VOO It m? VltOIIW Plannen maken voor straks of voor later p.j. zuid geluid Landbouw in Frankrijk Brabantse avond met Engelse gasten vit de P'J.Zrd^enda Als ik denk redaktie Peter Risseeuw Boerinnen krijgen nieuwe organisatie Kursus erfbeplanting en snoei Automatiseringskursus agrarische vrouwen voorziet in behoefte Kursus teelt en rendement voor akkerbouwgewassen voor alle agrarische vrouwen in W.Z. Vlaanderen onder redaktie van de Redaktiekommis- sie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Brabant Redaktieadres: Mevr. P.J. de Rooy-Janse Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge Was U ook zo geboeid door het arti kel over de patisson. En spraken de recepten U ook zo aan. Misschien is het een goed plan om het volgend jaar eens te proberen om in eigen tuin een hoekje voor de patisson te reserveren De plant behoort tot de familie van de komkommerachtigen. Zaaien Ze kunnen direkt in de tuin worden gezaaid maar beter is het om in pot jes te beginnen onder glas. Ze kiemen dan sneller en de vogels kunnen er niet bij. Men zaait in potjes begin mei en na 2 a 3 weken kan de jonge plant naar buiten. Ze hebben dan een on derlinge afstand van 1 meter nodig. Er moet dus eigenlijk geen hoekje maar een hoek voor worden gere serveerd. Blad Ze vormen een zwaar gewas met veel blad en het is aan te raden om een ge deelte van het overtollige blad met steel en al te verwijderen. Er kan dan meer licht en lucht in het hart van de plant komen. In de maand juli begint de bloei en voor de bestuiving moe ten de planten door insekten worden bezocht. Voorbewerking De patisson is heel dankbaar voor stalmest want de plant neemt veel voedingsstoffen op en verdampt ook veel water. Daarom zal in een droge zomer regelmatig water moeten wor den gegeven. Oogst Ze bloeien rijk maar lang niet alle bloemen worden bevrucht. Niet gezet te vruchten moeten wel worden weg genomen omdat deze vlug gaan schimmelen (rotten) en zo de goede vruchten kunnen aantasten. Bij de pa tisson zijn er mannelijke en vrouwelij ke bloemen. De vrouwelijke zijn te herkennen aan het ronde vruchtbegin sel onder de bloem. Bestuiving door insekten is dus heel belangrijk. Men oogst de patisson als ze een doorsnee van 10 cm (zeer jong) of 15 cm (vrij jong) hebben. Regelmatig dooroogsten bevordert de groei van nieuwe vruchten en er kan bij gunsti ge omstandigheden tot laat in de herfst worden geoogst. De vruchten zijn beperkt houdbaar. Recepten Hiervoor mag ik U verwijzen naar on ze rubriek op 12 september 1986. Daarin is ook aangegeven dat alle re cepten voor courgette kunnen worden gebruikt. Wens! We zouden het prettig vinden als iemand die ze gaat telen en/of heeft geteeld ons hiervan zijn/haar ervarin gen wil geven. Het kan een ander helpen. Als ik aan arbeid denk.... zie ik brede vensterbanken vol gezellige planten staan, een zorgende hand 't huis door gaan. Als ik aan werken denk.... zie 'k een kind met blokken bouwen zo lang, zo vaak maar sjouwen tot het staat en niet meer valt. Als ik aan arbeid denk.... zie 'k "besturen" als een WERK- woord staan met grote of kleine letters. Zij gaan gepaard met: grote verantwoorde lijkheid. Als ik aan werk denk, zo maar even dan zie ik boeren bieten rooien en vrouwen weven; zie 'k handen pijn wegmasseren; zie 'k mensen voedsel produceren; zie 'k buro 's met stapels rapporten; zie 'k kranten vol vraagstukken vul zelf maar aan... dat zal wel lukken. maar er is één woord dat er bij hoort: waardering voor arbeid van elke soort waardering geven brengt zin aan 't leven, (dat denk ik) P.J. de Rooy-Janse J G i't V-J Méridon - Frankrijk 23 november - 29 november 1986 Wie kan er mee en wat gaat er ge beuren Aan de kursus "Landbouw in Frank rijk" kan iedereen deelnemen die geinteresseerd is om 'ns te zien hoe de Fransen boeren. Het programma bestaat voor een groot deel uit bezoe ken aan Franse landbouwbedrijven. Daaronder zijn zowel akkerbouw-, veeteelt- als wijnbouwbedrijven. Er wordt informatie gegeven over de Franse landbouwpolitiek en boeren- vertegenwoordigers komen uitleg ge ven over hun opstelling. De Volkshogeschool Méridon ligt op niet zo'n grote afstand van Parijs: dus ook een bezoek aan de lichtstad staat op het programma. Tijd, plaats en kosten De kursus begint op zondag 23 no vember 1986 met het vertrek per bus naar Chevreuse in Frankrijk. Er kan ingestapt worden in Amersfoort, Utrecht en Breda. Op zaterdag 29 no vember 1986 komt de bus in de loop van de dag weer terug. De kursus vindt plaats op de Volkshogeschool Méridon. Méridon is een kasteel waarin een Nederlandse Volkshoge school is gevestigd. De kursusleiding is ook Nederlands; het is dus geen be zwaar wanneer je geen Frans spreekt. De kosten van de kursus zijn ƒ650, voor leden van plattelandsjongerenor ganisaties en ƒ700,voor niet-leden (ƒ550,voor leden van KPJ en PJG). Opgaven en inlichtingen bii: NAJK, Bemuurde Weerd O.Z. 12, 3514 AM Utrecht telefoon: 030-730830. Wat kan je er aan hebben Door een week rond te kijken bij boe ren in een ander land, ga je nu al gauw vanuit een ander gezichtspunt naar je eigen situatie, je eigen bedrijf kijken. Je doet er ook nieuwe ideeën op. Verder is het ook prettig om er 'ns een week helemaal uit te zijn en toch bezig met de sektor waar je je 't meest bij betrokken voelt: de land bouw. En je ontmoet nieuwe mensen in een andere omgeving. Uit het verslag van 1985: "Het was goed georganiseerd en de bezoeken waren de moeite waard" "Deze week werd afgesloten met een feest-diner van de hand van Phi lippe, waarna een gezellige bonte avond volgde" PJZ geluid lezers opgelet!! Vanaf 15 oktober zal het redaktie adres van het PJZ geluid veranderen, Het wordt dan Roelie Troost, Hoofd straat 8, 4533 PC Terneuzen. Een ieder die kopij of konvokaties heeft wordt verzocht dit naar bovenstaand adres te sturen. Tevens nog een oproep aan alle afdelingsbesturen en leden om van de meeste aktiviteiten even een artikeltje te schrijven en op te sturen. Het is een kleine moeite en het PJZ geluid kan dan weer een stuk uitbreiden!! De "Vrouwengroep jonge agrari sche vrouwen" is de naam van een nieuwe organisatie in Noord- Brabant van jonge boerinnen. De nieuwe vrouwengroep wil nauw samenwerken met het Agrarisch Jongeren Werk (AJW). Uit een in 1985 gehouden onder zoekje bleek dat veel jonge boerin nen of vrouwen die met een boer willen trouwen, behoefte hebben aan scholing in de landbouwpro blematiek. Op dit moment bestaat er nog een kloof in landbouwken- nis en -ervaring ten opzichte van de jongé boeren, een kloof die het lidmaatschap van de Katholieke Vrouwen Organisatie van de NCB niet kon dichten. Op 17 april 1986 werd in onze afde ling een Brabantse avond gehouden. Aan deze avond werd door veel van onze eigen leden deelgenomen, als mede door een 30-tal dames uit het Engelse Birmingham, die in hun woonplaats ook lid zijn van de Plat telandsvrouwen. Verschillende van deze Engelse da mes waren vergezeld van hun echtge noot. Het was een zeer geslaagde en gezellige avond, die door ons bestuur was georganiseerd. Op deze avond werd het bestuur geassisteerd door 3 leden, die ge kleed waren in Brabantse kleder dracht. Om te beginnen kreeg iedereen een kop koffie aangeboden met Bra bantse koek. Daarna kon iedereen deelnemen aan verschillende attrakties o.a. Rad van Avontuur, joulen, het bekende spi- raalspel, het raden van de naam van een pop, het aantal sinaasappelen in een fles, het aantal krenten in een krentebrood, enz. Tussendoor kon men heerlijke, door het bestuur gemaakte, hapjes kopen in de Brabantse kraampjes, o.a. brood met zult, brood met spek en gevulde eieren. Iedereen vermaakte zich uitstekend en er werd over en weer veel in het Engels en Nederlands gebabbeld en wanneer het nodig was werd er door een tolk vertaald. We dronken ook nog samen een glaasje en er werden nog hapjes ge presenteerd. Aan het einde an de avond werd door enkele Engelse dames nog het lied 'Jeruzalem' gezongen. Dit lied wordt ook op hun bijeenkomsten van de Plattelandsvrouwen ge zongen. Deze zeer geslaagde avond werd door leden van ons bestuur in het Engels geopend en gesloten. Erg goed! Bij het afscheid werden vele handen geschud en er werd uitbundig uitge zwaaid en tevens werden wij uitge nodigd om eens naar Birmingham te komen. Wie weet! Joke Hoefkens Afrdelingslid Plattelandsvrouwen Hilvarenbeek De tuinkommissie in samenwerking met de agrarische kommissie organi seren in W. en O. Zeeuws-Vlaanderen een kursus erfbeplanting, aanleg en onderhoud (hieronder valt ook een windsingel van een tuin). De kursus bestaat uit 3 lessen onder leiding van dhr. van Kleef, werkzaam bij Staatsbosbeheer. De le les gaat over de aanschaf, met inlichtingen over subsidie e.d.; de 2e les over het onderhoud vanaf aan schaf tot 20/30 jaar oud. Deze 2 les sen worden vergezeld met het tonen Nyan dia's. De 3e les is een praktijkles. Snoeien bij een of twee deelne- mers(sters) thuis. Aansluitend op de ze kursus wil mevr. Bulck van de H.V.P. twee lessen verzorgen over het snoeien in de siertuin. Bij voldoende deelname starten we in januari '87. De kosten bedragen: ƒ5,— per les. Opgeven vóór 15 november bij mevr. Puyenbroek, Landstr. 2, 4527 CX Aardenburg, tel. 01177-1325. Agrarische vrouwen, speciaal voor u wordt een kursus gegeven "Teelt en rendement voor akkerbouwgewas sen". Het betreft hier een praktische kursus gericht op de teelt van akker bouwgewassen. Eventuele inlichtin- "gen kunt u krijgen bij: N. van Driel van der Weele, Groede, tel. 01171-1465. Opgeven kunt u zich bij de school in Terneuzen, de L.A.S. scholenge meenschap voor beroepsonderwijs "de Vaart, Axelsestraat 249, 4537 AW Terneuzen, tel. 01150-12155. De automatiseringskursus die in het seizoen 85/86 is gehouden voor (mee)werkende vrouwen in de var kenshouderij, met name de zeugen- houderij, voorziet in een behoefte. Aanbevolen wordt om de huidige kursus voort te zetten en ook voor andere sektoren dergelijke kursussen voor agrarische vrouwen te organi seren. Dit staat in het evaluatierap port van de Overleggroep Kur- susprojekt Automatisering voor agrarische vrouwen dat onlangs aan de direkteur Landbouwonderwijs, dr. P.R. Schenk, is aangeboden. De kursus is opgezet door het Land bouwschap, de drie organisaties voor plattelandsvrouwen, de werk groep Aktieprogramma B-ll van de Europese Kommissie, de Emancipa- tieraad en de praktijkscholen in Horst (L), Almelo en Barneveld. Een van de doelstellingen van de kursus is het tegengaan van kennis achterstand op het gebied van auto matisering bij (mee)werkende vrou wen in de agrarische sektor. Vrou wen die meewerken op het agrari sche bedrijf hebben veelal een ach terstand in vakkennis omdat zij een andere beroepsopleiding hebben ge volgd; niet gericht op de sektor waar het bedrijf onderdeel van is. In het huidige kursusseizoen zijn er wederom automatiseringskursussen aan de praktijkscholen te Horst, Barneveld en Almelo voor vrouwen die (mee)werken in de zeugen- houderij. Overhandiging evaluatierapport door mevr. Roos - Baljé aan de direkteur Landbouwonderwijs dr. P.R. Schenk namens de overleggroep Kursusprojekt Automatisering voor agrarische vrouwen 3 oktober - afd. Nrd. Beveland orga niseert een bowling-avond in "Bow lingcentrum Goes". Opgeven bij Conny tel. 01109-282. 10 oktober - afd. Oost-Zeeuws- Vlaanderen organiseert een bowling competitie voor de leden en andere belangstellenden. Dit alles in "de Vlaanderenhal" te Sas van Gent, om 20.00 uur. Leden gratis toegang. VRIJDAG 3 OKTOBER 1986 25

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 25