Adviesgroep bepleit nauwere bestuurlijke samenhang tussen agrarische opleidingscentra Twee studentes in skriptie: "Meer konsumenten willen vlees van scharrelvarkens' Agrarische Hogeschool krijgt breder takenveld LAS-leerlingen mogen weer naar praktijkschool! Werkloosheid Wageningse afgestudeerden daalt Het zou onjuist zijn te denken, dat in veranderende tijden op bepaalde terreinen alles bij het oude zou kun nen blijven. De laatste jaren is ook binnen het landbouwonderwijs een diskussie op gang gekomen over de vraag of en zo ja hoe aangesloten kan worden bij veranderende omstandigheden. Dat betreft de inhoud van het onder wijs, maar ook de vormgeving, de struktuur. Grotere eenheden Zoals bekend wordt door de over heid gestreefd naar grotere eenheden in het hoger beroepsonderwijs. Ten gevolge daarvan zijn plannen ont worpen om in de eigen sektor van het agrarische onderwijs tot her schikking en konsentratie te komen. Eveneens is bekend, dat de regering de middenschoolgedachte heeft la ten varen, en dat gestreefd zal wor den naar basisvorming in het voort gezet onderwijs. Hillige en José van Miltenburg hebben geschreven voor hun af studeren aan de Agrarische Ho geschool te Dordrecht en waarin de produktie afzet, konsumptie en kontrole van scharrelvarkens vlees centraal stond, is hen op de jaarlijkse studiedag van de AMRO-bank een tweede prijs toegekend. Een felicitatie waard. Dat geldt eveneens voor de Agrarische Ho geschool Dordrecht. Jacqueline en José konstateren in hun skriptie over scharrelvarkens dat de konsumenten de laatste jaren laten blijken behoefte aan scharrel varkensvlees te hebben. Om de kon- sument vlees te kunnen garanderen dat op een dier-, mens- en milieu vriendelijke wijze geproduceerd is, is een kontroleregeling noodzakelijk. Het Consumentenoverleg Scharrel varkensvlees kwam in 1985 tot een voorlopige kontroleregeling die, als deze na een proefperiode haalbaar blijkt te zijn, wordt omgezet in een Rijksregeling. Zij stichtte de Inte rimcommissie Scharrelvarkensvlees Controle (I.S.C.) die op de naleving van het regelement moet toezien. Meer arbeid Er zijn momenteel vijf varkenshou derijen die erkend zijn door de I.S.C. De technische resultaten op deze bedrijven zijn redelijk tot goed. Echter deze manier van varkenshou- den, kost beduidend meer arbeid. Door het L.E.I. is berekend dat de kostprijs voor scharrelvarkensvlees (op basis van nieuwwaarde van de stallen) 0,50/kg boven die van het gangbare varkensvlees kan lig gen. De boeren die momenteel al aan 'alternatieve' slagers leveren, krijgen dan ook rond de 0,50/kg geslacht gewicht extra. Meer vaste klanten Een konsumentenenquete van het P.V.V. wees uit dat meer dan de helft van de mensen die wel eens var kensvlees eten, de voorkeur geeft aan scharrel varkensvlees. 52% van de mensen die graag scharrelvlees wilden kopen en geen speciale voor keur hadden voor gewoon vlees, bleek bereid tot het meer betalen van 2,per kg. scharrelvlees. Uit hun eigen onderzoek bleek dat een scharrelvleesslagerij meer vaste klanten heeft dan een gewone slage rij, die over het algemeen redelijk op Daarbij, en bij het gehele kabinets beleid op onderwijsgebied, vindt een 'herwaardering van het beroepson derwijs' plaats. Geen woord echter over struktuur- veranderingen in de eerste fase van het voortgezet onderwijs. Adviesgroep Dat heeft een daartoe ingestelde ad viesgroep voor het landbouwonder wijs ertoe gebracht om bij het over zien van de toekomstige ontwikke lingen van het lager- en middelbaar agrarisch onderwijs te pleiten voor een nauwere bestuurlijke samenhang tussen de 130 lagere- en 50 middel bare agrarische scholen. De adviesgroep, bestaande uit verte genwoordigers van schoolbesturen, agrarisch bedrijfsleven, lerarenorga nisaties en overheid heeft dezer da gen aan de Direkteur Landbouwon derwijs de bevindingen gerap porteerd. De twee 2e prijswinnaars rechts Jacqueline Hillige en links José van Miltenburg van de KNLC- school in Dordrecht. de hoogte zijn omtrent scharrelvar- kens en ook met die motivatie daar kopen. Het potentiële marktaandeel van scharrelvarkensvlees zal liggen op 15-20% van de varkens vleesmarkt. Momenteel zijn er twaalf slagers er kend door de I.S.C. Deze slagers zijn gemotiveerd om scharrelvar kensvlees te verkopen. Zij konsta- teerden een betere vleeskwaliteit en mede daardoor is de klantentrouw groot. De prijs van het vlees lag bij deze slagers 2,25/kg hoger dan bij gewone slagers. Problemen die zich voordoen bij de slagers zijn: het probleem van de stinkberen en het tekort aan vleessnippers t.b.v. de worstmakerij. De kontroleregeling is voor de boer en de konsument zeer aantrekkelijk; voor de slager echter in mindere ma te. De I.S.C. zal volgens de twee stu dentes vooral aan die sektor aan dacht moeten schenken om de kon troleregeling een toekomst te geven. Bent U geïnteresseerd in dit onder werp? Voor meer informatie kunt u terecht bij de Agrarische Hoge school Dordrecht, 078-160666. Gezien de samenhang in het agra risch beleid van onderwijs, voorlich ting en onderzoek dient ook in de praktijk nauwere samenwerking plaats te vinden tussen provinciale of regionale instellingen van agra risch onderwijs, agrarische voorlich ting en agrarisch onderzoek. Lager- en middelbaar agrarisch on derwijs zullen nauwer moeten sa menwerken in zgn. Agrarische Op leidingscentra, waarvan er één tot vijf per provincie zouden moeten worden gevormd: en totaal van on geveer 35 centra in Nederland. Deze centra kunnen profiteren van de nauwere samenwerking tussen voorlichting, onderzoek en onder wijs, waarbij een wisselwerking tus sen bedrijfsleven en landbouwbeleid beter mogelijk wordt. Zo kan het onderwijs beter betrok ken zijn bij de nieuwste landbouw kundige ontwikkelingen. De scholen bij een opleidingscen De werkloosheid onder de Wage ningse afgestudeerden is in het twee de kwartaal van '86 met vier procent gedaald. Eind juni stonden 654 LH- ingenieurs ingeschreven bij de ge westelijke arbeidsburo's. Drie maanden daarvoor waren er nog 683 werkloos. De werkloosheid onder al le akademici nam in dezelfde perio de af met twee procent. Dat blijkt uit de cijfers van de 'Stichting Maat schappelijke Plaats Wageningse Af gestudeerden'. Het aantal werkloze milieuhygië nisten steeg het sterkst: van 40 naar 52, terwijl er maar 11 afstudeerden. Op de tweede plaats komt Tuin- bouwplantenteelt, waar het aantal werklozen toenam met zes (van 25 naar 31); precies het aantal studen ten dat afstudeerde. De studierichtingen Zootechniek, Huishoudwetenschappen en Mole culaire Wetenschappen doen het goed op de arbeidsmarkt. Het aantal mensen dat werk zoekt is een stuk kleiner dan het aantal afgestudeer den in het afgelopen jaar. Verder is de werkloosheid onder landbouw- plantentelers, kuituurtechnici en voedingskundigen sterk gedaald. De absolute werkloosheid is het hoogst (meer dan 60) onder de af gestudeerden uit de richtingen Kui tuurtechniek, Biologie en 'Tropische Plantenteelt en Kuituurtechniek'. (B.W.). (Wagenings Hogeschoolblad) Er is een tijd geweest dat leerlingen van lagere land- en tuinbouwscholen in hun opleiding minstens één keer een week naar een praktijkschool mochten. De landbouwers mochten naar Schoondijke en de tuinbouwers naar Ede. Ze maakten daar kennis met meest uiteenlopende machines en werktui gen. Ze leerden er zelfs mee werken. Onnodig te zeggen dat deze weken pure praktijk bij de leerlingen zeer in trum betrokken kunnen een meer sa menhangend beleid voeren dat aan sluit bij de behoeften van de streek. Bestuur en beheer van het centrum en de bijbehorende scholen kunnen versterkt worden en de opleidingen kunnen door kwaliteitsverbetering versterkt worden. Niet opheffen Het is uitdrukkelijk niet de bedoe ling om scholen op te heffen, of te verplaatsen maar wel, om scholen in een nauwer bestuurlijk en organisa torisch verband met elkaar te brengen. Een opleidingscentrum zou gemid deld zo'n 1200 leerlingen moeten omvatten, zij het dat met 600 leerlin gen ook een goed lopend centrum mogelijk is. In het centrum zullen naast lagere agrarische scholen en middelbare agrarische scholen ook vormen van bij- en nascholing organisatorisch een plaats kunnen vinden, zoals leer Het gaat hier overigens om meer dan een naamsverandering; de Agrari sche Hogeschool gaat ook een aantal nieuwe taken uitvoeren. Naast het verzorgen en ontwikkelen van de on derwijsprogramma's is begonnen met de nieuwe taak van het post- hoger-onderwijs. Zo zal in samen werking met de Stichting Post- Hoger Landbouwonderwijs in Wa- geningen in 1987 in 's Hertogen bosch een kursus Bakkerijtechnolo gie en een kursus visteelt worden gegeven. Een andere nieuwe taak ligt op het terrein van het praktijkgericht, toe gepast onderzoek. Er worden steeds meer samenwerkingsprojekten opge zet tussen de Agrarische Hogeschool en het Agrarisch Bedrijfsleven in de breedste zin, inklusief de levensmid delenindustrie. Een en ander wordt de smaak vielen. Trekkerrijden, ploegen, maaien, kultivateren, rooien, enz., enz. Het enthousiasme waarmee de jon gelui bezig waren was hartver warmend. Totdat een aantal jaren geleden het bericht kwam dat de praktijkscholen alleen maar bezocht mochten wor den door leerlingen van de leer lingstelsels en Middelbare Agrari sche Scholen. Er was geen plaats meer voor de La- lingstelsels, Kort Middelbaar Be roepsonderwijs, deeltijd agrarisch onderwijs, kursussen. De diverse agrarische opleidingscen tra zullen een provinciaal overleg kennen waarbij onderzoek, onder wijs een relatie krijgen met de Pro vinciale Raden voor de Bedrijfsont wikkeling. Beleidsplan Het is de bedoeling om deze plannen als beleidsplan van de overheid aan de 2e Kamer voor te leggen, waarna in de komende jaren aan de verdere bestuurlijke samenwerking tussen de 180 scholen voor lager- en middel baar agrarisch onderwijs zal worden gewerkt. Óp provinciaal nivo zal dit vooral nadere diskussie vragen tussen de verschillende schoolbesturen en de daarbij betrokken landbouworgani saties. Het advies van de werkgroep geeft daarbij een aantal mogelijkheden aan. De adviesgroep stelt zelfs voor een soortgelijke landelijke groep in stand te houden ter begeleiding van dit ontwikkelingsproces, dat rond 1992 afgerond zou moeten zijn. J.R. Westerhuis regionaal gekoördineerd via de Stichting H.B.O. en Onderneming, 's Hertogenbosch en landelijk via de Stichting Samenwerkingsorgaan Hoger Agrarisch Onderwijs. In deze landelijke Stichting werkt de Agrarische Hogeschool van de KNBTB samen met de overige instel lingen voor Hoger Agrarisch On derwijs. Via deze landelijke stichting zullen onder andere de mogelijkheden van verdere samenwerking met de Land bouw Universiteit Wageningen wor den onderzocht, zoals op het terrein van de onderwijsprogramma's pro pedeuse voor eerste-jaars studenten van de Landbouw Universiteit en de Agrarische Hogescholen en op het terrein van een korte doktoraal- opleiding voor afgestudeerden van Agrarische Hogescholen. gere Agrarische Scholen. We hebben hier jaren in berust, be seffend dat de praktijkscholen hier ook niets aan konden veranderen, ze hadden hun handen vol aan de ver- volgscholen. Ook zij betreurden deze gang van zaken zeer. Wat betreft de praktijkschool in Schoondijke begint er een keer ten goede te komen. In oktober gaat er weer een tweede groep jongens naar toe. In september mochten een aantal jongens van de vierde klas. Nu is zelfs de derde klas aan de beurt. Het is wel zo dat ze mogen komen omdat er een andere school heeft af gezegd, maar toch ze gaan weer en ze komen enthousiast terug. 'Dat is pas een school'. 'Het is daar veel leuker dan in Kapelle'. 'Hier leer je tenminste wat'. Dat zijn de kreten die wij te horen krijgen. Dat doet geen pijn, dat klinkt als muziek in de oren. Dank je wel Schoondijke, graag tot een volgende keer. L. Burger, direkteur Voor de skriptie die Jacqueline De Hogere Agrarische Scholen (H.A.S.) van de K.N.B.T.B. in 's Hertogenbosch heten met ingang van het schooljaar 1986-1987; Agrarische Hogeschool van de K.N.B.T.B., 's Hertogenbosch. Aan deze Agrarische Hogeschool staan ruim 1200 studenten inge schreven in één van de drie studierichtingen: Nederlandse Landbouw (Veehouderij, Akkerbouw), Tuinbouw of Levensmiddelentech nologie. De Agrarische Hogeschool in 's Hertogenbosch is één van de vijf overblijvende instellingen voor Hoger Agrarisch Onderwijs; de overi ge vier ontstaan na fusie en konsentratie in respektievelijk Noord-, West- en Oost-Nederland en in Dronten. VRIJDAG 10 OKTOBER 1986 5

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 5