Voor tuinafval oplossingen in zicht TUINBOL! WKLAIMKEIM Smaakvolle presentatie Zeeuwse groenten en fruit bij opening pijlerdam Gladiolen op het veurööd Het land gaat leegraken Knolvoet bedreigt ook uw bedrijf! Geweldig mooi weer hebben we ook hier op WALCHEREN de laatste tijd. De te velde staande gewassen profi teren er duidelijk van. Er is bij wijze van spreken de laatste week meer ge groeid dan de hele maand septem ber. Het duidelijkst is dat te zien aan het preigewas. De meeste percelen stonden er enke le weken na het poten slecht voor, maar hebben nu duidelijk de schade ingelopen, en lijken naar een zeer goede oogst te gaan uitgroeien. Ziekteverschijnselen komen in dit toch vrij tere gewas dit jaar weinig voor. We moeten echter niet verslap pen om de bladvlekkenziekte- bespuitingen uit te voeren. We heb ben op de afgelopen voorlichtingsa vond kunnen horen, hoe belangrijk kleur en gezonde presentatie wel is. Afgelopen weken zijn er in ons ge bied wat witlofwortels gerooid en opgezet. De wortels zijn ondanks de droogte van afgelopen zomer toch van goede grootte en goed gezond. Wat de trek zal brengen is altijd nog maar afwachten. De prijs van dit produkt is behoorlijk hoog, maar is afgelopen week wat aan de zakkende hand. Witlofwortels lijken er veel te koop, wanneer we zo het vakblad er eens op naslaan. Hieruit blijkt dat er toch veel gezaaid is op de gok. We zullen er wel een koper voor vinden. We moeten bij eventueel kopen van wortels niet zo gauw in gokgevallen zien terecht te komen. Mooie gave wortels van bijv. stikstofrijke gron den kunnen enkel maar tegenvallen. In de sorteringseisen van witlof is wat verschuiving gekomen. Lengte maten van kort en lang lof zijn wat aangepast. Wanneer hieraan goed de hand wordt gehouden zal het unifor miteit in bepaalde sortering zeker ten goede komen. Hopelijk zal deze maatregel de prijs wat staande weten te houden ondanks de uitbreiding van 20%. De spruiten bieden nog steeds aardig perspektief, er zijn grote aanvoeren en de prijs is bevredigend. Er blijkt zeker voor ons gebied mogelijkheid. Op veel gronden in vanouds sprui- tengebieden, zoals in Noord- Brabant, is deze teelt niet meer mo gelijk vanwege de besmetting van knolvoet. Jammer is het echter dat de gehele tuinbouw met deze aantasting be dreigd gaat worden, ook in ons ge bied komen er elk jaar meer gevallen bij. Er zal dan ook met spoed bij de overheidsinstanties aan de bel ge trokken moeten worden om mee te helpen deze ziekte te lijf te gaan. Nu al deze instanties zoals IVT en PAGV e.d. door bezuiniging moeten inkrimpen, zal het misschien niet zo gemakkelijk zijn onderzoek op dit gebied los te krijgen. We moeten daarom duidelijk onze stem laten horen dat het hierom eko- nomisch belangrijke produktie gaat. Binnenkort beginnen er weer verga deringen en voorlichtingsbijeen komsten, dan zal een en ander zeker ter sprake worden gebracht. Tijdens de feestelijkheden ter ge legenheid van de afsluiting van de Oosterscheldewerken hebben tien duizenden bezoekers het grandio ze groenten- en fruitmozaïek bewonderd. Het mozaïek gaf aan drie vignetten gestalte: in het mid den dat van Zeeland veilig, links dat van de Coöperatieve Veiling Zeeland en rechts dat van het Cen traal Bureau van de Tuinbouwvei lingen in Nederland (CBT). Het mozaïek, met een oppervlak te van ca. 300 m2, was samen gesteld uit de vele groente en fruitsoorten die op Nederlandse bodem worden geteeld. De Coö peratieve Veiling Zeeland zorgde voor o.a. 1.000 kilo appels en 500 kilo peren. Van andere veilingen kwamen o.a. 350 kilo verschillen de kleuren paprika, 220 kilo toma ten, 100 kilo aubergines, koolrabi, kool enz. enz. Arrangeur Koos Zuidgeest, de ontwerper van het mozaïek, is 2 dagen bezig geweest met het op bouwen van het mozaïek. Een bij komend probleem diende zich aan; vele meeuwen zouden een aanval kunnen doen op het sma kelijke groente en fruit. Dankzij een groep verkenners, die de nacht van 3 op 4 oktober de "meeuwen- wacht" hield, werd het mozaïek niet aangetast. De duizenden bezoekers hadden net als de meeuwen moeite om van het smakelijke mozaïek af te blijven! Een goede beurt van het Centraal Bureau voor Tuinbouwveilingen en de Coöperatieve Tuinbouwvei ling Zeeland, zo vond een van de toeschouwers. "Op deze manier maak je zeer goede reklame voor het agrarisch produkt". Wel be treurde hij het dat nergens op het feestterrein fruit te koop was. Vrijwel direkt na het gereedkomen van het gigantische fruit- en groentenmozaïek werd alles weer afgebroken. Een deel van het fruit en de kool is alsnog op de veiling in Goes verkocht terwijl een ander deel een sociale bestemming heeft gekregen. Het groente- en fruitmozaïek gaf aan drie vignetten gestalte, links dat van de CVZ, in het midden dat van 'Zeeland Veilig', en rechts dat van het CBT. De oogst van de vele produkten die hier op THOLEN geteeld worden verloopt nog steeds voorspoedig. Er is dan ook al veel leeg land, of het land wordt opgesierd door de fris groene groenbemesters. Met hun overweldigende groei kunnen bijv. de bladrammenas en gele mosterd een flinke bijdrage leveren aan het behoud of verbeteren van de struk- tuur van de grond. Groenbemesting is een zaak waar nooit teveel aandacht aan besteed kan worden. De tegenwoordige ras sen kunnen nog laat gezaaid worden zodat ook vroeg leeggekomen bloem- zaadland hiervoor meer in aanmer king kan komen. Overigens was het dit jaar opvallend dat sommige on kruidbestrijdingsmiddelen maanden na toepassing nog wegval en groei- remming in de meeste groenbe mesters veroorzaakte, toch tekenend voor het feit dat sommige middelen erg lang aktief in de grond achter blijven. Met bloemzaad in het teeltplan kan men zeker wel wat ekstra organische stofvoorziening gebruiken, omdat de meeste gewassen zelf hier weinig aan bijdragen. Zo zou er na een reeks van jaren toch een verschraling van de grond optreden, die zeker niet zonder gevolgen blijft. De minder goede struktuur kan ten tijde van droogte of nattigheid de opbrengsten behoorlijk drukken. Al zit men er dan met velerlei pro dukten tot over de oren toe in, toch zal men individueel naar de hoogste opbrengsten moeten streven wil men het vol kunnen blijven houden. Het kwaliteitsaspekt mag daarbij zeker niet uit het oog worden verloren, al gaat dat, wonderlijk genoeg, tot op zekere hoogte dikwijls samen. Ook onder glas heeft het mooie herfst weer een positieve invloed op de gewassen of dit nu jonge slaplantjes of nog afrijpende zaadteeltgewassen zijn. Ondanks de vernuftige komputer- gestuurde klimaatregelingen, welke al op veel bedrijven aanwezig is, kan men de zon niet missen. Voor veel gewassen is licht een van de belangrijkste groeifaktoren. Daar wordt dan ook met de bouw van de moderne kassen terdege rekening mee gehouden. Dat deze kassen in feite geen ener gieverslinders zijn maar grote zonne- kollektoren wordt wel eens vergeten. Dat bleek dan ook al gauw met het mislukte projekt van de cellenteelt in Roermond, waarbij men met kunst licht diverse gewassen geteeld heeft. Het is mogelijk dat dit tijdens de koudste en donkerste maanden van het jaar soms rendabel is. Maar de zon is en blijft ook voor de glastuinder een niet te onderschatten gratis warmte- en lichtbron, die ten volle benut wordt in lichte kassen met schoon glas en evt. reflektiema- teriaal op de grond. Hopelijk kun nen we zodoende blijven kon- kurreren. Afval afkomstig uit de glastuinbouw kan in twee groepen worden on derverdeeld, namelijk in plantaardig en niet-plantaardig materiaal. Van beide komen jaarlijks aanzienlijke hoeveelheden vrij. Tot voor kort waren voor dit soort afvalstoffen nauwelijks verantwoorde bestemmingen voorhanden. Het overgrote deel werd of wordt 'er gens' gestort. Uit milieu- en bedrijfshygiënisch oogpunt bezien, is de ze gang van zaken niet langer verantwoord. Al geruime tijd wordt vanuit de overheid en het bedrijfsleven gezocht naar een haalbare oplossing. Het is dan ook voor de bedrijfstak een uitkomst dat na veel jaren van overleg het komposteringsbedrijf Zuid-Holland in Hoek van Holland per juni jl. operationeel is geworden. Komposteerbare afvalstoffen kun nen sinds die datum aan dit bedrijf worden aangeboden. Ook voor ge bruikt steenwolafval lijkt een oplos sing op korte termijn realiseerbaar. Een aantal aspekten met betrekking tot het tuinafval zal nader worden toegelicht. Verantwoorde manier Op het komposteringsbedrijf Zuid- Holland kan de tuinder het plantaar dig materiaal op een verantwoorde manier kwijt, mits het voldoet aan de eisen zoals in het stortreglement zijn opgenomen. Het bedrijf is opgericht door de Stichting Verwerken Tuinafval Westland. Het bestuur wordt ge vormd door vertegenwoordigers uit het Samenwerkingsorgaan Westland en de Westlandse veilingen. Voor het realiseren van het bedrijf is in Hoek van Holland een terrein van 54 ha aangekocht. Ongeveer 11 ha is ingericht als bedrijfsterrein. Dit 'heeft een kapaciteit van 160.000 m3 per jaar. Gekozen is voor een komposterings- Elk jaar wordt het stortgeldtarief door het Stichtingsbestuur vast gesteld. Voor 1986 is het tarief be paald op ƒ27,50 per ton (ekskl. BTW). Zoals uit de naam van het bedrijf blijkt, kunnen alle tuinders en aan verwante bedrijven uit heel Zuid- Holland tuinafval aanbieden. Na het afoogsten, eventueel na meerjarig gebruik van de mat, zal ook het steenwolafval een verantwoord hergebruik kunnen krijgen systeem met behulp van een gefor ceerde beluchting. Dit houdt in dat de verontreinigde lucht via een lei dingenstelsel en pompen door mid del van kompostfilters wordt gezui verd. Stankoverlast is door toepas sing van dit systeem niet of nauwe lijks te verwachten. 9 9 De gebroeders Reeders in Poortvliet rooien de gladiolen op het "veurööd" (wendakker) van hun gladiolenperceel. Zo wordt de weg vrijgemaakt voor een verdere mechanische oogst. De heren Reeders zijn, voorzover ze dat nu kunnen overzien, tevreden over de kwaliteit van de bollen. Ze telen de rassen Victor Borger en Traderhorn. VRIJDAG 10 OKTOBER 1986 Niet plantaardig afval Bij de tuinafvalverwerking levert steenwol geheel eigen problemen op. Een van die zaken die momenteel onderzocht wordt, is het vinden van een geschikte lokatie voor een tijde lijke opslag van het gebruikte steen wol. Dit is bedoeld als een soort buf fer voor de grote hoeveelheden in de piekaanvoer. Wanneer een en ander is geregeld, kan dit jaar nog een hoe veelheid van minimaal 30.000 m3 als grondstof voor nieuwe produkten naar een kalkzandsteenfabriek wor den gebracht. Daarnaast zullen za ken zoals toepassing door de MBM, samenpersen op de bedrijven, ge bruik van meerjarige steenwolmat- ten, wijze waarop gebruikt steenwol aangeboden dient te worden, enz. nauwlettend worden gevolgd. Waar nodig zal er nader onderzoek wor den verricht. Desondanks lijkt een verantwoord hergebruik van het steenwolafval binnen afzienbare tijd realiseerbaar. Plantaardig afval dient onvermengd aangeboden te worden. Folies mogen niet met plantaardig afval op het komposteringsbedrijf worden aangevoerd. Dit betekent voor de tuinder dat ekstra kosten ge maakt moeten worden. Toch zal een aangepaste organisatie voor het tuin afval nodig zijn wil men hiermee niet 'in zijn maag' blijven zitten. Ing. J. Oosthoek Konsulentschap voor de Tuinbouw Naaldwijk 11

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 11