Europese Kommissie bezuinigt op kosten boerenportemonnee Muskusrat voor boer ongewenste vreemdeling Jan Nysingh over het nieuwste Brusselse zwarte gat Aangifte bij signalering 'must' Sporen van de muskusrat Wat moet toch de Nederlandse veehouder denken van de Europese Kommissie. Omdat de superheffing niet goed werkt moet een heel pakket van ekstra maatregelen alsnog de Europese zuivelvoorraden aan banden leggen. Dat nieuwe pakket, dat Frans Andriessen on langs op de Europese en Nederlandse veehouders losliet, ademt een sfeer van politiek onvermogen. Want wat te denken van een prijsver laging voor zuivelprodukten en zelfs een opschorten (tijdelijk) van de opkoopregeling voor magere melkpoeder en mogelijk ook boter. En dat allemaal nadat de superheffing die oplossing voor alles heet te zijn. 'Katastrofaal' is die opschorting voor de inkomens van de melk veehouders, vindt Jan Nysingh. En hij weet waarover hij praat als vice-voorzitter van de afdeling Melkveehouderij van het Landbouw schap, voorzitter van de Kommissie Melkveehouderij van het Ko ninklijk Nederlands Landbouw-Comité (KNLC). De term 'brevet van onvermogen' neemt Nysingh niet in de mond. Met typisch Drents understatement zegt hij 'het schuurt wat', wanneer hij de nieuwe aangekondigde maatregelen van de Europese Kommissie toetst aan de resultaten van de superhef fing. Dezelfde superheffing dus, die in 1984 een eind moest maken aan de melkplas, boterbergen en nog meer fraais, dat nu nog steeds als een zwaard van Damokles boven de in komens van de zuivelboeren hangt. Andriessen presenteerde laatst een aantal inmiddels veel besproken voorstellen: kader voorstellen. Vindt u dat Brussel aan u overlaat de strop om de nek van de veehouders te bin den? Antwoord: 'Dat is wat te hard geformuleerd. Maar het is een dui delijke verstrakking van het hele k woteringssysteem Vraag: Wat verwacht u van het sleu telen aan de Brusselse opkooprege lingen voor melkprodukten? Antwoord: 'Er is door Andriessen in Stadskanaal gesproken over het ter diskussie stellen van het interventie- mechanisme. Daaraan kan op ver schillende manieren invulling wor den gegeven. Je kunt zeggen: We hebben een interventiemechanisme op een bepaald nivo. Dat kost ons allemaal teveel geld. We laten de prijzen een beetje zakken. Dat bete kent budgettaire bezuiniging'. Schorsing 'Een andere mogelijkheid is schor sing van de interventie. Dat heb ik van mijnheer Braks in Leeuwarden gehoord. Waar moet je dan aan den ken: aan schorsing van het opkopen van mager melkpoeder. En aan een eventuele opschorting van boterin- terventie in noodsituaties. Hij heeft niet gezegd wat die noodsituatie is. Maar ik kan me voorstellen dat we daar al erg dicht bij zitten. Als je dat toetst aan de ervaring die wij hebben met de opschorting van de interven tie van mager melkpoeder in 1978, kun je zien wat er dan gaat gebeu ren. Dan heb je de zwarte vrijdag. De kaasmarkt tuimelt in elkaar. Want het is een hardnekkig mis verstand dat het bij zo'n interventie schorsing alleen maar gaat om de prijs van mager melkpoeder'. Kommunicerende vaten 'Het hele zuivelsysteem is een systeem van kommunicerende vaten. Als je er één poot onderuit haalt, dan werkt dat door naar allerlei an dere produkten. Naar alles waar ei wit inzit. Men wijkt uit naar andere produkten, die in prijs meegaan naar beneden, als de interventie mogelijkheid er niet meer is. En dat geeft opnieuw een verschrikkelijke druk op de markt. Nou, als je dat dan zou doen in kombinatie met het onderuit halen van de boterinterven- tie, de vetpoot, dan kunnen de ge volgen katastrofaal zijn. Draconisch 'De schorsing van interventie of het helemaal weglaten ervan: dat wordt een draconische maatregel met gi gantische gevolgen. Ik denk niet dat ministers daarvoor die verantwoor delijkheid durven te dragen. Maar het risiko zit er in dat men een beetje sleutelt aan onze basisprijzen. Schorsing van interventie is het aller ergste. Dan weet je helemaal niet wat je boven het hoofd hangt. Dan krijg je prijsvallen van hier tot gunder'. Veehouders doelstelling Nysingh vervolgt zijn verhaal met de doelstellingen van de veehouders. 'Wij hebben als veehouders de inko mensdoelstelling. Daar kan schor sing van de interventie heel hard toeslaan. Kun je met die schorsing ook de voorraden afbouwen: het antwoord is neen. Het volgende kri- terium is: kun je met die maatregel de produktie beheersen. Antwoord: neen. Elke boer heeft zijn kwotum. Als zou blijken dat de prijs van boter- en mager melkpoeder naar beneden zou gaan, dan zou op de be drijven toch duidelijk worden dat de boeren hun kwotum blijven volmel- ken. Dat is bijna een veehouders evangelie, want anders ben je een dief van je eigen portemonnee. Hieruit volgt dus: het melkaanbod blijft gelijk op basis van het kwotum. Vraag: Dat betekent dat de oplossin gen van Andriessen een flauwe kul verhaal zijn? Antwoord: 'Het enige dat het oplost is dat de Europese Kommissie kan bezuinigen. En zij doet dat op kosten van de boeren-portemonnee. Daar komt het in een paar woorden gezegd op neer'. Kwotering en interventie 'Wij hebben een kwotering gekre gen, van de melkproduktie. Toen was er in Brussel een afweging. Zoe ken wij het in de prijs of zoeken wij het in de produktiebeperking. Toen is er een principiële uitspraak geweest. Of wij daar nu gelukkig mee zijn of niet: er is gekozen voor kwotering. En dan komt het hoogst merkwaardig over dat je nu beide systemen in de markt zet. Kwotering en interventie. Want dat schuurt ge woon langs elkaar heen'. Nysingh vindt de Brusselse verhalen over de overschotten wat overdre ven. 'Het kiezen tussen pijnlijke mo gelijkheden is nooit zo'n aanlokke lijke positie. Wij moeten konstateren dat we met elkaar in een moeilijke positie te recht gekomen zijn. Alhoewel is hier en daar ook sprake van overdrijving om de melkveehouderij stormrijp te maken voor minder populaire maat regelen. Alle botervoorraden uit voorafgaande jaren, als je alles eens op een rijtje zet, die slepen we met ons mee. Om zogenaamd aah te to nen dat we met een veel te hoge pro duktie zitten. Men kijkt naar de melkproduktie van deze zomer en vergelijkt die met vorig jaar zomer. Dan is sprake van een stijging. En er zijn natuurlijk veehouders die ont dekt hebben dat het niet onvoordelig is in het kader van het kwote- ringsstelsel om meer in de zomer en minder in de winter te melken. De winter is de duurste periode, onder meer door de krachtvoerkosten. Men moet maar eens zien hoe er aan het einde van het jaar met de 'plus' wordt uitgekomen ten opzichte van vorig jaar. Ik zet daar mijn vraagte kens bij. Maar men trekt de lijn ge woon door. 'Het wordt allemaal te- Jan Nysingh veel toegeschreven aan de hoge pro duktie op onze bedrijven. En de kommercie wordt onderbelicht'. Nysingh doelt met dat laatste op de dalende olieprijs, de schuldenkrisis in de derde wereld en de gevolgen van de dalende dollar. Die beïnvloe den alle de afzet negatief. Hij wil echter niets afdoen aan de ernstige situatie en steekt ook de hand in eigen boezem. Vrijzinnig 'Als je nu nagaat dat er hier en daar wat vrijzinnig met kwota omgegaan wordt dan moet je toch proberen die plus boven de kwota er af te krijgen. Wij hebben nu een boetestelsel van 56 cent per kilogram melk. Binnen het zogeheten B-stelsel, fabrieks- kwota, is gezegd dat als je boven het toegemeten kwotum uitgaat, je hon derd procent moet betalen. Wij moeten dat percentage uit dat B- stelsel overnemen en toepassen op de A-formule. Iedereen die teveel pro duceert moet daarvan de volle last dragen. Medeverantwoordelijkheid 'Een verhoging van de medeverant woordelijkheidsheffing is bespreek baar voor Nysingh: 'Ik spreek mij niet uit over percentages'. Maar die medeverantwoordelijkheidsheffing moet dan ook worden ingezet voor een geforceerde afzet van de voorra den. Het aller belangrijkste is dat'we de voorraden afbouwen. Daar staan we mee op en gaan we mee naar bed. Als daar wat geld bij gelegd moet worden dan zeg ik: dat moeten we dan maar doen'. Vraag: Hebt u vertrouwen in hulp maatregelen van de Europese Kom missie voor boeren? 'Wij moeten konstateren dat de Europese Kommissie met boter op het hoofd loopt. Wij hebben heel vaak gewaarschuwd: Mensen kijk nou toch uit en grijp toch in. Over heden moet je geen kommercie laten bedrijven. Dat gaat nooit goed. Je moet kooplieden misschien geen po litiek laten bedrijven, want die doen juist dat op het verkeerde moment. En nu moet plotseling op een zeer agressieve manier de boter worden weggewerkt'. Rundvleesbeleid Ook het Europese rundvleesbeleid baart Nysingh zorgen. Het is een be langrijke inkomenspoot voor de melkveehouders. 'We moeten ons inspannen om het rundvleesbeleid zo goed mogelijk overeind te houden. Dat is in opspraak gekomen. Ik ben daar een beetje kriebelig over. Want op het moment dat je een melkkwoterings- systeem gaat uitvaardigen moet je niet schrikken dat er plotseling vlees wordt ingéleverd. Als er minder melkkoeien rondlopen dan zal de rundvlees produktie zeker teruglo pen. Dan is er geen aanleiding tot panische maatregelen. En daarom zeg ik, wat de Europese Kommissie wil, toch min of meer het schorsen van die interventie; betekent dat die veehouder twee keer wordt gepakt. Want in dat geval weet je niet waar de rundvleesprijs terecht komt. Dan krijg je ook daar een prijsval, waar maatregelen als partikuliere opslag niet tegen op kunnen'. 'Wij willen best praten met de Kom missie op wat voor manier je in de toekomst de interventie voor rund vlees laat draaien. Daarbij kan wor den gepraat op welke vleeskwaliteit je de interventie legt. Het belangrijk ste is dat het rundvleesbeleid nu niet verder wordt aangetast. Want je haalt zo langzamerhand het hele landbouwbeleid onderuit'. Vetgehalte 'Ik konstateer dat de boeren op een zeer inventieve wijze van de moge lijkheden gebruik hebben gemaakt het vetgehalte te verhogen. Dat heeft mijnheer Andriessen en mijnheer Braks zo'n beetje de schrik in de agrarische benen gejaagd. Wat dat voor de veehouders gaat betekenen, die kwotering van het vetgehalte, is nog niet precies in te schatten. Het zou zelfs kunnen inhouden dat als je met het vetgehalte omlaag gaat in bepaalde omstandigheden, je met het kwotum melk omhoog kunt'. Verevening 'Afschaffing van de regionale vere vening. Dan vraag je je als praktise rend veehouder direkt af: wat bete kent dat? Nu, iedereen weet dat mijnheer Braks wat teveel melk heeft uitgege ven - ik bedoel dat niet als kritiek - voor de zogenaamde hardheidsge- vallen. Dat kon hij doen in de veron derstelling dat de vereveningsrege ling van het ene jaar naar het andere liep. Ja, als dat afgeschaft wordt zijn er twee mogelijkheden. Of mijn heer Braks betaalt de superheffing over de hoeveelheid melk die hij te veel heeft uitgegeven. Of hij zegt: 'Ik moet dat gewoon terugvinden in de verhoging van het kortingsper centage'. En als je dat gaat bereke nen, kom je op ongeveer 1 procent uit. Dat laatste heeft zeker niet onze eer ste keuze. Dat begrijpt u wel'. Steef van Duin De schade die de muskusrat jaarlijks aanricht en de bedreiging die hij daarbij vormt voor de dijken en waterwerken in dit land, is voor de overheid aanleiding geweest om hem officieel tot ongewenste vreem deling te verklaren. Het beest houdt zich echter niet uitsluitend in en rond het water op. De landbouw en veehouderij hebben net zo veel reden om het vraatzuchtige dier van hun erf af te houden, want ook de schade aan gewassen en andere narigheid voor mens en dier moe ten zeker niet worden onderschat. Navraag bij de heer R. Gosma, pro vinciaal koördinator van de muskus- rattenbestrijding in Noord-Brabant, leert dat de boeren goed op hun tel len moeten passen. De muskusrat houdt zich vooral op in dijken en oe verkanten (sloten). Als er meerdere ratten hun nestkom in de slootkant hebben, loopt deze gevaar te verzak ken. Indicenteel kan dat een stagna tie in de waterafvoer geven. Belangrijker is echter dat landbouw machines die op de slootrand rijden, onverhoeds kunnen kantelen. Paar den en koeien kan hetzelfde overko men, maar dan met risiko van bot breuk als zij zich verstappen in een nestkom die onderaarde boven de waterspiegel ligt. De schade aan gewassen is moeilijk in cijfers te vangen. Gosma: 'De muskusrat is een planteneter. Prak tisch alle gewassen staan op zijn me nu. Als de boer niet tijdig de aanwe zigheid van deze ratten opmerkt, dan zal hij het zeker merken; hier een paar vierkante meter mais, daar enkele tientallen kroppen sla'. De schade heeft zelden een zodanige omvang dat een boer verontrust in de pen klimt. Toch zou hij dat wel moeten doen; het team van bestrij ders waar iedere provincie over be schikt, is in staat om snel op iedere melding te reageren. Zoals bekend is de bestrijding van de muskusrat sinds 1 januari 1986 van het ministerie van landbouw overge gaan op de provincie. In Noord- Brabant zijn voor dit doel ruim 40 man in dienst, die zijn onderge bracht in zes verschillende rayons. Aan het hoofd van die zes gebieden staat een rayonambtenaar. Deze spe ciale rattenvangers beschikken over de ervaring en de techniek, die is ver eist voor het vangen en vooral het opsporen van muskusratten. Dat de mannen van koördinator Gosma niet met de handen over el kaar zitten, blijkt wel uit de vangst- cijfers: vorig jaar legden in deze pro vincie ruim 30.000 bisamratten - zo als het beest ook wel heet - het lood je. De heer Gosma rekent voor dat hij een gebied onder kontrole heeft, als er 90 tot 95 procent van de aan wezige populatie wordt weggevan gen. Dat zegt wel iets over de enor me voortplantingssnelheid, dat mis schien wel het grootste probleem van zijn aanwezigheid vormt. Een kop pel muskusratten kan zich in één jaar tijd vertienvoudigen! Gosma zegt veel waarde te hechten aan de oplettendheid en meldingen van boeren, omdat dezen door hun langdurig verblijf in de open lucht nu eenmaal meer kans hebben om een muskusrat of sporen van het dier j De muskusrat is een zeer schuw beest, dat vooral 's nachts aktief is. Maar weinig mensen krijgen hem te zien, ook omdat hij veelal een ondergedoken bestaan leidt. Om erachter te komen of er er gens een muskusrat zit, moeten we meestal afgaan op de sporen die hij achterlaat. We noemen hier een paar van de belang rijkste: - oeverbeschadigingen en verzak kingen, als gevolg van het instor ten van holen; - een afwijkende, vaak zanderige bodemkleur onder water, vaak wijzend op een regelmatig ge bruikte ingangspijp; - afgevreten rietkragen langs de oever; - ruim 10 cm brede paadjes door de oevervegetatie, niet zelden doorlopend naar (aangevreten) akkergewassen in de nabijheid; - aangevreten akkergewassen in de buurt van water; - schuin afgebeten stengels en twijgjes van zo'n 20 cm lang; - winterhutten. waar te nemen dan 'stadse' mensen. 'Het is in Brabant zo, dat er binnen twee werkdagen op een melding wordt gereageerd. Bij een zeer ek- sakte melding zijn we er vaak nog eerder bij'. De provinciaal koördinator bena drukt dat hij erg afhankelijk is van meldingen. 'Iedere Nederlander is trouwens verplicht om het signaleren van een muskusrat te melden'. H. de Bot Veldhoven VRIJDAG 3 OKTOBER 1986 21

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 21