gropatax Accountantsunie opent nieuw kantoor in Zaamslag verzekeringen zlm zlm Zitdagen radio - t.v. Floriade 1992 onder steunt Amsterdam in Olympische kandidatuur Sociaal Ekonomische Voorlichting (SEV) van de ZLM Komende winter voor de 15e maal Topkaderkursus Inhoudsopgave In verband met het tijdig klaarmaken van het blad, kunnen na dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer worden opgenomen. Re(J Wereldvoedseldag Ook dit jaar is het op 16 oktober Wereldvoedseldag. De bedoeling van deze dag, die een initiatief is van de FAO, de voedsel- en land bouworganisatie van de Verenig de Naties, is meer aandacht voor het wereldvoedselvraagstuk om uiteindelijk gezamenlijk dit pro bleem daadwerkelijk aan te pakken. Rond de 16e oktober worden ook in Nederland door het Neder lands FAO-comité een aantal ac tiviteiten georganiseerd. Een daarvan is een themadag in Wa- geningen. Daarnaast is er een teken- en opstelwedstrijd voor leerlingen van groep zeven en acht uit het basisonderwijs. De prijsuitreiking van deze wedstrijd is eveneens op donderdag 16 ok tober en wel om 11.00 uur in de Visafslag te Scheveningen. Mr. A.S. Brederode. Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100) 21010, tst. 20, 21, 22 Telecopiër (01100) 31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redaktie Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel. huis 01100-20228 J. Wierenga, eindredactie tel. huis 01102-3993 L. Kattenwinkel, redactiemedewerker tel. huis 01100-16104 Marijke Schipper de Ruyter red. assistente Adressering en abonnementen Secretariaat ZLM -Goes telefoon 01100-21010 tst. 36 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B.V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-2020 Telecopiër 2951 Telex 55230 De Accountantsunie ZLM heeft een vestiging in de regio Oost Zeeuws- Vlaanderen. Deze week is de aankoop van een pand aan de Axelsestraat 4 in Zaamslag rondgekomen. Daarmee gaat voor de Accountantsunie maar zeker ook voor haar kliënten in Oost Zeeuws-Vlaanderen een lang ge koesterde wens in vervulling. Begin februari 1987 zal het kantoorgebouw worden betrokken. In het pand dat in het centrum van Zaamslag staat en waarin tot voor en kele jaren een stoffenzaak was ge vestigd, zullen na een grondige verbouwing gelijkvloers een receptie, een spreekkamer en een werkruimte worden gerealiseerd.' Er zullen 4 me dewerkers worden gehuisvest. Twee daarvan zullen de direkte kontakten mét de klanten onderhouden. De nieuwe vestiging in Zaamslag past in het kader van het streven van de Accountantsunie om de afstand tus sen het kantoor en de klanten zo kort mogelijk te houden. Direkteur B. Veerbeek: "Met deze vestiging aan de "overkant" van de Westerschelde zullen wij de band met de kliënten kunnen optimaliseren vooral doordat wij veel beter bereikbaar zullen zijn. De Westerschelde was toch altijd wel een handicap". Wanneer de nieuwe akkommodatie gereed is zullen de ca. 250 Oost- Zeeuws Vlaamse kliënten die nu nog vanuit Goes worden behandeld, wor den overgeheveld naar Zaamslag. Zo zal het pand aan de Axelsestraat er in de toekomst uit gaan zien. Nieuwe direkteur Voorlichtingsbureau Vlees Per 1 november treedt de heer Mr. A.S. Brederode in dienst als direkteur van het Voorlichtingsbureau Vlees in Rijswijk. Hij volgt hiermee de heer J.A. van den Berg op, die per 1 juni 1986 het bureau heeft verlaten. De heer Brederode was voorheen werk zaam bij Wessanen. De laatste 9 jaar vervulde hij de funktie van direkteur bij de Stichting Centraal Bureau Rij vaardigheidsbewijzen. Kampeerverordeningen Oostburg. Vanaf 1 oktober ligt ge durende 30 dagen ter inzage het ont werp van de kampeerverordening. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen schriftelijke bezwaren wor den ingediend bij de gemeenteraad. Zundert. Vanaf 3 oktober ligt gedu rende 30 dagen ter inzage een ont werp van de Kampeerverordening. Gedurende deze tijd kan schriftelijk bezwaar worden ingediend bij de ge meenteraad. Huijbergen. Vanaf 3 oktober ligt ge durende 30 dagen ter inzage een ontwerp-kampeerverordening. Be zwaren kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij de gemeen teraad. Hontenisse. Van 1 tot en met 30 ok tober ligt ter inzage het ontwerp van een kampeerverordening. Bezwaren kunnen schriftelijk worden inge diend bij de gemeenteraad geduren de bovengenoemde termijn. Staatssekretaris Heerma opent vaktentoonstelling Voor de 24ste maal vindt van 5 tot en met 9 november in de bloemen veiling te Aalsmeer de Nationale Bloemenvaktentoonstelling plaats. Vorig jaar trok de tentoonstelling ruim 65.000 bezoekers. Dit jaar heeft de staatssekretaris van Ekonomische Zaken, drs. E. Heer- ma, toegezegd de openingshandeling te zullen verrichten. De opening vindt plaats op woens dag 5 november om 11.30 uur. Voor het publiek is de Nationale Bloemen vaktentoonstelling op 5 november te bezichtigen van 14.00 tot 22.00 uur. Op 6 en 7 november is de ten toonstelling geopend van 9.00 tot 22.00 uur en op 8 en 9 november van 9.00 tot 18.00 uur. Ir. H. Corver Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw Bij gelegenheid van het afscheid we gens het bereiken van de pensioenge rechtigde leeftijd is ir. H. Corver, di recteur algemene zaken van het directoraat-generaal landelijke ge bieden en kwaliteitszorg van het mi nisterie van landbouw en visserij, benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse, leeuw. Ir. Corver is deze onderscheiding toegekend voor zijn vele verdiensten voor de over heid in het algemeen en voor het mi nisterie van landbouw en visserij in het bijzonder, de daarbij behorende versierselen zijn hem 3 oktober j.l. op het departement uitgereikt. J.J.C. Zegers geslaagd Onze medewerker, de heer J.J.C. Zegers, direkteur van de kantoren Bergen op Zoom en Sint Annaland, is onlangs geslaagd voor het eksa- men Accountant - Administratiekonsu- lent. Hij heeft daarmee de wettelijke be voegdheid gekregen zich accountant te noemen en kan uiteraard ook als zoda nig functioneren. Wij wensen hem daarmee van harte sukses! Direktie Accountantsunie ZLM b.v. Dinsdag 14 oktober a.s. Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46-17.56 uur "De landbouwbegroting III", een vraaggesprek met mr. J.P. van Zut- phen, direkteur-generaal landelijke gebieden en kwaliteitszorg van het mi nisterie van landbouw en visserij. Donderdag 16 oktober a.s. Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46-17.56 uur "Aktuele zuivelzaken", een vraag gesprek met drs. H. Schelhaas, voor zitter van het Produktschap voor Zuivel. De Internationale Tuinbouwten toonstelling Floriade Den Haag- Zoetermeer wordt in 1992 gehou den en is daarmee een belangrij ke toegevoegde waarde voor de Amsterdamse Olympische kandi datuur. Om dit nog eens te bena drukken, zullen door de Stichting Floriade 1992 ten behoeve van de Amsterdamse presentatie in Lau sanne arrangementen worden ge maakt van duizenden bloeiende bolgewassen, bloemen, planten, bomen, groenten en fruit. De we reldvermaarde Nederlandse tuin- bouwprodukten zullen in Lausanne een eigen taal spreken ten gunste van de Amsterdamse kandidatuur. Op een half uur van Amsterdam zal de Floriade een trefpunt zijn voor miljoenen binnen- en buitenlandse bezoe kers; een rustpunt zijn voor atle ten, officials en toeschouwers van de Olympische Spelen Amsterdam 1992. Accountantsunie (boekhoudburo) der ZLM tel. 01100-15710 (Goes) tel.01180- 11451 (Middelhura) tel. 01170- 4285 (Oostburg) tel. 01640 - 43350 Bergen op Zoom tel. 01665 - 2604 (Si. Annaland) tel. 01 I 10 - 6051 (Zierik/ee) tel.01116- l540(Renesse) TERNEUZEN: woensdag 15 oktober 1986 in Hotel-Restaurant L'Escaut NIEUWENDIJK: 16 oktober a.s. 11.00 - 12.00, café de Pelikaan 9M Postbus 70 - 4460 BA GOES tel. no. Algemeen 01100-38000 Polisafd. 01100-38880 Schademelding 01100-38888 m Landbouwhuis, Grote Markt 28, Goes. Dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur de heer J. van Nispen. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen. Donderdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur de heer J. Vroegop. m J. Markusse, hoofd voorlichting, tel. 01100 - 16838 (privé), 01100 - 21010 (kantoor), rayon Zuid-Beveland G.E. Stap, rayon Schouwen Duiveland en Tholen en St. Philipsland, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01117-1782 (privé) A.F. Rozen, rayon Noord-Beveland en Walcheren, telefonisch bereik baar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01100 - 21010 (kantoor), 01100 - 13036 (privé) J.R. Kikkert, rayon Zeeuws-Vlaanderen, telefonisch bereikbaar tus sen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01154 - 2060 (privé) A. Lindenbergh, rayon Brabant, tel. 01651 - 2082 (privé), 01680 - 27921 (kantoor) mevr. G.T. Middelkoop - v.d. Ploeg, rayon Brabant, tel. 01685 - 2338 (privé), 01680 - 27921 (kantoor) De Kommissie Topkadervorming, samengesteld uit een aantal verte genwoordigers van diverse landbouw organisaties, standsorganisaties, koöperaties, etc. heeft deze zomer een nieuw kursusprogramma samen gesteld. Reeds een aantal deelnemende orga nisaties heeft kandidaatkursisten voorgedragen. Belangstellenden kunnen ook recht streeks kontakt opnemen met het se- kretariaat te Goes (Landbouwhuis), waarna hen een kursusfolder met aanmeldingsformulier toegezonden wordt. De sluitingsdatum voor aan melding sluit 1 november a.s. Tijdens de 3 kursusweken zijn de deelnemers te gast op Vormingscen trum Hedenesse te Cadzand. De data zijn: 5-9 januari 1987; 19-23 januari 1987; 2-6 februari 1987. De Kommissie betreurt het overigens dat de NCB nog niet deelneemt in de Kommissie Topkadervorming. Te meer daar de kursus openstaat voor alle in het Zuidwesten wonende en werkende jonge boeren en boerinnen en met de wetenschap dat zij nu en straks gezamenlijk de Zuidwestelijke organen moeten besturen, ongeacht hun politieke of godsdienstige ach tergrond. De Kommissie heeft daarom beslo ten alsnog de NCB uit te nodigen deel te nemen. Melkunie ontwikkelt nieuwe kaassoort De Melkunie Holland brengt over en kele weken een nieuwe kaassoort op de markt met de naam "Noord- Holland speciaal". De kaas wordt be reid uit de melk van Noordhollandse koeien en gefabriceerd in de Melkunie-fabrieken in Texel, Lutje winkel en Ursem. Voor volgend jaar is een produktie van 10.000 ton ge pland. De nieuwe soort beantwoordt aan de publieksvraag naar een jonge, smeuiige kaas met meer smaak dan de tot nu gangbare jonge kaassoorten. PHLO-kursus 'Bodemverdichting' Grote landbouwmachines roepen de vraag op in hoeverre de grond daar van te lijden heeft. Soms is dat over duidelijk, met name als er diepe spo ren en modderpoelen ontstaan, maar wat is erg, wat is akseptabel en wat is onschadelijk? Het onderzoek naar de bodemver dichting is de laatste jaren interna tionaal in het centrum van de be langstelling van technici, bodemfysi ci en teeltkundigen komen te staan. Nadere inlichtingen en een inteken formulier zijn verkrijgbaar bij het Buro PHLO (ing. F. Appel), tel. 08370 - 84093/84094/84092. Pag. 4. Groenten en fruitverwer- ker SVZ naar Suiker-Unie; Braks zegt Landbouwschap toe: Lagere heffing voor mest met weinig mi neralen; Bevredigend jaar voor Campina. Pag. 5. Adviesgroep bepleit nau were samenhang agrarische oplei dingscentra; Pag. 6. Veilig (landbouw-)ver- keer: Goed samenspel: Pag. 7. Belasting betalen? Eerst even rekenen; Onderverzekering inboedel groot probleem; Baan- lozenprojekt landschapsonder- houd Schouwen-Duiveland. Pag. 8. Smalle graanvlieg in win tertarwe weer in opmars; Heffin gen pootaardappelen 1987. Pag. 9. Agrarisch Zeeland viert opening pijlerdam met gemengde gevoelens; Kadaveraanmelding naar centrale computer CAD-Son. Pag. 10. Jeugdpagina: Argentijns natuurpark is er niet alleen voor 't mooi; Herfstvakantie. Pag. 11. Tuinbouwklanken. Pag. 12. Tuintips; Amateur foto graaf legt veranderingen rond boerderijen vast. Pag. 13. Oogstvoorspelling van uit het vliegtuig. VRIJDAG 10 OKTOBER 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 2