verzekeringen zlm "Ver/tcindig verzekeren" Automatiseringssysteem van Verzekering ZLM bij de tijd Veilig (Landbouw) Verkeer - Een goed samenspel Apparatuur Integratie Vaste lijn Keuzemenu Bij blijven Ontwikkelingen VERZEKERINGEN ZLM Postbus 70 - 4460 BA GOES Frans den Hollanderlaan 10 - 4461 HN GOES Telefoon: 01100-38000 Telex: 55537 Telefax: 01100-15341 Schademelding: 01100-38888 Polisafdeling: 01100-38880 vertegenwoordigers: Walcheren: Fa. J. Don, Kromme Weele 16, 4331 PB Middelburg, 01180-15151. Schouwen Duiveland: M. Hanse, Julianastraat 23, 4301 NC Zierik- zee, 01110-4275. Midden-Zeeland: Verzekeringen ZLM, F. den Hollanderl. 10, 4461 HN Goes, 01100-38000. Z. Vlaanderen Oost: Ass. knt. Boidin, Janseniuslaan 8, 4561 NM Hulst, 01140-12220. Z. Vlaanderen West: Ass. knt. Boidin, Markt 7, 4501 CJ Oostburg, 01170-2355. Z. Vlaanderen Midden: D.J. Dees, Beethovenhof 43, 4536 AE Ter- neuzen, 01150-94469. Poortvliet e.o.: J.W. van Dijke, Burgemeet 25, 4693 CJ Poortvliet, 01662-2509. Tholen e.o.: J.P.M. Overbeeke, Ten Ankerweg 72, 4691 GX Tholen, 01660-2888. West-Nrd. Brabant: F.J. Duine, Kamperfoeliestr. 53, 4621 GE Bergen op Zoom, 01640-56000. S.M. Timmers, Stationsstraat 1, 4761 BP Zevenbergen, 01680-23979. Midden-Nrd. Brabant: A.M. Verbrugge, Pr. Hendrikstr. 39, 4941 JT Raamsdonksveer, 01621-12924. Oost-Noord-Brabant: J.J. Bolier, Boordseweg 41, 5671 AP Nuenen, 040-831469. Werkendam: Rabobank Werkendam, Merwestraat 10, 4251 CR Wer kendam, 01835-2700. Melkhandelaren, AVM, Raadhuisstr. 39, 5056 HC Berkel Enschot, 013-339100. snelheid aan. Uitstekende delen. Landbouwma chines zijn dikwijls erg breed en heb ben vaak ook nog uitstekende delen. Van de boer mag verwacht worden dat hij d.m.v. verlichting de aandacht vestigd op deze gevaarlijke punten. De automobilist kan vooral op smal le wegen, even uitwijken of stilstaan in de berm. Dit kost minder tijd dan een schade regelen. Dit waren zo'n beetje de belangrijk ste punten uit de folders. Eigenlijk is het allemaal vrij simpel. Een beetje re kening met elkaar houden kan veel el lende voorkomen. Vergist u zich niet: Op elke tien verkeersongevallen met letsel waarbij landbouwmotorvoertui- gen zijn betrokken, is er één met do delijke afloop. Dit gegeven kan toch geen enkele verkeersdeelnemer onver schillig laten. In één van onze vorige artikelen heb ben we reeds heel summier, gewezen op de extra risiko's i.v.m. het land- bouwverkeer tijdens de bietencam pagne. In samenwerking met de afdeling Zeeland van Veilig Verkeer Nederland zullen we nu uitgebreider aandacht aan deze problematiek schenken terwijl we ook een wat bre der terrein willen bestrijken. Onze leden-landbouwers in Zeeland treffen in dit blad de folder "Rijden met Landbouwtrekkers" aan. Deze folder is beschikbaar gesteld door "Veilig Verkeer Nederland" ter wijl wij toegezegd hebben voor ver spreiding onder onze leden zorg te dragen. In deze folder wordt de boer indringend gewezen op de speciale ri siko's in het verkeer m.b.t. het rijden met landbouwmachines. Daarom een dringend verzoek aan onze leden: Lees de folder en volg de hierin gege ven aanwijzingen op. Het lijkt alle maal zo logisch, doch elk jaar blijkt weer dat er ongelukken ontstaan die met wat meer zorg voorkomen had den kunnen worden. Andere verkeersdeelnemers Verkeer is een samenspel. We kunnen daarom niet volstaan om alleen de bestuurders van landbouwmachines aan te spreken. Ook van de automo bilist mag verwacht worden dat hij zich aanpast aan dit spel en zijn rol goed speelt. Daarom willen we voor deze groep lezers de folder puntsge wijs doornemen en dan speciaal de kant van de automobilist (en natuur lijk ook van de (brom-)fietser) be lichten. Oorzaken De meest voorkomende verkeerson gevallen met trekkers e.d. ontstaan: - bij het links afslaan naar inritten Automobilisten herkennen een voor hen rijdende trekker vaak te laat als een langzaam rijdend voertuig. - door voorrangsfouten - tengevolge van het snelheidsverschil met overige weggebruikers - door botsing tegen uitstekende de len van brede werktuigen Afslaan naar links. Houdt u er als automobilist rekening mee dat trek kers niet alleen op kruisingen van richting veranderen. Dikwijls is de boerderij of een perceel bieten de plaats van bestemming. Denkt u er ook aan dat het nogal even duurt eer zo'n gevaarte met 2 wagens er achter afgeslagen is. Voorrang. Natuurlijk weet u wel dat trekkers, wat betreft de voorrangs voorschriften, gelijkwaardig zijn aan auto's en dat dus een van rechts ko mende trekker op een gelijkwaardige kruising voorrang heeft, maar u zou er versteld van staan hoeveel mensen dit niet weten. Snelheidsverschil. Automobilisten en motorrijders herkennen een vóór hen rijdende trekker vaak te laat als een langzaam rijdend voertuig. Als het dan ook nog wat mistig is of de weg is nat en niet helemaal schoon, zijn de gevolgen soms desastreus. Daarom, kijk ver vooruit en pas uw H. Meeuwsen De OVM, de onderlinge verzekeringsmaatschappij van de ZLM, be schikt over een zeer geavanceerd automatiseringssysteem. Men is al op een zeer vroeg tijdstip met automatiseren gestart, terwijl ongeveer vijfjaar geleden het gehele systeem vernieuwd is. De basisapparatuur van nu staat er dus zo'n vijf jaar. Dat betekent niet dat met het uit bouwen men met vernieuwen is gestopt, dat is een proces dat continu doorgaat. Door interne wijzigingen aan de apparatuur groeit de ka- paciteit van het systeem nog steeds. Het primaire doel van het automatiseren blijft daarbij natuurlijk ver zekeringen van de leden verzorgen tegen de laagst mogelijke kosten zonder dat de service eronder lijdt. Gebruikersvriendelijk Een eenvoudige opzet is ook voor een geautomatiseerde administratie een voorwaarde om efficiënt te werken. Er wordt nogal eens gesteld, stop het maar in de computer dan komt het wel goed. Men vergeet daarbij dat ieder kenmerk (character) ruimte, foutenkans en arbeid kost. Het is dan ook verstandig al in een vroeg sta dium de administratieve konsekwen- ties te overzien van beslissingen op organisatorisch niveau, zodat de ba ten - kosten verhouding voordelig blijft. Omdat meer en meer via de compu ter geregeld wordt kan gesteld worden dat de kontinuïteit van het bedrijf me de afhankelijk is van een goed draaiend computersysteem. De werkwijze moet zo gebruikersvriendelijk mogelijk worden opgezet, met de nadruk op de betrokkenheid van de mensen die er mee moeten werken. Daarom is er ook geen vaste "operator" bij de Ver zekeringen ZLM. De eigen medewer kers, die dus de gegevens in de computer invoeren, bedienen zelf ook de randapparatuur: het plaatsen van diskettes, het verzorgen van het prin ten van de polissen, nota's, het aan brengen van tapes, etc. De machinerie (hardware) bestaat uit een centrale verwerkingseenheid van het type P4800 van Philips. Het in terne geheugen beslaat 2 Mb (mega bite), dat wil zeggen dat voor het draaien van programma's over 2 Mb beschikt kan worden. Daarnaast is er een extern geheugen van 400 Mb (tot voor kort nog 215 Mb), dat wil zeg gen dat er voor de opslag van gege vens 400 Mb beschikbaar is. Om de diverse bestanden te kunnen bewer ken zijn werkplekken nodig. Intern zijn er zo 32 beeldschermen en 6 prin ters geplaatst. De uitwisseling van ge gevens met andere instanties gaat o.m. via diskettes (schijven) of mag neetband. Sinds anderhalf jaar loopt er een ringleiding door het OVM- gebouw. Hierop zijn de beeldscher men aangesloten, wat resulteert in nog snellere kommunikatie en meer toepassingsmogelijkheden. Voorheen was er een strikte scheiding tussen bijvoorbeeld schadeadmi- nistratie, polissen en financiën. Bij de OVM is deze scheiding overboord ge zet en is het hele gebeuren met elkaar geïntegreerd. Een gevolg hiervan is dat in het faktureringsprogramma au tomatisch de journaalposten aange maakt worden zonder dat er een boekhouder aan te pas komt. Het ge volg is dat de klassieke boekhoud- funktionaris verdwenen is. De totale boekhouding en automatisering kan hierdoor gerund worden door nog geen vier medewerkers. Door de nieu we kommunikatiehulpmiddelen is de kantoororganisatie struktureel ver anderd. De verzekeringsvertegenwoordigers van Verzekeringen ZLM hebben te genwoordig bijna allemaal een vaste- lijn verbinding met de computer. Zo doende kunnen zij altijd beschikken over voor de klant relevante gegevens. Zij kunnen desgewenst aktuele gege vens over een klant laten uitprinten en bij een bezoek aan die klant meene men. De voordelen van deze vaste-lijn (tegenover de vroegere telefoon modem verbinding) zijn een grotere zekerheid van de lijn, een 4 x zo snel le informatieoverdracht en een be trouwbaarder informatieoverdracht. De gebruiker van het systeem kan door een druk op de knop een keuze menu op zijn beeldscherm laten ver schijnen. Uit het aanbod van handelingen kan er dan één gekozen worden, bijv. aktuele veranderingen (mutaties) aanbrengen in het polis bestand. Dit mutatieprogramma (en andere) kan ook door de vertegen woordigers worden gebruikt. Het mu tatieprogramma voor de polissen wordt elke dag een keer opgestart, d.w.z. dat alle nieuwe polissen en ver anderingen van bestaande polissen op dat tijdstip ingevoerd worden. Na in voeren van alle mutaties volgt het uit printen, waarna de nieuwe polissen verder verwerkt (bijv. verstuurd) kun nen worden. De bestanden zijn tegen die tijd al lang bijgewerkt, dat gebeurt al tijdens het invoeren van de muta ties. Als klanten een verandering in hun lopende verzekering willen door geven, is het voor een snelle afwerking van belang dat zij hun lid- of polis nummer bij de hand hebben. Hier door kan de verzekeringsmedewerker nl. direkt de gegevens over de bewuste klant oproepen. Het is noodzakelijk om de ontwikke lingen op automatiseringsgebied te volgen, opdat de aanwezige know how bij de OVM op peil blijft. Daar om bestaat er ook het voornemen het nodige te doen aan opleiding van het personeel, zodat doorgroei vanuit ei gen bedrijf gewaarborgd is. De be doeling is om medewerkers in de gelegenheid te stellen om een basis- kursus te volgen. Er wordt reeds in tern een kursus gegeven, waarbij het werken en programmeren met home computers aan bod komt. In de toekomst zal de OVM wellicht zijn programma's gaan maken met behulp van 4 de generatietalen. Bij het werken met zulke pakketten worden de specifikaties van een programma vastgelegd, waarna het pakket het zo juist gespecificeerde programma zelf maakt. Het voordeel hiervan is dat al le programma's dan hetzelfde gestruktureerd zijn, zodat er sneller en efficiënter met de programma's ge werkt kan worden. Er is hiervoor al een proefpakket getest. Een andere mogelijke ontwikkeling is archivering in de computer. Nu worden al wel be paalde afschriften van nota's en po lissen op microfiche opgeslagen, een stapje verder is het opslaan van alle dokumenten, dus ook in- en uitgaan de post, in de computer. Hiervoor bestaat een systeem, DOR (digital op tical recording), dat door de Verzeke ringen ZLM op zijn merites wordt beoordeeld. Het voordeel is dat dos siervorming overboord gezet kan worden, zodat er minder opslagruim te nodig is. Verder is het risiko van verloren gaan van poststukken nage noeg nihil, en wordt er tijdwinst ge boekt. Tenslotte is er de mogelijkheid van invoeren van het expert-systeem, waarbij de computer door middel van trefwoorden voorgaande vergelijkba re gevallen oproept, en met behulp daarvan beslissingen neemt. Men kan dit kunstmatige intelligentie noemen. De kommunikatiemogelijkheden via beeld en geluid zullen nog sterk toe nemen. In het geval van de Verzeke ringen ZLM is het denkbaar dat de verzekerde in de toekomst het viditel- nummer van de vèrzekering draait en op die manier de voor hem relevante informatie op zijn scherm krijgt. Bij aanschaf van een eigen personal com puter is het nu al belangrijk om de kommunikatiemogelijkheden goed in ogenschouw te nemen. 6 VRIJDAG 10 OKTOBER 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 6