Onderneem 't met de Rabobank. ELEKTRONISCHE REGENMETER P. KOSTER B.V. WIJN VERZORGEN HET VOOR U .CAPPON' FOLDERS AFFICHES REKLAMEDRUKWERK FAMILIEDRUKWERK HANDELSDRUKWERK drukkerij vink b.v. PUBLIEK VERKOPEN: Door het gewijzigde EG-marktbeleid staat de teelt van eiwit- en oliehoudende produkten, onder andere veldbonen, volop in de belangstelling. Nieuwe gewassen bieden interessante perspectieven. Maar dan zijn bedrijfsaanpas- singen en een alternatief bouwplan nodig. Dit vergt investeringen met de nodige conse quenties, op de korte en lange termijn. De Rabobank is als geen ander thuis in de akkerbouw. Bij de plaatselijke Rabobanken zitten specialisten die zulke investeringsplan nen vertalen in een passende financiering met een scherpe prijsstelling. De Rabobank is een deskundige gesprekspartner die, soms kritisch, maar met hart voor uw bedrijfstak, kiest voor een langdurige samenwerking. Zoiets mag u ver wachten van een Pahfihanlf coöperatieve bank. hOUUUGIIn Lal Verkoop: Buitenweg 22, Axel Telefoon 01155-1685 Het ploegwerk van een Cappon 4 scharige trekkerwendploeg HSU in 1985. Dorpsstraat 92 4451 AC Heinkanwand (ZldTal 01106 1201 nassaustraat 1 postbus 16 axe! telefoon (01155) 2020 telex 55230 Notaris Mr. J.W. de Beijl, Voorstad 45, Goes, zal op donderdag 6 november 1986 des namiddags om 2 uur in café-restaurant "La Paloma", Dorpsstraat 50, Heinkenszand ten verzoeke van zijn opdrachtgevers I De HOFSTEDE, genaamd: "CLAARENSTEYN", bestaande uit woonhuis, landbouwschuur, ver dere bijgebouwen, erf en tuin aan de Heinkenszandseweg 51, te Heinkens zand groot ongeveer 42 aren; II een aangrenzend gelegen perceel wei land groot ongeveer 3.12.65 HA; III de combinatie van genoemde kavels. Vrij te aanvaarden na betaling koopsom en on kosten, met uitzondering van het woonhuis en de zgn. bakkeet, welke per 1-1-1988 kunnen worden aanvaard. Betaling koopsommen: uiterlijk 5-12-1986 en de onkosten binnen 8 dagen na gunning. Bezichtiging: uitsluitend op vrijdag 24 oktober 1986 namiddags 2-3 uur! Nadere informatie alsmede een kavelkaart zijn verkrijgbaar ten kantore van genoemde notaris, tel. 01100-32520 tst. 12. 20 TE KOOP: „Kleine 5000" 1 rijbunkerrooier evt. in bedrijf te zien 3000,—. 1 Steketee cultirolverkruimelaar. Tel. 01184-61456. TE KOOP GEVRAAGD: op Noord- of Zuid-Beveland. Akkerbouwbedrijf van 45 ha. aaneengesloten, goedver- kaveld. Geen belegging, vrij op gebruik. Brieven onder nummer 3845/1 buro van dit blad. TE KOOP: Rumptstad wen- telploeg hydr. Cappon cultiva tor 9 t.' Busatis maaimachine dubb.m.b. Vicon hakse laar/loofklapper. P.Z. centri fugaal strooier spuitmachine 15 m. J.A. Geluk, Molenweg 3, Nieuw Vossemeer, tel. 01676-2365. TE KOOP: Zaaitarwe. Armin- da, Sarno, Tombola, Okapi, Marksman, Granada. Bak- waardige tarwe zolang de voorraad strekt. Obelisk, Granta, Pagode. Agr. Han delsbedrijf P. Cevaal, tel. 61180-23445-11954. Voor al Uw BETONBORIN- GEN t/m doorsn. 300 mm. Bel 01658-2251. TE KOOP: gebruikte beton- klinkers 8 cm. dik kleur hei de/paars, direct leverbaar. Pekaar Bestratingsmaterialen b.v., 01131-2069, Yerseke. TELEFOONINSTAL LATIES en telefoon- hulpapparatuur voor be drijven en particulieren. Becotex Telecommuni catie - Yerseke. Telefoon 01131-2406. SLACHTKUIKENSTROOI- SELMEST met GEGARAN DEERDE GEHALTES! DE GEWASBESCHERMER van der Wal B.V. 01877-1200- 1321-2935 Te koop: gebruikte transpor teurs, leesbanden, tort'jan- den, ventilatoren l'A - 3 - l/i pk, Tolsma met rekkensor- teerder, graansilo, L-steunen enz. P. de Korne, 's- Gravenpolder, tel 01103-1558- 2349. GEVRAAGD: Akkerbouw- en weidebedrijven voor -be middeling bij aan- of ver koop. Mijs Onroerend Goed Dirksland, Postbus 27, 3247 ZG Dirksland, tel. 01877-1309. KU1LPLASTIC WIT, zwart t/m 12 mtr. breed. Tuinbouw- plastic, bouwfolie, bindmate- rialen en wildafweernetjes voor de fruitteelt, gewasbe schermingsmiddelen en gron- dontsmetting. M. de Witte 's Gravenpolder 01103-1245. VOOR AGRARISCHE taxa ties en bemiddeling: Mijs On roerend Goed, Postbus 27, 3247 ZG Dirksland tel. 01877-1309. ALLES OP gebied van schrik draad app. en afrasteringen (Callager). Fa. v. Eekeren, Wouw 01658-2251, Henk Bruijn Goes 01100-11042. VRIJDAG 10 OKTOBER 1986 De hoeveelheid neerslag wordt met deze elektronische regenmeter automatisch in het geheugen opgeslagen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 20