tuMps Coniferen, de altijd groene basis van een tuin Amateurfotograaf legt veranderingen rond boerderijen vast Oude boerderijen Eigen gangetje Streekarchief Over toepassing, aanplant en verzorging i c. j. nouse beveland bv. Het aanzicht van het boerenleven is de laatste jaren aan een snelle verandering onderhevig. Paar den werden vervangen door trak- toren, machines werden steeds groter, en de mooie zwartgeteer- de schuren met hun rjeten daken zijn niet zo efficiënt als de mo derne bouwwerken. Karakte ristieke oude wagenhuizen wor den afgebroken omdat ze ge woon in de weg staan en wordt er nog wel eens iets in authentieke stijl gerestaureerd, maar helaas gaat er ook veel verloren. Gelukkig wordt veel van dit al op de foto vastgelegd, en er zijn zelfs mensen die daar een hobby van gemaakt hebben. Zo iemand is B. (Ben) van de Plasse uit Goes. Reden om deze amateurfotograaf eens op te zoeken. Van de Plasse blijkt een bijna 69-jarige hobbyist te zijn. Hoe wel hij pas een zware operatie achter de rug heeft, en wat moei te heeft met horen, is hij een en thousiast verteller als het over zijn foto's gaat: 'Toen ik een jaar of vijftien was', vertelt hij, 'kreeg ik mijn eerste, maar in die tijd ging mijn voor keur meer uit naar sport. Toen ik hier echter mee moest stoppen vanwege een oogongeluk, ben ik me bezig gaan houden met de fo tografie'. Dat was rond 1962.' Rond 1974 begon hij zich te spe cialiseren in het maken van serie van bepaalde onderwerpen. 'Dit kwam', merkt hij op, 'nadat ik vanwege een ziekte veel in de buitenlucht moest zijn van de dokter'. In 1976 maakte hij een serie foto's van Zeeuwse molens. Rond die tijd kreeg hij ook het boek 'Oude boerderijen in Zee land' van W.E.P. van IJsseldijk in handen. Hoewel hij het wel leuk vindt iets van de geschiede nis te lezen, wordt hij voorname lijk geboeid door de foto's van de diverse hofsteden. 'Ik ben veertig jaar automonteur ge weest', legt hij uit 'en heb slechts zijdelings met de landbouw te maken gehad. In de oorlog bouwde ik gasgeneratoren op trekkers en later had ik als chef werkplaats nog wel eens te ma ken met de schade-afdeling van de Z.L.M. Maar toen ik op latere leeftijd wat foto's rond mijn ge boortedorp 's Heer Arendskerke ging maken, viel het me op dat er al zoveel veranderd was, met na me op en rond de boerderijen. In 1976 ondernam hij vele toch ten gewapend met zijn kamera en legde tal van oude hofsteden in Zuid-Beveland op de gevoelige, plaat vast. Ook in Noord- Beveland, Walcheren en Schouwen- Duiveland nam hij foto's, maar zijn albums blijken ook afbeeldingen van Groningse, Drentse en Lim burgse boerderijen te bevatten.Dat is leuk als kontrast', legt hij uit. 'De foto's die ik maak zijn puur voor mezelf, dus ik hoef me eigenlijk niet druk te maken over foto-technische zaken'. Het gaat hem dan ook niet zozeer om de kunstzinnigheid van de afbeelding, maar meer om die dokumentatie. Van één Hofstede neemt hij fo 12 VRIJDAG 10 OKTOBER 1986 Voorwaarde voor een geslaagde aanplant is de aanwezigheid van een goede wortelkluit met jonge kiemwortels. Dat hebben van een goed en aktief wortelstelsel is no dig omdat de altijd groene coni feren ook altijd water verdampen. Bij het rooien van planten wordt altijd een deel van het wateropne- mend wortelstelsel afgestoken. Om te voorkomen dat coniferen daardoor na het verplanten uit drogen worden ze op het verplan ten voorbereid door de vorming van een wortelkluit. Op de kwe kerij (maar als U in eigen tuin co niferen wilt verplanten geldt hetzelfde) worden vanaf augustus de wortels in de grond met een scherpe spade afgestoken. Binnen de cirkel waarin ze zijn afgestoken maken de wortels een grote hoe veelheid nieuwe kiemwortels. Die nieuwe kiemwortels in de wortel kluit zorgen ervoor dat de plant na het verplanten direkt voldoende water kan opnemen. De nieuwe teeltmethode van plan ten in potten of plastic zakken (containers) ondervangt het hele probleem. Het feit dat in een pot of container een kompleet funk- tionerend wortelstelsel wordt mee geleverd maakt het mogelijk om planten nagenoeg zonder risiko het hele jaar door te verplanten. Het permanente verdampingspro ces bij coniferen betekent dat de wortels altijd water moeten kun nen opnemen. Voor het planten moet de wortelkluit goed nat wor den gemaakt. Het plantgat dat we zo ruim maken dat de wortelkluit er gemakkelijk in past verbeteren we door tuinturf door de aarde te vermengen. Ook het plantgat ma ken we goed vdthtig. Het eventu ele gaaslinnen van de wortelkluit snijden we aan de wortelhals los. Na het plaatsen van de conifeer drukken we aanvulaarde stevig, maar niet te vast aan. Snoeien Het snoeien van coniferen beperkt zich in hoofdzaak tot het scheren van heggen met een heggeschaar. Andere coniferen die we solitair of in groepen aanplanten snoeien we niet of nauwelijks. Het enige snoeiwerk dat we aan solitair co niferen kunnen doen is de vorm zoals die op de kwekerij werd be paald verder vervolmaken. Bij schubconiferen zoals cypressen en thuya knippen we de net gevorm de groeischeutjes bij. Het zoge naamde sporen. Bij naaldconiferen knippen we verkeerd groeiende scheuten bijvoorbeeld dubbele kop- takken weg. Om een mooie coniferenheg te krijgen moeten we regelmatig scheren. Coniferen kennen per jaar twee groeiperioden, te weten mei-juni en augustus-september. Tijdens die groeiperiode moeten we de heg bijknippen. Met uitzon dering van taxus verdragen coni feren snoei alleen in de jonge scheuten. Snoeien we terug in het oudere hout dan loopt de plant niet meer uit en ontstaan er kale plekken. Snoeien van conifereheggen bete kent het wegscheren van de jonge scheutgroei in de genoemde groei perioden. Verzorging in de winter De wat gevoeliger coniferesoorten in de winter tegen vrieswind be schermen door bijvoorbeeld het plaatsen van een rietmat. Bij sneeuwval de sneeuw van de tak ken schudden om lelijk uitzakken te voorkomen. C.J. Nouse to's van verschillende kanten, waarbij hij dan probeert om minstens één plaatje te krijgen waar de komplete hoeve opstaat. 'Op de fotoklub waar ik sinds een paar jaar lid van ben', vertelt hij 'wordt veel gepraat over verdwijnpunten en vlakinvulling, maar ik voel me veel gelukkiger als ik gewoon m'n eigen gangetje kan gaan'. Aan wedstrijden doet hij liever helemaal niet mee, hoe wel hij in het verleden enige fraaie prijzen heeft gewonnen. Verdere gebeurtenissen op en rond de boerderij hebben ook zijn aandacht. Zo heeft hij foto's van een enkeling die nog met paarden erkt, maar eveneens van achtscharige ploegen met knot sen van trekkers. Op evenemen ten zoals een ploegwedstrijd of schapenscheerdersfeest is zijn ka mera geladen, terwijl te natte herfsten of te droge zomers hem dankbare onderwerpen leveren voor schitterende foto's. Hoewel hij de foto's alleen voor eigen gebruik maakt, wordt er toch wel eens een beroep op hem gedaan. Zo stelt het streekarchief in Goes momenteel een serie fo to's van hem ten toon, die de ver anderingen aan het Goese Sas weergeven. Ook andere opnames van hem werden in het verleden door het archief dankbaar aan haar kollektie toegevoegd. 'Ik vind dat wel leuk', bekent hij, 'maar het gelukkigst ben ik als ik 's avonds lekker in m'n albums kan bladeren, of wat dia's kan bekijken op m'n viewer'. Peter Dieleman In ons landje waar de winters veel al kaal en grauw zijn, is er een on miskenbare behoefte om tuinen te stofferen met blijvend groen. Dat blijvende groen kan bestaan uit wintergroene heesters of conife ren. Over coniferen, hun toepas sing, aanplant en verzorging gaat dit verhaal. Andere toepassingen Andere coniferen zijn geschikt om als markante solitair te worden aangeplant. Heel bekend zijn de blauwsparren Picea pungens "Koster", "Moermeimii" of "Hoopsii" en de blauwe ceder Ce- drus atlantica "Glauca". Maar ook zilversparren, dennen, jene- tuin ruimten waarbinnen de leven dige taferelen van groei, bloei en vruchtdracht van de andere plan ten zich afspelen. Tenslotte is er nog de interessan te groep van de zogenaamde dwergconiferen die in rotstuinen, patiotuinen, heidetuinen en bloembakken voor altijd groene elementen in soms heel bijzonde re vormen zorgen. Haast iedere coniferefamilie heeft meerdere le den voor dit werk beschikbaar. In tegenstelling tot veel andere planten waarbij gedurende de ver schillende seizoenen spektakulai- re gedaanteverwisselingen optre den, gedragen coniferen zich heel kalm en statisch. Ze blijven onver stoorbaar groen, geelachtig of blauw-grijs en de enige momenten waarop ze zich wat levendiger mani festeren zijn de perioden waarin nieuwe scheuten tot ontwikkeling komen of als er interessante kegels worden gevormd. Toepassing van coniferen in tuinen moet - maar dat geldt eigenlijk voor alle planten - weloverwogen ge beuren. Teveel ervan kan tot een saai ver tonen leiden en niet alle sociale partners in de tuin krijgen extra glans met coniferen als buur. verbessen en cypressen hebben in hun families interessante persoon lij khedem die ze graag als solist naar voren schuiven. De minder opvallend groeiende en neutraal gekleurde soorten kun nen als altijd groene achtergrond voor kleurrijke heesters, rozen of vasteplanten worden aangeplant. Door een goede toepassing van die groene massieven ontstaan in de Het aanplanten In theorie heet het dat coniferen eigenlijk alleen in de periode april- mei of half augustus-september ge- of verplant mogen worden. Ofschoon dat ongetwijfeld de bes te periode is wordt er in de prak tijk van de tuinaanleg maar weinig rekening mee gehouden. Conife ren worden gewoon tegelijk met de andere tuinplanten in voor- en najaar aangeplant. Coniferen als heg Sommige coniferen laten zich uit stekend gebruiken als heg. De oudste en sterkste haagconifeer is de venijnboom Taxus baccata of de smaller groeiende Taxus media "Hicksii". Het snelst groeit de leylandcypres Cupressocyparis leylandii en in beschutte situaties op zandgrond voldoen verschillen de soorten en cultivars van de le vensboom of Thuya heel goed. In "formele" tuin geschoren coniferen in strakke vormen. Verandering in beeld, een oude trekker van J. Goense, en een moderne trekker met ploeg in de WUheiminapolder. Beide foto 's gemaakt door B. v.d. Plasse

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 12