Soepel beleid inzake kampeerverordeningen wenselijk Temik komt terug Notitie invoering mestmaatregelen aan Kamer gestuurd CDA-delegatie onder indruk resultaten ruilverkaveling Ontwerp registratiebesluit dierlijke meststoffen voor advies naar Raad van State Gewestelijke Raad Landbouwschap Zeeland: Binnen de Gewestelijke Raad van het Landbouwschap voor Zeeland bestaat er een grote mate van overeenstemming over het achterwege laten van een afzonderlijke regeling in de gemeentelijke bestem mingsplannen van het kleinschalig kamperen. De reden daartoe is met name gelegen in het feit dat op die wijze de beste garanties kun nen worden gegeven dat er voor met name de agrarische bedrijven in het buitengebied geen nadelige konsekwenties zullen voorkomen bij de aanvrage resp. beoordeling van aanvragen om een vergunning in gevolge de Hinderwet. Tegen deze achtergrond acht de Ge westelijke Raad het wenselijk dat bij de toepassing van de regelingen uit de Kampeerwet resp. het opstellen van de gemeentelijke kampeerveror deningen een soepel beleid wordt voorgestaan waarbij wordt vooruit gelopen op de toekomstige vaststel ling van dit onderdeel uit de Wet op de Openluchtrekreatie. Dit bleek op de laatste vergadering van de Gewestelijke Raad, op 24 september jl. te Goes. Opmerkelijk tijdens die vergadering was dat naar aanleiding van het voorontwerp van wet op de Open luchtrekreatie, en van de diskussies die daarop gevolgd zijn over de voorgestelde regelingen met betrek king tot het kleinschalig kamperen respektievelijk het kamperen bij de boer, het getalskriterium van 10 kampeereenheden niet in het geding is geweest. Dit kriterium geldt voor kleinschalig kamperen, het gemeen tebestuur kan er per erf vrijstelling of ontheffing voor verlenen. Wet Geluidhinder Op grond van de Wet Geluidhinder zijn gemeenten verplicht zones rond wegen en industrieterreinen vast te stellen waarbuiten de geluidbelasting niet meer dan 50 dB(A) bedraagt en zal bedragen, voorzover toekomsti ge ontwikkelingen hierin zijn te voorzien. Wetgeving De Wet bodembescherming zal op 1 januari 1987 in werking treden. Het voorstel voor de Meststoffenwet is op dit moment in behandeling bij de Eerste Kamer. De Memorie van Ant woord naar aanleiding van het voor lopig verslag van de Kamer zal zeer binnenkort worden uitgebracht. De bewindslieden noemen de tot standkoming van het wetsvoorstel in de loop van november van dit jaar noodzakelijk om het vervallen van de Interimwet beperking varkens- en pluimveehouderijen (uiterlijk 23 ja nuari 1987) te kunnen opvangen. Uitbreiding en nieuwvestiging Ter vervanging van de Interimwet beperking varkens- en pluimveehou derijen zullen de regels met betrek king tot uitbreiding en nieuwvesti ging uit de nieuwe Meststoffenwet op 1 januari 1987 ingaan. Deze regels hebben betrekking op de mest van runderen, kalkoenen, var kens en kippen. Uitvoeringsbesluiten In verband met de regels met betrek king tot uitbreiding en nieuwvesti- VRIJDAG 3 OKTOBER 1986 Het is mogelijk dat agrarische be drijven, indien zij gelegen zijn bin nen bovengenoemde zone, in de toe komst aan een hogere dan de wette lijk toelaatbare geluidbelasting wor den blootgesteld. Om de geluidbelasting binnenshuis tot aanvaardbare hoogte terug te brengen zouden daarom isolatie maatregelen aan de woningen ge troffen kunnen worden. De kosten hiervan komen voor rekening van de overheid. De Raad acht het gewenst dat de ge meenten in een vroegtijdig stadium met de betrokkenen tot een overleg komen om de nodige duidelijkheid te verschaffen. De Gewestelijke Raad is bovendien van mening dat het vaststellen van geluidszones niet mag leiden tot het uitsluiten van de bouw van nieuwe agrarische bedrijfswoningen in deze zones via bestemmingsplannen. Mestproblematiek De Gewestelijke Raad heeft aan de hand van de recent voorgestelde Al gemene Maatregelen van Bestuur in zake de mestwetgeving van het Mini sterie nog eens sterk benadrukt dat in Zeeland alleen een behoefte bestaat aan een goede kwaliteit mest, niet alleen qua drogestof ge halte én mineralensamenstelling maar zeker ook qua afwezigheid van onkruidzaden en ziektekiemen. ging is het noodzakelijk de omvang van de huidige mestproduktie per 31 december 1986 vast te stellen. Dit houdt in, dat zowel het Registra- tiebesluit dierlijke meststoffen als enkele regelingen nog in 1986 tot stand dienen te komen. Het ontwerp-besluit Registratie dier lijke meststoffen is vorige week vrij dag door de Ministerraad akkoord verklaard. De ministeriële regelingen liggen thans voor advies bij de be trokken instellingen. Voor een goed funktioneren van de regels ten aanzien van het gebruik van dierlijke mest, de mestboekhou- ding en de overschotheffing achten de bewindslieden een gelijktijdige in voering van deze regels noodza kelijk. Gezien de stand van zaken met be trekking tot de totstandkoming van de verschillende besluiten, is het niet mogelijk, aldus de bewindslieden, deze besluiten tegelijk met de regels met betrekking tot uitbreiding en nieuwvestiging op 1 januari 1987 in werking te laten treden. Daarom, en in verband met de noodzakelijke voorlichtingsakties, zullen de ge noemde besluiten per 1 april 1987 in werking treden. Voorop werd gesteld dat de organi sche mest in de akkerbouwgebieden (potentiële afzetgebieden) wordt toe gepast op een uit landbouwkundig (in de meest ruime zin) verantwoor de wijze en dat daarom de noodzaak van het invoeren van onder meer een mestboekhouding, perceelsregistra tie en een uitrijverbod niet kan wor den onderschreven. Gewaarschuwd is dat van de voorgestelde wetgeving een remmende werking kan uitgaan op de afnamebehoefte van mest door de akkerbouwers in Zeeland. Openstelling wegen voor langzaam verkeer t.b.v. de Centrale Tuin bouwveiling Zeeland te Biezelinge De Raad heeft met belangstelling kennis genomen van de diskussie binnen het Provinciaal Bestuur om het langzaam verkeer te weren van de thans als autoweg in gebruik zijn de verbinding 's Gravenpolder - Vierwegen. De weigering om het langzaam ver keer op deze weg toe te laten, bete kent dat het fruittransport vanuit de Zak van Zuid-Beveland door het dorp 's Gravenpolder moet plaats vinden; een situatie die naar de me ning van de Raad niet van gevaar is ontbloot. Tevens houdt dat in dat een forse omweg gemaakt moet worden om via de Spaanweg, Pietersweg en Groeweg het fruit op de bestemde plaats te krijgen. Kombinatiebanenplan Met genoegen heeft de Raad ge- konstateerd dat het Kombinatieba nenplan van de Stichting Agrarische Projekten Zeeland sinds de start van het projekt in juli reeds negen banen heeft opgeleverd, welke zijn inge vuld met werkloze agrarische jongeren. "Het gewasbeschermingsmiddel Temik krijgt de belangrijkste positie in de Europese suikerbieten-en aar dappelgewassen terug". Dat is de stellige overtuiging van de heer M. Stephenson, marketing-direkteur van producent Union Carbide Europa. Deze uitspraak is gebaseerd op resul taten van een diepgaand markton derzoek in diverse Europese landen. Daarbij is gebleken dat akkerbou wers en tuinders het komend seizoen weer Temik willen toepassen, dit on danks het ernstige tekort aan dit produkt dit jaar. De heer Stephen son sprak 29 september jl. in Geneve Het ontwerp-registratiebesluit dier lijke meststoffen, waarmee de mi nisterraad op 26 september jl. ak koord is gegaan, gaat nu voor advies naar de Raad van State. Ter bepaling van de mestproduktie per bedrijf zal registratie plaatsvin den. Hierbij zijn drie elementen van belang, te weten de oppervlakte landbouwgrond die tot het bedrijf behoort, de aantallen dieren en de daaruit te berekenen mestproduktie. Het besluit is van toepassing op de huidige producenten van dierlijke meststoffen en heeft betrekking op de mest, die afkomstig is van rund vee, varkens, kippen en kalkoenen. Bestaande bedrijven met dieren, die mest produceren worden verplicht de gegevens te verstrekken op een nader vast te stellen formulier. Bij de bepaling van het aantal dieren gaat het in eerste instantie om de fei telijke situatie op het bedrijf per 31 december 1986. tot vertegenwoordigers van de Euro pese landbouwpers: "Nu het pro- duktiebedrijf in Bésièrs, Frankrijk, weer volop produceert en er vol doende aanvoer van Temik is, zullen er in de voor ons belangrijke landen in Europa ons met specifieke pro gramma's richten tot akkerbouwers en tuinders om nogmaals de belang rijke positie van Temik in de bestrij ding van aaltjes, blad- en bodemin- sekten te benadrukken. Temik is in ons land toegelaten in o.m. de be langrijkste bloembolgewassen, in bieten, zaaiuien en in aardappelen. Het produkt wordt in ons land ver kocht door de firma Ligtermoet en Schering Aagrunol. De mogelijkheid bestaat echter om met de specifieke omstandigheden van de bedrijfstak en, daarbinnen, van de individuele bedrijven reke ning te houden. Indien de gebruike lijke bezetting niet op 31 december 1986 op het bedrijf aanwezig is, kan men naast opgave van de bezetting op die datum dan ook de bezetting op één enkel ander tijdstip geduren de 1986 opgeven. Wat betreft varkens en kippen kan het te registreren aantal nooit groter zijn dan als gevolg van de Interim wet mogelijk en ook daadwerkelijk aanwezig is. Voor gevallen waarin bedrijfsuitbreiding op 31 december a.s. nog in uitvoering is, gelden geen uitzonderingen. Op grond van de vastgestelde aantal len dieren is met behulp van de vast gestelde mestproduktie per dier zo wel de mestproduktie per diersoort als de totale mestproduktie per be drijf vast te stellen. De opgaven zal men dienen te doen aan de distriktsburohouder in wiens werkgebied het bedrijf ligt. Tot het doen van de opgave (door toezen ding van de desbetreffende formu lieren) met betrekking tot de gege vens per 31 december 1986 zal tot 1 februari 1987 de gelegenheid bestaan. De bepalingen ten aanzien van het uitrijden van mest uit het besluit dierlijke meststoffen zullen onder meer in verband met de voor de goede werking daarvan noodzakelijke investeringsverplichtingen in opslagfaciliteiten niet eerder dan in 1988 ingaan. Dit staat in een noti tie die de ministers Braks (Landbouw) en Nijpels (VROM) op 24 sep tember jl. naar de Kamer hebben gestuurd. In deze notitie geven de bewindslieden een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de invoering van de diverse onderdelen van het samenhangend stelsel van mestmaatregelen. 'We zullen ons bij de behandeling van de begroting van het Ministe rie van landbouw wel tien keer moeten bedenken voor we akkoord gaan met de door minister Braks voorgestelde bezuiniging op de land inrichting'. Dit zei het CDA-Tweede Kamerlid drs. M. Beinema tijdens een pers- konferentie die vrijdag 26 september jl. gegeven werd na afloop van een bezoek aan Zeeland van een CDA-delegatie uit de Eerste en Tweede Kamer. De CDA-ers hadden 's ochtends met een bus een rondrit gemaakt door het gebied Kapelle/Wemeldinge dat in het kader van een ruilverkaveling een ware gedaantewisseling heeft on dergaan. De heer Beinema zei zich te realiseren dat de ruilverkaveling dit gebied voor verloedering en ekono- mische achterstand heeft behoed. Duidelijk was het gezelschap ('ik kan hier natuurlijk niet namens de hele fraktie spreken') geworden dat een ruilverkaveling investeren in de toekomst betekent. 'Dit zal bij de begrotingsdiskussie zeker door ons worden meegewogen'. De rondrit door het gebied werd af gesloten met een kort bezoek aan het fruitteeltbedrijf van de heer C. Ha melink in Wemeldinge. Het echtpaar Hamelink had voor de dorst (het was mooi weer en in de bus warm) een flinke kist met appels klaargezet en daarvan werd zeer gretig gebruik gemaakt. Hamelink liet overigens niet na het gezelschap duidelijk te maken dat het voor de agrarische sektor moeilijk is een appeltje voor de dorst weg te leggen. Hamelink: 'We hebben een vrij jong bedrijf dat na de verkaveling bij de herinplant grote investeringen heeft gevergd. Bovendien zijn wij vorig jaar niet bespaard gebleven voor de vorst- schade, waardoor we 3 van de 12 hektare verloren hebben. Nog steeds een bittere pil. Dit jaar weer hagel- schade. We klagen niet want dat zijn de bedrijfsrisiko's, maar anderzijds moet het belastingregime dan wel zodanig zijn dat we in betere jaren voldoende kunnen reserveren om de ze tegenslagen op te vangen en die mogelijkheden zijn gewoon onvol doende aanwezig in ons huidig be lastingstelsel. Als u dan ook nog weet dat we de burger van een goed koop voedselpakket voorzien dan mag ik voor deze problematiek toch enig begrip vragen'. Tijdens een kor te wandeling door de boomgaard wees het echtpaar Hamelink op de voordelen die de ruilverkaveling voor hun bedrijf heeft opgeleverd. Ook kwam de problematiek van de ASF-regeling die het krijgen van personeel tijdens de oogstpieken ernstig bemoeilijkt, ter sprake. J.W. Tweede kamerlid drs. M. Beinema(m) luistert aandachtig naar de uitleg van fruitteler C. Hamelink uit Wemeldinge over de op zijn bedrijf gerealiseerde ruil verkaveling.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 5