Deflatie ingezonden Is atoom(kern)energie wel zo veilig..!? B&°$£H-COfe*GoeVs C0* De nieuwe opkoopregeling van melk gekoppeld aan aangepaste beëindigingsvergoeding melkveehouderij jgDfl n2 Qkt0 ONTMOET'NGSC CtDA BED"' 20- 2 Ff 100 exposanten De nieuwste technologie voor zelfstandig ondernemers Waar? Openingstijden: Er is weer een nieuwe opkoopregeling voor melk gekoppeld aan een aangepaste beëindigingsvergoeding melkveehouderij. Wie komen voor de opkoopregeling in aanmerking? - Zij die beschikken over een heffingsvrije hoeveelheid melk. - Zij die zich verplichten via een overeenkomst de melkproduktie en het melkveebedrijf definitief te beëindigen op uiterlijk 31 maart 1987 of 31 maart 1988. - Zij die afstand doen van hun recht op de heffingsvrije hoeveelheid op zijn laatst aan het einde van de heffingsperiode waarin zowel de melkproduktie als de melkveehouderij volledig en definitief is beëindigd. Welke vergoeding krijgt een eigenaar gebruiker welke leeftijd hij ook heeft. Hij krijgt een vergoeding van 65 ct. per kg heffingsvrije melk. Echter niet voor die kg die hem zijn toegewezen in het kader van bijzondere opvol gingssituaties en bedrijfsopvolgings situaties onder bezetting. Iemand die een heffingsvrije hoeveelheid heeft van 150.000 kg krijgt 150.000 kg x 65 ct. ƒ97.500. Welke vergoeding krijgt de pachter (welke leeftijd hij ook heeft) en de verpachter? Die ontvangt 321/2 ct. per kg als pach ter zijnde en 32Vi ct. als eigenaar verpachter zijnde. De bijdrage aan de verpachter is een vergoeding voor de waardedaling van de grond. De ver pachter dient dan wel schriftelijk ak koord te gaan met afstand van de heffingsvrije hoeveelheid die op dit grond rust. En wat als er hypotheek op de grond rust? Dan dient de hypotheeknemer te ver klaren dat hij op de hoogte is dat af stand wordt gedaan van de heffingsvrije hoeveelheid. Kan iemand zijn heffingsvrije hoe veelheid ook gedeeltelijk ver minderen? Dat is inderdaad mogelijk met een mi nimum van 10.000 kg melk. Voorbeeld: iemand heeft een hef fingsvrije hoeveelheid van 150.000 kg. Hij wil 50.000 kg inleveren. Hij ont vangt daarvoor als eigenaar-gebruiker 50.000 kg x 65 ct. ƒ32.500; bin nen twee maanden na datum tekenen overeenkomst en/of twee maanden na datum registratie bij de DBH. Is er nog een aanvullende bijdrage mogelijk in de vorm van een bedrijfs beëindigingsvergoeding? Die is er voor die melkveehouders met een leeftijd van 50 tot 65 jaar. Indien er een maatschap is moet een van de maten voldoen aan die leeftijdsgrens. Wat krijgen die dan als extra beëin digingsvergoeding? Die krijgen 19 gulden per punt tot een maximum van 10.000 punten en 15 gulden per punt tot een maximum van 17.500 punten. 1 melkkoe en 1 kalf- koe worden berekend als 200 punten per stuk en voor overige rundvee (in- klusief kalveren) doch exklusief mest- vee 60 punten per stuk. Het aantal stuks vee wordt bepaald aan de hand van het gemiddelde van de mei inventarisatie 1985/1986. Voorbeeld I Iemand is eigenaar-gebruiker en 52 jaar oud. Hij heeft een heffingsvrije hoeveelheid van 150.000 kg melk. Hij heeft 30 melkkoeien en 15 stuks jongvee. Hij ontvangt: 50.000 kg x 65 ct. 97.500 Zijn puntenaantal is 30 x 200 voor de melk- en kalfkoeien 6.000 15 x 60 voor het overige vee 900 totaal 6.900 x /19= ƒ131.100 totaal te ontvangen ƒ228.600 Kan de bedrijfsomvang die in aan merking komt voor de bedrijfsbeëin digingsvergoeding verhoogd of verlaagd worden indien sinds de aan vang van de heffingsperiode '86/'87 wijzigingen hebben plaatsgevonden in de heffingsvrije hoeveelheid. Ja, dit kan, bijvoorbeeld bij het kwijt raken van pachtgrond, het verkopen van een stuk grasland met melk e.d. Hoe wordt er dan gehandeld? Voorbeeld Stel u had bij de inwerkingtreding van de superheffing een heffingsvrije hoe veelheid van 200.000 kg. Op het moment van aanvraag tot beëindiging hebt u nog een heffings vrije hoeveelheid van 180.000 kg. U hebt aan vee 7.000 punten. Uw puntenaantal wordt dan 180.000 200.000 x 7.000 punten 6.300 punten. Wanneer wordt de bijdrage van 65 ct. per kg uitbetaald? Deze wordt in een keer uitgekeerd: a. nadat de melkveehouder de over eenkomst om geen melk meer te le veren heeft ondertekend. b. de melkveehouderij volledig en de finitief is beëindigd. c. uiterlijk op 31 maart 1987 of 31 maart 1988 die beëindiging is gerea liseerd. De uitbetaling vindt plaats in de pe riode van 1 april t/m 30 juni van het jaar volgend op de aanvraag; alleen die aanvragen die ingediend worden in de periode 1 januari 1987 t/m 15 maart 1987 worden nog uitbetaald tussen 1 april en 30 juni 1987. En de vergoeding voor de bedrijfs beëindiging melkveehouderij? Die wordt uitbetaald in 7 jaarlijkse termijnen. In ons voorbeeld het eer ste jaar 3/10 x ƒ131.000 ƒ39.330. In het tweede jaar 2/10 x ƒ131.000 ƒ22.220. In de volgende 5 jaar ƒ13.100 per jaar. De uitbetaling vindt plaats op de tijdstippen zoals vermeld onder c. Kan het recht op een bijdrage ver vallen? Ja, indien men 12 maanden na slui ten van de overeenkomst de betrok ken grond of het gebruiksrecht geheel of gedeeltelijk overdraagt of een ver bintenis aangaat met: a. een partikuliere natuurbescher mingsorganisatie b. een publiekrechtelijk lichaam c. het buro beheer landbouwgronden (BBL) of de overeenkomst niet binnen 1 maand ondertekend door de direkteur LAVO is ontvangen. Let op. Indien u rentesubsidie hebt ontvangen vervalt wellicht het recht op de resterende bijdrage van deze rentesubsidie en moet wellicht in en kele gevallen de uitbetaalde bijdrage van de rentesubsidie worden terugbe taald. Vraag ontheffing! En de fiskus, wat zegt die? - Er dient geen belasting te worden betaald over 50% van de vergoeding van de 65 ct. per kg. Dit gedeelte vormt een belastingvrije vergoeding in verband met de waardedaling van de grond. - De uitkering in het kader van de be drijfsbeëindigingsregeling en de op koopregeling kan op verzoek van belanghebbende belast worden in het tarief 20-54% als de bijdrage (nage noeg) geheel als winst van een boek jaar wordt verantwoord. - Hetzelfde geldt voor de boekwinst die wordt behaald bij de verkoop van melkvee die in dat verband plaatsvindt. - U dient rekening te houden dat in dien uw normaal premie-inkomen in het betreffende jaar beneden de pre- miegrens premieheffing volksverzeke ring ligt, u premie dient te betalen over het maximale bedrag. Voorbeeld II: Bij hantering van dezelfde cijfers als in voorbeeld I komen we tot de vol gende opstelling: ontvangen voor heffingsvrije hoeveel heid 150.000 kg x 65 ct. ƒ97.500 hiervan is onbelast 150.000 X 32Zi ct. ƒ48.750 blijft belast 48.750 bedrijfsbeëindigingsvergoeding ƒ131100 belast kontante waarde stel ƒ100.000 meerwaarde melkvee dan boekwaar de. Stel ƒ200 per melkkoe x 30 6.000 totaal belast in bijzonder tarief ƒ154.750 het bijzondere tarief ligt tussen 20 en 54% stel in dit voorbeeld 30% be lasting 46.425 Stel u hebt een normaal premie inkomen van ƒ30.000 door de uitke ring wordt dit gebaseerd op ƒ63.750 (1986). U betaalt dan meer premiehef fing 7.842 U krijgt dus een vergoeding in totaal als eigenaar-gebruiker van ƒ229.000. U betaalt in dit voorbeeld ƒ54.267 aan premieheffing en belasting over de uitkering. Opmerkingen - het verschil tussen kontante waar de en het uitkeringsbedrag in ons voorbeeld ƒ131.100 - ƒ100.000 is ƒ31100 is progressief belast in 7 jaar. - indien het gehele bedrijf wordt beëindigd is er een stakingsvrijstelling van ƒ20.000; met ingang van 1 januari 1987 is deze als het wetsvoorstel wordt aangenomen voor personen van 55 jaar of ouder ƒ35.000. Het staken van de melkveehouderij kan naar onze mening worden gezien als een staking geheel of gedeeltelijk in fiskale zin. - als het melkvee wordt opgeruimd tussen het tijdstip van indiening van de aanvraag en het tijdstop waarop de produktie uiterlijk dient te zijn beëin digd kan de meerwaarde van het melkvee worden belast in het bijzon dere tarief. Zeer dringend advies Het melkvee afstoten is een zeer in grijpende zaak, ook voor de langere termijn gezien uit een oogpunt van uw bedrijf en uw gezin. Het is dan ook zeer beslist noodzake lijk samen met uw sociaal ekono- misch voorlichter of uw bedrijfsvoorlichter de konsequenties eens goed te overwegen voor u een be slissing neemt. Met uw boekhouder dient u zonder meer te overleggen wat de fiskale kon sequenties zijn voor u om latere ver rassingen uit te sluiten. Waar en wanneer kunt u een aan vraag indienen? Met ingang van 13 oktober 1986 t/m 30 november 1986. En van 1 decem ber 1986 t/m 31 oktober 1987 bij uw DBH. J. Markusse Is atoom(kern)energie wel zo veilig als men denkt, hebben we het wel nodig, er zijn immers ook gas gestookte elektriciteitscentrales, en Nederland heeft eigen aardgas! Een dezer dagen bereikte ons ook nog het bericht dat er bij de ramp van de atoom(kern)centrale van Tsjernobyl vrijgekomen plutonium in het milieu is terecht gekomen (Plutonium is afgeleid van 'Pluto' de Hellehond, god van de onderwe reld, Romeinse mythologie). Zeer veel mensen weten of beseffen niet dat elke atoom(kern)centrale, waar ook ter wereld, een potentieel gevaar voor zijn omgeving is, een atoombom die men onder kontrole heeft of probeert te houden. Deze zogenaamde vreedzame toe passing van atoom(kern)energie be zorgt ons wel: le. Afvalproblemen van gigantische omvang, waarvoor men nog steeds géén oplossing heeft gevonden, en waarschijnlijk ook nooit zal vinden, ook al dumpt men het radio-aktieve afval in zee, dan is het risiko er weer van doorroesten of openbarsten van de vaten door de enorme waterdruk, waardoor radioaktieve besmetting van zeedieren, enz. 2e. Tritiumlozing, radio-aktieve wa terstof, dat door de atoom(kern)reaktoren in het opper vlaktewater wordt geloosd, per per soon mag men vijf miljardste curie tritium per liter drinkwater binnen krijgen. In Borssele wordt per jaar 1000 curie tritium geloosd, waar voor weer vijf triljard liter water no dig is, vijf kubieke kilometer, om al les te neutraliseren. Milieuorganisa ties en drinkwaterbedrijven zijn zeer bezorgd over de toekomst. 3e. Plutonium. In de opwerkingsfa brieken wordt van opgebrande atoom(kern)brandstof opnieuw brandstof gemaakt, deze radio- aktieve staven moeten ook vervoerd worden, naar en van de atoom(kern)centrales: de opgebran de a(kern)brandstof van Borssele gaat naar La Hague in Frankrijk, en de a(kern)brandstof van Dodewaard gaat naar Sellafield, Windscale in Engeland, de radio-aktiefste plek op aarde, en verder wordt er plutonium uit gewonnen, de grondstof voor atoombommen! Plutonium werd o.a. ook in de Zeeuwse stromen in 1984 aangetrof fen op verschillende plaatsen tijdens onderzoekswerkzaamheden Plutonium gedraagt zich als ijzer, waardoor het in de bloedvormende organen wordt opgenomen: kinde ren en ongeboren baby's in de omge ving van atoom(kern)centrales lopen véél meer risiko op botkanker dan altijd is aangenomen. Bij plutonium en soortgelijke ele menten via afvallozingen of bij on gelukken vrijgekomen, is de kans dat ze zich in jong botweefsel vast zetten: jong botweefsel neemt pluto nium veel gemakkelijker op dan vol wassen botten. En dan krijgen wij allen nu ook nog te maken met de problematiek van besmette gewassen, hoe hoog zijn de normen van het ene land in vergelij king met het andere, de artikelen hier afgekeurd, terwijl een ander land andere normen hanteert, en de kans bestaat dat er legaal of illegaal geïmporteerd wordt. Hoe zit het met een rampenplan, wat houdt dat alle maal in?, men zou dan huis en haard moeten verlaten, alles achterlatend wat men of generaties voorheen op gebouwd hebben, met toch nog het risiko van behoorlijk radio-aktief besmet te zijn, met op korte of lan gere termijn de resultaten hiervan. Hoogachtend A. Flecken e/v J. Steur Stoofweg 32 4326 SJ Noordwelle Voor het eerst in de na-oorlogse pe riode is het leven goedkoper gewor den dan een jaar geleden. De prognoses van het Centraal Planbu reau wijzen ook op een lichte daling van het prijspeil voor het hele jaar 1986. Als deze tendens zich zou voor tzetten staan we aan het begin van een periode van deflatie. In de jaren dertig deden zich forse prijsdalingen voor en hadden we te maken met deflatie. Ekonomisch ge zien was dit niet de periode waar men het liefst naar terugblikt. De nadelen van deflatie lijken groter dan die van inflatie. In ieder geval zijn we defla tie al tientallen jaren ontwend. Wel ke verschijnselen zich in een dergelijke Advertentie I.M. r>n 2 I 4AA AVI%AI ONTMOETINGSDAGEN CONTACTA '86 Met veel interessante exposanten voor de agrarische ondernemer: Materieel, gereedschappen, transport, maaiers, verzekeringen, veiligheid, computers etc. Contacta deelnemers gebruiken de beur; om de laatste ontwikkelingen te laten zien. Zeelandhallen Goes (Veilinghallen aan de Fruitlaan) maandag 20 okt. 19.00-22.00 uur dinsdag 21 okt. 14.00-22.00 uur woesdag 22 okt. 14.00-22.00 uur periode zullen voordoen kan men voorspellen aan de hand van vorige periodes. Maar ook bij de inflatie liep niet alles volgens de verwachtingen en voorspellingen. Vooral toen er spra ke was van "hollende" inflatie. Eko- nomische groei en welvaart was er wel, doch de kiem werd gelegd voor de kentering. Niet voor niets waar schuwde Prof. Zijlstra regelmatig dat "de wal het schip zou keren". De oliekrisis zette internationaal het eko nomisch gebeuren finaal op z'n kop en voor ons stagneerde de welvaart en liep terug. De werkeloosheid nam fors toe en de prijsstijgingen werden klei ner, waardoor de inflatie verdween. Verdere prijsdalingen zijn afhankelijk van o.a. de dollarkoers, maar ook van het gedrag van het bedrijfsleven. Wanneer het bedrijfsleven voorrang geeft aan het verbeteren van de ver mogenspositie boven uitbreidingsin vesteringen kan de deflatie doorzetten. Dit zou gepaard kunnen gaan met verder dalende prijzen, da lende lonen, een dalende produktie met een toenemende werkeloosheid. Voor de regering een opdracht om het zover niet te laten komen. Zowel voor regering als burgers geldt dat in het verleden "goedkope" guldens zijn ge leend en thans met "dure" guldens moet worden afgelost. Daar dit al zo veel jaren andersom is geweest, is het toch even wennen. De deskundigen zijn het over de vergelijkbaarheid met 50 jaar geleden niet eens. Toen daal den de lonen zeer sterk en zonder die loonaanpassing zou de werkgelegen heid nog verder zijn ingezakt. Thans is er sprake van een nieuwe starheid, daar de lonen niet worden aangepast aan een dalend prijspeil. Als de lonen de prijzen zouden volgen zouden ze in januari 1987 moeten dalen en in juli 1987 weer. De ramingen van het Cen traal Planbureau geven echter een stij ging te zien van de loonvoet in het bedrijfsleven. Deze ontwikkelingen vergroten alleen maar de gevaren van deflatie met o.a. nadelige gevolgen voor de werkgelegenheid. Waakzaamheid en voorzichtigheid blijft geboden. M.J. Robijn VRIJDAG 10 OKTOBER 1986 3

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 3