Herfstvakantie Argentijns natuurpark met fameuze waterval is er niet alleen voor 't mooi jeugdpagina Goeie uienoogst dat zie je toch zó! door Christina Barbin Het Argentijnse nationale park Iguazu prijkt sinds ruim een jaar ook op de lijst van "wereld erfgoed" die de "World Herita ge Commission" opstelt. Die in 1972 onder auspiciën van de Unes co opgerichtte kommissie deed dat niet alleen om "de uitzonderlijke schoonheid" van het gebied met de "hoogste en spektakulairste watervallen van de wereld", maar vooral ook om de noodzaak het oerwoud en de diersoorten in het park te beschermen. Zeven van die dieren, waaronder "In gebieden dichtbij de dammen zijn de goede methoden van na- tuurbeheer niet toegepast en het woud verliest daar het vermogen de grond vast te houden. Dus voe ren de regens van alles mee naar de dammen en deels ook in de Igu- azu en zijn zijriviertjes. Dat bete kent bijvoorbeeld ook dat nog maar een vijfde van het zonlicht het diepere water kan bereiken en daar leeft vrij wat dat zonder zichtbaarheid geen paringspartner vindt. Een volgende konsequentie is dat vissende vogels minder prooi vinden. De nadelige gevolgen planten zich zo verder voort". krachtcentrale lokt bedrijven aan en dan begint vaak het vellen van de wouden. Van sommige stuw meren die het twee eeuwen zouden moeten uithouden is de levensduur zo tot dertig jaar teruggebracht". Boomwurgende plant In het tropisch regenwoud van het park zijn ruim tweeduizend plan tensoorten genoteerd, mossen en dergelijke niet meegerekend. Er zijn heel curieuze bij, zoals de "guapoy", een soort vijgeboom waarvan de zaden dankzij de vo gels in holten van bomen terecht komen. Het ontspruitende zaadje r de "latirostris cayman", de oce lot en de jaguar, komen voor op de lijst van met uitsterven bedreig de diersoorten die de internationa le unie voor natuurbehoud IUCN heeft opgesteld. In het park vindt men verder nog de tapir en het boomstekelvarken. Onder de vier honderd vogelsoorten van het park zijn grote zwaluwen die ner gens anders voorkomen. En een bijzonder betoverend schouwspel bieden hier de fel-gekleurde vlin dersoorten waarbij er zijn met een spanwijdte van vijftien centimeter. Het Iguazupark is een 55.000 hek- tare groot gebied tegen de grens met Brazilië, waar zich ook een dergelijk park uitstrekt, waarvoor eveneens opneming op de "World Heritage List" beoogd is. Hele dier-pyramide De Iguazu is een rivier die de twee nationale parken met elkaar ver bindt. En er is samenwerking bij het beheer; dat moet ook vindt Jorge Morello, de voorzitter van het direktoraat der Argentijnse parken. "Het gezamenlijk opper vlak van de twee parken is groot genoeg voor instandhouding van de hele dieren-pyramide tot aan de top: de grote vleeseters, zoals de jaguars die een jachtgebied van een vijfduizend hektare nodig heb ben. De fauna trekt op en neer over de grens. Dus is het ook van belang dat de oevers aan beide zij den beschermd zijn, zodat het oer woud tot aan het w&ter reikt zonder doorsneden te worden door wegen". Als er niets wordt gedaan zal de regen de bodem van het oerwoud wegspoelen en de riviertjes zullen met slib en oerwoudresten ver stopt raken. "Het stichten van nieuwe wooncentra in Brazilië, met alle landbouw- en andere ak- tiviteiten van dien, heeft de natio nale parken gemaakt tot een kolossaal eiland dat we beslist in- takt moeten houden", zegt Morello. Zo rijst de vraag welke waai'de na tuurbehoud heeft als dit alleen kan worden bereikt ten koste van de ekonomische aktiviteiten die van vitaal belang voor de mens zijn. Jorge Morello hoeft niet lang na te denken over zijn antwoord: Investering in de toekomst "Natuurbehoud is een investering in de toekomst. Van vele planten en diersoorten weten we bij lange na nog niet welk profijt de mens ervan kan trekken. Neem het on derzoek naar farmaceutische, che misch waardevolle produkten van plantaardige oorsprong die in de maagdelijke wouden van Peru en Brazilië worden gevonden. Meer dan 120 produkten die voor de ge- neesmiddelenfabrikage van gelang zijn kwamen aan het licht. Dat kon doordat die twee gebieden zo beschermd waren, dat alle voedsel ketens van plant en dier in stand bleven. In het geval Argentinië zijn wilde aardappelsoorten be waard, die kunnen worden ge bruikt voor nieuwe kruisingen ter vervanging van kuituurrassen die het bijvoorbeeld door ziekten min der goed gaan doen op de akkers. "In een ander park is al het gene tisch materiaal voorhanden dat nog van pas kan komen om het weideland te verbeteren: een niet onbelangrijke zaak voor een land ais Argentinië dat voor een groot deel leeft van de veeteelt". Bron van waterkracht En er is nog vrij wat waarvan men de kosten en baten niet kan bere kenen. "Een groot deel van de Ar gentijnse nationale parken fungeert tevens als waterleveran cier voor de waterkrachtcentrales. Als de parken er niet waren zou den de bassins veel eerder vol se dimenten liggen. De levensduur van die kunstmatige meren zou stukken korter zijn dan de inge nieurs berekenen, ervan uitgaand dat het omgeven is door natuur lijke begroeiing. Maar de water- stuurt wortels langs de stam naar beneden en uiteindelijk wurgen die wortels de oorspronkelijke boom. "Sinds het park opgezet werd in 1909 is het oerwoud in goede staat gebleven of weer gebracht", zegt Morello: "In of bij het park zijn geen ekonomische aktiviteiten. Daarbij helpt natuurlijk dat niet alleen onze eigen boswachters pa trouilleren maar, omdat het een grensgebied is, ook de grenspoli tie van beide landen. Om het park heen is oerwoud als bufferzone en er is een kontrakt met de papier fabrieken die hier plantages heb ben, dat er geen totale ontbossing mag plaatsvinden". Iguazu betekent in het Guarani, de taal van de oorspronkelijke bevol king, "grote wateren" en dat is niet overdreven als men de water vallen ziet: 2700 meter breed met tegen de driehonderd aparte wa tervallen waarvan sommige tach tig meter hoog zijn. Al var Cabeza de Vaca was de eer ste Europeaan die ze - in 1541 - be schreef en hij was net zo gefascineerd als de legers toeristen kfl De Iguazu watervallen zijn 2700 meter breed met tegen de 300 aparte watervallen waarvan sommigen wel 80 meter hoog zijn. die hier komen: tweehonderddui zend per jaar en dat worden er steeds meer. Binnen twintig jaar zal het Iguazu-park met een mil joen bezoekers per jaar moeten re kenen en dat is een dwingende reden om het systeem van admi nistratie en beheer zo goed moge lijk te maken. De jaguar Geleerde boswachters Van niemand hangt dan zoveel af als van de boswachter, een titel die een beetje camoufleert wat de man allemaal moet kunnen. Hij is een specialist met een universitaire opleiding die niet alleen de tech niek van het bosbeheer en natuur bescherming omvat maar ook een grondige wetskennis. Negentien boswachters zijn er nu onder de vijftig employés. "Onze nationale parken worden doeltreffend bestuurd", zegt Mo rello, "maar er zijn een paar ge breken. Zo zijn we nog maar pas begonnen met parken op de pam pa's, de weidegebieden die het land rijk gemaakt hebben en die totaal ekonomisch in gebruik zijn. En dan is er niet genoeg geld om een gebied van vier miljoen hek tare, zo kolossaal groot zijn de na tionale parken samen, naar onze opdracht te besturen". Maar dat het Iguazu-park nu op de lijst van werelderfgoed zijn plaats heeft gekregen, moet dege nen die het in stand houden wat meer mogelijkheden geven. (Uit Unesco jeugdnieuws) Eindelijk! Na een aantal weken school weer eens een weekje vrij! En dan nu maar hopen dat het mooi weer blijft. Mocht dat niet het geval zijn dan kun je je vader en/of moe der misschien bewegen naar de Delta Expo te gaan. Deltawerken Mocht je, eerder al of door de televisie-uitzending van afgelopen zaterdag, enthousiast geworden zijn voor alles wat met die immense Del tawerken te maken heeft dan vind je het vast interessant eens een kijkje te gaan nemen op de Delta-Expo. Hier is de geschiedenis van 2000 jaar waterbouw in ons land via grote ma quettes en modellen, enorme foto's en videofilms levendig in beeld ge bracht. Via Romeinse verdedigingswerken en sluisjes en dammen uit de Middel eeuwen kom je bij de huidige Delta werken. Vier maquettes en drie me tershoge dijken maken daarbij dui delijk dat er door de eeuwen heen niet alleen waterbouwkundig maar ook landschappelijk in Zeeland veel veranderd is. En ook dat een en an der grote invloed heeft gehad op het Zeeuwse leven van alle dag. Indruk wekkend vind je vast ook de water bouwtechnische modellen op de Del ta Expo Via een grote "natte" ma quette wordt getoond welke moei lijkheden door eb- en vloedverschil- len overwonnen moesten worden bij het aanleggen van de diverse dam men, bruggen en sluizen. Een "mi lieudiorama" met een natuurgetrou we kopie van schorren en slikken be vestigt de belangrijke plaats die het milieu uiteindelijk in de Deltawer ken heeft gekregen. Net als in een la boratorium zijn op de Delta Expo zandverschuivingen op de zeebodem als gevolg van getijdestromen nage bootst. Ook kun je net als bij de stormramp van 1953, Schouwen Duiveland op schaal onder water zien lopen. Als je belangstelling hebt, bel dan 01115-2702 voor inlichtin gen. Tot eind oktober kun je ook deelnemen aan een rondvaart en een kijkje nemen in het binnenste van een pijler. Veel plezier! Da's pas een goeie uienoogst, dat zie je toch zeker zelf ook wel? Ja zeker, Adriaan heeft ook dit jaar weer een goede uienoogst van zijn landje gehaald en zijn moe der is blij dat ze deze beste uien kan kopen. Want wees nou even eerlijk, wat is er nou lekkerder dan uien van het land van je ei gen zoon? En dat vindt niet al leen de moeder van Adriaan, maar dat vinden vast ook alle moeders van de echte grote boe ren, vraag het maar eens aan ze! Toch heeft ook Adriaan een pro bleem: hoe krijgt hij zijn uien zo snel mogelijk en zonder ze te be schadigen in de schuur? Maar ook dat is een gewoon boeren- probleem: inschuren zonder be schadigen noemen ze dat. 10 VRIJDAG 10 OKTOBER 1986 Küvi «aÜUiiiV/ UI

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 10