over geld en goed Studiefinanciering Nieuwe pachtnormen treden per 15 oktober 1986 in werking In memoriam Jacobus Scheele Onder de oude pachtwet kon een pachtherziening éénmaal per 3 jaar plaats vinden. Nu kan dat met ingang van het nieuwe pachtjaar waarvoor de nieu we normen in werking zijn getreden. Tabel 1 Nieuwe normen per 15 oktober 1986 Grondsoort bouw- en grasland: 1. zeekleigronden 2. rivierkleigronden 3. veengronden tuinland: la. In Noord-Holland en Zuid- Holland gelegen boomkwe- kerijgronden en voor de bloembollenteelt gebruikte geestgronden lb. Overige boomkwekerij- en bloembollengronden 2. Fruitteeltgronden 3. Overige tuinbouwgronden Welke verhogingen zijn er? a. de basispacht wordt verhoogd met 10%. b. de toeslag of aftrek wordt voor zeekleigrond wat betreft ontsluiting verlaagd met ƒ5,de waterhuishou ding is verhoogd met ƒ10, c. de toeslag of aftrek is voor alle overige gronden verhoogd, wat be treft de ontsluiting met ƒ5,en voor de waterhuishouding met ƒ20, d. de toeslagen zijn verhoogd met ƒ5,-. voor drainage tot ƒ85, voor infiltratie ƒ110,—. voor ruilverkaveling ƒ50, e. de basispacht voor bouw- en gras land voor de teelt van kleinfruit en siergewassen wordt 60%. Kwaliteitsklasse Toeslag of aftrek I II III ont- water- ver slui- huish. kave ling ling 595 390 240 70 115 110 445 330 220 65 115 70 365 275 185 65 115 70 4490 1830 1060 115 145 100 2625 1830 - 1060 115 145 100 595 400 280 75 125 80 1525 1165 815 115 145 100 Voorbeeld: akkerbouwbedrijf op zeeklei oude pacht verhoging nieuwe pacht basis ƒ450,— 10% ƒ495,— toeslagen ƒ130,— ƒ5,— ƒ135,— ƒ580,— ƒ630,— Voorbeeld: weidebedrijf op zand- en dalgrond oude pacht verhoging nieuwe pacht basis ƒ350,— 10% ƒ385,— toeslagen ƒ120,ƒ25,ƒ145, ƒ470,- Wat betekenen de kwaliteitsklassen? Kolom I heeft betrekking op grond in de hoogste kwaliteitsklasse. Kolom II heeft betrekking op grond in de gemiddelde kwaliteitsklasse. Kolom III heeft betrekking op grond in de laagste kwaliteitsklassen. Hieruit kan men afleiden dat als voor beeld voor gronden die kwalitatief be horen tot het gemiddelde van kwaliteitsklasse I het daarbij behoren de bedrag van deze klasse ingevuld moet worden. Voorbeeld: als de kwaliteit van de grond op een akkerbouwbedrijf op zeekleigrond precies het gemiddelde is van het hoogste en laagste bedrag in de klasse I te weten ƒ595,— ƒ390,— 2 ƒ492,—. Het resultaat is dan de "kale" pachtprijs (Onder kale pachtprijs wordt hier verstaan: "uitsluitend de pachtwaarde van de grond afgezien van de externe pro- duktiefaktoren"). Met andere woor den, de normen in de tabel zijn de maximale waardes in guldens per ha voor iedere kwaliteitsklasse. Wat betekenen de toeslagen of aftrek ken voor de externe produktie- omstandigheden? Er dient, indien de produktiefaktoren dus ontsluiting waterhuishouding en verkaveling afwijken van het gemid delde, een toeslag of aftrek te worden toegepast. De getallen in de tabel ver meld, zijn maxima's en dienen zowel positief als negatief te worden toe gepast. Hoe zit het met de toeslag voor aan leg van drainage? Indien geheel of ten dele op kosten van de eigenaar-verpachter een drai nage is aangelegd en de grond daar- Let wel: Ruilverkavelingsrente, opge legd wegens overbedeling, financie ring van opstallen en andere faktoren die uitsluitend in de vermogenssfeer van de eigenaar liggen, dient voor doorberekening buiten beschouwing te blijven. Voor doorberekening komt aléén in aanmerking: de verbetering van de waterhuishouding, de ontsluiting, de verkaveling, de perceelsgrootte, de perceelsvorm, de ligging en bereik baarheid ten opzichte van de bedrijfs gebouwen. bij het gebouw groter is dan 45 ha, wordt de pacht vastgesteld op basis van een redelijke vergoeding met be trekking tot de gebruikswaarde doch minimaal voor 45 ha. b. Indien het gebouw groter is dan de oppervlakte land die er bij behoort, dient de hoogst toelaatbare pachtprijs in relatie te staan tot de gebruiks waarde. c. Bij zeer doelmatig ingerichte ge bouwen is de grondkamer bevoegd een toeslag te verlenen. d. er is een aparte regeling voor het bepalen van de pachtprijs indien de eigenaar nieuwe bedrijfsgebouwen of glasopstanden sticht. Huur woning Deze wordt berekend op basis van het huursprijspeil van in het betreffende gebied vergelijkbare woningen. Tabel 2. Hoe is het met het gebouwd, dus de bedrijfsgebouwen? door verbeterd is, mag de pachtprijs met maximaal ƒ85,per ha worden verhoogd. In de meeste gebieden komt het niet voor dat de eigenaar de kosten van drainage betaald heeft. Moet er voor infiltratie betaald wor den door de pachter? De pachtprijs mag op zandgrond mits de verpachter de infiltratie heeft be kostigd, verhoogd worden met 110,per ha maximaal. Voor infil tratie op overige gronden is geen toeslag mogelijk onder het huidige pachtbesluit. Ruilverkavelingsrente Indien de toeslagen voor de externe produktie-omstandigheden niet vol- Aard van het Grootteklasse doelmatig heid bedrijf in ha zeer goed voldoende slecht veeteelt- en - 15 450 245 65 gemengde 15 - 25 385 215 55 bedrijven 25 - 35 340 195 50 35 - 45 275 170 50 akkerbouw - 15 385 225 60 bedrijven 15 - 25 350 195 55 25 - 35 210 175 50 35 - 45 260 135 50 Ook hier wordt de maximale pacht waarde in guldens per ha aangegeven naar gelang van het bedrijfstype, de bedrijfsgrootte, en de doelmatigheid van de gebouwen. Voorbeeld: Het pachtbedrijf is een akkerbouw bedrijf, heeft een oppervlakte van 37 ha. De doelmatigheid ligt op 10% boven voldoende. Opbouw pacht 15 ha x ƒ247,50 10 ha 10 ha 2 ha totaal ƒ214,50 ƒ192,50 ƒ148,50 ƒ3,712,- ƒ2.145,- 1.925,- 247,- ƒ8.079,— Waar kan verder rekening mee wor den gehouden? a. Indien de oppervlakte behorende Wat kunt u doen? Vul in overleg tussen verpachter en pachter de pachtprijs in op een wijzi- gingskontrakt, onderteken het beide en stuur het in naar de Grondkamer in uw gebied. De Grondkamer toetst of de pachtprijs juist is. Indien u die te hoog vaststelt zal de Grondkamer aan partijen een voorstel tot verlaging van de pacht doen. Pachter en ver pachter krijgen gelegenheid om de be zwaren tegen dit voorstel kenbaar te maken. Worden deze bezwaren niet ontvankelijk verklaard, dan stelt de Grondkamer de pachtprijs vast. Doe dit na 15 oktober 1986. Het is belang rijk dat u het wijzigingskontrakt bewaart. J. Markusse ƒ530,- doende zijn mag de pachtprijs maxi maal met ƒ50,per ha per jaar worden verhoogd indien op de grond een ruilverkavelingsrente rust. Dit geldt alleen wanneer het -bedrag van de verhoging berekend voor de externe produktie-omstandigheden niet toereikend is om de ruilverkave- lingslasten van de verpachter volledig te kompenseren. Voorbeeld: Er wordt van uitgegaan dat op een perceel een ruilverkavelingsrente rust van ƒ75,— per ha. pacht vóór de ruilverkaveling, resp. pacht na de ruilverkaveling kwaliteitsklasse ƒ450,ƒ450, ontsluiting 0,60, waterhuishouding 35,- 80,- verkaveling 50,65, er mag geen doorberekening van de ruilverkavelingsrente plaatsvinden omdat te konstateren valt dat vóór de ruilverkaveling de totale toeslag ƒ85,— per ha bedroeg en na de ruil verkaveling is deze ƒ205,per ha. Er is dus een verschil van ƒ120,per ha. Reeds gekonstateerd hebbende dat de ruilverkavelingsrente ƒ75,per ha bedraagt vloeit hieruit voort dat er geen toeslag ex. artikel 3 lid 4 van het pachtnormenbesluit 1977 kan worden gegeven. Immers de ƒ75,ruilverka velingsrente is lager dan de verhoging die uit de toeslagen van externe produktie-omstandigheden blijkt. Al leen wanneer de ruilverkavelingsren te hoger zou zijn dan ƒ120,— per ha kan het meerdere daarboven doorbe rekend worden. Studerenden van 18 tot 30 jaar kun nen indien zij volledig dagonderwijs volgen, d.w.z. minstens 19 lesuren overdag per week, in aanmerking komen voor studiefinanciering. De tegemoetkoming kan bestaan uit: een basisbeurs, een rentedragende lening en een aanvullende beurs. De rentedragende lening moet na beëindiging van de studie afgelost worden met bijbetaling van rente. De basisbeurs en aanvullende beurs behoeft men niet terug te betalen. Voor de inkomstenbelasting en de premieheffing zal de studerende vrij gesteld worden, indien hij geen neven inkomsten geniet. Heeft hij wel neveninkomsten, dan zal een deel van de basisbeurs belast zijn voor de inkomstenbelasting en premieheffing. Het onbelaste deel zal bestaan uit: de ekstra beurs voor uitwonenden; boeken en leermiddelen; reiskosten vergoeding; vergoeding voor onder wijsbijdrage. Dit houdt in dat deze onbelaste stu diekosten vervolgens niet nog een keer als buitengewone lasten aftrek baar zijn. Door de nieuwe studiefinanciering is de kinderbijslag voor kinderen bo ven 18 jaar (studerend) afgeschaft. Dit kan inhouden dat een deel van Ko Scheele is niet meer onder ons en dat is nauwelijks te bevatten Het was een onwezelijk moment toen wij zijn huis betraden om zijn vrouw Nel en de kinderen te be zoeken om hen te condo'eren met dit overlijden. Wij misten hem toen duidelijk. De heer Ko Scheele heeft 15 jaar op voortreffelijke wijze de voor zittershamer van de kring Hulst gehanteerd, en daarmee verder gestalte gegeven aan de plaats die onze kring in het land van Hulst heeft verworven. Hij was daarmee een waardig opvolger van zijn va der de heer J.W. Scheele. Ko was een man met een opti mistische kijk op het leven en een brede belangstelling voor wat er om hem heen gebeurde. Maar bo venal was hij een warm voelend mens, die in zijn medemens altijd het goede zocht en vond en die de minder aangename kanten van mens en maatschappij met grote wijsheid wist te relativeren. Bovengenoemde hoedanigheden moeten ook door anderen zijn op gemerkt want vele funkties in het agrarische organisatie en be drijfsleven werden hem toever trouwd. Veel bewondering hebben wij als kringbestuur voor zijn optreden en leidinggeven aan de kring Hulst der Z.L.M. Wij voelen zijn heen- I gaan als het verlies van een goede vriend en een excellent voorzitter, en dat zullen ook de leden van on- jze kring ongetwijfeld zo met ons ervaren. Voor Nel breekt nog een moeilij- I ke tijd aan. Maar zij zal zeker troost weten te putten uit de hech te familie-band met haar kinderen die ook zeer duidelijk bleek tijdens het langdurige ziekbed van haar man en waar wij de meeste bewon dering voor hebben. Ko heeft niet alles kunnen realise ren wat hij zich nog had voorge nomen, maar hij heeft genoten van het leven van zijn gezin en van zijn werk. Ook de gedachte, dat hij met zijn maatschappelijke be trokkenheid van grote betekenis is geweest voor zovele mensen, mo ge Nel en de kinderen, alsmede zijn ouders sterken in het dragen van dit verlies. Bestuur kring Hulst der Z.L.M. de studiekosten van de studerende ten laste van de ouder(s) komt. Voor deze studiekosten is geen bui tengewone lasten aftrek mogelijk. De kinderbijslag die onder de oude regeling werd ontvangen wordt nu aan de studerende zelf toegekend via de studiefinanciering. Als de kinderbijslag toen niet vol doende was om de studiekosten op te vangen was óók geen buitengewo ne lasten aftrek mogelijk. Op dit punt is er dus niets veranderd. M.J. Robijn Valkenisse. Vanaf 1 oktober ligt ge durende 30 dagen ter inzage het ontwerp-kampeerverordening. Ge durende bovengenoemde termijn kunnen bezwaren schriftelijk wor den ingediend bij de gemeenteraad. Kapelle. Vanaf 30 september ligt ge durende 30 dagen ter inzage het ont werp van de Kampeerverordening. Schriftelijke bezwaren kunnen gedu rende bovengenoemde termijn wor den ingediend bij de gemeenteraad. Middelburg. Vanaf heden tot en met 26 oktober ligt ter inzage het ontwerp van de Kampeerverordening. Schrif telijke bezwaren kunnen gedurende de termijn van terinzageligging worden ingediend bij de gemeenteraad. bestemmings plannen Borsele Vanaf 25 september ligt ge durende dertig dagen ter inzage het ontwerp van een kampeerverorde ning. Schriftelijke bezwaren kunnen - gedurende bovengenoemde termijn - worden ingediend bij de gemeen teraad. Duiveland Vanaf 25 september ligt gedurende 30 dagen ter inzage een ontwerp-kampeerverordening Schriftelijke bezwaren kunnen gedu rende genoemde termijn worden in gediend bij de gemeenteraad. Goes Met ingang van 26 september ligt gedurende een maand ter inzage het ontwerp van het bestem mingsplan 'Goese Polder, Oostrand'. Gedurende bovenge noemde termijn kunnen schriftelijk bezwaren worden ingediend bij de gemeenteraad. Hulst Vanaf 26 september ligt gedu rende 30 dagen ter inzage het ont werp van een kampeerverordening. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen schriftelijke bezwaren wor den ingediend bij de gemeenteraad. Middenschpuwen Vanaf 26 september ligt gedurende bovengenoemde termijn ter inzage het ontwerp van een kampeerveror dening. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen schriftelijke bezwa ren worden ingediend bij de gemeen teraad. VRIJDAG 3 OKTOBER 1986 3

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 3