Veel appels, maar wel best Nederlanders drinken minder melk Dit jaar zijn de appels van goede kwa liteit, maar de produktie in de EG ligt 6%- en in Nederland 24% hoger. Meer daarover onder het kopje "Fruit". Op de groentenmarkt brach ten veel groenten op de veiling een la gere prijs op. Uitzonderingen van betekenis waren o.a. sla, snijbonen en sperziebonen. Glasgroenten De aanvoer van tomaten nam vorige week weer toe, waardoor de - voor de telers - aantrekkelijke prijzen weer verdwenen. De grotere komkomme- raanvoer werkte ook niet prijsverbe- terend, maar de prijsdaling bleef beperkt. Paprika's vertoonden over de gehele linie een stabiel aanvoer- beeld. Alle soorten en kleuren werden goedkoper. Aubergines brachten meer op, enerzijds door een kleiner aanbod anderzijds van wat meer ex- portvraag. Radijs bracht minder op, al voor de vierde week. De daling is niet uit het aanbod- maar uit de vraagverandering te verklaren. Au gurken daalden ook in prijs en dat terwijl het aanbod sterk terugliep. Vollegrondsgroenten In de koolsektor werden spitskool en spruitkool iets - maar Chinese kool veel goedkoper. Groene kool en bloemkool brachten een hogere vei- lingprijs op. In West-Duitsland wordt een kleine 20% minder herfstwitte- kool verwacht dit jaar. Het kleinere aanbod beantwoordt daarmee aan de sterk verminderde vraag van de zijde van de industrie. Bij herfstrodekool zou de produktie zelfs 37% kleiner zijn. Ook hiervan is het aanbod nu eveneens toereikend. Herfstsavooie- kool zou dit jaar 15% minder aan ki lo's opbrengen. Broccoli is de laatste drie weken aan een konstante prijs daling onderhevig, vanwege konkur- rentie o.a. van Italiaans broccoli. Sla was vorige week flink aan de prijs, be halve ijsbergsla, waarvan de prijs - ondanks een kleiner aanbod - onder uit ging. Spinazie onderging hetzelf de lot als ijsbergsla. Andijvie bracht ook iets minder op. Bij peen bracht bospeen méér en waspeen en breek- peen minder op. Witlof verdubbelde de aanvoer hetgeen grote prijsgevol- gen had. Prei, waarvan de aanvoer iets toenam bracht een lagere prijs op. De snijbonenprijs liep op tot onge kende hoogte en vanwege een scher pe aanvoerdaling gold voor sperziebonen vorige week hetzelfde. Groenten algemeen De produktie van de groente- en fruit- verwerkende industrie heeft in het 2e kwartaal van dit jaar op een vrij nor maal niveau gelegen, maar bij de champignonkonserven viel een daling van 10% te konstateren, terwijl die van bruine bonen opliep van 5,4 mil joen liter naar 7,8 miljoen liter. Over het le halfjaar 1986 is de produktie van gesteriliseerde groenten 14 mil joen liter groter geweest dan in het le halfjaar 1985, als gevolg van een grote produktie in de eerste maanden van dit jaar 12%). Fruit Op de fruitmarkt was de aanvoer van de meeste appelsoorten kleiner, behal ve van de Cox's. Toch brachten over de gehele linie appels een lagere prijs op. De kleinere aanvoer van peren had wel een betere telersprijs tot ge volg. De EG appeloogst wordt mo menteel geschat op 7816 duizend ton, tegen 7344 duizend ton vorig jaar. Spanje en Portugal zijn de enige lan den die resp. 15 en 9% minder appels verwachten. Nederland en Denemar ken verwachten zo'n 25% meer. West-Duitsland en Luxemburg ver wachten een plus van ca. 20%. De overige landen komen uit rond de 10%. De EG van de 12 op 6% meer appels. Uit deze cijfers konkludeert Arie van Woerden van het PGF in een marktbericht dat de appelafzet in de EG dit jaar niet probleemloos zal ver lopen. Kijkend naar de Nederlandse appeloogst is de plus van 24% als volgt te verdelen: Goudreinette 95%, Cox OP 74%, James Grie ve 37%, Jonagold en Golden De licious tussen 15 en 20%, terwijl van Elstar eenzelfde produktie wordt ver wacht. In Amerika wordt ook een kleinere appeloogst verwacht, maar hier is de daling slechts 1 De oogst van appels speciaal bestemd voor de versmarkt zou 7% hoger zijn, maar appels voor andere doeleinden zouden een 13 tot 15% lagere oogst leveren. In Canada wordt zelfs een 20% lage re appeloogst verwacht. Werd in Frankrijk in augustus nog een prui- menoogst verwacht van 97 miljoen kg, de laatstgehouden schatting komt uit op 90 miljoen kg. Toch zou de Franse pruimenproduktie in dat ge val nog 18% boven die in 1985 uit komen. Spanje verwacht dit jaar een 8% grotere citrusoogst. Bij de afzon derlijke produkten is de verwachting: sinaasappel 7%, mandarijnen 4% en citroenen zelfs 23%. In tegenstelling tot sommige publika- ties hebben de Nederlanders in de eer ste acht maanden van dit jaar een slokje minder melk gedronken. Meer daarover onder het kopje "Zuivel". Runderen Op de veemarkten was het niet het aanbod, maar de kleinere vraag die de prijzen onder druk zette. Vooral bij gebruiksvee was dat het geval. Er is weinig of geen vraag naar export van drachtige vaarzen, waarvan er overi gens voldoende op de veehouderijbe drijven zijn. Schapen en kalveren Op de wolveemarkt was sprake van een wisselend marktbeeld, maar ge middeld kwamen er toch lagere prij zen tot stand. Op de kalvermarkt waren de jonge kalveren prijshoudend tot iets goedkoper (minder duur), be halve in Groningen, waar afgelopen dinsdag de prijs iets aantrok. Het aan bod van vleeskalveren is ruim, met als gevolg een druk op de prijzen. De ex port naar Italië loopt gelukkig goed, maar de druk op de prijs zal nog wel even voortduren. Varkens De varkensmarkt is deze week nog veel slechter dan vorige week. De prij zen van de karkassen brengen 15 tot 25 ct. per kg minder op en hammen en schouders laten bij verkoop een prijsdaling tot 25 a 30 ct zien. De af zet verloopt zeer moeizaam en de han del is somber gestemd. De inkoopprijzen gingen dan ook deze week opnieuw omlaag. In september is de rentabiliteit (m.u.v. de laatste week) overigens gunstiger geweest in de varkenshouderij dan in augustus. Dat kan worden afgeleid uit het feit dat de opbrengst varkens, minus big en voerkosten ƒ5,hoger lag. Slachtpluimvee en eieren Op de slachtpluimveemarkt zijn de bewegingen in het handelsverkeer niet geheel duidelijk, hetgeen in deze tijd van het jaar wel vaker voorkomt. Het aanbod is ruim en de slachterijen doen tijdelijke prijskoncessies om het verbruik te stimuleren. De Barneveld- notering voor slachtrijpe kuikens ging flink omlaag. De eiermarkt droeg - na een korte opleving - een stabiel karak ter. Hoewel de zwaardere eieren on der een zekere prijsdruk stonden bleef de gemiddelde kiloprijs van eieren ge lijk, althans bij verkoop aan de in dustrie. Deze week is de vraag naar eieren kleiner. Zuivel Op de zuivelmarkt wordt nog steeds met spanning afgewacht wat Brussel al of niet zal besluiten over de voor raden. De kaasnotering in Leeuwar den bleef onveranderd met een kleiner plusje voor de wekelijkse marktprijs van Goudse kaas en een min van 5 tot 10 ct. voor de 40 Edammers. Door dat er meer kaas geïmporteerd wordt dan een jaar geleden, stijgen de voor raden. In de eerste 7 maanden van dit jaar zijn de melkafleveringen in de EG 1 Zi groter geweest dan in de zelfde periode vorig jaar. Nederland leverde in de eerste 5 maanden 1,7% meer melk af en zat daarmee 4% bo ven de toegestane quota voor 1986/1987. De toegenomen melkaf- voer kan niet komen door de uitbrei ding van de melkveestapel, want die was op 1 juli 25.000 stuks kleiner dan op 1 januari van dit jaar en bijna 125.000 stuks kleiner dan op 1 juli 1985. In januari van dit jaar telde Nieuw-Zeeland 4% minder melkvee dan een jaar eerder. Half augustus lag er ruim 100.000 ton boter, 280.000 ton kaas en 370.000 ton magere melk poeder in de Amerikaanse koelhui zen. De Nederlanders hebben in de eerste acht maanden van dit jaar (29-12-85/6-9-86) 663.584 ton melk gedronken (althans melk welke in konsumptie gebracht werd door Ne derlandse bedrijven). Vorig jaar was dat in dezelfde periode 663.599 ton, zodat de melkkonsumptie dit jaar in de eerste acht maanden 15 ton lager lag. Deze cijfers - afkomstig van het Produktschap voor Zuivel - tonen aan dat Nderlanders dit jaar - althans tot 1 september - geen rekord aantal li ters melk gedronken hebben. Granen, zaden, vlas en peulvruchten De graanmarkt sloot vorige week prijshoudend. De tarwemarkt kreeg wat steun van geruchten over moge lijke exporten naar Derde Landen, de gerstmarkt leefde op omdat Brussel voor 240.000 ton restituties verleen de en voor haver en rogge bestond goede belangstelling, althans voor de goede kwaliteiten. Aardappelen en uien De aardappelprijs staat onder druk, enerzijds omdat er nogal wat Belgi sche aardappelen binnenkomen, an derzijds omdat de gemiddelde opbrengst goed is. Wel verschillen de opbrengsten per gebied. Zuid- Holland, Noord-Brabant en Flevohof rekenen op 5 a 15% meer dan het lan delijk gemiddelde, Noord-Holland en Zeeland evenveel, terwijl de overige provincies daar ruim onder blijven. Gemiddeld zou de oogst dit jaar 7% hoger uitkomen dan het laatste 5 jaar lijkse gemiddelde. Inmiddels is de aar dappelprijs vergeleken met enkele maanden geleden met tientallen gul dens gedaald. Het KCB registreerde tot 13 september een export van (2e jaars) plantuien van Nederlandse bo dem van ruim 60 miljoen kg. Vorig jaar was dat 59, in 1984 ca. 65, in 1983 ca. 57, in 1982 ca. 49 en in 1981 ruim 28 miljoen kg. Het CBS schat de bruto-produktie van zaaiuien dit seizoen op 477.600 ton tegen 520.200 ton vorig seizoen en 581.500 ton in 1984/1985. Volgens recente berichten zou de oogst van Babosa- en Grano- uien in Spanje dit jaar 9% kleiner zijn dan vorig jaar. Areaalinkrimping van 25% en lagere opbrengsten hebben er voor gezorgd dat de uien in Zwitser land dit jaar schaars zijn. Het PGF schrijft "De Zwitserse uienprodukten willen wel aanvullende importen toestaan, als er een prijsgelijkheid met de binnenlandse uien bereikt kan worden". Veevoeders Op de grondstoffenmarkt trok de prijs van de Noord-Amerikaanse mais iets aan. Franse mais - levering '86 - bleef onveranderd, maar Franse mais - levering '87 - trok iets aan. Ci- truspulp was prijshoudend en naar bietenpulp was een grote vraag. So- jaschroot noteerde ongewijzigd en de markt van maisglutenvoer was flauw gestemd. Uitgedrukt in een percenta ge van het voorgaande jaar heeft de Nederlandse mengvoederproduktie het volgende verloop gehad: Rund veevoeders juli/sept.: 120, okt./dec.: 102, jan./mrt.: 93 en april/juni: 97. Bij pluimveevoeders was dit verloop 104, 100, 99 en 101 en bij varkensvoe ders steeds 106. In 1984/1985 (juli/ju ni) bestonden de rundveevoeders in Nederland bij benadering uit de vol gende samenstelling: Bijprodukten van de oliebereiding 26%, maisglu- tenvoermeel 23%, diverse grondstof fen 23%, citruspulp 14%, bietenpulp 7% en melasse/vinasse 7%. Het aan deel citruspulp was in 1981/1982 nog 21% dat van bietenpulp 14% en van de diverse grondstoffen 16%. Volgens CBS-gegevens is er dit jaar 197.000 ha snijmais verbouwd, tegen 177.000 ha vorig jaar. Aardappelen in de Gemeenschap Rotterdam was op 29 september voor alle Bintjes ƒ1,— tot ƒ3,— per 100 kg lager dan voorgaande week. Voor de 50+ liepen de prijzen ten opzichte van de voorgaande week met ƒ1, tot ƒ1,50 terug tot 19-20. Het is een opmerkelijke ontwikkeling na de tu multueuze prijsontwikkeling eerder aan de termijnmarkt. Overigens ble ven de prijsbewegingen op de termijn- markt in de afgelopen week van bescheiden omvang. Voorlopig is het aanbod voldoende ruim, zodanig ruim zelfs dat lagere noteringen tot stand kwamen. Een ongeveer nave nante ontwikkeling deed zich voor in Duitsland, al lopen de prijzen voor de verschillende soorten en kwaliteiten daar nogal wat sterker uiteen dan in Nederland. Wel blijft men daar mel ding maken van een wat gering aan deel grote maten in het sortiment. Over het geheel is de markt ruim tot zeer ruim voorzien en klaagt men over de omvang van de afzet. In Nordrhein-Westfalen maakt men melding van een overigens nog slechts geringe aanvoer van Belgische Bint jes. De prijzen die daarvoor bedon gen worden lopen vrij sterk uiteen. In België avanceert het met de oogst, waarbij de kwaliteit nog al eens be- diskussieerd wordt. Dat zelfde geldt voor Frankrijk, waar het aanbod duidelijk een te groot aan deel te vroeg gerooide aardappelen omvat. Een bepaald niet onbelangrij ke aanvoer vindt plaats uit België. Daar staat een slechts matige export tegenover. vdW Biggenprijzen In de week van 6-10-1986 tot 13-10-1986 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Biggenprij- zenschema voor Zuid-Nederland van 5 mei 1986 met ƒ1,15 te worden ver hoogd. De kostprijs van 1 kg varkens vlees in deze week is ƒ3,93. Ander tijdstip radio marktbericht Van de marktberichten - die u weke lijks in dit blad kunt lezen, wordt een samenvatting uitgezonden op de KRO-radio. Tot nu toe vond dat plaats op don derdag op Radio 5, om ongeveer 18.10 uur, maar vanaf donderdag 9 oktober wordt het tijdstip vervroegd en begint deze uitzending om 17.36 uur. Uitvoer aardappelen Het Produktschap voor Aardappelen deelt mede dat op basis van de in de week van 22 t/m 26 september 1986 binnengekomen exportformulieren 15.500 ton konsumptie- en industrie aardappelen (exkl. België) is geteld. Veemarkt 's Hertogenbosch Op de paardenmarkt van Den Bosch werden 25 september 198 stuks aan gevoerd. De prijzen waren per stuk: Luxe paarden van ƒ1.800,tot ƒ2.850,—; Voljarigen van 1.500, tot ƒ2.500,—; 2-jarigen luxe (merries) van ƒ1.450,— tot ƒ2.450,—2-jarigen luxe (hengsten) van ƒ1.450,tot ƒ2.450,1-jarige luxe (merries) van ƒ1.000,— tot ƒ1.850,—; 1-jarigen luxe (hengsten) van ƒ1.000,tot ƒ1.850,veulens (merries) van ƒ500,— tot ƒ1.000,hitten van ƒ700,— tot ƒ1.550,—; Shetland po ny's (merries) van ƒ275,tot ƒ500,—; Shetland pony's (ruins) van ƒ275,— tot ƒ475,—; jonge slacht- paarden van ƒ4,10 tot ƒ6,10 per kg. gesl. gew.; oude slachtpaarden van ƒ4,60 tot ƒ6,30 per kg. gesl. gew. De handel verliep traag, prijzen gelijk. Uitvoer uien Uitvoercijfers uien voor de week van 15 t/m 21 september: totaal 9630 ton, waarvan naar West-Duitsland 2341, België/Luxemburg 931Engeland 1843, Ierland 181, Frankrijk 1042, Zweden 122, Denemarken 139, West- Indië 116, Afrika 1679, Maleisië 525, IJsland 7, Ned. Antillen 3, Oost- Duitsland 12, Thailand 38, Suriname 25, Midden-Amerika 600, Indonesië 25, Gibraltar 1. CVZ NOTERINGEN Ras/soort Maat Hoeveelheid x 1000 kg. Middenprijs 22-26 30 1 sept. sept. okt. 22-26 30 1 sept. sept. okt. Appels Alkmene I 70/80 tot. kl. 1 II 70/80 tot. kl. II 36 123 13 48 0,76 0,62 0,61 0,44 Cox I 70/75 tot. kl. 1 II 70/75 tot. kl. II 46 37 12 198 166 48 23 4 2 1244 36 15 1,16 0,89 0.89 1,00 0,65 0,68 0,93 0,67 0,77 0,74 0,42 0,44 Elstar 1 70/75 I 75/80 tot. kl. 1 II 70/75 II 75/80 tot. kl. II 16 9 2 48 27 6 4 2 1,47 1,38 1,25 1,44 1,22 1,18 1.23 1,17 1.24 0,99 Boskoop 1 70/80 I 75/85 tot. kl 1 II 75/85 II 80/90 tot. kl. II 18 20 8 98 40 16 5 0,99 0,58 0,60 0,73 0,53 0,55 0,48 0,36 Peren Conference I 55/65 tot. kl. 1 II 55/65 tot kl. II 178 4 203 8 17-6 174 12 1,09 0,86 1,11 0,98 0,58 0,38 0,84 0,33 Bonne Louise I 60-70 tot. kl. 1 II 60-70 tot. kl. II 23 1 1 126 14 6 6 6 73 37 1,31 1,13 0,90 0,85 0,67 0,57 0,96 1,00 0,50 0,60 Beurré Hardy I 70-80 tot. kl. 1 II 70-80 tot kl. II 47 12 142 34 28 5 125 27 1,02 1,07 0,89 0,92 0,84 0,72 0,68 0,49 Doyenne Bramen I 75/80 tot. kl. 1 II 70/75 tot. kl. II industrie (kg) 1 x 200gr.ds 4 11 3 23 11 17548 1672 1900 3276 100 1,35 1,17 1,17 1,06 1,03 3,19 3,17 1,16 1,00 0,95 Aardappelpootgoedprijzen Als indikatie van de pootgoedprijzen geven wij onderstaand een notering van pootgoed Noordelijke kleigrond per 1 oktober (voorjaarslevering/najaarsle vering). Bintje A 23/35 108,00 en Bintje A 35/45 61,00 (Groothan- delsprijs, afgehaald van het noorden, inkl. zakken). Veiling St. Annaland, 30 september 1986 Uien: 18.30-18.90; dr. 15.50; aanvoer 108 ton. Aardappelen: Doré: 22. Bintje 13-18; bo 20-26; dr 11; kr 50-57. Premiere 15; Eigenheimer 24-31; Bidstar 28-31; Irene 24-26; aanvoer 128 ton. 30 VRIJDAG 3 OKTOBER 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 30