2(00 Landbouw "set-aside" zegge en schrijve I VRIJDAG 10 OKTOBER 1986 I *B KJ Wm 74c JAARGANG NO. 3846 zuidelijke landbouw maatschappij verzekeringen zlm Landbouwverkeer: opgelet! Graanbeleid Ganzen tuinbouwblad De stormvloedkering in de monding van de Oosterschelde is klaar. Koningin Beatrix stelde haar op 4 ok tober jl. officieel in gebruik. Daarmee kan de kering funktioneren voor de belangrijkste taak waarvoor ze is gebouwd; het beschermen van de laag gelegen Zeeuwse "eilanden" tegen hoog water. Koningin Bea trix in haar toespraak: "Het Deltaprojekt dat wij met trots afsluiten kwam voort uit de eensgezinde over tuiging dat een ramp als in 1953 zich nooit meer zou mogen voordoen." Zij wees er ook op dat in tegen stelling tot de oorspronkelijke opzet de Oosterschelde niet is afgesloten: zij blijft zout. Voor de landbouw moeilijk te verteren, gezien de eerdere toezeggingen over zoet water. De Rijksoverheid stelt zich onvol doende loyaal op waar het de financiële tegemoetkoming betreft bij de aanvoer van zoet water van elders. Voor een verslag van een waardig protest zie pag. 9. De foto is tijdens de openingsdag genomen vanaf de pijlerdam. Rechts de Oosterschelde. Het tot nu toe mooie najaarsweer heeft tot gevolg dat het aantal aanrijdingen ten gevolge van slippartijen meevalt. Het drukke landbouwverkeer is in deze tijd van het jaar altijd merkbaar op onze schade-afdeling. Het hoofd van deze afdeling, de heer H. Meeuwsen, vertelt in een arti kel hoe u ongelukken kunt voorkomen. Dringend doen wij een beroep op onze landbouwers om daar waar ge vaar dreigt waarschuwingsborden te plaatsen. De schade-ontwikkeling in 1986 wijkt gelukkig niet af van het gemiddelde. Wij verwachten dan ook een gunstig ein dresultaat. Er is dan ook ruimte de maximale no-claim korting in 1987 te verhogen tot 70 Onderzoekers hebben onlangs wederom aangetoond dat velen de verzekerde som van hun inboedelverzekering te laag hebben vastgesteld. Al vaak hebben wij onze verze kerden hierop gewezen. Wanneer nu bij schadevaststel ling sprake is van onderverzekering zijn velen teleurgesteld in de hoogte van de vergoeding. Voorkom deze teleurstelling en pas tijdig de verzekerde som aan van uw opstal- of inboedelverzekering. In onze vorige krant wezen wij u op de gezinsongevallen verzekering als alternatief voor de scholierenongevallen verzekering. Omdat dit een doorlopende verzekering is, kunt u deze elk moment afsluiten en hoeft u niet op het nieuwe schooljaar te wachten. Doen dus! In deze krant weer een uiteenzetting over de "koopsom polis". Steeds meer mensen zijn ervan overtuigd dat de ze manier van sparen voor later de ideale methode is. Er zijn verschillende vormen waaruit gekozen kan worden. Ons advies: Vraag advies! De koopsompolis is geen brood je van de bakker. Wij brengen graag offerte uit, maar wel nadat wij samen met u uw omstandigheden hebben beke ken. Daarom is 't bij Verzekeringen ZLM verstandig ver zekeren. H. Doeleman Hzn., direkteur Andermaal mag geconstateerd worden dat het nog steeds fantastisch goed boerenweer is. De oogst van aardappelen, uien, bieten, maïs en fruit verloopt dan ook gladjes en voor de veehouderij lijkt de stalperiode nog ver weg. Trouwens niet alleen boeren en tuinders zullen hopen dat dit prachtige najaarsweer nog even aanhoudt! Ook de officiële ingebruikstelling van de stormvloedkering in de Oosterschelde is begunstigd geweest door het mooie weer dat het feestelijk karak ter van de openingen ten goede is gekomen. Uit de pers heb ik vernomen dat er langs de route naar de Pij lerdam -kennelijk door boeren geplaatste- borden stonden waaruit teleurstelling bleek over de opstelling van de rijksoverheid met betrekking tot de zoetwater voorziening voor de regionale land- en tuinbouw. In mijn ogen een zeer beheerste (re-)actie waarvoor ik, na alles wat er in het kader van het Deltaplan met de belangen van de landbouw is gebeurd, begrip heb. Inmiddels is er ook al weer een begin gemaakt met de inzaai van wintertarwe. Ik ben benieuwd naar het to tale areaal dat uiteindelijk gezaaid gaat worden. Voor spellingen daarover durf ik niet te doen want de prak tijk stelt ons immer voor verrassingen. Voor de boer is het geen sinecure om de juiste beslissing te nemen. In Europees verband wordt nu serieus gesproken over het uit produktie nemen van grond middels een braak- premie. In goed Nederlands heet dit een "set-aside" programma. Als het aan Engeland ligt (de huidige voorzitter van de EG) worden er daarover nog voor het eind van het jaar besluiten genomen. Volgens de pers (Financiële Dagblad d.d. 1 oktober jl.) heeft de Nederlandse minister van landbouw Braks letterlijk en figuurlijk al een flinke duit in het zakje gedaan door zich op het standpunt te stellen dat in het kader van zo'n set-aside programma ook de prijzen nog wel naar beneden kunnen. Alleen Duitsland zou zich daartegen verzetten. En de boerenpraktijk zou ik daaraan toe wil len voegen. Vanuit de ZLM hebben wij voortdurend gesteld dat er met ons over het braak laten liggen van grond valt te praten op voorwaarde dat de prijzen ge handhaafd blijven. Anders heeft het natuurlijk geen zin omdat er dan toch gevlucht wordt in andere ge wassen met alle marktverstoringen vandien. En de opzet is nu juist dat te voorkomen. Is de Nederlandse minister van landbouw misschien opnieuw bezig de akkerbouwbelangen te offeren? In datzelfde artikeltje in het Financiële Dagblad stond ook nog dat Braks zijn collega's had verteld dat er de komende jaren in ons land voor rekreatie- en milieudoeleinden 200.000 hektaren onttrokken zal worden aan de landbouwpro- duktie, dat wil zeggen tien procent van het totale Ne derlandse landbouwareaal, vandaar wellicht dat mi nister Braks zijn opstelling inzake de inpoldering van de Markerwaard wat heeft genuanceerd. Ik geef het alvast maar even door. Hoewel het er nu nog niet op lijkt wordt het straks waarschijnlijk toch weer winter. Met de winter zullen er ook weer grote aantallen ganzen neerstrijken in ons werkgebied. Verwacht moet worden dat de aantallen weer zullen toenemen. Voor de landbouw vormen de ze steeds maar groeiende populaties een steeds gro ter wordende plaag. Onlangs hield de Commissie Fau nabeheer van het Landbouwschap een studiedag over de granzenproblematiek met als doel voor alle betrok kenen aanvaardbare oplossingen te vinden. Gesteld werd tijdens deze dag dat vrijwel alle ganzensoorten voor het vormen van een voldoende buffervoorraad voor de trek- en broedperiode van Nederland als fou- rageergebied afhankelijk zijn. Ondanks de enorme toename van het aantal ganzen moet geconstateerd worden dat de groei er nog steeds niet uit is. Voor de landbouw is dat geen aanlokkelijk vooruitzicht, te meer omdat er nog steeds geen adequate schadere geling is (dit overigens los van het feit dat de boer be paald geen gewassenteelt voor schadevergoeding). De landbouw zal op één of andere wijze moeten leren leven met de ganzen. De idee van zogenaamde foura- geergebieden zal daarbij de last moeten verlichten. Nu al zou er daarvoor zo'n 3000 hektaren nodig zijn. Bij de uitwerking van dit idee zijn er echter nog heel wat vragen in te vullen. In ZLM-verband hebben we ons al eerder op het standpunt gesteld dat ook natuurgebie den niet als fourageergebied ontzien mogen worden. Daarbuiten moeten aanvullende fourageergebieden "op de markt" verworven worden dat wil zeggen op basis van vrijwillige overeenkomsten met boeren te gen marktprijzen. Moeilijk punt - zoniet het moeilijkste- lijkt echter nog te zijn de wijze waarop de schade buiten de fourageergebieden wordt geconsta teerd en berekend. Ik hoor zeggen dat men een en an der wil baseren op het aantal keutels per vierkante meter! Zo zie je maar weer waarin een klein land groot kan zijn. Oggel

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 1