Oud-direkteur Wereldvoedselraad wil afschaffing eksportsubsidies Financieel model berekent risikoruimte land- en tuinbouwbedrijven EG-zuivelplannen moeten inkomensperspectief bieden Actieplan nodig voor meewerkende vrouwen Ing. L. Nieuwenhuijse benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau Verzilvering vakantiebonnen Kerstmis 1986 Glastuinbouw haakt 25 miljoen subsidie kwijt Groots groenten- en fruitmozaïek tijdens afsluitingsgebeuren op Neeltje Jans Openluchtmuseum Arnhem verwerft zuivelfabriek Kollege GS wil in Zeeland twee waterschappen Maurice Williams, voormalig voor zitter van de Wereldvoedselraad van de Verenigde Naties, heeft maandag tijdens de opening van het 22e inter nationale zuivelkongres in Den Haag gepleit voor afschaffing van eksportsubsidies voor landbouwpro- dukten. De subsidies zijn volgens hem onder de huidige omstandighe den geen geschikt middel voor ont wikkeling van de afzetmarkten. Williams vergeleek het huidige be leid van politici in zowel de Verenig de Staten als de Europese gemeen schap met de jarenlange loopgraven oorlog uit de Eerste Wereldoorlog. De hoge kosten van de subsidies lei den volgens hem alleen maar tot la gere prijzen op de wereldmarkt, waarvan zowel boeren in ontwikke lingslanden als in de geïndustriali seerde westerse landen schade on dervinden. Tijdens het door onge veer 1.500 zuivelspecialisten uit de gehele wereld bijgewoonde kongres herhaalde de voorzitter van het Ne derlandse Produktschap voor Zui vel, drs. H. Schelhaas, zijn plan de schuldenlasten van ontwikke lingslanden gedeeltelijk kwijt te schelden. Deze landen krijgen daar door de gelegenheid voedselaanko- pen te doen en in eigen land te in vesteren in de landbouw en verwer king van landbouwprodukten. Vol gens Williams leidt een vergroting van het voedselaanbod in deze lan den tot een toenemende vraag, waar door eksporterende landen eveneens meer afzetmogelijkheden krijgen. De plannen van de Europese Com missie om de grote problemen op de zuivelmarkt aan te pakken zijn voor voorzitter M. Varekamp van het Landbouwschap alleen aanvaard baar als het effect daarvan geleide lijk en beheersbaar is en als zij een perspectief bieden voor de inko mensvorming op langere termijn. Varekamp heeft dit woensdag ge zegd tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van het land bouwschap. Een geleidelijke en beheersbare aan pak kan naar de mening van Vare kamp onder andere een verhoging van de medeverantwoordelijkheids heffing inhouden, een tijdelijke ver hoging van de boete op te veel ge produceerde melk (superheffing) en een afzetplan van de Europese com missie, het dagelijks bestuur van de gemeenschap, om de zuivelvoorra- den krachtig te verminderen. Door het verhogen van de medeverant woordelijkheidsheffing zou de com missie wat meer financiële ruimte krijgen om de afzet te bevorderen. Verhoging van de superheffing zou gepaard moeten gaan met een premie op vrijwillige beperking van de pro- duktie. Volgens Varekamp moeten naast de EG ook andere zuivelexpor- terende landen worden overtuigd van de noodzaak hun produktie be perken. De EG heeft de afgelopen jaren een belangrijk deel van de in ternationale zuivelmarkt verloren zonder dat enig prijsherstel is opge treden. De voorzitter van het land bouwschap waarschuwde melkvee houders die thans aanzienlijke be dragen investeren in heffingvrije produktieruimte door grondaanko pen. Zij moeten er, aldus Vare kamp, rekening mee houden dat de waardevastheid van hun investering allerminst is gegarandeerd. Van eni ge restwaarde zal bij de beoogde beëindiging in 1989 van het quota systeem geen sprake zijn, aldus de voorzitter. Er moet een actieplan komen om de positie van de meewerkende vrouw in het eigen bedrijf te verbeteren. Al dus het standpunt van de twee verte genwoordigers van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen in het hoofdbestuur van het KNLC, dins dag jl. E. Verweij-Scharleman en A. Geluk-Geluk vonden dat de stands organisaties aan dat actieplan moe ten meewerken. In het hoofdbestuur kwam aan de orde het rapport "Loon naar werken", van de com missie Meewerkende Vrouw in het Eigen Bedrijf. Volgens de twee hoofdbestuursleden is het rapport een stimulans voor vrouwenorgani saties, maar vooral ook voor politici en standsorganisaties om oplossin gen te zoeken. Zeèr teleurgesteld toonden zij zich over de Rijksbegro ting 1987, waarin de meewerkende vrouw helemaal niet voorkomt, laat staan dat er geld is vrijgemaakt om haar op een of andere manier tege moet te komen. Binnenkort zal de Centrale van Plattelandsvrouwen een studiedag besteden aan de mee werkende vrouw. "Dit rapport is geen eindpunt, maar een begin. Wat gaan de organisaties er mee doen?" vroeg mevrouw Geluk indringend. Vanwege z'n grote verdiensten in z'n ambtelijke periode voor de loonwer kers en daarnaast in zijn maatschap pelijk funktioneren, vooral op ker kelijk gebied, kon ing. L. Nieuwen huijse tijdens zijn afscheid door de loco-burgemeester van Ede, de on derscheiding van Ridder in de Orde van Oranje Nassau worden uit gereikt. Nieuwenhuijse is z'n loopbaan na op z'n ouderlijk bedrijf in Nisse te heb ben gewerkt, begonnen bij de pro vinciale voorlichtingsdienst in Zee land. Later werd hij te werk gesteld bij het toenmalige Proefstation voor de Akker- en de Weidebouw te Wa- geningen, alwaar hij z'n tijd groten deels kon besteden aan bedrijfseko- nomisch onderzoek, vooral gericht op de loonwerkers. Later werd hij via het voormalige CAD Landbouwwerktuigen en Ar beid bij het CAD Bedrijfsuitrusting in de Veehouderij te werk gesteld,^ alwaar hij de laatste 1 1/2 jaar z'n uitvalsbasis heeft gevonden. Talloze kursussen, inleidingen en adviezen heeft hij verstrekt. De heer Nieuwenhuijse had het ver trouwen van de loonwerkersorgani saties, zowel als van de loonwerkers persoonlijk. Het Bestuur van het Vakantiefonds voor de Landbouw deelt mede, dat voor de te houden Kerstverzilvering 1986 een voorinlevering zal plaats vinden van vakantiebonnen van het boekjaar 1986-1987. De bonnen kunnen worden ingele verd in de periode van maandag 13 oktober tot en met zaterdag 18 okto ber 1986. De uitbetaling van de voor de ingele verde bonnen verschuldigde gelden zal plaatsvinden in de periode van vrijdag 28 november tot en met don derdag 4 december 1986. Behalve vakantiebonnen kunnen ook chequebonnen worden inge leverd. De grootst mogelijke meerderheid van het kollege van Gedeputeerde Staten van Zeeland vindt, dat het aantal waterschappen in de provin cie moet worden teruggebracht tot twee: één benoorden de Westerschel- de en één bezuiden de Westerschelde met een gemeenschappelijk labora torium. Zeeland heeft '*nu zeven water schappen. Gedeputeerde J.D. Voogd is voor stander van een minder rigoreuze konsentratie. Zijn voorkeur gaat uit naar drie of vier waterschappen. Binnenkort zullen Gedeputeerde Staten hun voorstel tot konsentratie van de waterschappen voorleggen aan Provinciale Staten. Ook het minderheidsstandpunt van de heer De Voogd zal daarin worden toe gelicht. De Nederlandse glastuinbouw is on geveer 25 miljoen gulden subsidie misgelopen, dit bedrag was over de 300 miljoen gulden die de overheid had uitgetrokken voor het sectorbe- leid voor de glastuinbouw. De rege ling is begin dit jaar afgesloten. Het geld dat nog over was is terugge vloeid in de schatkist, minister Braks van landbouw en visserij heeft dit woensdag bevestigd tegenover het landbouwschap. Het sectorbeleid werd ingesteld toen de gasprijs voor de glastuinbouw werd gekoppeld aan de olieprijzen, glastuinders die onder andere energiebesparende maatregelen namen konden daar voor subsidie verkrijgen. Algemene norm was het behalen van een besparing op het gasverbruik van twintig procent. In de loop van de jaren is het gasverbruik van de totale glastuinbouw met ongeveer een der de (een miljard kubieke meter) ver minderd. Overigens is de laatste tijd het gasverbruik per vierkante meter weer licht gestegen, vermoedelijk als gevolg van de sterk gedaalde gasprijs. Meervalkwekers verenigen zich in koöperatie Met het passeren van de oprichting sakte bij de notaris op 30 september 1986 is in Eersel de landelijke koöpe- ratieve vereniging van meervalkwe kers B.A. opgericht. De vereniging stelt zich vooral ten doel de afzet van de produkten van de meervalkweke rij te bevorderen. Daartoe gaat zij zich onder meer bezighouden met de in- en verkoop van vis, visvoer en vtsprodukten. Inmiddels hebben zich al 35 meervalkwekers aange meld als lid. Het bestuur van de ver eniging gaat zich de komende maan den vooral bezig houden met de or ganisatie van de vereniging en het opstellen van een afzet- en marke tingplan. Het gewestelijk arbeidsbu- ro in 's Hertogenbosch heeft de koö peratie al een bedrag beschikbaar gesteld om daartoe voor een jaar een arbeidskracht aan te trekken. Inwerkingtreding vergunningenstelsel en kanalisatieregime diergeneesmiddelen vastgesteld De data van inwerkingtreding van twee belangrijke onderdelen van de Diergeneesmiddelenwet zijn vast gesteld. Het vergunningenstelsel is met ingang van 1 oktober 1986 van kracht geworden. Voor de inwerking treding van het zogenaamde kanali satieregime is de datum van 1 mei 1987 vastgesteld. Het vergunningensysteem vervult, door eisen te stellen aan de produk tie en in de handel brengen van dier geneesmiddelen, een belangrijke aanvullende rol ten opzichte van het registratieregime, dat medio dit jaar in werking is getreden. Het vergun ningenstelsel heeft in principe ook be trekking op diergeneesmiddelen, die niet onder het registratieregime val len. Het kanalisatieregime bepaalt langs welke kanalen bepaalde dierge neesmiddelen hun weg zullen vinden van de fabrikant naar het dier. Het Landbouw-Ekonomisch Instituut heeft een financieel rekenmodel ont wikkeld om het weerstandsvermogen van agrarische bedrijven te bereke nen. Het model kan als hulpmiddel dienen bij de advisering door dienst verlenende instellingen zoals verzeke ringsmaatschappijen, banken, accountantsbureaus, sociaal- ekonomische voorlichtingsdiensten, e.d. De studie waaruit het model voort kwam gebeurde in samenwerking met beide opdrachtgevers van het projekt, de N.V. Interpolis Verzeke ringen en het Accountants- en Be lastingadviesbureau NCB. Het land- en tuinbouwbedrijf kan de risiko's beperken door preventieve maatregelen te nemen en verzekerin gen af te sluiten. Afhankelijk van het financiële weerstandsvermogen kan een bedrijf besluiten een deel van de risiko's zelf te dragen. Het ontwikkel de financiële model berekent dit weerstandsvermogen. Het gaat daar bij uit van de financiële gegevens van het betrokken bedrijf en berekent met behulp daarvan de gemiddelde situa tie over een aantal jaren. Het model is in samenwerking met beide op drachtgevers getoetst op een aantal praktijksituaties. Daaruit is gebleken dat het een goed onderbouwd en ob- jektief inzicht geeft in de aanwezige risikoruimte. Tijdens de officiële afsluiting van de Oosterscheldewerken op 4 ok tober a.s. (morgen dus) zullen de Zeeuwse groenten en het Zeeuw se fruit op een aantrekkelijke wijze onder de aandacht van het publiek worden gebracht. In de direkte omgeving van het afslui tingsgebeuren op de Neeltje Jans komt een geweldig groenten- en fruitmozaïek. Dit mozaïek van voornamelijk Zeeuws fruit, maar ook met groenten gaat het nieu we CVZ-logo uitbeelden, samen met het CBT-merk; het Holland meisje. Het arrangement is in handen van de heer Zuidgeest die altijd de groenten- en fruiteksposities van het Centraal Buro van Tuin bouwveilingen in binnen- en bui tenland verzorgt. De CVZ brengt deze groenten- en fruitmanifesta- tie bij dit grootse gebeuren sa men met het Centraal Buro van Tuinbouwveilingen. Hiermee wil men de onlosmakelijke verbon denheid van de CVZ met de groente- en fruitteelt in het Del tagebied uitbeelden. Dat wil men in de eerste plaats onder de aan dacht brengen van alle onderne mers in dit gebied. Dat tegelijk heel Nederland, ja heel de wereld er kennis van kan nemen, is mooi meegenomen. Veehandelsprijzen na 1 oktober 1986 inklusief BTW landbouwforfait In verband met de te verwachten verhoging van de omzetbelastingta rieven met 1 naar 6% en respektie- velijk 20% en de daarmede samen hangende verhoging van het BTW- forfait van de BTW- landbouwregeling van 4,8 naar 5,4% zal ook het afrekenpercentage voor de zogenaamde BTW- veehandelsregeling worden aan gepast. De Nederlandse Bond van Handela ren in Vee en de Centrale Organisa tie voor de Vleesgroothandel hebben in dit kader besloten te adviseren bij de prijsstelling uit te gaan van het zogenaamde landbouwforfait van 5,4%. Wanneer men vee afneemt van een handelaar of boer, die niet de BTW- veehandels- of landbouwregeling toepast, maar de normale onderne mersregeling, kan boven de aldus vastgestelde prijs nog het verschil tussen het BTW-tarief en het forfait 0,26%) verrekend worden. Dit kan uiteraard alleen indien dit op de afrekeningsnota duidelijk vermeld is. In situaties waarbij de afnemer de nota opstelt - en dat is veelal te doen gebruikelijk bij de handel in vee - is dan ook de fiskale hoedanigheid van de leverancier van groot belang. Het Ministerie van Financiën be raadt zich thans nog een bevredigen de oplossing te geven voor de aan sprakelijkheid ingeval een faktuur niet juist is opgesteld. Het Nederlands Openluchtmu- I seum te Arnhem is er onlangs in geslaagd een gedeelte van het ge bouw en de inventaris van de kaas- en roomboterfabriek "Freia" in 'het Friese Veenwouden te ver werven. De stoomzuivelfabriek, de zoge naamde laagbouw uit 1879, is de oudste nog bestaande zuivelfa briek van ons land. Tot 1969 is "Freia" in bedrijf gebleven. Afbraak en verhuizing van de in ventaris en het gebouw naar het museumterrein in Arnhem zal in fases gebeuren. De opbouw én de inrichting van de eveneens door het Openluchtmuseum aange kochte verwerkingslijn van boter en kaas zal waarschijnlijk tot 1992 duren. Het Nederlands Openluchtmu seum zal straks met "Freia" de mogelijkheid krijgen om zijn be zoekers naast de traditionele zui velbereiding op de boerderij, ook de ontwikkeling van de industrië le zuivelproduktie te tonen. Dit zal gebeuren naast de sinds enkele ja ren opgezette lijn waarin de eerste fasen van de mechanisering in de landbouw wordt geëxposeerd. Hiervoor werd immers in 1985 het uit Goes afkomstige magazijn van de firma in landbouwwerktuigen de Wed. Massee Zoon, geo pend. Deze firma speelde bij dit mechaniseringsproces een grote rol. Helft geplande weidevogelgebieden in Brabant geschrapt Het verzet van de Brabantse land bouworganisaties tegen het opne men van niet minder dan 58 weidevogelgebieden in het ontwerp-streekplan voor Midden en Oost Brabant heeft sukses ge had. Via het verzwaren van de norm hebben GS 30 weidevogel gebieden uit het streekplan ge schrapt. De landbouwers zagen zich door déze bepaling sterk bek not in de bedrijfsvoering. Uitvoeringsbureau overschotheffingen naar Assen Het bureau heffingen, dat belast zal worden met het opleggen en de inning van de overschotheffing in het kader van de Meststoffenwet zal gevestigd worden in Assen. De ministerraad heeft hiertoe 26 september j.l. besloten. Het bureau zal medio 1987 worden in gericht; naar verwachting zullen er ca. 40 personen gaan werken. De werk zaamheden van het bureau zullen in januari 1988 beginnen, als de boeren de aangifte overschotheffing moeten doen. VRIJDAG 3 OKTOBER 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 4