gropatax verzekeringen zlm zlm Sociaal Ekonomischc Voorlichting (SEV) van de ZLM Inhoudsopgave: In verband met het tijdig klaarmaken van het blad, kunnen na dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer worden opgenomen. pe(j AFD. NUENEN/VALKENS- WAARD VAN DE ZLM Algemene vergadering op maandag 27 oktober a.s. om 20.00 uur in de vergaderzaal van de Coöp. de ZON te Eindhoven. De heer N.C. de Wil de van de Vereniging Nederlandse Ce- mentindustrie (VNC) zal een inleiding houden over de verwerking van beton. Uitgestelde demonstratie 'Uienoogstmachines' Vanwege de trage afrijping van de uien is de demonstratie 'Uienoogst machines' die op woensdag 24 sep tember te Oosterland op Schouwen- Duiveland zou worden gehouden uitgesteld. Deze demonstratie wordt nu gehouden op woensdag 8 oktober a.s., aanvang 13.00 uur. Het perceel is gelegen ten noorden van de weg Zierikzee - Rotterdam te Oosterland, afslag Sirjansland, naast restaurant de 'Blauwe Keet', daarna tweede weg rechts. Inlichtingen over het al of niet door gaan van de demonstratie kunt u op de demonstratieda& via telefoon nummer 01806 - 14166 en de radio bulletins van 05.40 uur en 06.45 uur krijgen. Op 5 november 1986 studiedag over substraatteelt in Naaldwijk Op woensdag 5 november 1986 ver zorgt de Nederlandse Vereniging Techniek in de Landbouw (NVTL) een studiedag in sociaal cultureel cen trum "De Naald" te Naaldwijk. Cen traal staat de vraag: "Blijft substraatteelt de toekomst?". Het programma begint om ongeveer 9.30 uur en eindigt rond 16.30 uur. Deelname aan deze studièdag (inkl. lunch) is mogelijk door uiterlijk 25 oktober ƒ50,(voor leden) of ƒ80, (voor niet-leden) onder vermelding van "Substraat" over te maken op gi ro 3450127 ten name van NVTL te Wageningen. Voor verdere informa tie, telefoon 08370-94402. Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100) 21010, tst. 20, 21, 22 Telecopier (01100) 31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redaktie Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel. huis 01100-20228 J. Wierenga, eindredactie tel. huis 01102-3993 L. Kattenwinkel, redactiemedewerker tel. huis 01100-16104 Marijke Schipper-de Ruyter red. assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM -Goes telefoon 01100-21010 tst. 36 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B.V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-2020 Telecopiër 2951 Telex 55230 Het hoofdbestuur van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij (ZLM) heeft met leedwezen kennis genomen van het overlijden van zijn bestuurslid, de heer JAC. SCHEELE De ZLM verlies in hem een plichtsgetrouw en stijlvol bestuurder. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en naaste familie. A.J.G. Doeleman, voorzitter J. Oggel, sekretaris Goes, 26 september 1986 Met droefheid vernamen wij het overlijden van onze zeer gewaar deerde voorzitter, de heer JAC. SCHEELE Wij zullen zijn inzet missen. Wij wensen zijn vrouw en kinderen sterkte om dit zware verlies te dragen. Het bestuur van de Kring Hulst der ZLM Met leedwezen vernamen wij dat is overleden de oud-voorzitter van de Raad van Commissarissen de heer J. SCHEELE Zijn persoonlijke belangstelling voor ieder van ons hebben wij zeer gewaardeerd. Goes, 25 september 1986 Direktie en medewerkers van Accountantsunie ZLM b.v. Met diep leedwezen namen wij kennis van het overlijden van de oud voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer J. SCHEELE Zijn betrokkenheid bij de voortgang van het kantoor zal ons blij ven stimuleren. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en ouders veel sterkte toe. Goes, 25 september 1986 Raad van Commissarissen van Accountantsunie ZLM b.v. Ons bereikte het bericht van het overlijden van de oud-commissaris van ons kantoor, de heer J. SCHEELE Zijn inzet zullen wij met waardering blijven gedenken. Zierikzee, 25 september 1986 Commissarissen, direktie en medewerkers van Accountantskantoor "Schouwen-Duiveland" B.V. Het bestuur van de Onderlinge Zuidelijke Hagelverzekering U.A. heeft met leedwezen kennis genomen van het overlijden van zijn bestuurslid, de heer J. SCHEELE Hij zal in onze herinnering blijven voortleven als een getrouw bestuurder. Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw en naaste familie. Goes, 30 september 1986 Namens de O.Z.H. u.a. A.B. Snoek, voorzitter M. Meulenberg, sekretaris radio - t.v. Dinsdag 7 oktober a.s. Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46-17.56 uur "De landbouwbegroting II", een vraaggesprek met ir. A. de Zeeuw, "direkteur-generaal Landbouw en Voedselvoorziening van het ministe rie van landbouw en visserij. Donderdag 9 oktober a.s. Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46-17.56 uur "De landbouwbegroting III", een vraaggesprek met mr. J.P. van Zut- phen, direkteur-generaal Landelijke Gebieden en Kwaliteitszorg van het ministerie van landbouw en visserij. Najaarssymposium NVPW Op 13 november 1986 organiseert de Nederlandse Vereniging voor Plantecel- en Weefselkweek, in sa menwerking met het Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland (Aalsmeer) en de Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland, een symposium, getiteld: "Weefselkweek van snijbloemen en potplanten". Plaats: Grote Zaal van Treslong, Vos- selaan 15 te Hillegom. Aanvang: 10.00 uur. Voor nadere informatie: tel. 08370-91237. Accountantsunie (boekhoudburo) der ZLM tel. 01100- 15710(Goes) tel.01180- 11451 (Middelburg) tel.01170- 4285 (Oostburg) tel. 01640 - 43350 (Bergen op Zoom tel.'01665 - 2604 (St. Annaland) tel. 01110 - 6051 (Zierikzee) tel.01116- 1540(Renesse) Hulst: maandag 6 oktober a.s. in Gemeenschapscentrum "Den Dullaert". Axel: woensdag 8 oktober a.s. in "De Halle" van 14.00-16.00 uur. Zevenbergen: donderdag 9 oktober a.s. 11.00-12.00 uur, Landbouw- huis, Stationslaan 4. g| Postbus 70 - 4460 BA GOES tel. no. Algemeen 01100-38000 Polisafd. 01100-38880 Schademelding 01100-38888 Landbouwhuis, Grote Markt 28, Goes. Dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur de heer J. van Nispen. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen. Vanaf donderdagmorgen 18 september, weer elke donderdag spreek uur van 09.00 - 12.00 uur door de heer J. Vroegop. m J. Markusse, hoofd voorlichting, tel. 01100 - 16838 (privé), 01100 - 21010 (kantoor), rayon Zuid-Beveland G.E. Stap, rayon Schouwen Duiveland en Tholen en St. Philipsland, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01117-1782 (privé) A.F. Rozen, rayon Noord-Beveland en Walcheren, telefonisch bereik baar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01100 - 21010 (kantoor), 01100 - 13036 (privé) J.R. Kikkert, rayon Zeeuws-Vlaanderen, telefonisch bereikbaar tus sen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01154 - 2060 (privé) A. Lindenbergh, rayon Brabant, tel. 01651 - 2082 (privé), 01680 - 27921 (kantoor) mevr. G.T. Middelkoop - v.d. Ploeg, rayon Brabant, tel. 01685 - 2338 (privé), 01680 - 27921 (kantoor) Bloemenveiling Westland organiseert seminar over automatisering Op 23 oktober wordt in Bloe menveiling Westland een seminar gehouden rond het onderwerp 'automatisering'. Dit seminar vindt plaats ter gelegenheid van de ingebruikname van het nieuwe komputersysteem. Verscheidene sprekers geven tijdens het semi nar hun visie op het onderwerp automatisering. De bezoekers van dit seminar hoeven echter niet alleen te luisteren, ze worden tevens uitge nodigd zelf de komputer ter hand te nemen. Daartoe staat een keur aan komputerapparatuur op gesteld. Demonstraties oogst/en opslag suikerbieten Op vrijdag 3 oktober en op woensdag 8 oktober worden er demonstraties oogst en opslag van suikerbieten ge houden, respektievelijk te Rips op het bedrijf van de heer B. Drenth, Rip- sestraat 29 (3 oktober) en te Middel- beers op het bedrijf van de heer J. van Veghel, 't Ven 28 (8 oktober). Beide keren is de aanvang 13.30 uur. Even tueel niet doorgaan wordt gemeld via het regionieuws van Radio Brabant (bij twijfel tel. 013-678755). Bijscholingskursus automatisering voor agrarische werknemers dit najaar van start Dit najaar wordt gestart met een bij scholingskursus voor werknemers in de land- en tuinbouw op het terrein van de automatisering. Het gaat om een proef, die een drietal kursussen omvat in de glastuinbouw (kur- susplaatsen Bleiswijk en Aalsmeer) en de melkveehouderij (kursusplaats Dokkum). De kursus bestaat uit ca. 15 avondbijeenkomsten op een Mid delbare Agrarische School, een kur- susdag bij een praktijkschool en een bezoek aan een automatiseringsbe drijf. Het projekt is opgezet door het Landbouwschap in overleg met het agrarisch onderwijs. Aanmeldingen kunnen vanaf heden bij voorkeur schriftelijk geschieden bij: RMTuS, Jan v. Galenstraat 1, 2678 GJ De Lier; RMTuS, Linnaeuslaan 2, 1431 JV Aalsmeer en Chr. MTS, Rondweg 15, 9101 AD Dokkum. Belangstellen den kunnen bij deze scholen ook te recht voor nadere inlichtingen. Pag. 5 CDA delegatie onder in druk van resultaten ruilverkave ling; Landbouwschap Zeeland wil soepel beleid kampeerveror- deningen. Pag. 6 Braks: bij invoering mest wet geen overgangsmaatregel. Pag. 7 en 8 Uit de Praktijk. Pag. 11 Vergadering hoofd bestuur ZLM. Pag. 13 Resultaten rassenproef- velden wintergerst; Nieuwe win- tertarwerassen op rassenlijst. Pag. 14 Pootaardappelheffin- genbeleid 1987. Pag. 15 Cebeco introduceert Comok-systeem, management voor akkerbouw; Promotiebud get vlas te laag in Nederland. Pag. 17 Fokschapendag Limburg en Brabant; Uitzonderlijk goede zomergraskuilen. Pag. 18 Help grasland goed win ter door. Pag. 19 Grotere appelproduktie in E.G.; Wormenmest heeft gun stige eigenschappen. Pag. 21 Jan Nijsingh: Europese kommissie bezuinigt op kosten boerenportemonnee Pag. 23 Veel interesse voor teelt- technische aspekten zomer bloemen. Pag. 25 Voor de vrouw; NAJK bericht over Franse landbouw- kursus. VRIJDAG 3 OKTOBER 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 2