Zaak van lange adem Voorkomen beter dan genezen Tarweprijs stimuleert de uitzaai van wintertarwe Ze laten nog niet los Vraagteken bij grondontsmetting t.b.v. aardappelteelt Moeilijke start aardappeloogst Na alle moeite die we ook hier gehad hebben om de graanoogst te bergen, krijgen we nu een lekkere meevaller te verwerken in het LAND VAN AL TEN A EN BIESBOSCH. De weers omstandigheden zijn optimaal voor met name de aardappeloogst. Jam mer dat ook hier nog heel wat perce len aardappelen te laat zijn doodgespoten. Dit is altijd een moei lijk punt omdat er nu eenmaal ver vooruit moet worden gekeken. Het is te hopen dat de lange termijn weer berichten nog betrouwbaarder worden. Het moge duidelijk zijn dat vooral ook in het najaar dit soort informa tie van onschatbare waarde is voor de landbouw. Zelf maak ik in twijfelge vallen nog wel eens gebruik van de meteo dienst van de grote luchtha vens, iets dat wellicht bredere toepas sing zou kunnen krijgen. De mensen die er werken vinden dit prima, het is voor hun ook een stukje dienstver lening en bovendien geeft het een stukje werkgelegenheid. Het lijkt erop dat er veel kilo's aard appelen geoogst zullen worden, de opbrengsten varieren weliswaar nog al sterk per perceel maar de bruto op brengsten zijn in ieder geval niet laag. Door de bewaring zullen er wellicht extra mogelijkheden wat betreft de prijzen ontstaan, maar dat het een zaak van lange adem is lijkt mij wel duidelijk. Opvallend is toch wel de wat minder goede knolvorm, die vooral op de wat zwaardere gronden duidelijk zichtbaar is. Met de door was lijkt het overigens nogal mee te vallen, wel is het zaak om zo kort mo gelijk na het doodspuiten te rooien. Dat hierdoor wat extra beschadiging door het loslaten van de schil ontstaat moet dan maar voor lief worden ge nomen. Vooral de kleine aardappel tjes hebben een zeer laag onderwater gewicht, veel van deze knolletjes ver anderen bij samendrukken tussen de vingers in een zielig hoopje water, en vormen zodoende toch een potentieel gevaar voor een optimale bewaring van een partij aardappelen. De vroege bietenoogst lijkt ook hier nog al te zijn aangeslagen, op een en keling na is op veel bedrijven toch een deel van het areaal gerooid. Waar schijnlijk is dit een goede zaak, hoe wel met name in de Biesbosch, met zijn droogte-gevoelige gronden, in het najaar nog enorm veel ten goede kan worden gekeerd door wat later te rooien. Per slot van rekening is het op dit moment optimaal weer voor de bieten. Nu het bouwplan vorm begint te krij gen, komt de vraag van de rassenkeu- ze weer naar voren. Met name de tarwe teelt staat wat dit betreft in de belangstelling. Het is wel duidelijk dat bakwaardige rassen de voorkeur ge nieten. Wat dit betreft zijn de resul taten van de Nederlandse rassen zoals Miller bepaald teleurstellend. In on ze regio wordt op dit moment nogal veel propaganda gemaakt voor Duit se rassen zoals Kanzler, Rektor maar ook Urban. Kontrakteren is mogelijk, de prijs die wordt betaald zal volgend jaar bij verkoop minimaal 4 cent per kilo hoger zijn dan de prijs van tar we bestemd voor voederdoeleinden. Uiteraard is een stuk vertrouwen van beide partijen uitgangspunt bij dit soort transakties. Toch lijkt het mij een goede zaak dat er bedrijven zijn die hun nek durven uitsteken en in novatief bezig zijn met een gewas dat voor veel bedrijven van belang is. Al met al blijven veel zaken de gemoe deren bezig houden. De zaken die Mi nister Braks ons voorschotelt zijn hiervan dan ook een voorbeeld. De tijd die de georganiseerde landbouw wordt geboden om kommentaar te geven op belangrijke zaken wordt nu toch wel erg kort gehouden. Het lijkt wel of we helemaal niet meer mee mo gen praten. Nee op dit punt geen schoonheidsprijs zoals we die op dit moment wel voor Pelleboer en het goede weer kunnen geven. In de KRING AXEL is de laatste weken flink wat werk verzet, dankzij het mooie weer. Veel bruine bonen zijn gedorst, en vele telers hebben het dit jaar weer aangedurfd om ze dit jaar eens niet te ruiteren, maar uit het zwad te dorsen. Ook de veld- bonen zijn nu grotendeels van het veld verdwenen. De eerste konsump- tieaardappelen zijn inmiddels ge rooid, hoewel veel percelen toch laat zijn doodgespoten, sommige moeten zelfs nu nog worden doodgespoten. En ook de uien gaan dit jaar, dank zij de droge oostenwind vroeg de cel in of gaan zo naar de handel. De op brengst zal niet denderend zijn, dit in tegenstelling tot de aardappelen die, ondanks dat wij dit jaar in één van de droogste gebieden zaten, toch een normale kg-opbrengst zullen ge ven. De oogst van de suikerbieten is in feite pas begonnen en toch zijn in onze contreien al verschillende per celen leeg, een gevolg van de grote animo om mee te doen aan de 'vroe ge levering'. Wat dan nog resteert zijn de teunis bloemen waarvan een zeer goede kg- opbrengst verwacht wordt en wan neer alles naar wens verloopt zouden hier wel eens geweldige saldo's uit kunnen rollen. De prijzen van de verschillende produkten wil niet zo vlotten. De prijzen van het rundvee zijn rond uit slecht terwijl de prijzen van var kens en biggen schommelen met een De toestand in het LAND VAN CADZAND zit met dit weer tot he den toe wel goed. De aardappelen zijn nu praktisch overal dood gespoten. Het wordt zowat wel tijd, vooral in de zware grond kan het laat doodspuiten toch een hoop moeilijk heden opleveren bij het rooien. Het is wel verleidelijk om wat langer te wachten in verband met de maat van de aardappel. Zo hier en daar wordt een poging gedaan om wat vroeger doodgespoten percelen te gaan rooien. Dit geeft echter proble men, want ze laten nog niet los. In een gesprek met een man uit een frietkot kwamen we samen tot de konklusie, dat de frietjes dit jaar in ons gebied wel aan de kleine kant zullen zijn. Eind vorige week (27 september) kregen de verschillende kollega's die de Teunisbloemen op het veld heb ben staan het advies om dit gewas dood te spuiten c.q. te hinderen. Daarom hebben we de oude zelfbin- der weer van stal gehaald. De dokter moest er wel even aan te pas komen, want we hadden te veel lossen en dit is zeer lastig bij de volgende behan deling, het in de stuuk zetten (op- hokken), om ze dan over een drie weken te dorsen. Met de bieten schijnt alles redelijk naar wens te verlopen. Het suikerge halte is erg verschillend. In de zware VRIJDAG 3 OKTOBER 1986 gronden zit ongeveer 15-16% suiker, met een behoorlijke kg-opbrengst. Door déze vrij gunstige situatie wor den er grote lappen uitgereden. Dit land wordt dan direkt alweer op wintervoor geploegd. Of hier alle maal tarwe ingezaaid gaat worden? Ook de uien hebben hun langste tijd op het veld gestaan, de eerste zijn zelfs al in de koelcel opgeslagen. Er zijn nog heel wat kg bijgekomen na de regen, dit betekent een behoorlij ke maat. Ook bij de kollega's fruittelers draait alles op volle toeren. Het is nl. zaak om de verschillende rassen op tijd in de koelcel te krijgen. Om zo een optimale bewaking te krijgen en later met de best mogelij ke kwaliteit aan de markt te komen. Want ook hier geldt alleen kwaliteit brengt geld op. De bewaarrassen worden volop geplukt. De Cox Orange is toch wat aan de kleine kant gebleven; oorzaak de droogte. Ook de Conference is voor het grootste deel al in de koelcellen op geborgen. Bij dit ras hebben wij nog al wat stormschade gehad, men schat dat er ongeveer 20% van de peren zijn afgewaaid. De kleur van de appels is optimaal, dankzij de vele uren zon die wij mochten ontvangen. Ik wens iedereen die nog volop met de oogst bezig is, veel sukses. En hopelijk houdt het weer dat wij nu hebben nog een poos aan. Voor de sperziebonen is het koudere weer In WEST BRABANT ZUID van de afgelopen weken te vroeg gekomen. Planten die pas in bloei stonden heb ben de lichte nachtvorst niet kunnen verdragen, of zijn zo sterk in groei afgeremd dat de tijd te kort is om tot een volwaardig boontje uit te groeien. In ons gebied zijn er als nateelt ont zettend veel sperziebonen uit gezaaid. In hoofdzaak na erwten en spinazie, maar ook twee teelten bonen achter elkaar wordt regelmatig gedaan. Onder zeer goede weersomstandig heden zijn de eerste suikerbieten weer naar de fabriek vervoerd. Het suikergehalte ligt op dit moment al op 15,50% wat bijna 1% hoger is dan andere jaren. Dat de omstandigheden van rooien goed zijn is te zien aan het tarraper- centage. Dit percentage ligt nu een stuk lager dan het suikergehalte, vaak is het andersom. Waar we ons als telers zorgen om moeten maken is rhizomanie en knolcyperus. Hierover wordt nog te vaak geheim zinnig gedaan. Een goede zaak is het als een mel dingsplicht zou komen voor percelen die besmet zijn met deze ziekte of onkruid. Met de op handen zijnde ruilverka velingen in West- en Midden- Brabant is voorkomen beter dan genezen. Proefvelden met knolcyperus zijn bijna niet zuiver te krijgen. Is de bouwvoor na veel bewerkingen schoon, dan nog blijken knolletjes op 1 meter diepte voor te komen. De prijzen van slachtvee liggen op het moment zeer laag en de kans is groot dat dit nog een lange tijd zo zal blijven. Verdere inkrimping bij net melkvee zal er mede voor zorgen dat er de ko mende tijd ekstra aanbod van vlees zal zijn. Voor veel stierenmesters is het moei lijk een juiste beslissing te nemen, je moet immers 16 a 17 maanden voor uit kijken. Tegen aankoopprijzen van nuchtere kalveren van rond de 800 gulden moet een verkoopprijs staan van mi nimaal ƒ8,60 per kg geslacht gewicht om er een kïein rendement uit te halen. Nu wordt gemiddeld, voor koppels goede stieren, de 8 gulden niet eens gehaald. Een meevaller die zorgt dat het ver lies minder groot is, is de lagere krachtvoerprijs en het ruime aanbod van goedkoper ruwvoer. Verschillende akkerbouwers hebben de tak stierenmesten erbij genomen als aanvulling op hun inkomen. Van aanvulling is nu al bijna twee jaar geen sprake meer. tendens tot dalen. De prijs van de bruine bonen is eigenlijk niet vast te stellen door de ontbrekende vraag. De prijzen van aardappelen en uien blijft ver achter bij de eerdere ver wachting deze zomer. Wat dan wel meevalt is de toch wel stabiele prijs van de tarwe en de brouwgerst. De premie voor de bak waardige tarwe rassen is een stimu lans om dit najaar een groter areaal van deze rassen uit te zaaien. De tot nu toe gedane bestellingen voor zaai zaad zouden zo'n 70% Granta en Obelisk belopen en de resterende 30% zou voertarwe worden. Ook het areaal tarwe op zich, zal on danks de sombere voorspellingen toch wel weer uitbreiden gezien de resultaten van 1986. Wanneer u dit leest is het laatste kwartaal van 1986 wéér aangebro ken. Veel werk moet er nog verzet worden. Laten we hopen dat het een droog najaar blijft. Eveneens naderen de verkiezingen voor de nieuwe hoofdingelanden van ons Waterschap. 22 oktober is het zover. Bent u stemgerechtigd ga dan stemmen en voorkom daarmee dat uw stem verloren gaat. Aan de horizon verdwijnt de zon als een warme rode bal. DE WEST HOEK heeft weer een prachtige herfst dag achter de rug. Dagen die op het verlanglijstje van iedere boer staan. Een ding is jammer, dat we ze niet ten volle kunnen gebruiken. Er staan voor deze tijd van het jaar nog teveel aardappelrooiers op stal. Laat doodgespoten percelen vanwege de groeiaardappels die, moeilijk loslaten van het loof, daarbij komt dan nog het probleem van vellen. Dus is er dan maar één goed advies en dat is: wachten. Uitzonderingen bestaan er altijd. Daar zien we het vertrouwde beeld van deze tijd. Kar ren die af en aan rijden. Van 't land naar de schuur, gevuld met toch nog wel het hoofdvoedsel van ons volk, de aardappel. Na alle zorgen van droogte en doorwas valt het mee. De doorwas is verdwenen en al zijn er niet zoveel bonken het is toch een be hoorlijke maat die onder de nu dode ruggen vandaan gehaald wordt. Om deze werkbare dagen zo goed moge lijk te besteden zijn er heel wat bie tenvelden gerooid, omgeploegd en ingezaaid met wintertarwe. De rassen die bakkwaliteit hebben genieten de voorkeur, hopende dat de bakwaarde met een paar centjes beloond zal worden. Terug naar de bieten, die al netjes in kilozakken of een andere vorm van verpakking zitten. Al zijn de resultaten van de monsterneming van d.d. 8 september 1986 ruim 55 ton per ha. (aldus maandblad Suiker Op NOORD-BEVELAND zijn op dit moment (30 september) nog slechts incidenteel aardappelen gerooid. Op percelen die reeds 3 weken gele den zijn 'dood' gespoten geeft het nog problemen de aardappelen heel huids in de bewaarplaats te krijgen. Hopelijk krijgen we een mooie okto bermaand zodat we achteraf kunnen zeggen: waar hebben we ons druk over gemaakt. De opbrengstverwachtingen zijn zeer verschillend maar gemiddeld la ger dan vorig jaar. Ten aanzien van de prijs is er wel vertrouwen dat deze hoger zal ko men te liggen dan de beursberichten van dit moment. In tegenstelling tot de oogst van aard appelen is de uien- en bietenoogst in volle gang. De uien geven een goede opbrengst, terwijl de prijs te wensen overlaat. De kg. opbrengst van de bieten loopt momenteel uiteen van 35 ton/ha tot 60 ton/ha met een gehalte tussen de 14 en 15% suiker. De oogst van de teunisbloemen wordt met optimisme tegemoet ge zien, de zelfbinder wordt meer dan vorig jaar ingeschakeld om de oogstrisiko's zoveel mogelijk te be perken. Enkele percelen zijn reeds met win tertarwe ingezaaid, de methode van spitten en zaaien in één werkgang komt ook op Noord-Beveland lang zamerhand van de grond. De opening van de stormvloedkering zal waarschijnlijk ongemerkt aan de Noord-Bevelandse bevolking voor bij gaan. Over de realisatie van dit projekt wordt door de landbouw nog steeds met gemengde gevoelens gedacht. Natuurlijk is de veiligheid het be langrijkste punt, maar de beschik king over zoetwater is nu voor het gebied Midden-Zeeland wel erg ver weg. Unie), praktijkschrijver "de West hoek" is meer mensen tegen geko men die hier onder zitten dan er bo ven. Het geel heeft het al doen ver moeden. Dat valt niet mee, boven dien is 16% suiker nog door zeer weinig mensen gehaald. Over de uienprijs heerst geen hoera - stemming. Wel zien we dat de handel zijn pakhuizen volrijdt met een goed produkt. Dan gaat er toch een ra dertje bij je draaien zien zij wel toe komst voor dit produkt waar je een dikke portemonnee en een droge sloot voor moet hebben. De kleuren van onze polders veran deren nu snel. Weinig groen is er over en het bruin overheerst, veel glad gestreken velden vertellen ons dat er nogal wat is ontsmet. Ontsmet tegen het bietencysteaaltje, maar ook om meer aardappels te kunnen telen en daar zet ik als oude boer nog steeds een vraagteken bij. Als men eens op de vier jaar aardappels zet komen er piepers genoeg, kunnen we mis schien de marktprijs een beetje op peil houden. Je houdt in ieder geval het geld voor het ontsmetten al in je zak. Als we op deze tijd onze polders in het rivierengebied uittrekken zit ten we in het bosgebied. Die winnen het in kleur en schoonheid van ons akkerbouwgebied. Met hun rood, goud en gele bomen zijn ze een lust voor het oog en ik vraag me af of ze de bomen aan onze dijken waar veel zieke exemplaren tussen zitten eens grondig aan kunnen pakken. Het landschap van de Westhoek zou er mee gebaat zijn. Misschien lezen mensen die verant woordelijk zijn voor het geboomte aan de dijken deze woorden. Mag het dan een oproep zijn om er wat aan te doen. Zieke bomen eruit en een beter soort voor in de plaats. Bij storm en wind zijn ze bovendien een gevaar voor mens en dier. Bonen aan een dijk en de Westhoek, die horen bij elkaar, maar wel gezonde. Dit zal onze konkurrentiepositie in de toekomst zeker niet ten goede komen. Het is ergerlijk dat de opening van deze dam het veelvoudige mag kosten van wat nog tekort is om Schouwen-Duiveland van zoetwater te voorzien. Indien de middelen die nu aange wend zijn voor de opening besteed waren aan de zoetwatervoorziening, zouden we in Zeeland al een heel eind op weg zijn. Het is 'geruststellend' dat we ons de komende 200 jaar niet meer onge rust behoeven te maken over onze veiligheid, wanneer kunnen we dit zeggen over zoetwater.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 7