Veel aktiviteiten grasland verbetering Vette" jaren voorbij Welk wintertarweras zaaien we? Uienoogstdemonstratie uitgesteld "Wat een weer! Wat een weer!", wordt er vanuit DE LANGSTRAAT ook wel eens verzucht, maar nu is er alle reden om dit in positieve zin te zeggen. Ook in onze streek kunnen al le werkzaamheden onder bijzonder gunstige omstandigheden worden ver richt. De maisoogst is begonnen en het laatste kuilgras is gewonnen en van een kwaliteit dat het een lieve lust is. Wat opvalt is de grote aktiviteit on der de veehouders om hun grasland te verbeteren. De strenge winter, ge volgd door een droge zomer, heeft het grasbestand op wat droogtegevoelige gronden nogal in kwaliteit aangetast. Kweek en andere onkruiden gaan dan een te grote plaats innemen. Er was dit jaar een ware explosie van het (on)kruid, herderstasje, te verwerken. De waarde van een goede regeninstal latie is de laatste zomer weer duide lijk gebleken. Terecht worden alle min of meer deskundige kritieken op dit voor velen onmisbare bedrijfsmid del nu wat bijgesteld. Hier en daar is ook opnieuw gedraineerd, want een drainage die vijf en twintig jaar oud is, heeft zijn beste tijd gehad. Over het voorspoedig begin van de aardappel- en bietenoogst zullen an dere praktijkschrijvers, wellicht en te recht, hun lofzang aanheffen. Over de situatie in de zuivelsektor valt minder te juichen. De gevolgen van de overschotsituatie worden steeds duidelijker en dreigender. Melkafre- keningen die vier a vijf ct per kg la ger zijn dan vorig jaar. Geen mogelijkheid meer om het vetgehalte te verhogen. Een verdere verlaging Op het moment dat dit in ZUID- BEVELAND geschreven wordt is het goed herfstweer. Het ziet er naar uit dat het de komende dagen ook nog wel zo zal blijven. De oogst zal komende week in alle hevigheid los barsten. Het zal me daarom benieu wen hoeveel mensen de tijd zullen hebben om dit te lezen. Aan de suikerbietenoogst zijn we in middels begonnen met goede op- Het aardappelrooien begint op SCHOUWEN-DUIVELAND op gang te komen. Doordat het gewas laat werd doodgespoten en ook daarna nog bijzonder traag afstierf zijn de meeste aardappelrooiers pas laat van stal gehaald. Blijft het weer zoals het de laatste twee weken was dan zal dit late rooien geen proble men moeten geven. De opbrengst is door het late doodspuittijdstip veel hoger dan dat men in eerste instantie dacht. Helaas is de prijs hierdoor wat gezakt. Ook de uienprijs is door de geweldi ge groei in de laatste weken gezakt. Hoewel op sommige percelen de ui en al vroeg gingen strijken bleven ze toch nog groen en groeiden ze nog door. De uienoogstdemonstratie kon om deze reden niet doorgaan op 24 september. Aanstaande woens dag, 8 oktober, hopen we dat het weer nog zo goed is, zodat uientelers en loonwerkers de uienoogstmachi- nes aan het werk kunnen zien. De demonstratie begint om 13.00 uur. De bieten die gerooid zijn voor de eerste levering vielen niet tegen. De proefrooiingen gaven al aan dat de kg-opbrengst goed was. Het suiker gehalte was na de regen nog aan de matige kant maar is inmiddels al aan het heffingsvrije quotum lijkt on ontkoombaar. De veeprijzen brokke len wekelijks verder af. Hoe zijn de reakties van onze boeren op deze ontwikkelingen? Meestal wordt sterk vanuit eigen si tuatie en omstandigheden gerede neerd. De oudere kollega's krijgen weer herinneringen aan de krisis uit de jaren dertig. Boeren met modern opgezette bedrijven denken: het valt nogal mee, behalve wanneer een be- drijfsopvolger zich aandient.... Ande ren laten de ontwikkelingen met een gevoel van machteloosheid over zich komen. Zo in de geest van: we doen ons best, meer kunnen we ook niet doen en met al die overschotten, zó kan het ook niet blijven. Weer ande ren spreken forse taal: schouders er onder, flink er tegen aan gaan, je ondernemerschap bewijzen, maar on der die luide woorden verschuilt zich- soms onzekerheid en een niet weten hoe. De problemen en knelpunten worden gesignaleerd, maar oplossin gen zijn vaak moeilijk te vinden. Al met al nemen de zorgen sterk toe. De taak van onze landbouworganisatie wordt hierdoor zwaarder. Het zal veel wijsheid, eerlijkheid en toewijding vragen om onze leden te laten merken dat onze Z.L.M. er is voor de grote en de kleine, de sterke en de zwakke ondernemer. Om tot een wat luchtiger slot te ko men: Wat hadden we een goed geslaagde Agrarische Dag in Sprang-Capelle! Prima sfeer, goede belangstelling, hartverwarmende be trokkenheid van onze jongeren en een goed opgezette organisatie. Dat bij brengsten en redelijk tot goede ge haltes. Het suikergehalte zal de ko mende weken, zoals het er nu uitziet, ook nog toenemen. Het zal daarom een rekordoogst worden dit jaar. Wat de aardappeloogst betreft op Zuid-Beveland is het wat moeilijker. Zoals we allemaal weten zijn ze laat doodgespoten en laten ze moeilijk los. Om ze daarom zonder al te veel sterk gestegen. Het goede weer heeft hier zeker aan meegeholpen. Hier en daar is op het eiland zelfs a! tarwe gezaaid. De omstandigheden waren wel ideaal maar nu al tarwe zaaien is toch wel erg vroeg. De kans op voetziekte is zonder meer groter. Wel ziet het er dit jaar naar uit dat er behoorlijk wat meer baktarwes uitgezaaid zullen worden. Laten we hopen dat deze ontwikkeling zich doorzet, zodat de tarweteelt toch nog enige toekomst heeft. In het bouwplan kunnen we de granen bij na niet missen. Echter ook graanvervangers zoals erwten en veldbonen hebben het dit jaar gemiddeld niet slecht gedaan. Voor onze gronden is het goed dat zulke gewassen in het bouwplan blij ven. De mogelijkheden om een groenbemester te telen blijven dan aanwezig. Rijden we momenteel over het eiland dan zien we veel percelen die met een groenbemester ingezaaid zijn. Voor de grond is dit een goede zaak. Vooral in een jaar waarin de grond veel te verduren krijgt door hevige regenval of door droogte is organische stof belangrijk. De grond moet dan in optimale konditie zijn om deze klappen op te kunnen vangen. Op WALCHEREN genieten we mo menteel van prachtig nazomerweer. Echt het weertype zoals we dat in een periode van hogedruk in de herfst kunnen hebben, 's Avonds en 's nachts nevel en mist vooral in de wei degebieden; die dan 's morgens soms lang blijft hangen en overdag zonnig weer. Drogen doet het echter weinig. De bladeren van de bomen verkleu ren al naar hun soort in verschillen de tinten. Met dit weertype heeft dit prachtige herfstkleuren tot gevolg. Het lijkt wel of de natuur zich vóór de komende herfst en winter nog één keer van zijn mooiste kant wil laten zien. In de veehouderij is na de droge zo mer en de daarop volgende regen in september de grasgroei nog goed op gang gekomen. Er is momenteel vol doende gras voor het vee terwijl er toch ook nogal wat is gemaaid om in te kuilen of ook nog voor hooi. En hoewel we weten dat wat de voeder- waarde betreft septembergras minder van kwaliteit is, is het toch nog een welkome aanvulling op de soms krap pe ruwvoerpositie voor de komende winter. Met dit mooie weer blijft de melkgift goed op peil. Als melkvee houder ben je daar op zich best blij mee. Het is nooit zo leuk om te zien dat als de RMO is geweest de koeien weer zijn "geminderd". Anderzijds wordt die vreugde wel weer getem perd door de berichten die we vanuit Brussel horen met betrekking tot de melkproduktie. Het ziet er naar uit dat we nog verder terug moeten met de melkplas terwijl door opschorten van interventie de prijs nog wel eens centen per kg zou kunnen zakken. Per 1 oktober is daar ook nog de bepa ling bij gekomen dat het vetgehalte niet verder mag stijgen of het wordt in het kwotum verrekend. De prijzen van zowel gebruiks als zo'n eerste aanzet ook hier en daar een foutje gemaakt wordt is te begrij pen. Een ervan kan hier nog wat goedgemaakt worden. Veel dank aan de firma Wessanen voor hun prima service via hun geluidswagen. We gaan vol moed werken aan de vol gende Agrarische Dag en we hopen dat U ook weer mee doet! vervellingen. binnen te rijden zullen we al gauw 2-3 weken na doodspui ten moeten wachten. Op sommige percelen met veel doorwas, hoewel het onder watergewicht door de band genomen redelijk is, zou men ze wel eerder willen rooien. Het is vooral de handel die meer hecht aan aardappelen zonder ontvellingen, in verband met de bewaring, poeder- brand, etc. dan aan eventuel een la ger onder water gewicht. De komen de winter zal blijken wat goed ge weest is! Daarop volgt automatisch het zaaien van de wintertarwe. Dit jaar is de tarwerassenslag goed begonnen. Andere jaren was het een keus uit Arminda en Okapi met daarom heen nog 3 a 4 andere ras sen. Maar aangezien de bak waardige rassen hun intrede hebben gedaan en daarvoor 2 Vi cent per kg meer wordt betaald is het nu een beetje veranderd. Okapi en Arminda zullen veel prijs moeten geven t.o.v. de bak- waardige rassen zoals Granata, Obe lisk en enkele andere. Dit is zonder meer een goede ont wikkeling alleen zitten we nog in het beginstadium. Vanuit het buiten land, Duitsland, Engeland en Frank rijk worden door de firma's nu ras sen aangeboden met zeer goede bak- eigenschappen. Van goede beproe vingen in ons land is echter nog geen sprake geweest. Er hebben wat proefjes gelegen maar nog niet in die mate dat we kunnen zeggen dat er betrouwbare gegevens zijn. Zeker dit jaar niet doordat de ziektedruk zeer laag is geweest. Het kaf zal nog van het koren ge scheiden moeten worden. Het ko mend jaar zullen er daarom goede rassen proeven aangelegd moeten worden, zodat we op Zuid-Beveland niet alleen op het advies van een handelaar, hoe goed hij het ook meent, hoeven te telen. slachtvee zijn momenteel gewoon slecht. Alleen de goede nuka's bren gen nog een redelijke prijs op. Ik denk inderdaad dat de "vette" jaren voor de melkveehouderij voorbij zijn, zo als in het N.O.S. journaal werd gesteld. Overigens is dat "vette" een misleidend woord gebruik. Beter was het te spreken van lonend. Want als we de vele uren die in de veehouderij worden gewerkt delen door het uitein delijke resultaat kon de beloning per uur nog wel eens tegenvallen, 't Is geen klaagzang, enkel een konstate- ring verbandhoudend met een beroep waarvoor we zelf hebben gekozen. Met dit droge weer wordt er weer be hoorlijk wat aan graslandverbetering gedaan. De snijma'is rijpt door het stille vochtige weer maar langzaam af en de oogst komt toch nog later dan we in augustus hadden gedacht. Toch hoor ik dat het hakselen deze week zal beginnen. Met droog weer en de oogstkapaciteit die er in ons gebied aanwezig is kan er in korte tijd veel Het is rustig en stil op de akker- bouwbedrijven. Normaal is het nu de tijd om aardappelen te rooien en met dit mooie weer kunnen we niets anders wensen. Toch is er nog heel weinig bedrijvigheid op de aardap pelpercelen en in de bedrijfsge bouwen. Broer Bram hield zich jaar in jaar uit op de zware grond aan hetzelfde re cept en spoot immer op 15 augustus zijn konsumptie aardappelen dood. Hij spoot dan twee keer dood met 1000 liter water per ha en met de be kende dosering aan spuitmiddel. Op gronden van 5097o mag men geen ri- siko's lopen en daarom dus vroeg doodspuiten. Een boer wijkt niet gauw van goede gewoontes af, maar nu deze keer broer Bram wel. Vanwege minder of meer doorwasknollen spoot hij dit seizoen de ene helft van zijn gewas aardappelen op 1 september dood en de andere helft op 8 september. Na 10 dagen had er op beide helften een herhaling plaats met dezelfde dose ring. In een afwijkend seizoen als nu dus niet gek bedacht en daar had hij geen voorlichting voor nodig. Na 't doodspuiten (10-14 dagen) snel rooien in verband met de afzetting van rhizoctonia op de knollen, maar dat plan klopte niet en het klopt nog niet. Vanwege de vervellingen zullen we pas 30 dagen na de eerste keer doodspuiten verantwoord kunnen rooien. We moeten er niet aan den ken, want zelf hebben we pas op 23 september de eerste keer doodgespo ten en volgens Bartjes zullen we dus mais aan de kuil worden gebracht. In de akkerbouw zijn de meeste uien ge rooid of soms ook al van het land. Voor dit gewas is de regen duidelijk te laat gekomen. Bruine bonen staan bijna allémaal in de ruiter. Door de hoge luchtvochtigheid valt het niet mee om ze te dorsen met 18% vocht. De bietenrooiers draaien na een voch tige start bij het begin van de leve ringsperiode nu dagelijks hun rondjes. Ook dit onderdeel van het najaarswerk loopt tot dusver op rol letjes. Het wachten is op de aardap peloogst. Dit gewas heeft duidelijk wel van de regen geprofiteerd. Prak tisch alle percelen zijn nu doodgespo ten, soms 2 keer. Met dit droge weer zitten de aardappeltelers te popelen om met rooien te kunnen beginnen. Het valt niet altijd mee om voldoen de geduld op te brengen tot de knol len voldoende zijn afgehard. Een aardappeloogst die helemaal in okto ber valt brengt toch bepaalde risiko's met zich mee. Laten we hopen dat het vaste weertype van 2de helft septem ber zich tot ver in oktober zal voort zetten. pas rond eind oktober/begin novem ber kunnen beginnen te rooien en dan is het te koud en lopen we kans op veel blauwe aardappelen. Blauw in het vet wordt zwart in de frites. Er moet dus wat gebeuren, maar wat? Morgen komt de voorlichter en hem leggen we het probleem voor. Voor dit seizoen is het een levensgroot probleem, want de stengels van het aardappelloof willen niet doodgaan en de knollen laten niet los van het loof, ze zijn ook nog niet velvast. Zullen we dit jaar driemaal dood moeten gaan spuiten, is een gedachte welke thans bij vele telers leeft. Dit jaar is anders dan anders en zo te zien blijft een boer erg kwetsbaar. Eind juni was het zo ontzettend heet en dit veroorzaakte stilstand van de groei. Doorwas was hiervan het ge volg en nu zitten we met oude en jonge knollen aan een en dezelfde aardappelplant. De ene soort is al velvast en wanneer de andere soort dit wordt is nog niet in te schatten. Geduld en wijsheid zij u toegewenst, want we weten het ook niet. Enkele weken hebben met recht de kranten vol gestaan met de loopbaan van de heer Verhage en met diens naderend afscheid als specialist ge wasbescherming bij het CAT te Goes. Nog maar net is hij in de VUT gegaan en we zitten al in de proble men. 'Direkte voorlichting is en blijft voor de agrarische praktijk de komende jaren van zeker zo groot belang als ze in de achterliggende pe riode was', aldus de heer Breure, vice-voorzitter van de Takorganisa- tie in Zeeland. Nog maar net nam de heer Verhage de benen, of we zaten al gauw in de problemen. We hebben schijnbaar al fouten gemaakt, nu Verhage te velde niet meer waakt. 't Is en was een voorlichter, een specialist, die van gewasbescherming alles wist. Op de Spuitkursus een leraar van formaat, die vlot doceert en gemakkelijk praat. Zeeland weet zijn gewassen gezond te houden, door zijn kennis waarop de boer kan bouwen. De onkruiden worden ondanks hun selektiviteit, door de toepassing van herbiciden echt verleden tijd. D'insekten worden meer milieu-vriendelijk bestreden, echt iets waarvoor meneer Verhage heeft gestreden. De tijd vloog zo 40 jaren onderzoekend voort, op bijna alle vragen kregen we een antwoord. Zo'n taak, zo'n breed en braak terrein, daarvoor moest men bij de heer Verhage zijn. Een boeiende tijd in de levende natuur, heeft in al die jaren voor u gekost menig uur. Bedankt voor uw adviezen over 't vele wat u wist, dit zijn de woorden van menig oud-kursist. 8 VRIJDAG 3 OKTOBER 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 8