September goede maand voor groenten Rustig marktbeeld In de vorige maand werd drie miljoen kg glasgroente meer aangevoerd dan in september vorig jaar. De prijs er van lag hoger. Ook voor de volle- grondsgroente was september nu beter. Meer daarover verderop. Op de groentemarkt kon de aanvoer van vollegrondsgroenten ongestoord plaatsvinden, vanwege het mooie weer. Het prijsbeeld was redelijk stabiel. Glasgroenten Bij de meeste tomatensoorten traden geen grote prijsveranderingen op. De aanvoer van tomaten was zeer be perkt. Vorig jaar bedroeg de wereld- tomatenproduktie 60,8 miljoen ton, dat is een half miljoen ton meer dan in 1984 en 1 miljoen ton meer dan in 1983. Europa's aandeel bedraagt 30%, dat van Nederland 1%. Kom kommers wisten een flinke prijsver betering te realiseren over de gehele linie. Toch bleef het prijsniveau nog beneden het peil van vorig jaar. Glassla vertoonde een ruime aanvoer, hetgeen ten koste ging van de prijs. Bij paprika was het aanbod vrij sta biel. Alle maten en kleuren brachten - vanwege een betere exportvraag - een hogere prijs op. Aubergines ver toonden een stabiel aanvoerbeeld en een stabiele prijsontwikkeling. Radijs werd in ruime mate aangeboden, maar dat had nauwelijks invloed op de prijs, omdat de export weer beter liep. De aanvoer van meloenen blijft dalen. Vorige week ging er deson danks flink wat van de prijs af. Ook augurken - uit de kas - zijn er nu in geringere mate. De prijzen verander den weinig. Vollegrondsgroenten In de koolsektor blijven de rode- en de witte kool de ontwikkeling van een CVZ NOTERINGEN vrij stabiele aanvoer en een stabiele prijs volgen. Chinese kool bracht - ondanks een kleinere aanvoer - een la gere veilingprijs op. Spitskool kon de prijs vasthouden, ondanks een ruime re aanvoer. Voor groene kool gold hetzelfde. Spruitkool vertoonde, af hankelijk van de sortering, een wis selend prijsbeeld bij een ruimere aanvoer. Bloemkool daalde in prijs. Door de lage nachttemperaturen van de laatste tijd komt het nieuwe sei zoen voor de herfstbloemkool in Frankrijk maar traag op gang. Tot half september was de aanvoer van Franse bloemkool 15% groter dan in het jaar daarvoor. In de laatste maan den van dit jaar kan in Frankrijk een grotere oogst worden verwacht. Broc coli schoot in prijs omhoog omdat de exportvraag sterk was. Sla van de koude grond was er volop, hetgeen leidde tot een daling van de veiling- prijs. Ijsbergsla daarentegen bracht aanmerkelijk meer op.-Spinazie werd in flinke hoeveelheden - vergeleken met vorige weken - aangevoerd en moest een forse prijskoncessie doen. Andijvie vertoonde hetzelfde beeld. In de peensektor nam alleen de aan voer van waspeen toe. Het prijspeil was over de hele linie stabiel. Witlof was er volop, met als gevolg een prijs die bijna een gulden per kg daalde. Prei deed het wat kalmer aan, zowel wat aanvoer als prijs betreft. De aan voer van snijbpnen is al weken lang stabiel, hetgeen van de prijs niet ge zegd kan worden. Vorige week brach ten de snijbonen minder op, al is het prijspeil gunstiger dan vorig jaar. Sperziebonen skoorden een betere prijs, mede doordat de aanvoer klei ner was. In september is het met de vollegrondsgroenten iets betgr ge gaan, schrijft het PGF. Hoeveel, moet nog worden uitgerekend. Wel staat vast dat andijvie in september van dit jaar, tweemaal zoveel op bracht dan vorig jaar september. Fruit Behalve aan Cox's werden veel min der appels aan de veiling aangeboden. Ras/soort Maat Hoeveelheid x 1000 kg. Middenprijs 29/9-3/10 7/10 8/10 29/9-3/10 7/10 8/10 Appels Alkmene I 70/80 tot. kl. 1 II 70/80 tot. kl. II 42 143 21 63 0,72 0,59 0,54 0,43 Cox 1 70/75 I 75/80 tot. kl. 1 II 70/75 II 75/80 tot. kl. II 24 12 54 607 146 51 13 6 20 235 81 51 1,03 0.95 1,12 0,79 0,63 0,60 0,77 0,73 0,96 0,63 0,45 0,40 Elstar 1 70/75 I 75/80 tot. kl. 1 II 70/75 II 75/80 tot. kl. II 7 36 2 104 19 5 ~6 Z Z 16 1,29 1,49 1,34 1,32 1,11 1,19 1,18 1,05 Boskoop I 75/85 tot. kl 1 II 75/85 tot. kl. II 67 17 1 169 33 2 6 2 3 28 5 5 0,66 0,50 0,40 0,64 0,43 0,33 0,60 0,40 0,39 0,50 0,42 0,36 Rode Boskoop I 75/85 tot. kl 1 II 75/85 tot. kl. II 67 20 10 146 43 16 14 - 3 30 6 0,86 0,80 0,79 0,73 0,71 0,70 0,59 0,55 0,54 0,49 Odin I 70/80 tot kl 1 II 70/80 tot kl II 82 17 257 27 9 4 77 8 0,59 0,41 0,46 0,37 0,59 0,27 0,49 0,24 Jonagold I 80/85 tot kl 1 II 80/85 tot kl II 7 1 22 6 1,31 1,13 1,21 1,09 Peren Conference I 55/65 tot. kl. 1 II 55/65 tot kl. II 491 15 567 22 99 23 20 445 40 34 1,09 0,70 1,11 0,72 0,83 0,49 0,67 0,82 0,41 0,53 Bonne Louise I 60-70 tot. kl. 1 II 60-70 tot. kl. II 27 149 16 130 1,28 0,82 1,00 0,55 Beurré Hardy I 70-80 tot. kl. 1 II 70-80 tot kl. II 72 3 214 7 35 161 1,03 1,22 0,90 1,05 0,82 - 0,65 Doyenne Bramen I 70/75 tot. kl. 1 II 70/75 tot. kl. II industrie (kg) 1 x 200gr.ds 7 20 23 11 72 39 21368 1020 4188 348 1,47 1,40 1,32 1,13 1,13 1,06 3,19 2,94 0,99 1,03 De prijzen van appels bleven onder druk staan. Ook de prijs van de meeste peren ging omlaag. In septem ber werd 55 miljoen kg fruit op de Ne derlandse veilingen aangevoerd. De gemiddelde klokprijs bedroeg 80 ct per kg. Dat is evenveel als vorig jaar. Wel was er de nodige variatie. James Grieve's werden in veel grotere aan tallen aangevoerd. De prijs ervan bleef echter onder de twee kwartjes. De perenaanover was 20% groter, de prijs even hoog (75 ct/kg). De Fran sen zijn met een appelreklamecam- pagne in Duitsland begonnen. In de grote West-Duitse steden lachen de Franse appels .de Duitsers toe vanaf de reklameborden. Dë fruitexport van Argentinië is dit jaar veel kleiner dan vorig jaar. De export t/m juli van zo wel appels als peren daalde met 30%. Bloemen en planten Het prijsniveau van snijbloemen daal de vorige week met gemiddeld 4 cent ten opzichte van de week ervoor. Van weinig snijbloemen blijkt de prijs gestegen te zijn. Bij produkten als Standaardanjer, Gerbera, Cymbidi- um, Cypsophila en nog enkele pro dukten daalde de prijs zelfs met 10 cent of meer. Een van de belangrijk ste oorzaken van de prijsdaling is de toename in aanbod. Gemiddeld bleek er een aanbodtoename van 6% op de Nederlandse veilingen. Produkten met de relatief grootste stijgingen ten opzichte van twee weken geleden wa ren Iris, Tulp, Freesia, Cymbidium n Statice. Een vergelijking met dezelf de week in 1985 laat zien dat er nu een geringe daling is in de aanvoer, met een prijs die op een iets hoger niveau ligt. Het aanbod van kamerplanten lag vorige week op hetzelfde niveau. Ook zijn er geen spektakulaire prijs verschillen genoteerd. Net als het weer, was het marktbeeld vorige week rustig. Grote prijsveran deringen deden zich niet voor. Runderen Op de veemarkten was de aanvoer van runderen vorige week wat ruimer. De handel in het slachtvee vertoonde van markt tot markt een wisselend beeld, afhankelijk van het aanbod. De prijs van het slachtvee bleef on geveer gelijk. Slachtstieren noteerden eveneens onveranderd. De handel in het gebruiksvee blijft een lusteloos ka rakter houden tegen onveranderde prijzen. Het aanbod is moeilijk te plaatsen. Schapen en kalveren Ondanks een terughoudend aanbod waren de prijzen van het wolvee moei lijk te handhaven. Dat gold zowel voor de slachtschapen en de slacht- lammeren als voor het gebruiksvee. Op de kalvermarkt stonden de prij zen van de jonge kalveren licht onder druk. Alleen op de veemarkt in Gro ningen werden de jonge kalveren af gelopen dinsdag iets prijziger. Het aanbod van vleeskalveren is wat min der ruim dan in vorige weken. Er is wat meer interesse ontstaan voor de aankoop van het goedkopere kalfs vlees, maar dat heeft nog niet geleid tot betere prijzen voor de vlees kalveren. Varkens Op de varkensmarkt is het beeld min der somber dan vorige week. De beurs in Vleuten noteerde voor deze week een onveranderde prijs. Bij de karkas sen noteert Italië dezelfde prijs als vo rige week. In Griekenland is dat ook het geval, zij het dat de afzet daartoe erg moeizaam verloopt. Frankrijk geeft hier en daar een klein plusje, Duitsland noteert 5-10 cent hoger en in Spanje is er 15 cent van de prijs af. Het probleem is deze week de afzet van de onderdelen. De prijs van ham men, met welke bestemming ook, staat onder druk. Schouders doen 5 tot 10 cent per kg minder en de rib ben -10 cent en met bestemming En geland zelfs 20 a 30 cent. vanwege een groot Deens aanbod en de lage koers van het Pond. Zuivel Op de zuivelmarkt zijn slechts enke le noteringen gewijzigd en wel bij melkpoeder en bij de Apeldoornse melknotering. De laatste weken zijn de voorraden magere melkpoeder en boter nauwelijks veranderd. Medio september leverden de Nederlandse melkveehouders 1 minder melk af aan zuivelondernemingen, dan vorig jaar half september. Naar schatting brengt melk tót kaas verwerkt deze week 62 cent per kg melk op (bij 3,7% vet, exkl. BTW). In de overige in- dustriesektor zou dat meer dan 69 cent zijn. In de volgende eeuw zal de wereldvoedselproduktie toereikend zijn om in de behoeften te voorzien. Dat was één van de konklusies op het 22e Internationale Zuivelkongres, dat vorige week in Den Haag werd gehou den en waar 1.000 mensen (met 300 begeleiders) aan deelnamen, afkom stig uit 40 landen. De vraag hoe dat voedsel gelijkelijk verdeeld te krijgen werd niet in concreto beantwoord. Granen, zaden, vlas en peulvruchten De graanmarkt was vorige week kalm gestemd. Het aanbod van goede kwa liteit tarwe was schaars, maar voer- tarwe werd weinig gevraagd. Gerst was nauwelijks prijshoudend en Ne derlandse haver werd nauwelijks ver kocht. Van de zadenmarkt vallen geen nieuwe ontwikkelingen te mel den. Op de peulvruchtenmarkt deden alleen kapucijners een hogere prijs. De prijs van bruine bonen daalde opnieuw. Aardappelen en uien Op de aardappelmarkt heerst een vrij vriendelijke stemming. De oogst is of wordt binnengehaald. De resultaten zijn beter dan het zich deze zomer liet aanzien. Er is een redelijk vertrouwen in de exportkansen. Dat zou ook kun nen worden afgeleid uit de ontwikke lingen op de aardappeltermijnmarkt, die vorige week vrijdag op een hoger niveau afsloot en die veel omzetten kon registreren. Tot 1 september van dit jaar is 682 duizend ton aardappe len verwerkt tot aardappelkonsump- tieprodukten. Vorig jaar was dat 625 duizend ton en twee jaar geleden 482 duizend ton. De prijs van de pootaard- appelen is de laatste weken redelijk stabiel, althans van de Bintjes voor jaarslevering. In Amerika wordt een 2% lagere uienproduktie verwacht o.a. door de afname van het areaal met 5%. De produktieverschillen per soort zijn: voorjaarsuien +7%, zo- meruien +29%, bewaaruien -10% en industrie-uien +2%. Veevoeders Op de grondstoffenmarkt waren er geen aktiviteiten op de Noord- Amerikaanse maismarkt. Het prijsni- veau veranderde niet. Dat gold ook voor Franse mais, direkte levering. De overige termijnen liepen iets in prijs terug. Tapioka noteerde over de hele linie lager. Citruspulp was onveran derd vast gestemd. Bij sojaschroot kwam er geen verandering in het marktbeeld en maisglutenvoermeel daalde iets in prijs. In de eerste vijf maanden van dit jaar is het verbruik van sojaschroot in Nederland met 20% gedaald. Meststoffen Cebeco-Handelsraad heeft besloten hun verkoopprijzen voor meststoffen slechts vast te stellen t/m 31 decem ber a.s. i.v.m. de onzekerheid over de aardgasprijzen. Als prijzen per 100 kg netto en op basis vrachtvrij voor de wal, los gestort per schip van 200-400 ton worden voor september genoemd: KAS 27% N 25,25, Stikstofmagne sia >2% N 7%, MGO ƒ23,—, Am moniumsulfaat 21% N ƒ19,50 en Ureum 46% N ƒ39,50. Voor de drie maanden daarna lopen de prijzen per maand op met resp. ƒ0,55, ƒ0,55, ƒ0,50 en ƒ0,75. Het is 15 jaar geleden dat de kunstmestprijs ook op dit ni veau lag. Verwerkings- en exportcijfers aardappelen Het Produktschap voor Aardappelen deelt mede, dat in de maand augus tus in totaal 82.000 ton aardappelen is verwerkt tot frites, puree, chips en andere konsumptieprodukten. Daar door is de verwerking tot 1 septem ber gekomen op 853.000 ton, tegenover 810.000 ton in 1985 en 631.000 ton in 1984. De uitvoer van frites, puree, chips e.d. omgerekend tot verse aardappelen bedroeg in de maand oktober 78.200 ton, terwijl de invoer van produkten overeen kwam met 4.400 ton verse aardappelen. Op basis van de in de week van 29 sep tember t/m 4 oktober 1986 binnenge komen exportformulieren is 9.000 ton konsumptie- en industrieaardappelen (exkl. België) geteld. Aardappelpootgoedprijzen Als indikatie van de pootgoedprij- zen geven wij onderstaand een note ring van pootgoed Noordelijke klei grond per 7 oktober (voorjaarsleve ring). Bintje A 28/35 108,00 en Bintje A 35/45 64,00 (Groothan- delsprijs, afgehaald van het Noor den, inkl. zakken). Veiling St. Annaland, 7 oktober Uien: 20,40; aanvoer 80 ton. Aardappelen: Gloria 15; Bintje 13-19; Bintje bo 25-26; Binfje kr. 65; Eigenheimer 28-32; Irene 31-34; Bildstar 30-34. Aanvoer 80 ton uien, 40 ton aardappelen. Biggenprijzen In de week van 13-10-1986 tot 20-10-1986 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Biggenprij- zenschema voor Zuid-Nederland van 5 mei 1986 met ƒ0,75 te worden ver hoogd. De kostprijs van 1 kg varkens vlees in deze week is ƒ3,94. Attentie: Met ingang van 1 oktober 1986 is het BTW% verhoogd van 5% naar 6%. Dit verhoogde tarief is in de prijskor- rektie doorberekend. Veemarkt 's Hertogenbosch Op de paardenmarkt van Den Bosch werden 2 oktober 175 stuks aan gevoerd. De prijzen waren per stuk: Luxe paarden van ƒ1.750,— tot ƒ2.800,—; Voljarigen van ƒ1.450,— tot ƒ2.450,2-jarigen luxe (mer ries) van ƒ1.400,— tot ƒ2.400,—; 2-jarigen luxe (hengsten) van ƒ1.400,tot ƒ2.400,1-jarigen luxe (merries) van ƒ950,— tot ƒ1.800,—; 1-jarigen luxe (hengsten) van ƒ950,tot ƒ1.800,Veulens (merries) van ƒ450,tot ƒ950, Veulens (hengsten) van ƒ450,tot ƒ950,Hitten van ƒ650,tot 1.500,—; Shetland pony's (merries) van ƒ275,— tot ƒ500,—; Shetland pony's (ruins) van ƒ275,tot ƒ475,Jonge slachtpaarden van ƒ3,90 tot ƒ5,90, kg.gesl.gew.; Oude slachtpaarden van ƒ4,40 tot ƒ6,10, kg.gesl.gew. De handel verliep traag prijzen lager. De prijszetting van blauwmaanzaad was de laatste twee jaren zodanig dat deze een lonende teelt niet meer mo gelijk maakte. Het hoogtepunt is ruim ƒ200 - begin seizoen 1984/1985 - en daarna gaat het dat jaar nog ver der bergafwaarts. De oorzaken zijn de zware importen uit Oost-Europa en Australië en het deels wegvallen van de markt van blauwmaanzaad (de bol) voor medicinale doeleinden (Turkije na regiemwijziging dicht en Spanje teelt ineens 2000 ton). In 1985/1986 is er nog het na-effekt van 1984/1985, terwijl bovendien het areaal met een duizend ha groter was. De markt was moeilijk schoon te krijgen. Dit jaar lag de prijs van blauwmaanzaad in mei op een ƒ120. In september was die met een ƒ100 gestegen, hetgeen gunstig is, maar nog lang niet voldoende voor een renderende verbouw. Mede omdat het areaal dit jaar klein was (slechts enkele honderden hektares) is de handel redelijk optimistisch en denkt dat het dieptepunt voorbij is. 22 VRIJDAG 10 OKTOBER 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 22