Bruisend aktiviteiten-programma van jonge Z.A.J.K.-vrouwen J. K. p.j. zuid geluid Het licht op de afdeling Tholen en St. Philipsland Thema: 'Wonen en werken op het platteland' Plattelandsvrouwen, Plattelandsjongeren en ZLM willen onderlinge kontakten op afdelingsnivo verstevigen ZAJK volgt jaarthema NAJK: Bewaar BINDER! redaktie Peter Risseeuw Pj.ZrSjehda z. R 8 Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt Grote Markt 28 4461 AJ Goes Tel. 01100-21010* Het nieuwe seizoen is nog maar net begonnen, of de jonge (a.s.) agra rische vrouwen van het Z.A.J.K. hebben al een flitsend programma samengesteld voor het tweede seizoen waarin zij aktief zijn in de or ganisatie. Deze aktiviteiten vinden plaats binnen het kader van het Z.A.J.K.-projekt jonge (a.s.) agrarische vrouwen. De bedoeling van dit projekt is dat het Z.A.J.K. meer te bieden gaat hebben aan jonge vrouwen. Vóór de komst van dit projekt, in augustus 1984, bestond slechts 5% van het Z.A.J.K. uit vrouwelijke leden. We doen een greep uit de aktiviteiten doos. Regionale aktiviteiten Zeeuws-Vlaanderen: kursus veilig heid in de landbouw voor jonge vrou wen (nov./dec.); studieavond in samenwerking met de RAK (jan.); ex- kursie naar tuincentrum Terra Nova te Hulst (eind febr.); trekkerrijden voor dames (4/5 maart). Kontaktvrouw: Emmy van Remoor- tele, tel. 01146-1980. Schouwen-Duiveland: studieavond "Boerin: een beroep?" (nov.); studie avond "Kinderopvang op het platte land" (jan./febr.); trekkerrijden voor dames (4/5 maart). Kontaktvrouwen: Marijke Krepel, tel. 01113-2838 en Peti Maris, tel. 01113-2407. De Bevelanden: studieavond "Be drijfsovername" (4 nov.); exkursie (29 nov.); studieavond "Erfrecht" (14 jan.); exkursie (7 maart). Kontaktvrouwen: Nelleke Blok, tel. 01196-13208 en Marga Vermue, tel. 01105-2441. Tholen/West-Brabant: studiea vond "Landbouwonderwijs, óók voor vrouwen (8 okt.); studieavond "Verzekeringen" (22 jan.); studiea vond "Landbouwbeleid" in samen werking met de RAK; trekkerrijden voor dames (4/5 maart). Kontaktvrouwen: Liesbeth Au gustijn, tel. 01676-2494 en Anita Nui- ten, tel, 01673-2460. Kursus veiligheid in de landbouw voor jonge vrouwen (jan./febr.): daar waar zich een groep aanmeldt van 10-15 personen kan de kursus gege ven worden. Je kunt je aanmelden bij de kontaktvrouw(en) uit jouw regio, en/of Karin van Herwaarden (Z.A.J.K.-sekretariaatmaan-/dins- /woensdag tel. 01100-21010). Provinciale aktiviteiten Na 22 september is er ook weer op 16 februari (kaderavond) en 6 mei (seizoensevaluatie) een provinciaal overleg tussen de regionale voorberei dingsgroepen. De ervaringen binnen de regio-groepen staan steeds cen traal: je ontmoet anderen en je steekt wat van elkaar ervaringen op. Kontaktvrouw: Nellie Rijk, tel. 01119-1381. Op 3 november èn in maart/april zijn er 2 avonden van de Z.A.J.K.- vrouwen-werkgroep, met als thema: "Vertegenwoordigingen door Z.A.J.K.-vrouwen binnen de organi satie^). Wie zich wil informeren en/of wil meepraten is welkom. Koöperatie-werkgroep: begin sep tember heeft een gesprek plaatsgevon den tussen de vrouwen uit deze werkgroep en de Cebeco, Gespreks onderwerp was de (veranderende) lidmaatschapsvoorwaarden voor vrouwen. Deelneemster vanuit het Z.A.J.K.: Ellie Verwer, tel. 01672-2226. Jij hebt de kans! Als jij tussen de 16 en 35 jaar bent, en: getrouwd bent, samenwoont, van plan bent te trouwen, verkering hebt met een boer, of afkomstig bent uit een agrarisch gezin, of een agrarisch bedrijf wilt gaan voeren, of geïnteresseerd bent in de landbouw, of (g)een agrarische opleiding ach ter de rug hebt, of je voorbereidt op een toekomst in de agrarische sektor, of andere jonge agrarische vrouwen en mannen wilt ontmoeten: dan heb jij de kans om komend seizoen bin nen het Z.A.J.K. deel te nemen aan alle aktiviteiten die speciaal voor jou en andere jonge (a.s.) agrarische vrouwen bedoeld zijn. Wil je infor matie? Neem dan kontakt op met de kontaktvrouw(en) uit jouw regio, en/of Karin van Herwaarden (Z.A.J.K. -sekretariaatmaan-/dins- /woensdag tel. 01100-21010). In de afgelopen maanden is er tussen vertegenwoordigers van de Bond van Plattelandsvrouwen (Zeeland en Noord-Brabant), de Plattelands Jongeren Zuid en de Zuidelijke Landbouw Maat schappij overleg geweest om na te gaan of en zo ja hoe een beter plaatselijk/regionaal kontakt tussen de afdelingen van de orga nisaties kan worden bevorderd. Gegeven de gezamenlijke doelstelling van de plattelandsor ganisaties is hiervoor de basis aanwezig. Met name behoort overleg over en samenwerking bij de organisatie van kursussen, ontspanning en algemene maat schappelijke plattelandszaken tot de mogelijkheden. Om het pad naar verdere samen werking te effenen zal in de eer ste maanden van 1987 in één of enkele gezamenlijke plaatselijke of regionale bijeenkomsten het onderwerp: 'Wonen en werken op het platteland' aan de orde worden gesteld. Te zijner tijd zullen de afdelingen richtlijnen en informatie over het onder werp ontvangen. Ter voorberei ding van deze behandeling zullen de 3 organisaties op zaterdag 15 november a.s. een studiedag over dit onderwerp beleggen in 'De Prins van Oranje' te Goes. Na een inleiding van burgemeester H. Boer van de gemeente Rei- merswaal zal in groepen van 10 a 15 personen van gedachten wor den gewisseld over knelpunten en verbeteringen op het platteland. Voorshands wordt aangenomen dat per afdeling 1 a 2 personen aan de studiedag deel kunnen nemen. Een kleine kommissie is thans be zig de plannen verder uit te wer ken. De studiedag zal worden op gezet op basis van een model dat reeds enkele jaren met sukses door de ZLM wordt gehanteerd. De uitkomsten van deze dag zul- Op de gezinsdag Oost Zuid-Beveland ontmoeten jong en oud elkaar in een gezellige sfeer len mede worden gebruikt voor de samenstelling van het diskus- siemateriaal voor de plaatselijke of regionale behandeling. Het welslagen van de behande ling in de afdelingen is voor een belangrijk deel afhankelijk van de interesse van de plaatselijke leden. Als per afdeling 5 a 10 per sonen geïnteresseerd zijn om met leden van andere afdelingen van gedachten te wisselen is reed: een goede aanzet verkregen. Dat moet haalbaar zijn. De afdelings besturen zijn tijdig ingelicht over de voortgang van de plannen. Eventuele informatie is te ver krijgen bij de leden van de voor bereidingskommissie: J.C. Nijssen - Schrier, 01102 - 1308 T. Flikweert - Gubbens, 01172 - 3079 N. den Engelse - Gravenland, 01682 - 2634 R. Hoiting, 01100 - 21010 Het ZAJK-bestuur heeft in de eerste seizoensvergadering beslo ten dit jaar geen eigen jaarthema te kiezen. Het NAJK-jaarthema 'Tijd voor een jongerenbeleid - over inkomensmogelijkheden en grond teveel - biedt volgens het bestuur voldoende aankno pingspunten om op in te haken. Daarbij komt het voordeel dat over dit thema afgelopen week een BINDER-special is uitgeko men en dat er weer een dia- geluidsserie beschikbaar is voor behandeling van dit thema in de RAK's. Deze maand in de rubriek 'Met het licht op een aflevering van de afdeling Tholen en St. Philipsland. Onze afdeling is het laatste jaar in ledenaantal iets gedaald. Vorig jaar zaten we nog boven de 100 le den, dit jaar is dat er iets onder. Een van de oorzaken daarvan is dat mensen 'te oud' voor de PJZ worden (slechts 30!!!) en de jongeren van 15 a 16 jaar vaak al lid zijn van een aantal andere verenigingen, waardoor de PJZ pas wat later 'in trek' komt. Gelukkig hebben we nu weer wat aspirantleden, waar wij als bestuur, evenals de leden tot 20/21 jaar, op in proberen te spelen. Tevens hebben we pas een paar aktiviteiten gehad waarbij introducees ook welkom waren om kennis te maken met de vereniging. Aktiviteiten Toch merken wij, dat de aktivitei ten, welke soms al meer dan 10 jaar georganiseerd worden, zoals de dropping, grote avond, bowling kompetitie, schuurfeest en vissen op 2e Paasdag, 'gouwe ouwe' blijken te zijn. Voor die aktiviteiten loopt het steeds storm. Desalniettemin wil afdeling Tholen toch steeds weer wat nieuws in haar programma verwerken. Zo stond er voor 20 september jl. een bezoek aan het cowboy-dorp in Schilde (België) op het programma. Ongeveer 20 mensen hadden daar een heel gezellige 'wild-west'- middag in de saloon met country- muziek, kompleet met klapdeurtjes (nep-)pistolen en vechtpartijen. Een andere nieuwe aktiviteit dit jaar was het diner-dansant, tevens afslui ting van de danskursus, net voor Kerstmis. Enkele leden hadden sala des en allerlei andere lekkere hapjes gemaakt wat iedereen zich wel deed smaken. Tussendoor werd gedanst en de sfeer was prima. 35 leden de den aan deze aktiviteit mee, waar wij voor 'n eerste keer dik tevreden mee waren. Hierbij wil ik wel vermelden dat het aantal aanwezigen niet de belang rijkste faktor is om een aktiviteit te doen slagen. Dit geldt zeker voor de vormende aktiviteiten die onze afdeling orga niseert. Zo hadden we dit voorjaar een schoonheidsspecialiste uitgenodigd waar slechts 5 belangstellenden op afkwamen, maar het werd toch een gezellige en leerzame avond. Zo ook met de ploegwedstrijd van 20 september. Er deden maar 8 ploe gers mee, maar er kwam veel pu bliek, het was prachtig weer, de ploegers leverden prima werk en er was een indrukwekkende de monstratie te zien van draineren en egaliseren, zodat het zeer zeker een geslaagde aktiviteit was. Mathé van Tilburg werd le, Koos Deurloo 2e en Piet Ooms 3e. De eerste twee verte genwoordigden Tholen ook op na tionaal nivo in de Flevopolder, waar ze bij de bovenste vijf prijswinnaars behoorden. Zo zie je maar weer waarin 'n klein eiland toch groot kan zijn! Sport Al is ploegen natuurlijk ook een sport (evenals dropping, bowlen, vergaderen, organiseren, zeskamp en vissen!!!) houdt 'sport' binnen onze afdeling vooral volleybal en (zaal-)voetbal in. In de laatste jaren hebben we wel een verschuiving in de sportliefhebberij bij de leden ge merkt. Was het een jaar of twee te rug nog vaste prik dat Tholen wat betreft volleybal met twee dames- én twee herenteams en soms zelfs nog een gemixed team vertegenwoordigd was, het laatste jaar zijn we al blij dat we 1 dames- en 1 herenteam in kunnen schrijven voor toernooien. Daar staat tegenover dat dat wel 2 topteams zijn: beide teams zijn steeds bij de beste drie prijswinnaars en mochten zelfs de provincie verte genwoordigen op de landelijke sportdag in Zeist, waar de dames 'n zesde prijs behaalden en de heren 'n prachtige derde prijs! Onze prijzenkast groeit dan ook zo langzamerhand uit z'n voegen!! (Mi- schien een goed moment om alle bo kalen eens te poetsen!!??). De zaalvoetbal is de laatste jaren juist erg geliefd geworden. Trainen doen we heel regelmatig (lx per jaar!) en zeker bij de dames is dat goed te merken: ze verliezen altijd!! maar een lol dat die meiden hebben...!! Jaarverslag en er kan nog meer bij! Ieder jaar maakt het bestuur van P.J.Z.-afdeling Tholen en St. Phi lipsland een jaarverslag voor haar le den en donateurs. In dat 'boek werk' wordt verslag gedaan van al le aktiviteiten van het hele jaar. Ook het jaarverslag '85/'86 zag er weer indrukwekkend uit. Onze afdeling heeft iedere maand gemiddeld 2 a 3 aktiviteiten op aller lei gebied op haar programma staan. Natuurlijk komen we ook wel eens problemen en onmogelijkheden te gen. Wanneer je echter dan het jaar verslag ziet met alle P.J.Z.- resultaten, kan je toch niet anders zeggen, 'dat P.J.Z.-afdeling Tholen en St. Philipsland een gezellige, ak- tieve klub jonge mensen is, die voor iedereen toegankelijk is', met daar na dan de aanvulling 'er kan nog meer bij LI les Punt afd. Tholen en St. Philipsland 10 oktober: afd. Oost Zeeuws- Vlaanderen organiseert een bowling kompetitie voor de leden en andere belangstellenden. Dit alles in 'de Vlaanderenhal' te Sas van Gent om 20.00 uur. Leden gratis toegang. 24 oktober: afd. Walcheren organi seert eveneens een bowling-avondje in 'de Kaasboer' te Biggekerke. Er wordt gespeeld tussen 20.30 uur en 22.30 uur. Kosten leden ƒ9,— en niet-leden ƒ13, Opgeven vóór woensdag 22 oktober bij Nico, tel. 01180- 12353 of bij Pe tra, tel. 01185 - 2613. VRIJDAG 10 OKTOBER 1986 17

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 17