H.B. vergadering KNCC Misnoegen over miskenning Braks: "Bij invoering mestwet geen overgangsmaatregel Voorstellen kommissie Oort houden onvoldoende rekening met de land- en tuinbouw Produktschappen onder vuur Landbouwschap in Tweede Kamer: Uit de Troonrede, de Miljoenennota en de rijksbegroting 1987 blijkt een misrekening van de betekenis van de land- en tuinbouw als belangrij ke sector van het Nederlandse bedrijfsleven. Zo ongeveer was de strekking van vele op- en aanmerkingen, over grote lijnen en details, die in het hoofdbestuur van het Koninklijk Nederlands Lanbouw-comité naar voren kwamen. Het hoofdbestuur was op 29 september jl. bijeen en de rijksbegroting 1987 was uiter aard één van de voornaamste agendapunten. Er kan begrip worden opgebracht voor de grote lijn van het beleid van dit hernieuwde kabinet Lubbers. Maar vanuit het EG- Landbouwbeleid en de milieu-hoek komen beperkingen op de Neder landse land- en tuinbouw af, die niet rechtvaardigen kunnen dat ook het landbouwbeleid moet inleveren. Terwille van de nodige versterking van de concurrentiekracht van de Nederlandse agrarische sector waren juist extra maatregelen op hun plaats geweest. Land- en tuinbouw leveren nu naar verhouding nog meer in dan andere beleidssectoren gemiddeld en dat is eigenlijk een onaanvaardbare verwaarlozing. Met name de bezuini gingen bij de cultuurtechnische wer ken zaten het hoofdbestuur dwars. ingrepen in de zuivelmarkt aange kondigd. Het hoofdbestuur vond dan ook dat de nieuwe melkopkoopr regeling doelmatig moet werken. Alsnog moet worden getracht de be lasting ineens van de aanspraak op uitkering eventueel ook ineens te doen plaatshebben. Mestmaatregelen Een serie uitvoeringsbesluiten pa seerde de revu. Het hoofdbestuur besprak een aantal bijzonderheden van deze besluiten. De strekking van vele kritische opmerkingen was dat ter wille van een zo goed mogelijke afzet van de mest vooral in het begin soepel moet worden tewerkgegaan. Afzetcontracten b.v. zouden twee jaar, of liever nog één jaar moeten gelden, om er verlaging van de over schotheffing op te baseren. Die ver laging zou tot nul moeten gaan om genoeg effect te hebben. Kalvergier, alle droge mest en geëx porteerde mest zou moeten worden vrijgesteld. Waarom wordt er geen beloning voor minder fosfaatge- bruik in veevoer ingebouwd? Van akkerbouwzijde werd gesteld dat het uitrijverbod, dat nu overigens in de herfst van 1988 zal ingaan, met het oog op de reeds genoemde mest- afzet-kansen, in de akkerbouw niet zou moeten gelden. Hoe zal het nou met de voorlichtings actie gaan die de overheid ten aan zien van de mest op touw gaat zet ten? Betekent dat, zoals bij de super heffing, weer des te meer werk voor de organisatievoorlichting? In het hoofdbestuur werd ook het registratiebesluit op de korrel geno men. Hoe worden de loonmsters en de jongvee-opfokkers behandeld? En waarom is er eenrichtingsverkeer in de omschakeling, wel van varkens naar koeien en niet anders? Organisatie Hoeel het KNLC zelf geen land bouwbeleid uitgeeft (dat gebeurt in zijn verband wel door de lid organisaties in het Zuidwesten, Friesland en de Veenkoloniën, als mede in de vorm van De Landbode door de samenwerkende andere) besprak het hoofdbestuur toch de ontwikkeling op het terrein van de landbouwpers. Aandacht kreeg de wenselijkheid van verdergaande sa menwerking van de CLO-bladen en eigen bladen, nu meer kranten zich presenteren. Aan de andere kant evenzeer de noodzaak om voor een stuk eigen landbouwblad als band met de leden ruimte te doen blijven "Bij de vaststelling van d&omvang van de mestproduktie zal de feite lijke situatie op 31 december 1986 maatgevend zijn, uiteraard binnen de normen die in de Interim-wet staan. Voor aan de gang zijnde be- drijfsvergrotingen en nieuwbouw die nog niet voltooid is, zullen ech ter geen uitzonderingen worden gemaakt. Er komt geen overgangsregeling". Die waarschuwing gaf minister Braks verleden week aan alle veehouders, ook degenen, die niet onder de Interim- wet vallen, maar straks wel onder de mestwetgeving. Hij deed dat op de veertigste jaarvergadering van de Vereniging van Nederlandse Meng voederfabrikanten in Den Haag. Ook echter bij de bedrijfsontwikke ling, onderzoek en voorlichting. Er is immers te voorzien dat de mest maatregelen wat de laatste betreft weer de nodige organisatie mankracht zullen vragen. Op het ter rein van de belastingen is er ook al lesbehalve sprake van lastenverlichting. De compensatie voor afschaffing van negatieve WIR is domweg gecshrapt, versnelde belasting-inning is aangekondigd. Bij vereenvoudigingen (commissie-Oort) denkt men dat speciaal de zelfstandi gen wel wat extra kunnen dragen. En de glastuinbouw heeft reden om in het bijzonder bezorgd te zijn om zijn concurrentiepositie; ondanks een bestaand contract wordt een extra gasprijsverhoging aangekondigd. Waar dan nog van "beleidsintesive ring ten behoeve van land- en tuin bouw sprake is, voor de mestmaatregelen, is het bedrag ver regaand onvoldoende. Redenen te over om de Tweede Kamer op te roe pen de (landbouw)begroting 1987 bij te stellen, vond het hoofdbestuur. Zuivelvoorstellen Het tweede belangrijke agendapunt vormde dé voorstellen die de EG- commissie deed om de moeilijke zui- velmarktsituatie aan te pakken. Het hoofdbestuur wilde niet ontkennen dat er een probleem bestaat waar wat aan gedaan zou moeten worden, maar het gaat dan vooral om de vraag hoe en wanneer. Het ingrijpen op de voorgestelde wijze in de loop van het melkprijsjaar vond het hoofdbestuur een slechte zaak. De zg. verevening moet niet plotseling worden tenietgedaan. Maatregelen om het zuivel-aambod af te remmen, moeten gepaard gaan met een serieu ze aanpak van de betaande voorra den.Ten behoeve van dat laatste kan de medeverantwoordelijkheidshef fing ook tijdelijk worden verhoogd. Als de vrees bestaat dat er veel meer dan het quotum wordt gemolken - er komt echter nog een winterperiode - dan is de superheffing te verhogen. Het inleveringsstelsel moet niet tij dens het melkprijsjaar worden veran derd, als er niet via andere maatrege len een zelfde opbrengstprijs te ver wezenlijken is. Hoe dan ook, schok ken moet te allen tijde worden ver meden. Het melk- en zuivelbeleid bestaat uit een na te streven prijsni veau met allerlei bijbehorende in strumenten (gewone heffing, quota met superheffing, subsidieregelin gen, inleveringsregelingen). Het hoofdbestuur meent dat dit geheel wel kritisch mag worden onder zocht, maar dan wel voor het vol genden melkprijsjaar. Het hoofdbestuur is bijzonder be ducht voor verdergaande kortingen van de quota. De EG- landbouwcommissaris heeft al een volgende ronde van verdergaande Vooral kalvers- en rundvèehouders - niet onder de Interim-wet vallend, zullen hier terdege rekening mee moe ten houden. Alle investeringen in nieuwbouw of uitbreiding die eind dit jaar niet zijn voltooid, tellen niet mee voor de vaststelling van het aantal die ren per bedrijf. Ook vertelde de mi nister de aanwezigen dat het uitrijverbod in oktober 1988 zou in gaan.. In zijn notitie aan de Tweede Kamer stond slechts vermeld dat dit Volgens het Landbouwschap heeft de voorgestelde afschaffing van de mid delingsregeling nadelige gevolgen voor het inkomen van de zelfstandi gen in dé agrarishe sektor. Dit geldt ook voor de door de kommissie Oort niet voor 1988 zou gebeuren. De mi nister verklaarde het nu opgestelde tijdschema voor de invoering van de mestwetgeving strikt te willen aan houden. Koncentratie Sprekend over de mengvoederin dustrie benadrukte minister Braks de enorme ontwikkeling die deze sektor de laatste decennia heeft door ge maakt. Een ontwikkeling die heeft ge- voorgestelde afschaffing van de meewerk-aftrekregeling, de vereen voudiging van het bijzonder tarief en het plan om vakantiebonnen volledig in de belasting en premieheffing te be trekken. Dit laatste zou nadelig zijn voor de agrarische werknemers om leid tot een omzetgroei van meer dan 1000% ten opzichte van 1950 maar die ook gepaard is gegaan met een sterke koncentratie en schaalvergro ting binnen de sektor. Een proces dat volgens Braks zeker nog niet beëin digd is, maar zich verder zal voort zetten. Het graanaandeel in het Nederland se mengvoer is laag in vergelijking met het buitenland. Dit is mogelijk door het voorhanden zijn van goed kope buitenlandse graanvervangers. Minister Braks waarschuwde de mengvoederfabrikanten echter dat dit voordeel in de loop van de tijd onher roepelijk zal verdwijnen, gezien de ontwikkeling van de wereldmarkt. •VNMF voorzitter P.J. de Beer had in zijn openingswoord al duidelijk ge maakt dat zijn leden het open han delskarakter van de ekonomie van levensbelang vinden. "Protektio- nisme en renationalisatie van het EG- beleid dient te allen tijde en overal te worden bestreden", was zijn stelling. Zo weinig mogelijk overheidsinter ventie, was de boodschap van De Beer ook wat betreft mengplichten. De ge dachte om een mengplicht voor gra nen in mengvoeders te introduceren, noemde hij "onzinnig". Om de over schotten weg te werken, kunnen be ter knelpunten in EG-verband worden weggewerkt, aldus De Beer. De prijs van de EG-markt ordeningsproduk- ten is meestal te hoog voor de veehou der, de produkten komen niet echt beschikbaar omdat het interventie systeem de schijn ophoudt dat de af zet goed verloopt, en de regelingen voor het beschikbaar stellen van in- terventievoorraden zijn vaak onwerk baar, somde de VNMF-voorzitter op. dat in de land- en tuinbouw nog vol op met vakantiebonnen wordt gewerkt. De kommissie Oort heeft zich tot doel gesteld om de inkomensfluktuaties als gevolg van vereenvoudiging van het belastingsysteem binnen de vijfpro- centsgrens te houden. Landbouw schap voorzitter Varekamp konstateerde in de Tweede Kamer echter, dat de effekten van de afzon derlijke voorstellen van de kommis sie Oort op onderdelen veel grotere negatieve schommelingen te zien ge ven. Volgens de voorzitter van het Landbouwschap zijn gegevens uit wat hij noemde een indexmaatschappij niet van toepassing op de omstandig heden waaronder de agrarische inko mens tot stand komen. Volgens het Landbouwschap betekenen de voor stellen van de kommissie Oort dat de kommissie de gestelde vijfprocents- grens voor de agrarische sektor over schrijdt. bestaan. Het hoofdbestuur besloot op voor stel van het dagelijks bestuur om als KNLC uit de stichting Huishoudelij ke en Consumentenvoorlichting (HVP) te treden. Het nut van het werk van deze stichting voor agrari sche gezinnen is totaal verdwenen en overigens is er bij de HVP sprake van bestuurlijke misstanden, waar voor geen verantwoordelijkheid meer te dragen is. Het hoofdbestuur besloot tot (enke le voordrachten ter) vervulling van straks voor de nieuwe zittingsperio de ontstaande vacatures in Land bouwschapsorganen: in de commis sie Bedrijfsontwikkeling zal de heer H.C. van der Maas te Kats de heer A.J.G. Doeleman opvolgen. In de Belastingscommissie wordt het kop pel J.T. Keur (plv. L.G. Bartelds) opgevolgd door de heren G.J. Krui- zinga te Swifterbant, resp. J.M. Ge luk te Noordgouw. In de commissie Buitenland volgt de heer J. A. van der Oord de heer Keur als plv. lid op. In de landbouwcommissie Ont wikkelingssamenwerking gaat ir. G.D.J. Struikenkamp de vacature Heringa vervullen. Moeten produktschappen meer in vloed krijgen op beleidsbeslissin gen? Ja, vinden de schappen zelf, gezien de toenemende verstrenge ling van produktie, verwerking en afzet van de landbouwprodukten. Nee, vinden de politici Blauw (VVD) en Tazelaar (PvdA). De laatste zou de produktschappen zelfs een minder grote rol willen geven, zolang ze geen echt repre sentatieve organen zijn. Hij doelt daarmee vooral op het weglopen van (sommige) vakbonden uit het overleg. Deze diskussie speelde zich af tij dens de jaarvergadering van het VNMF, waar de produktschap- voorzitters Schelhaas (zuivel), Meijer (vee en vlees) en Mellema (pluimvee en eieren) zich in een fo rum tegenover de politici vonden. Is Tazelaar het meest uitgesproken in zijn afwijzing van een grotere invloed van de produktschappen, ook zijn kollega Blauw heeft zijn 'bezwaren. Hij voorziet "stammen oorlogen" tussen de diverse on derdelen van de produktiekolom als de produktschappen meer te vertellen krijgen. Meijer ziet dat niet zo somber in, "er is meer dat ons verbindt dan dat ons scheidt", meent hij. Mellema onderstreept dat een grotere invloed niet gelijk is aan een grotere verantwoorde lijkheid voor het beleid. Volgens Schelhaas doen produktschappen hun nuttigste werk in stilte: "De informele kontakten, het in een vroeg stadium met beleidsambte naren praten, is belangrijker dan elke maand formeel met de minis ter praten". Na afloop van de diskussie leek het er niet op dat politici en PBO- voorzitters dichter tot elkaar wa ren gekomen. Biegman Verplichte grondontsmetting fabrieksaardappelteelt niet afschaffen Veendam, Wageningen - Verplichte grondontsmetting tegen aardappel moeheid (AM) bij de fabrieksaard- dappelteelt in de Veenkoloniën moet niet worden afgeschaft. Het ont breekt aan voldoende AM-resistente fabrieksaardappelrassen. Bij af schaffing van grondontsmetting bestaat gevaar dat sommige boeren wat nonchalant gaan omspringen met AM-bestrijding in overgangsitu aties als bedrijfsbeëindiging. Daar naast moet wórden gezocht naar al ternatieven. De Plantenziektekundi- ge Dienst (PD) moet het achterste van de tong laten zien: maar eens duidelijk zeggen wat ze precies met de grondontsmetting willen. Dat zegt samengevat VBB-secretaris drs, S. Swierstra. Het graanaandeel in het Nederlandse mengvoer is laag in vergelijking met het buitenland. Het Landbouwschap heeft maandag jl. in de Tweede Kamer bezwaar geuit tegen de negatieve inkomenseffekten die de voorstellen van de kommissie Oort met zich meebrengen voor werkgevers en werknemers in de land- en tuinbouw. Volgens het Landbouwschap is het positief dat de overheid wil komen tot een vereenvoudiging van het belasting systeem maar houden de voorstellen onvoldoende rekening met de si tuatie in de land- en tuinbouw. 6 VRIJDAG 3 OKTOBER 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 6