Z*oo Hoofdbestuurvergadering 29 september 1986 zuidelijke landbouw maatschappij Herdenking overlijden van de heer Jac. Scheele I VRIJDAG 3 OKTOBER 1986 nn 74e JAARGANG NO. 3845 tuinbouwblad m De aardappeloogst in het Zuidwesten is wat schoorvoetend op gang gekomen. Na een over het algemeen laat tijdstip waarop de aardappelen zijn gespoten moeten ze vanwege vervellingen langer dan andere ja ren in de grond blijven. Hopelijk dat ook de later oogst bare aardappelen onder goede omstandigheden kunnen worden geoogst, zodat niet door een lage temperatuur een hoog percentage blauw zal ontstaan. Het hoofdbestuur herdacht aan het begin van de verga dering van 29 september jl. de vorige week donderdag overleden kollega-bestuurder de heer Jac. Scheele. ZLM-voorzitter A.J.G. Doeleman sprak daarbij de vol gende woorden. Vrijdagmorgen bereikte ons het droeve bericht dat de heer Jac. Scheele was overleden. Wij wisten reeds gerui me tijd dat er weinig hoop was op beterschap. Hij was 56 jaar. Nog voor kort stond hij in het volle leven waar hij zo aan hechtte en dat hij intens beleefde. Wij zullen Co Scheele missen in de kring Hulst, in het hoofdbestuur van de ZLM en in de andere funkties die hij vervulde. Vorig jaar nam hij afscheid als voorzitter van de Ac countants Unie. Over zijn ziekzijn praatte hij weinig; hij wilde anderen daar niet mee lastig vallen. Co Scheele was bereid verantwoordelijkheid te dragen op een wijze die niet nadrukkelijk opviel. In navolging van zijn vader was hij voorzitter van de kring Hulst. De kring Hulst heeft een aparte plaats bin nen de ZLM. Co Scheele had een eigen stijl met daarbij hoge waarde toekennend aan bepaalde tradities en ver houdingen. Optimistisch voor een buitenstaander. Wie hem béter kende wist hoe serieus hij daarbij ook was met een groot besef van verantwoordelijkheid. Bij het werk voor de organisatie, maar evenzeer voor het mooie ak kerbouwbedrijf dat hij met zijn zoon Johan beheerde. De ZLM zal Co Scheele niet vergeten. Dankbaar voor de vriendschap en wat hij in al die jaren voor de ZLM heeft betekend. Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en naar zijn vader en moeder. Wij wensen hen de kracht toe dit zware verlies te kunnen dragen. "Voor alle sektoren in de land- en tuinbouw zijn de weersomstandigheden bijzonder gunstig. Rondkijkend in de polders blijkt, dat met name de aardappeltelers ook de komende weken nog rekenen op droog weer. Druk bezig op het bedrijf onder gunstige omstandig heden schuiven wij de problemen voor öns uit. Dat blijkt ook bij de melkveehouderij waar de produktiebe- perking nog steeds onvoldoende is afgestemd op het toegewezen quotum", aldus opende de voorzitter A.J.G. Doeleman de vergadering van het hoofdbestuur van de ZLM op maandag 29 september j.l. in het Land- bouwhuis te Goes. De voorzitter wees er echter op dat het in een land bouworganisatie niet verantwoord is om problemen vooruit te schuiven. De agenda van deze hb- vergadering geeft dat ook duidelijk aan. De voorzitter stelde vast onaangenaam te zijn getroffen door de wij ze waarop in de troonrede is ingegaan op de proble men van de overproduktie in de landbouw. Bij de aandacht voor de overschotten-problematiek wordt nagelaten de positieve inbreng van de land- en tuin bouw voor de Nederlandse economie te betrekken. Dat, terwijl er wel een relatie gelegd wordt tussen de overproduktie en een ander milieu- en landschaps- beleid. "Opnieuw heeft landbouw procentueel meer in moe ten leveren dan de andere departementen", zo konsta- teerde de heer Doeleman. Hij achtte deze verdergaande bezuinigingen zorgelijk, nu het EG- markt- en prijsbeleid meer tot een wereldmarkt ge richt beleid wordt omgebogen. De heer Doeleman bestempelde het door de minister van landbouw ge ventileerde volledige vertrouwen in het ondernemer schap van de land- en tuinbouwers als misplaatst, aangezien voor een gezamenlijke inspanning om de concurrentiepositie op peil te houden wederzijds ver trouwen en gezamenlijke inzet voorwaarde is. Het be leid op het ministerie van landbouw biedt onvoldoende basis voor dit vertrouwen. De ZLM-voorzitter signaleerde verder dat de land- en tuinbouw teveel belast wordt met ingewikkelde regel geving. "Een duidelijk voorbeeld daarvan is de nieuwe beëindigingsregeling in de melkveehouderij waarbij het melkquotum wordt opgekocht. Precies een maand geleden hebben de minister van landbouw en het da gelijks bestuur van het Landbouwschap afspraken ge maakt over deze opkoop/beëindigingsregeling. En nu vandaag blijken de juridische- en fiskale problemen nog niet te zijn opgelost. Als landbouworganisatie kunnen wij niet instemmen met een regeling waarbij de beëindigingsvergoeding in zeven jaar wordt uitge keerd, terwijl het eerste jaar over de totale uitkering fiskaal moet worden afgerekend. Dat zou betekenen dat in veel gevallen de uitkering in het eerste jaar niet voldoende zal zijn om de aanslag op de Inkomstenbe lasting te betalen," aldus de heer Doeleman. De ZLM-voorzitter ging verder in op de Meststoffen- wetgeving. Deze regelgeving dreigt ook zeer ingewik keld te worden. Momenteel zijn er 5 uitvoeringsbesluiten op grond van de ontwerp- meststoffenwet ter discussie gesteld. "Blijkbaar wordt de ingewikkeldheid van de materie nu ook op het ministerie van landbouw onder ogen gezien, aan gezien de invoering van de mestnormen naar 1 april is opgeschoven." In dit verband huldigt de voorzitter het standpunt, dat de georganiseerde landbouw duidelijk ingewikkelde maatregelen en omslachtige procedures af moet wij zen. Daartegenover zullen vanuit de landbouw prakti sche alternatieven geplaatst moeten worden. Dit is een belangrijke reden geweest, dat het dagelijks bestuur, zonder het hoofdbestuur te raadplegen, prak tisch en duidelijk zijn standpunt kenbaar heeft ge maakt aan het KNLC-bestuur ten aanzien van de acceptatie door de akkerbouw van mest uit de over- schotgebieden en het aangaan van mestafzetkon- trakten. Een punt van zelfkritiek bij de landbouw bracht de heer Doeleman naar voren met betrekking tot de uit kering aan de kleine graantelers. "Bij deze regeling is er binnen het Landbouwschap tevéel gekeken naar de praktische uitvoerbaarheid ervan en het relatief be perkte uitkeringsbedrag van maximaal f 360,— per bedrijf. Indien er was gekozen voor een lager bedrag uitgesmeerd over een groot aantal kleinere bedrijven, dan had een gedifferentieerde uitkering plaats moeten vinden. Dat had echter veel extra administratief werk veroorzaakt." "Achteraf bezien was het evenwel beter geweest niet zomaar aan deze optie voorbij te gaan. In dit geval is er naar de praktijk toe niet adequaat geopereerd. De negatieve reakties daar vandaan, die zich vooral op de bovengenoemde punten richtten, kunnen wij dan ook goed begrijpen. Dat lage bedrag en de praktische uit voering heeft bij ons teveel een rol gespeeld in de be oordeling van de voorstellen die in de vorige openbare vergadering van het Landbouwschap op tafel lagen", aldus de heer Doeleman. "Zaterdag wordt 33 jaar na de ramp de afsluiting van de Oosterschelde officieel gevierd. Wij zijn dankbaar dat nu een zo optimaal mogelijke veiligheid voor Zuid west Nederland is gerealiseerd. De veiligheid heeft voor ons als bewoners in de polders van het Deltage bied zeer centraal gestaan. De dankbaarheid en het respekt voor de prestatie van Rijkswaterstaat en de aannemers in de waterbouw stijgen ver uit boven de materiële belangen, die daardoor voor een moment op de achtergrond dienen te worden geplaatst". Aldus beëindigde de voorzitter van de ZLM zijn ope ningswoord.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 1