Oogstvoorspelling vanuit het vliegtuig Familieboek 'Geslacht Maasdam' bevat veel Hoeksewaardse gegevens Pro Juventute Oranjekalender Wedstrijd voor alle amateur-wijn- en biermakers in Zeeland Binnen afzienbare tijd kunnen boeren de groei van de gewassen op het veld sneller maar vooral nauwkeuriger kontroleren, ziekten opsporen en opbrengsten voorspellen; niet door hun akker op te lo pen maar met behulp van waarnemingen vanuit de lucht. 'Remote sensing' of teledetectie, het van bovenaf meten van de (zonne)straling die een gewas terugkaatst, blijkt een nauwkeuriger hulpmiddel bij de bepaling van de gewasgroei dan door ervaren onderzoekers uitge voerde schattingen en metingen in het veld. Bovendien hoeven deze bepalingen helemaal geen handen met geld te kosten. Door de ont wikkeling van goedkope mini-vliegtuigjes en het gebruik van relatief goedkope kamera's komt de teledetectie stapje voor stapje dichter bij een algemene toepassing in de landbouw. Omdat teledetectie nauwkeurige en objektieve resultaten oplevert, maar vooral omdat de metingen het gewas niet beschadigen, is deze nieuwe techniek ook uitermate geschikt voor toepassing in het land bouwkundig onderzoek. De camerabakken met 2 Hasselblad camera's, bevestigd aan het ultralicht vliegtuig. Op deze foto heeft alleen ROOD licht de film belicht. Kale grond is licht op de foto. Een goed ontwikkeld gewas is donker op de foto. 'n Kijkje in het eenmotorig vliegtuig met voorin een navigatietelescoop en achterin 2 camerabakken met Hasselblad camera's. Ultralicht vliegtuig gebruikt voor vertikaal-luchtfotografie. Dit blijkt uit het proefschrift waarop ir. J.G.P.W. Clevers woensdag 24 september is gepromoveerd aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Clevers is werkzaam bij de vakgroep landmeetkunde en teledetectie van deze universiteit. Zijn onderzoek voerde hij uit op een proefboerderij van de Landbouwuniversiteit, de ir. A.P. Minderhoudhoeve in Oost- Flevoland. De titel van zijn proef schrift is: 'Toepassing van teledetec tie bij akkerbouw veldproeven'; pro motoren zijn de Wageningse hoogle raren dr.ir. L.C.A. Corsten (wis kundige statistiek) en dr.ir. M. Mo lenaar (landmeetkunde en telede tectie). Teledetectie Bij 'remote sensing' of teledetectie wordt vanuit de lucht de door het aardoppervlak teruggekaatste (zon nestraling gemeten. Daarnaast wordt ook met andere straling zoals radar gewerkt. Clevers beperkte zich tot zonnestraling. Die straling geeft inzicht in de toestand van het opper vlak. Zo zal een onbegroeide bodem bijvoorbeeld veel rood licht terug kaatsen. Is de bodem daarentegen met planten bedekt, dan wordt het overgrote deel van het rode licht geabsorbeerd en slechts een klein deel teruggekaatst. Bij teledetectie worden doorgaans slechts bepaalde golflengtes van de straling opgevangen omdat daaruit al de gewenste informatie te destille ren valt. Clevers ging het om groen en rood licht en de niet zichtbare (nabij)infrarode straling. De kleuren groen en rood zijn belangrijk omdat de terugkaatsing daarvan een indi- katie geeft van de bedekking door het plantendek. De infrarode stra ling dient om een beeld te geven van de groei van de planten. Met dat laatste sloot Clevers aan bij een door landbouwkundigen veel gebruikte methode om de gewasgroei te schat ten, de zogenaamde 'leaf area in dex': de totale bladoppervlakte van het gewas per vierkante meter grond. Vliegtuig en vakmansoog Bij het onderzoek maakte Clevers meestal gebruik van een eenmotorig vliegtuig. Later werd een ultralicht minivliegtuigje bij de Minderhoud hoeve in Flevoland gestationeerd en ingeschakeld in het onderzoek. In het toestel waren twee normale ka mera's gemonteerd. Door het ge bruik van speciale filters en films werd alleen de gewenste straling op de gevoelige plaat vastgelegd. De ne gatieven van de gemaakte foto's werden op een door Clevers speciaal aangepast apparaat nader geanaly seerd, waarbij de komputer de fo to's omzette in getallen. Voor elk plekje van de gefotografeerde akker was dan precies bekend welk percen tage van de zonnestraling op het mo ment van afdrukken werd terugge kaatst. Met omrekeningsformules valt uit de foto's voor groen en rood licht de bodembedekking door het In mei jl. is het familieboek 'Het Geslacht Maasdam' verschenen. Dit schitterend uitgevoerde familieboek, waarin naast de genealogische gege vens zeer vele Hoeksewaardse gege vens zijn opgenomen, is nog steeds verkrijgbaar. Het boek omvat 530 bladzijden met in kleur het familie wapen inkL een beschrijving. Van personen (in klederdracht!), huizen, molens, boerderijen, dorpsgezich ten, enz. zijn ruim 250 unieke foto's opgenomen, maar ook bevat het oude kaarten, handtekeningen, ak tes en plattegronden. De inhoud is geen droge opsomming van feiten, maar bevat veel gegevens uit polder- gemeente- en notariële archieven, maar ook uit minder makkelijk toe gankelijke archieven zoals waterschaps-, partikuliere- en fami liearchieven. Met name de uitvoerige molens- en boerderijenbeschrijvin gen maken het boek waardevol en interessant. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u het boek afhalen a 110, bij de schrijvers: mw. M.A.M. Dam-Mast, Keizersdijk 108, 3291 gewas te bepalen. En uit de infrarood-foto's valt de leaf area in dex te berekenen. Bepaling van de gewasontwikkeling kan op deze manier veel objektiever en minder destruktief gebeuren dan op dit moment nog het geval is. Elke onderzoeker hanteert nu bij bestude ring van de gewasgroei het eigen 'vakmansoog'. Die methode is niet altijd even nauwkeurig en bovendien zal elke individuele onderzoeker de situatie anders beoordelen. De ka mera laat zich echter niet bedriegen; die registreert slechts wat ie 'ziet'. Meetfout Bij het door Clevers uitgevoerde on- CE Strijen en A.P. van den Hoek, Groeneweg 3, 3297 LA Puttershoek. Indien u het boek per post wenst te ontvangen gelieve dit bedrag ver hoogd met ƒ7,— porto- en verpak- kingskosten over te maken op bank- rekeningnr. 36 18 24 564 ten name van mw. Dam-Mast, Strijen, of door bijschrijving op postgiro 25 83 79 ten name van Rabobank te Strij en onder vermelding van ban- krek.nr. 36 18 24 564. derzoek, dat zich vooral op een aan tal graansoorten richtte, bleek dat de meetfout bij teledetectie ongeveer de helft bedraagt van de fout die ont staat bij metingen in het veld. Bij te ledetectie wordt het gewas boven dien niet aangeroerd en kunnen de metingen net zo vaak herhaald wor den als wenselijk is. Mits het goed weer is, want de luchtopnamen heb ben alleen zin als mist en schaduwen van wolken het beeld niet ver troebelen. De onderzoeker deed bij de verwer king van de resultaten nog een be langrijke ontdekking die de nauw keurigheid van de metingen sterk opvoert. Door de hoeveelheid gere gistreerd rood licht af te trekken van de hoeveelheid waargenomen infrarood-straling wist Clevers bij de bepaling van de leaf area index de verstorende werking van de bodem te elimineren. Of bijvoorbeeld de bodem nat of droog is, kan anders tot aanzienlijke verschillen in de meetresultaten leiden. Al meer dan tien jaar beoefenen wijnmakers in Zeeland hun hob by in verenigingsverband. De oudste vereniging op dit gebied in Nederland is het Zeeuws Amateur Wijnmakersgilde "Luctor et Fer- mento". Momenteel zijn in Zee- Landbouwkundig onderzoek Met deze verdere uitwerking van de teledetectie zijn de landbouwkundig onderzoekers aanzienlijk geholpen: nauwkeurige en objektieve metingen die het gewas verder niet aantasten. Bovendien zijn de metingen, als het weer een beetje meewerkt, net zo vaak te herhalen als maar nodig is. En ook de verwerking van de resul taten kost betrekkelijk weinig tijd. De belangstelling bij het landbouw kundig onderzoek voor teledetectie neemt dan ook hand over hand toe. Een eenmotorig vliegtuig is flink aan de prijs maar een ultralicht toestel kost betrekkelijk weinig. Indien veel proefvelden tegelijkertijd worden gefotografeerd, vallen de kosten bij zonder mee. Het is volgens de onder zoeker dan ook zeer goed mogelijk dat in de toekomst niet alleen het wetenschappelijk onderzoek van de teledetectie profiteert maar ook de boeren. Die kunnen dan snel zien waar met hun gewas iets niet in de haak is. land drie gilden werkzaam. Deze gilden hebben gezamenlijk onge veer tweehonderd leden. Daar naast is er echter een groot aantal wijnmakers en brouwers, die niet zijn georganiseerd, maar die best eens een keer hun kapaciteiten met anderen willen meten. Daarom heeft "Luctor et Fermento" het initiatief genomen om een wed strijd te organiseren, die bedoeld is voor allen, die in Zeeland wel eens wijn maken of bier brouwen. Deze wedstrijd wordt gehouden op zaterdag 25 oktober a.s. Om aan deze wedstrijd deel te ne men is er in principe niets anders nodig dan een fles eigengemaakte wijn of bier. Dus wanneer iemand zelf wijn of bier maakt uit natuur lijke grondstoffen en met behulp van natuurlijke fermentatie, dan is hij of zij van harte welkom. Inlichtingen kan men vragen bij H. Rakers uit 's Heer Hendriks kinderen, tel. 01100-27043. Onlangs is de jubileum-uitgave van de Pro Juventute Oranjeka lender uitgegeven, dit i.v.m. het 40 jaar verschijnen van deze kalen der. Om het geheel een feestelijk tintje te geven is in de kalender een poster opgenomen waarop alle voorplaten van de 40 verschenen eksemplaren staan afgebeeld. De kalender bevat veel foto's van de koninklijke familie uit partikulier bezit die dus nog niet eerder zijn gepubliceerd. De kalender, waar- van de opbrengst bestemd is voor de jeugdhulpverlening, is verkrijg baar bij alle Verenigingen Pro Ju ventute, bij Stichtingen voor Jeugd en Gezin, bij Stichtingen Welzijn Jongeren of bij het Cen traal Kalenderburo, Postbus 84, 6950 AB Dieren, tel. 08330-15588. Postgiro 517400 te Amstelveen of bij uw boekhandelaar. De prijs is ƒ9,75. Bij verzending per post komt hier ƒ3,25 verzend- en admi nistratiekosten bij. VRIJDAG 10 OKTOBER 1986 13

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 13