Veel interesse voor teelttechnische aspekten zomerbloemen Agrarische bezoeken in een stad....? Zaad teeltberich t Agrarische studiereizen Ruwvoeders Hooi- en strosoorten Granen e.d. Eiwitrijke grondstoffen Mengvoeders P. van Nes 23 Op 27 augustus j.l. werd door de zaadteeltstudieklub "Eiland Tho- len" een ekskursie gehouden naar zaadperceien van zomerbloemen. Deze stond onder leiding van zaadteeltpraktijkvoorlichter de heer K.E. Schik. De nadruk wordt vooral gelegd op het teelttechnische deel van de ekskursie. We verplaatsen ons van perceel tot perceel en geven hier bij een verkorte weergave van wat we gezien en gehoord hebben. Nicotiana alata (Siertabak) Siertabak is een langbloeiend gewas. Ofschoon er al veel zaad was ge vormd, stond het toch nog in volle bloei. Kan ter plekke worden gezaaid (april) maar ook worden geplant (mei). Er werden geen ziekten of pla gen gekonstateerd. Het is gebruike lijk, dat in 't zwad wordt gemaaid. Afhankelijk van de weersomstandig heden wordt gedroogd op de ruiter of in de drogerij. Met 't oog op de te ver wachten opslag werd geadviseerd niet direkt na de oogst te ploegen. Financieel gezien is het geen onaan trekkelijke teelt. Msembryanthemum cristallinum (Ijsbloem) De optimale zaaitijd van dit gewas ligt vóór 1 april. Later gezaaide percelen geven vaak minder bloemen en een als gevolg daarvan lagere zaadopbrengst. Een verschijnsel dat dit jaar, als ge volg van de natte weersomstandighe den in het voorjaar, vrij veel voorkomt. Als onkruidbestrijding werd in het onderhavige geval een '/2kg. Venzar per ha toegepast. Ijs bloem is overigens een kwetsbaar ge- wasje, waarin voorzichtig met chemische middelen moet worden omgegaan. In de meeste gevallen wordt uitsluitend met handgereed schap gewied. Er kwamen geen ziek ten in voor. De gekozen rijafstand ter grootte van 50 cm. kwam erg ruim over. Door omstanders werd opge merkt dat dit ook wel 37.5 cm. zou kunnen zijn. Wat is juist? Misschien ligt ook hier de waarheid in het midden. Het zaad valt niet gemakkelijk uit en wordt mechanisch gedroogd. Antirrhinum majus (Leeuwenbek) Gezaaid op 5 april. Gelet op de stand had dit gewas mogelijk iets meer stikstof kunnen hebben. Misschien 80 kg i.pl.v. de hier gebruikte 60 kg. zui ver N per ha. Of was het de droogte? Onkruidbestrijding 3/4 kg. Venzar per ha. Geen ziekten of plagen ge konstateerd. Veel bloei en goede zaadzetting. Zaad valt niet gemakke lijk uit. Zo mogelijk van stam combinen. Phlox drummondii (Phlox) Chemische onkruidbestrijding in Phlox verkeert nog steeds in een ex perimenteel stadium. Men is er nog niet uit. Noodzakelijkerwijs wordt er derhalve in dit gewas nog veel met de hand gewied. De opkomst en eerste weggroei verliep dit jaar bijzonder traag. Meeldauw kan goed worden bestreden met masalon. Om de 10 da gen herhalen. De Phloxen hebben dit jaar geweldig rijk gebloeid. Er wordt veel zaad verwacht maar van een iets fijnere korrel dan gewoonlijk. De oogst valt in september. Er wordt in 't zwad gemaaid en daarna geruiterd. Later in het seizoen van 't zwad naar de drogerijBij het verladen kan soms veel zaadverlies optreden. Rhodanthe Moet omstreeks half april worden ge zaaid. Later zaaien resulteert door gaans in matige bloei en als gevolg daarvan lagere zaadproduktie. Dit ge was is zeer geliefd bij de hazen. Zij komen er, tot groot verdriet van de teler, met hun hele familie maaltijd houden. Schrikdraad echter blijkt een uitstekend middel om ze buiten de deur te houden. Deze methode is dit jaar in deze regio vrij algemeen, ook voor andere gewassen, met sukses toegepast. In 't zwad maaien en ruiteren. Statice tartaricum (Lamsoor) Een vaste plant die onder optimale omstandigheden 6 a 7 jaar kan blij ven staan. Plantafstand: 50 x 50 cm. In 't vroege voorjaar kan tegen het onkruid worden gespoten met 3/4 1. simazin per ha. Het zaad valt niet ge makkelijk uit. Drogen in drogerij. Bemesting De bemesting van deze percelen liep onderling nogal uiteen. Als vuistregel kan voor deze gewassen worden gesteld: 60 kg. N., 120 kg. P205 en 150 kg. K O in zuivere vorm per ha. Na nog enkele kleine gewasjes te heb ben bekeken werd de ekskursie beëin digd. Met deze impressie hoop ik de thuisblijvers een beeld te hebben ge geven van datgene wat je op een eks kursie als deze wordt geboden. Mijn indruk is dat het een leerzame ekskursie was. Zaadteeltstudieklub "Eiland Tholen" D.L. Koppenhol Onder leiding van zaadteeltpraktijkvoorlichter K.E. Schik werd de zomerbloemenekskursie zeer leerzaam. Ja, dat kan! Begin december wordt Londen overspoeld met landbouw werktuigen en kwaliteitsvee. Dan wordt namelijk de Royal Smithfield Show gehouden, een uitgebreide landbouwmachine-tentoonstelling. Op een apart terrein wordt een vee keuring gehouden. Eén dag is mis schien te kort om alles te bekijken, maar zeker genoeg om u op de hoog te te brengen van allerlei nieuwighe den op landbouwgebied! De Agrarische Studiereis naar Londen wordt gehouden van zaterdag 29 no vember tot dinsdag 2 december 1986. Met de trein vanaf het dichtsbijzijnd gelegen station naar Hoek van Hol land. Met de nachtboot naar het Brit se eiland; met de bus naar Londen. Onderweg wordt een bezoek gebracht aan een groot gemengd bedrijf, waar ook de lunch wordt gebruikt. De mid dag wordt besteed om de talrijke be zienswaardigheden van Londen te bekijken. Diner en overnachting in de stad, zodat u eventueel van "Londen by night" kunt genieten. De volgen de dag wordt doorgebracht op het tentoonstellingsterrein van de Royal Smithfield Show. Aan het eind van de middag vertrek naar Harwich waar de boot naar Nederland klaarligt. Aan boord wordt het diner gebruikt. Na de overnachting in een comfortabele VRIJDAG 3 OKTOBER 1986 hut en het ontbijt vertrek met de trein naar uw woonplaats. Er zijn nog plaatsen vrij voor de agra rische studiereis naar Wenen, een 5-daagse vliegreis met verblijf in een luxe-hotel van woensdag 5 november tot zondag 9 november 1986. Het pro gramma (in het kort) is als volgt: le dag: vliegreis naar Wenen, stads- rondrit met bezichtigingen van de in teressantste bezienswaardigheden 2e dag: tocht door de omgeving van Wenen en bezoek aan agrarische be drijven, bezoek aan de vakantieplaats Melk, (tocht langs de Donau en èen folkloristische) avond in Krems; 3e dag: wandeling door de binnenstad van Wenen, bijwoning van een voor stelling in de Volksopera; 4e dag: panoramatocht; 5e dag: bijwonen van de dressuur van de Spaanse Rijschool, tocht door het Weense Woud, terugvlucht naar Am sterdam. Voor uw aanmelding, nader overleg of het aanvragen van de brochure Agrarische Studiereizen 1986, kunt u opbellen naar het Sekretariaat van Agrarische Studiereizen, mevrouw L. Deumer, Roermondsplein 20, 6811 JN Arnhem (085) 512087 tussen 08.00 en 18.00 uur. Cl TEL. 01102-7911 D.J. VAN OER HAVE B V. 4420 AA KAPELLE Prijsvergelijking rundveevoeders Uit de door het C.V.B. berekende voederwaardeprijs per begin september bleek dat de KVEM-prijs ƒ0,39 en de eiwittoeslagprijs ƒ0,35 bedroeg. Ten opzichte van de maand augustus een stijging van de KVEM-prijs en een stijging van de eiwittoeslagprijs. Alle prijzen zijn exkl. BTW. Voederw. Marktpr. Verlies Marktpr. Voederw. Marktpr. in VEM vre per bij inkl. pr.per v.d.voe- 100 kg bewaren verl. 100 kg derw.pr. Aardappelen 231 13 11.00 10% 12,22 9,46 129 Bierbostel (21,9% ds) 215 50 10,00 15% 11,76 10,14 116 Bierbostel (19,0% ds) 187 43 10,00 15% 11,76 8,80 134 Mix (20% ds) 192 20 6,75 15% 7,94 8,19 97 Graanspoeling (7% ds) 90 19 3,65 5% 3,84 4,18 92 Aard.afvallen (15% ds) 150 10 3,75 15% 4,41 6,20 71 Aard.zetmeel (40% ds) 480 12,00 15% 14,12 18,72 75 Maisgluten (42% ds) 450 68 19,75 5% 20,79 19,93 104 Ingekuilde snijmais (26% ds) 238 13 12,00 10% 13,33 9,74 137 Ingekuilde snijmais (30% ds) 275 15 12,00 8% 13,04 11,25 116 Aardappelve zels (10% ds) 104 1 3,70 15% 4,35 4,09 106 Aardappel- persvezels E.A. (17-19% ds) 187 2 7,25 10% 8,06 7,36 110 Aardappel- persvezels E.R. (17-19% ds) 189 13 5,75 10% 6,39 7,83 82 Snijmais (nieuwe oogst - 24% ds) 220 14 9,50 15% 11,18 9,07 123 Perspulp (20% ds) 210 13 8,40 10% 9,33 8,65 108 Bietenstaartjes (12% ds) 121 13 4,00 30% 5,71 5,17 110 Spruitestok- ken (ge- hakseld 180 29 8,50 10% 9,44 8,04 117 Fruit 90 3,50 10% 3,89 3,51 111 Prijs van 29/9 t/m 30/11 '86. De kwaliteit van de voeraardappelen kan nogal variëren in verband met de doorwas-situatie. Het produkt is tamelijk duur. Bierbostel van 19% ds mag per ton 13,40 minder kosten ten opzichte van bierbostel met 21,9% ds. Duidelijk is dat "drogere" ingekuilde snijmais meer waarde heeft dan de nat tere partijen. Tussen de 26% en 30% drogestof is de voederwaarde van 1% drogestof te stellen op ƒ3,75 per ton produkt. De prijzen van de aardappelve- zelsoorten die zijn vermeld gelden vanaf 29 september t/m 30 november. Snij mais (nieuwe oogst) wordt genoteerd tegen ƒ95,per ton bij 24% drogestof. Het produkt komt echter nog niet aantrekkelijk uit. Tijdens de oogst zal blij ken hoe vraag en aanbod elkaar regelen. Uit marktinformatie blijkt dat vee houders "grote" prijzen betalen voor "veldgewas". Wordt de opbrengst pei ha wel juist ingeschat? Van perspulp en bietenstaartjes zullen de marktprijzen variëren met de trans portafstanden. Marktprijs Voederw.pr. Marktpr. in per ton per ton v.d.voederw.pr. Weidehooi (gem. kwaliteit) 375,— tot 400,— 275, 136 - 145 Graszaadhooi 220,- 195, 113 Gerstestro 200,— tot 240,-1) 171, 117 - 140 Tarwestro 180,— tot 240,-1) 139, 129 - 173 Erwtenstro 250,- 195,— 128 1) Prijzen zullen sterk kunnen variëren door de kwaliteitsverschillen die ont staan zijn door de weersomstandigheden. Produkten Voederwaarde Marktprijs Voederw.pr. Marktpr. in VEM vre per 100 kg per 100 kg v.d.voederw.pr. Maismeel 1053 54 63,50 42,96 148 Tarwemeel 1068 82 53,75 44.52 121 Gerstemeel 971 87 55,00 40,91 134 Havermeel 865 87 51,00 36,78 139 Tapioka 943 48,65 36,78 132 Bietenpulp (nieu we oogst) 939 59 38,50 38,69 100 Citruspulp 980 26 45,35 39,13 116 Maisvoermeel 1027 61 47,15 42,19 112 Produkten Voederwaarde Marktprijs Voederw.pr. Marktpr. in VEM vre per 100 kg per 100 kg v.d.voederw.pr. Lijnschilfers 1020 283 56,50 49,69 114 Sojaschroot 1014 385 53,15 53,02 100 Maisglutenvoer 990 150 42,65 43,86 97 Kokosschilfers 1078 164 40,50 47,78 85 Tarwegries 853 124 41,90 37,61 111 Grasbrok 750 112 35,00 33,17 106 Palmpitschilfers 1010 108 36,75 43,17 85 Raapschroot 812 299 31,50 42,13 75 Zonnebloemraap- schroot 648 293 39,40 35,53 111 Sojahullen 916 83 31,50 38,63 82 Voederwaarde Voederwaardeprijs VEM vre per 100 kg A-brok B-brok 940 940 120 150 40,86 41,91

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 23