zelf be palen. De koopsom ad. ƒ16.697,is een maximum, u kunt echter ook voor veel lagere bedragen een lijfren tekoopsom nemen. Het eindkapitaal is afhankelijk van leeftijd en looptijd van de verzekering. Gemengde verze kering wil zeggen dat u of op de eind datum van de verzekering, of bij eerder overlijden het verzekerde eind- kapitaal ter beschikking krijgt. Ver zekering bij leven met restitutie wil zeggen dat u op de einddatum het eindkapitaal uitgekeerd krijgt en bij eerder overlijden de koopsom ter be schikking wordt gesteld aan de erfge namen. Lijfrentekoopsom houdt in dat u voor het eindkapitaal te zijner tijd een lijfrente koopt. U laat dat be drag dan niet in één keer uitbetalen maar uitsmeren over een aantal jaren (door uzelf te bepalen). Over deze uit keringen bent u wel weer inkomsten A.J. Hoondert belasting verschuldigd en afhankelijk van uw leeftijd betaalt u wel of geen sociale premies. Deze zullen echter na uw pensionering wat de Ink. Belasting betreft lager zijn wegens minder in komen en vervallen van sociale premies. Wij vragen de lezer om in de stort vloed van aanbiedingen van de vele maatschappijen vooral ook aan "Verzekeringen-ZLM" offerte te vra gen. Wij kunnen u een bijzonder gunstig eindkapitaal offreren dat ge garandeerd wordt. Wij willen u geheel vrijblijvend van goede voorlichting voorzien en ervoor zorgen dat u wél kunt zeggen "Fiskaal voordeel nu, ze kerheid later". A.J. Hoondert, buitendienstmedewerker Hierbij geef ik u nog enkele bedragen als indikatie. leeftijd looptijd max. koopsom eindkapitaal (gegarandeerd) gemengde verz. Uit een recent onderzoek van de Nederlandse vereniging van brandas suradeuren is opnieuw gebleken dat veel mensen te laag verzekerd zijn met hun inboedel. Dit zogenaamde "onderverzekeren" komt nog steeds erg veel voor. Even wat cijfers over het jaar 1985: Er werden 106 inboedels gekontroleerd. Van dit aantal bleek dat er 81% onder- verzekerd was. In 1980 was dit nog 86%. Ook werd onderzocht in welke mate men onderverzekerd was: Meer dan 50% onderverzekerd was 5%, meer dan 25%-50% onderverzekerd was 45% meer dan 10%-25%. Onderverzekerd was 20% en tot 10% onderverzekerd was 11%. In de kategorie verzekerd bedrag ƒ50.000,ƒ70.000,— komt het meest onderverzekering voor. Deze cijfers zijn onrustbarend. Van de kant van de verzekeraars is de laat ste jaren veel gedaan om onderverze kering te voorkomen ó.a. door middel van publikaties en door het in stellen van de zogenaamde "index clausule" op inboedelverzekeringen. Kort gezegd houdt deze indexclausu le in dat het verzekerd bedrag elk jaar automatisch wordt aangepast op ba sis van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijs ontwikkeling voor woninginboedels. Zodoende wordt de kans op onder verzekering wel kleiner maar toch vangt dit systeem alleen kleine schom melingen op. Echte forse verhogingen in de inboedel vangt dit systeem niet op. Hoe ontstaat nu eigenlijk onderver zekering? Ten eerste wordt vaak bij het aangaan van de verzekering al een te laag bedrag opgegeven, zodat on- C.A. Too re naar danks de indexclausule het bedrag niet meer op het juiste peil komt. Een tweede oorzaak is dat men vergeet du re aanschaffingen door te geven zo als bijvoorbeeld een video of een stereo-installatie. Veel mensen geloven ook absoluut verz. bij leven met restitutie 35 45 50 55 30 20 15 10 ƒ16.697,- ƒ16.697,- ƒ16.697,- ƒ16.697,- ƒ58.519,- ƒ40.071,- ƒ32.534,- ƒ26.468,- ƒ75.112,- ƒ47.944, ƒ37.114, ƒ28.641, Schuur, kelder, zolder, garage rijwielen (tuin)gereedschap brom(snor)rijwielen kampeerartikelen kinderspeelgoed diversen tuinmeubelen Totaal Een deel van de inventarisatielijst Op 28 november 1983 ging een baanlozenprojekt in de Kop van Schouwen van start. Doel van het projekt was: a) zorgdragen voor het inhalen van een gedeelte van het achter stallig onderhoud aan houtwal len en elzenmeten in het be schermd natuurmonument Kop van Schouwen b) een zinvolle aktiviteit bieden aan haanlozen die hopelijk een bijdrage kan bieden aan verbete ring van hun toekomst- perspektief. Inmiddels is het projekt stopge zet, omdat er nu voldoende fi nanciële middelen voorhanden zijn om het werk door betaalde krachten te laten uitvoeren. In dit artikel wordt in het kort weer gegeven wat er de afgelopen ja ren zoal gedaan is, en welk ver volg er aan dit projekt gegeven wordt. Natuur, Milieu en Faunabeheer van het Ministerie van Landbouw en Visserij, de gemeente Westerschou- wen, de stuurgroep werkloosheid Schouwen-Duiveland en de Stichting LandschaRsverzorging Zeeland. Het projekt werd gefinancierd door het Ministerie van Landbouw en Visserij, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de In tergemeentelijke Sociale Dienst Schouwen-Duiveland. Projektdeelnemers waren afkomstig uit geheel Schouwen-Duiveland. Het betreft haanlozen die zich op vrijwil lige basis en onbetaald (maar wel met behoud van uitkering) wilden inzetten voor het onderhoud van na tuur en landschap. In totaal hebben 29 verschillende mensen aan het projekt meegedaan in de periode november 1983 tot en met juli 1986. Er werd gedurende 3 dagen per week gewerkt. Daarnaast werd gedurende één dag per week een kursus gevolgd, welke vooral als doel had om de deelnemers kennis te doen vergaren over natuur en land schap en over het onderhoudswerk. Zo omvatte het programma onder meer lesdagen over landschapson derhoud, instruktiedagen over wer ken met motorkettingzagen en eks- kursies naar natuurgebieden. De werkzaamheden bestonden voor namelijk uit het verrichten van ach terstallig onderhoud aan houtwal len. Dit omvat onder meer: dunnen Het baanlozenprojekt landschaps onderhoud Kop van Schouwen kon eind 1983 starten nadat de toetsings kommissie voor vrijwilligerswerk het projekt positief beoordeelde en nadat de Schouwse stuurgroep Werkloosheid het groene licht gaf. Eén en ander betekende dat haanlo zen met behoud van uitkering op vrijwillige basis aan het projekt mochten meedoen. Bij de begeleiding van het projekt waren betrokken: het Staatsbosbe heer, later ook het Konsulentschap Een houtwal die hersteld is (wallichaam opnieuw opgeworpen, afrastering geplaatst, later zijn nog struiken aangeplant) boombestand, afzetten hakhout, graven van greppels, herstellen van het wallichaam en inplanten. Er is ongeveer 3.000 meter houtwal aan gepakt, voornamelijk rond Renesse. Hiermee is ongeveer 20% van het achterstallig onderhoud aan de houtwallen en elzenmeten gedaan. Tevens is bereikt dat de eigenaren weer positiever tegenover behoud en onderhoud van hun houtwallen aan zijn gaan kijken. Inmiddels worden door verschillen de overheidsinstanties flinke finan ciële bijdragen voor dit onderhoud beschikbaar gesteld. Voor het on derhoud van houtwallen en elzenme ten binnen het beschermd natuur monument worden in het kader van de zgn. terugploegregeling gelden beschikbaar gesteld door rijk, pro vincie en gemeente. Al met al is daarmee het moment gekomen om het baanlozenprojekt in zijn huidige vorm te beëindigen. Het werk aan de houtwallen wordt vanaf het najaar 1986 overgenomen door betaalde ar beidskrachten. Het ziet er naar uit dat diverse vrijwilligers uit het baan lozenprojekt dan verder als betaalde arbeidskracht aan het onderhoud mee zullen doen. Het projekt heeft duidelijk beant woord aan de van te voren gestelde doelen: het onderhoud van de hout wallen is weer opgepakt, de interesse van eigenaren en omwonenden is toegenomen, deelnemers hebben hun toekomstperspektief verbeterd. Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij: - Stichting Landschapsverzorging Zeeland te Goes, tel. 01100 - 30936 - H.B. Verkaart, tel. 01114 - 2715 - Vrij Werk Centrale te Zierikzee, tel. 01110 - 5663 Partikulieren die een landschapsele ment te onderhouden hebben kun nen kontakt opnemen met de SLZ of met H.B. Verkaart. niet dat men voor bijvoorbeeld ƒ90.000,aan inboedel bezit. Men kijkt enorm tegen zo'n bedrag op. Maar als dan de inboedel eens op een rijtje wordt gezet blijkt dat de waar de veel hoger is dan verwacht. Wat kunt u er als verzekerde nu aan doen om geen problemen te krijgen met on derverzekering. Is het bepalen van de waarde van uw inboedel dan zo moei lijk? Welnee dat valt reuze mee. Uw eigen "Verzekeringen Z.L.M." heeft inventarislijsten beschikbaar waar al uw kamers en bezittingen op worden genoemd. Deze lijst is een handig hulpmiddel voor het bepalen van de waarde van uw inboedel. Het is zeker niet de bedoeling dat U elk potje en pannetje op deze lijst gaat zetten, maar U krijgt wel een goed overzicht van uw bezittingen. Natuur lijk kost het invullen van zo'n lijst wel wat tijd maar bedenk goed dat onder verzekering niet alleen van belang is bij grote schades. Ook bij kleine scha des wordt er gekeken naar de totaal verzekerde som ten opzichte van de werkelijke waarde. De schade wordt dan ook uitgekeerd naar verhouding. Daarom is het van het grootste belang dat uw verzekerd bedrag goed is. Neem daarom een keer de tijd voor het invullen van zo'n inventarislijst. U kunt deze lijsten bestelleri bij de po lisafdeling van de Verzekeringen Z.L.M. Telefoon: 01100-38880. Door middel van deze lijst heeft u een prima hulpmiddel bij het bepalen van de waarde van uw inboedel. Dan nog even iets anders. Voor het omzetten van uw motor voertuigen verzekering van All-Risks naar W.A. dient u voor 1 november een schriftelijk verzoek in te dienen. Als u deze omzetting van plan bent, vergeet dit dan alstublieft niet door te geven, dat voorkomt problemen (Zie ook vorig verzekeringsnummer). Tot een volgende keer. C.A. Toorenaar, hoofd polisafdeling VRIJDAG 10 OKTOBER 1986 7

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 7