Groenten- en fruitverwerker S.V.Z. Etten-Leur naar Suiker Unie Lagere heffing voor mest met weinig mineralen Moeilijk, maar toch bevredigend jaar voor DMV Campina Copa-eksperts verbreden kennis bij Zeeuwse bedrijven Minister Braks zegt Landbouwschap toe: Aantal leden relatief sterk gedaald Tussen Suiker Unie Holding B.V. te Breda en Wijlaars Participa tie/Management B.V. te 's-Hertogenbosch zijn besprekingen gaande omtrent een mogelijke aansluiting van Spyer, Van der Vijver Zwa nenburg (S.V.Z.) B.V. bij Suiker Unie door overname van alle aan delen van S.V.Z. De verwachting is gewettigd dat terzake binnen af zienbare termijn volledige overeenstemming zal worden bereikt. Het dagelijks bestuur van het Landbouwschap heeft vorige week woensdag van minister Braks de toezegging gekregen dat het gebruik van milieuvriendelijke diervoeders (zoals fosfaatarm) zal worden be loond met een lagere mestheffing. De bewindsman kondigde aan dat hij volgend jaar met een voorstel zal komen om het produceren van mest met zo weinig mogelijk mineralen te stimuleren. Hij ging echter niet in op het verzoek om behalve vaste pluimvee- en kalkoenenmest ook de produktie van andere vaste mestsoorten onder een verlaagd tarief te brengen. S.V.Z. is in 1971 ontstaan uit ver schillende bedrijven, die reeds in de vorige eeuw actief waren op het ge bied van de verduurzaming van groenten en fruit. Thans produceert en verkoopt S.V.Z. een breed scala van op klanten-specificatie gemaak te grondstoffen en halffabrikaten, in onder meer verse, bevroren of tradi tioneel geconserveerde vorm. Een be langrijke ontwikkeling in het in bulk aseptisch afvullen van een aantal nieuw ontwikkelde groenten- en fruitderivaten. van de omzet in 1985 ter grootte van ongeveer 130 mil joen had ruim 80 procent betrekking -op export.- -Verkoop geschiedt in ±40 landen over de gehele wereld. Dat staat in het jaarverslag van de Coöperatieve Zuivelvereniging Cam- pina DMV, waarbij 8600 melkvee houders in de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg zijn aan gesloten. Het bestuur zegt er van uit te gaan dat de EG haar terughouden de prijsbeleid zal handhaven en noemt, ondanks de meevallers in het verslagjaar, de toekomst voor de melkveehouderij qua inkomensont wikkeling zeer onzeker. Ledental Die onzekerheid heeft er zonder twij fel toe bijgedragen, dat het aantal Op vrijdag 3 oktober jl. werd door de Algemene Eksperts van de Europese boerenorganisatie COPA een bezoek gebracht aan drie Zeeuwse bedrijven. Kennis werd genomen van het akker bouwbedrijf van J. Geluk te Schuddebeurs, het veehouderij bedrijf van A.J. de Roo te 's Heer Abtskerke en van het fruit- bedrijf van de Gebrs. Zuidweg te Kapelle. Op deze wijze trachten de verte genwoordigers hun inzicht te ver breden in de agrarische bedrijfs voering in de diverse landen en Belangrijkste afnemer is de voe dingsmiddelenindustrie; daarnaast vindt levering plaats aan onder meer de farmaceutische, cosmetische en geur- en smaakstoffenindustrie. In koop en teelt van vers fruit en groen ten vinden plaats over de gehele we reld. De verwerking geschiedt in drie bedrijven in Nederland (Etten-Leur, Hien en Baarland). Voorts bestaan vestigingen/deelnemingen in Frank rijk, Spanje en de Verenigde Staten. De onderneming opereert sedert een vijftal jaren zeer succesvol en had concrete plannen om in het voorjaar van 1987 officiële beursnotering aan te vragen hi Amsterdam en mogelijk in Londen. Deze plannen zijn stop melkveehouders in het werkgebied van het Campina-concern in het af gelopen jaar relatief sterk is gedaald. 520 leden zijn als gevolg van bedrijfs overname, gebruikmaking van op koopregelingen, en dergelijke uitgetre den, waar tegenover maar 127 nieuwe melkveehouders als lid konden worden verwelkomt. Het aantal leden daalde daardoor van 8990 tot 8597. Deze daling zal zich zeker nog voort zetten als de prijsverlagingen in de zuivelbranche zich zullen voortzetten. Het bestuur van DMV Campina is weliswaar niet tegen prijsaanpassing en of produktiebeperkingen, maar de omstandigheden waaronder die plaats moet vinden. De ver schillen in de aard van de Euro pese landbouw zijn groot en daarmee de belangen die in het geding zijn. Het bezoeken van de agrarische bedrijfsgenoten biedt een andere kijk op de landbouw in de verschillende landen, dan het beeld dat in vergaderingen naar voren kan komen. Een der gelijke verbreding van inzicht kan tot meer begrip voor eikaars positie leiden, waardoor de een heid in gezamenlijk optreden kan worden versterkt. gezet omdat na ampele overweging het voor de onderneming aantrekke lijker lijkt te zijn om aansluiting bij Suiker Unie te zoeken. Het ligt in de bedoeling dat S.V.Z. binnen Suiker Unie als een zelfstandige eenheid blijft functioneren. Voor de in totaal 400 perso neelsleden, waarvan een deel in tij delijk dienstverband, zal de verkoop van S.V.Z. aan Suiker Unie Holding geen gevolgen hebben. De betrokken vakbonden zijn geïnformeerd en naar de ondernemingsraden van bei de ondernemingen zijn de vereiste procedures in gang gezet. De over name van S.V.Z. past in het diversi- ficatiestreven van Suiker Unie Hol ding om basisverbreding van haar onderneming mede te zoeken in de industriële verwerking van akker- en tuinbouwprodukten. Het streven is er op gericht om S.V.Z. bij de verde re uitbouw van de activiteiten in haar-werkterrein een-prominente-rol te laten vervullen. deze mogen slechts zeer geleidelijk worden ingevoerd. Forse prijsverla gingen zetten niet alleen de inkomens van grote groepen agrariërs onder druk, maar leiden ook in toenemen de mate tot kompenserende maatre gelen in afzonderlijke EG-landen, die een ernstig gevaar opleveren voor het gemeenschappelijk beleid, aldus het bestuur in het jaarverslag. Omzet De divisie Konsumptiemelk heeft met een omzet van 415 miljoen gulden een beter jaar gehad dan het voorgaande jaar. De binnenlandse afzet is toege nomen door een uitbreiding van de le veranties aan het grootwinkelbedrijf. De Boterdivisie daarentegen moest een flinke veer laten, dat ondanks een gezonde groei in eigen land en het sta biel blijven van de export naar de overige EG-landen. De boteromzet, die met 16terugviel, had echter te lijden onder het wegvallen van enke le traditionele afzetmarkten en de toe nemende konkurrentie op de wereldmarkt, met name vanuit Nieuw-Zeeland. In de divisie Kaas kon de groei van de afgelopen jaren iri 1985 worden gekontinueerd. Dat er bij DMV Campina heel wat omgaat, blijkt wel uit de omzet in Belgische veehouder maakt van melkoverschot ijs Een Belgische melkproducent uit de provincie Luxemburg heeft een originele oplossing gevonden voor zijn persoonlijke overschot probleem. Toen hij eind mei van dit jaar tot de conclusie kwam dat hij al twee derde van zijn melkquotum had geprobeerd vond hij de volgende uitweg: hij zette een roomijsbedrijfje op. Eind juni kreeg hij de daarvoor benodigde vergunningen en op 1 juli was het zover dat hij kon gaan leveren. Een van zijn zes kinderen rijdt nu rond met een bestelwagen en levert roomijs aan toeristen en particulieren in de wijde omtrek van de boerde rij. Gaston Feller, de nieuwe ijs- boer in Erneuville heeft zo'n 100.000 gulden in zijn nieuwe be drijf geïnvesteerd. Hij heeft het Belgische landbouwinvesterings fonds om een garantie voor een lening gevraagd. In het gesprek met minister Braks ging Landbouwschapsvoorzitter Va rekamp uitvoerig in op vijf ontwerp- uitvoeringsbesluiten, waarin de Meststoffenwet nader wordt uitge werkt. Naar de mening van het Land bouwschap dreigt de mestwetgeving erg gedetailleerd en ingewikkeld te worden en erg veel administratieve rompslomp mee te brengen voor de bedrijven waar de mest wordt gepro duceerd of gebruikt. Volgens minis ter Braks zal dat allemaal wel meevallen. Het ziet ernaar uit dat de in ontwikkeling zijnde mestboekhou- ding voor alle betrokken partijen be trekkelijk eenvoudig zal worden. Het ministerie bereidt zich op het ogenblik voor op het geven van voorlichting hierover. Minister Braks zei verder dat het uit- rijdverbod gefaseerd zal worden in gevoerd en ook gedifferentieerd zal worden naar grondsoort. Hij houdt vast aan zijn plan om de Landelijke Mestbank al met ingang van 1 april volgend jaar een afnameplicht voor mest op te leggen. Het Landbouw schap acht deze afnameplicht in de beginfase niet reëel, omdat er dan nog problemen met de opslagkapaciteit kunnen zijn en er evenmin inzicht bestaat in de meststromen. De beno digde voorzieningen zullen worden (voor)gefinancierd in het kader van het door de overheid aangekondigde mestaktieprogramma. Minister Braks wil daarover al op korte termijn met het landbouwbedrijfsleven spreken. EG-zuivelbeleid Het Landbouwschap heeft minister Braks laten weten dat men zelf met voorstellen wil komen voor het ver beteren van de situatie op de zuivel- markt. Voorzitter Varekamp noemde de ideeën van de Europese landbouw- kommissaris Andriessen hierover on aanvaardbaar. Volgens minister Braks houdt Andriessen onverkort aan zijn voorstellen vast. Ze zullen zelfs nog worden aangevuld met nieu we maatregelen, waaronder het ver hogen van de medeverantwoordelijk heidsheffing. De door de EG- landbouwkommissaris voorgestelde tussentijdse afschaffing van de vere vening is ook volgens minister Braks een niet aanvaardbare maatregel. Voor volgend jaar noemde hij de af schaffing echter onvermijdelijk. Dat zal dan volgens de bewindsman ge paard moeten gaan met de afschaf fing van het zogenaamde B-systeem van de superheffing, de quotumver deling per zuivelfabriek. Het plan om 1985: 2730 miljoen gulden. Daarmee staat het Zuidnederlandse koncern op de 29e plaats in de lijst van de 100 qua omzet grootste bedrijven van Neder land. Jaarlijks verwerkt het bedrijf 2,7 miljard kg melk, wat overeen komt met meer dan een-zesde deel van de totale Nederlandse melkpro- duktie. Er zijn 3750 medewekers in dienst, verdeeld over een 15-tal bedrij ven in met name Limburg en Noord- Brabant. het interventiebeleid voor boter en mager melkpoeder te beperken zal, al dus minister Braks, worden gekom- bineerd met maatregelen om alternatieve aanwending van te veel geproduceerde zuivel te bevorderen. Hierbij wordt o.a. gedacht aan veevoer. Vermindering graan produktie De bewindsman heeft het Landbouw schap laten weten dat hij tijdens de informele bijeenkomst van Europese landbouwministers in Engeland heeft gesuggereerd om graantelers geheel of gedeeltelijk vrij te stellen van de me deverantwoordelijkheidsheffing in ruil voor een vrijwillige vermindering van de produktie. Opkoopregeling Het Landbouwschap en minister Braks hebben een nadere afspraak ge maakt over de uitwerking van de nieuwe opkoopregeling voor melk- rechten. De tegemoetkoming hier voor bestaat uit een bedrag ineens aangevuld met zeven jaarlijkse uitke ringen. Omdat de totale vergoeding erfrechtelijk overdraagbaar is bete kent dat in de Nederlandse situatie dat het gehele bedrag al in het eerste jaar wordt belast. Om het eventuele nadeel daarvan zoveel mogelijk te kompen- seren is thans overeengekomen om het gedeelte dat in het eerste en twee de jaar wordt uitbetaald te verhogen. In het O- en S-fonds zal hieraan op zeer korte termijn uitwerking worden gegeven. Weg met quota Varekamp zei, dat het streven er op gericht is geleidelijk het quota systeem zelf aan betekenis te laten in boeten. "Wat dit betreft maak ik mij ernstig zorgen over de aanzienlijke be dragen die in quota zijn en worden geïnvesteerd. Deze investeerders moe ten zich er rekenschap van geven dat de waardevastheid van hun belegging allerminst is gegarandeerd. Van eni ge restwaarde zal bij de nog altijd be oogde beëindiging van het huidige quota-systeem geen sprake zijn", zo waarschuwde hij. Gasprijs De bewindsman ontkende desge vraagd dat het kabinet het bestaande gasprijskontrakt voor de glastuin bouw zou willen openbreken. Wel is het de bedoeling dat de stikstofin dustrie en de glastuinbouw volgend jaar via de aardgastarieven ƒ115 mil joen extra opbrengen, waarvan circa ƒ40 miljoen door de glastuinbouw. Het kabinet denkt hierbij aan het in troduceren van een zg. bodemprijs in het prijskontrakt. In antwoord op een vraag van Varekamp of het van het sektorprogramma voor de glastuin bouw overgebleven bedrag van onge veer ƒ25 miljoen beschikbaar blijft voor de sektor zei minister Braks dat het restant weer is toegevoegd aan de algemene middelen. Een mogelijke oplossing voor de problemen van de legale swillbedrijven wordt nog bestudeerd. Op het bedrijf van de gebr. Zuidweg werd door de Copa-delegatie een rondgang door de boomgaard gemaakt. De heer C.Zuidweg geeft uitleg met woord en gebaar, terwijl de heer C.H. Floris (I. vooraan), hoofd Commissie buitenland en integratie van het Landbouwschap, als tolk optreedt. 1985 is voor het Zuidnederlandse zuivelkoncern DMV Campina Veg- hel een moeilijk jaar geweest. De kontingentering van de melkproduk- tie heeft tot veel problemen en onzekerheid geleid. Desondanks is'de inkomensontwikkeling in de melkveehouderij niet ongunstig geweest. De prestatieprijs die in '85 is gerealiseerd, vertoont met een bedrag van ƒ77,57 per 100 kg, een stijging van Vi°Jq ten opzichte van 1984. 4 VRIJDAG 10 OKTOBER 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 4