agriben BIFENIXW bestrijdt alle onkruiden in wintertarwe Uw wintertarwe schoon de winter in. NIX'N' is veilig voor uw graangewas. korte wenken akkerbouw Geslaagde oogst in IJsselmeerpolders Nieuwe Rivro- rassenberichten AGRIBEtl, dynamisch en deskundig in akker- en tuinbouw agribenvoor een gezonde groei Eerste OK-zelftankstation eigen stijl BIFENIX'N' bestrijdt n.l. meer dan duist, kamille en muur; ook onder andere kleefkruid, ereprijs, paarse dovenetel en akkerviooltje worden goed be streden, mits toegepast na 20 oktober. Die mogelijkheid heeft u alleen met BIFENIX'N"! Om optimaal te profiteren van de brede werking van BIFENIX'N' adviseren wij u: Bij een vroege zaai (vóór ±20 oktober) even geduld te hebben met een bespuiting tot het tweebladstadium of later. U wordt dan beloond met het meest komplete resultaat op alle onkruiden. Als u zaait na 20 oktober, spuit dan BIFENIX'N' direkt na zaai en profiteer van de voordelen van BIFENIX'N'. Met bieten rooien GELD VERDIE NEN? Een kwestie van 'even erbij blijven'. Door géén centimeter te diep te koppen verdient U 8% ofwel zo'n f500,per ha. Punt breuk te voorkomen. Bij een breukdoorsnede van 6 cm verliest U 14ofwel zo'n f895,per ha. De moeite waard? De keuze aan U. Aardappelen rooien ZONDER BE SCHADIGING lukt niet. Toch is veel narigheid te voorkomen. Niet het merk of kleur van de machine zijn hiervoor bepalend, maar een juiste afstelling en bediening. Ook hier geldt: de juiste man op de juiste plaats! Deze maand wordt weer volop TAR WE gezaaid. Zaai ondiep - op 2 a 3 cm - en gelijkmatig. Door een vlotte kieming ontstaan krachtige planten met een goede beworteling, zodat ze meer weerstand hebben. Tegen springstaarten en fritvlieg kunt u het zaad behandelen met 3 gram Lindaan per kg zaaizaad. Een goed begin is immers het halve werk. Fijne zaden, zoals teunisbloem, uien en ook bieten, vragen een gelijkma tig en ondiep zaaibed. Om dat in het voorjaar te kunnen maken is op grond met méér dan 25% afslibbaar een nabewerking direkt na het ploe gen nodig. Let wel, ALLEEN LICHT EGALISEREN. De grote openingen tussen de sneden opvul len. Een goede dieptebegrenzing op het werktuig is hierbij Ohtfiisbaar. SNIJMAIS groeit tegenwoordig overal, zegt men! De verschillen in stand en ontwikkeling zijn ook dit jaar weer - duidelijk zichtbaar. Be handel Uw percelen met zorg, zodat geen struktuurbederf optreedt. Ploeg kleigrond meteen na de oogst onder goede omstandigheden. Ondanks de betrekkelijk strenge winter kan het groot landbouwbe drijf van de Rijksdienst voor de IJs selmeerpolders (Rijp) dit jaar terug zien op een geslaagde oogst. De tota le omzet beloopt 50 miljoen gulden, waarvan na aftrek van alle kosten een winst van 15 miljoen gulden overblijft, aldus de Rijksdienst. Er moest dit jaar in totaal 12.342 hekta- re aan granen en zaden worden ge oogst. De oogstkampagne, die eind juli begon en ongeveer zeven weken duurde, bracht 73.500 ton aan pro- Duitsers vrezen krap aanbod aardappelen De aardappelhandelaren in de Bondsrepubliek vrezen een krap aanbod van aardappelen dit seizoen. Zij adviseren de konsumenten een ruime wintervoorraad in te slaan. Het is traditie dat in Duitsland veel gebruik wordt gemaakt van de kel ders onder de woningen om aardap pels op te slaan. De Duitse aardappeloogst zal naar schatting van de Zentrale Markt- und Preisberichtstellen (ZMP) in Bonn op 6,6 miljoen ton uitkomen, hetgeen 16,5 procent minder is dan vorig jaar. Oorzaken daarvan zijn zowel een daling van het areaal met 13.000 ha naar 207.000 ha alsook een vermindering van de gemiddelde opbrengst per ha met 12 procent tot 31,6 ton. dukten op, ruim 9.000 ton meer dan op basis van het 5-jarig gemiddelde mocht worden verwacht, meldt Rijp-voorlichter Jasper Harpenela- ger. Het koolzaadareaal vroor door de strenge winter voor de helft dood. De overblijvende kavels worden erg matig genoemd. Van de wintertarwe moest door de strenge winter 275 hektare worden omgeploegd. Zo- mergerst en veldbonen waren in hoofdzaak de vervangende gewassen voor het verloren gegane koolzaad, aldus de Rijp. Het Duitse aardappelbedrijfsleven is zoals tijdens de Kartoffelherbstbör- se in Hannover vorige week bleek, toch tevreden omdat de producen tenprijzen met omgerekend ƒ270 per ton voor goede kwaliteit ver boven het nivo van vorig jaar komen te lig gen. De gemiddelde kwaliteit wordt als goed beoordeeld. Nederlands-Spaans handelsblad gestart In september verscheen het eerste nummer van de eerste jaargang van 'Intercombio', een Nederlands-Spaans handelsblad dat gaat dienen als uitwisse lingsmedium van handelsinfor matie tussen de twee landen. De geplaatste artikelen zijn of in het Spaans of in het Nederlands. Onlangs zijn er weer enkele rassen- berichten verschenen bij het Rivro in samenwerking met het PAGV Le lystad. Naast beschrijvingen van de ver schillende rassen wordt er van elk gewas ook een beknopt algemeen overzicht gegeven, waarin o.a. ont wikkelingen in de teelt weergegeven worden. Verschenen zijn rassenberichten over pastinaak.prei (zomer en herfst- teelt), bloemkool (januari- en fe- bruarizaai), zaaiuien en wintergerst. De brochures zijn bij bovengenoem de instanties verkrijgbaar. Kou bij aardappelrooien vergroot beschadigingsgevoeligheid Weersomstandigheden zoals droogte en lage temperaturen kunnen het op treden van oogstbeschadiging sterk beïnvloeden. Beschadigde aardappe len geven problemen bij het bewaren hiervan. Het is daarom noodzakelijk om onnodige beschadiging te voorkomen. Grondtemperatuur Grondtemperaturen lager dan ca. 8°C vergroten de beschadigingsge voeligheid van aardappelen aanzien lijk. Vooral na nachtvorst verdient het daarom aanbeveling om enkele uren met rooien te wachten tot de grondtemperatuur en dus de knol- temperatuur weer wat is gestegen. Om beschadiging zoveel mogelijk te beperken verdient 's morgens laat beginnen en eventueel 's avonds doorrooien de voorkeur boven de gebruikelijke dagindeling, waarbij 's morgens vroeg wordt begonnen. Kleinere fruiteksport Argentinië De Argentijnse fruiteksport is verge leken met vorig jaar ver teruggeval len. De eksport van zowel appelen als peren was t/m juli jl. bijna 30% kleiner dan in 1985. Agriben staat midden in de wereld van akker- en tuinbouw. Agriben leeft mee, denkt mee, werkt mee. In de vorm van advies, begeleiding en ontwikkeling van nieuwe, effektieve gewasbeschermingsprodukten BIFENIX'N' is er een voorbeeld van. AGRIBEN NEDERLAND B.V. Postbus 209, 4870 AE Etten-Leur, Tel. (01680) 28920. Donderdag 25 september 1986 is het vernieuwde OK-zelf tankstation aan de Goorseweg 13 in Lochem officieel in gebruik genomen. Het is het eer ste OK-zelftankstation eigen stijl. Het unieke, volledig geautomatiseerde tankstation is in een zeer bijzondere OK-stijl gebouwd en wijkt volledig af van de traditionele pompen. De pompen zijn namelijk verwerkt in het OK-vignet. In de komende jaren zullen ook de andere OK-zelftankstations in de eigen stijl worden omgebouwd. VRIJDAG 3 OKTOBER 1986 9

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 9