Wormenmest: kombinatie van gunstige eigenschappen Zonnebloem van 7.76 meter hoog Duffhues: Versnelde uniformering in boomkwekerij IJsbergslakommissie N.T.S. maakt kostprijsberekening Volgens de heer P.A. Blussé van Zeeland Wormencultures begint door wormen geproduceerde mest ook in Nederland meer en meer ontdekt te worden. Daarin komen overigens nogal wat kwaliteitsverschillen voor. De kwaliteit van wormenmest wordt bepaald door het voer dat en de verzorging die de wormen krijgen. De variaties hierin zijn tal rijk, reden waarom er ook in het eindprodukt veel variaties voorko men. De betrouwbaarheid en de kennis van de producent wijzen hier de weg. Volgens het Bedrijfslaboratorium voor grond- en gewasonderzoek te Oosterbeek onderscheidt de door wormen geproduceerde Frusan van Zeeland Wormencultures zich door het hoge organische stof gehalte, een gunstige koolstof-stikstof verhou ding, een groot vochtleverend vermo gen, een gemiddeld N.P.K. gehalte hoger dan van pure runder-, paarden- of varkensmest, voorts een ruime schakering aan sporenelementen en bovenal de enzymen. Stuk voor stuk zorgen deze eigenschappen ervoor dat welk gewas dan ook in staat is zich optimaal te voeden zonder chemica liën. Tenslotte is er de verpakking, va riërend van niet verpakt voor levering in massa, via de een liter verpakking in het zogenaamde melkpak naar de tien literzak. Alles samengevoegd zorgt dit voor een reële en acceptabele kwaliteit - prijs verhouding. Gebruikers Plantenliefhebbers, met planten in huis of tuin, gebruiken FRUSAN niet alleen voor regelmatige voeding maar ook bij verpotten en verplanten. In de border en op het gazon doet deze puur organische meststof het bijzon der goed, de voedingsstoffen, de spo renelementen, de enzymen en het vochtvasthoudend vermogen doen hun inwerking optimaal. De amateur tuinder zal maximaal profijt hebben van het gebruik van FRUSAN. Want niet alleen staan zijn gewassen er be ter en gezonder bij, zijn groenten en vruchten hebben ook een betere en natuurlijke smaak. Ook hier zijn het dezelfde als de hiervoor genoemde voedingsstoffen en enzymen plus het vochtvasthoudend vermogen die het gewas in optimale konditie brengen. Bloemenkwekers en de tuinbouw on- Grotere appelproduktie in EG Naar verwachting zullen er bijna 7 min ton appelen-in de "oude" 10 EG- landen geplukt worden. Alle lidstaten verwachten een grotere produktie dan vorig seizoen. Alleen voor de 2 nieu we EG-leden, Spanje en Portugal zal de oogst kleiner uitvallen. Met deze produktie werd de mogelijkheid ge schapen om preventief appelen uit de markt te nemen. Eind juli is het nieuwe Nederlandse appelseizoen weer van start gegaan. De oogst wordt op 372.000 ton ge raamd. Tot nu toe wordt het seizoen gekenmerkt door positieve en nega tieve geluiden. Een positief punt is de goede kwaliteit van de appelen. Ne gatief voor de fruittelers althans is de lage prijs die de belangrijkste vroege appel, James Grieve, de laatste weken opbrengt. PGF Lagere rentabiliteit voor de boomkwekerij in 1984/1985 De Nederlandse bedrijven met boom kwekerij hadden in 1984/1985 gemid deld een verlies van bijna 22.000 gulden, dat is 10% van de kosten. Ten opzichte van het vorige boekjaar daal de de rentabiliteit met 2 procentpun ten. Van bedrijf tot bedrijf liepen de resultaten sterk uiteen. Zo had bijna een derde deel van de bedrijven een lagere rentabiliteit dan -30%, 1/8 deel van de bedrijven had een hogere ren tabiliteit dan 20% van de kosten. Dat wordt meegedeeld door het Landbouw-Ekonomisch Instituut (LEI) bij het verschijnen van zijn jaarlijkse verslag over de rentabiliteit en de financiering van de boom kwekerij. der glas en in de volle grond profite ren er nog slechts sporadisch van. Niet door onbekendheid met de goe de eigenschappen van een goede wor menmest, maar door te hoge prijzen, wisselvallige kwaliteit en onregelma tige aanvoer. Daar is nu verandering in gekomen. Zeeland Wormencultu res is erin geslaagd door nauwgezette en zorgvuldige produktie, de kwali teit uitstekend, de aanvoer verzekerd en de prijs reëel te houden. Een door langdurig gebruik van kunstmest ver armde grond wordt met deze hoog waardige organische mest weer gezond. Minder chemicaliën, de na tuur terug in Uw grond is het enige juiste antwoord dat vakmensen U kunnen geven. Lichaamsgewicht per dag Wanneer de kweek onder goede kon- dities verloopt dan verdubbeld het wormenbestand in 60-80 dagen. De ze wormen eten hun eigen lichaams gewicht aan voedsel op, zeg maar 0,5 gr. voor een volwassen worm. Bij Zeeland Wormencultures, waar de zaak grootschalig is aangepakt, wordt vandaag de dag 1000 kg. voer - lees koeien- en paarcfénmest - omgezet in wormenmest en de groei zal nog toe nemen. Interessant is derhalve dat een veehouder zijn vaste mest door wor men kan laten afbreken en er voor ±30% een droog korrelige, reuklo ze, puur organische meststof voor te rug krijgt. Als de vaste runder- paarden- en varkensmest wordt bestemd als "voer", betaalt men er dan dezelfde heffing voor? Waard om te onderzoeken, hieraan is nog niet gedacht. In ieder geval is er reduktie van volume. Niet alleen de veehouder maar ook de konserven-industrie en de waterschappen hebben "voer" in huis. Hoewel de omzet door wormen van zuiveringsslib niet de kwaliteit van FRUSAN oplevert, levert het in ieder geval iets waardevollers op dan het slib zelf. Het zit hem in de toevoe ging door de worm van waardevolle enzymen. De langste zonnebloem van Ne derland komt dit jaar uit het Bra bantse Oirschot. Niet minder dan 7 meter en 76 centimeter meet de bloem van landelijk winnaar Marden Heijms uit deze plaats. Dat hij met deze prestatie de hele konkurrentie in de schaduw zet te, blijkt wel uit het feit dat er verder niemand een bloem boven de 5 meter uit kreeg. In maart van dit jaar zijn in sportfondsenbaden in heel Ne derland op grote schaal zonne bloempitten uitgedeeld aan zwemmers, met het verzoek om ze ook weer aan anderen door te geven. Eind augustus zijn de bloemen alom in den lande geme ten, waarbij de kwekeling van de Oirschottenaar aan het langste eind trok. Rapport onderzoek en ontwikkeling in de groenten- en fruitverwerkende industrie aangeboden Voor de Nederlandse groenten- en fruitverwerkende industrie liggen in de toekomst kansen op het gebied van innovatie. Daarbij zal met name aandacht moeten worden gegeven voor warmtebehandeling, automati sering en informatietechnologie, verpakking en de kombinatie van kennis en ekspertise op deze gebie den in nieuwe verwerkingsprocédés. Dit is één van de konklusies van het rapport 'Onderzoek- en ontwikke lingsprogramma voor de groenten- en fruitverwerkende industrie', dat onlangs is aangeboden aan minister Braks. Met betrekking tot warmtebehande ling konkludeert de Kommissie, dat er onderzoek moet worden verricht naar een behandeling, die de gebrui kelijke methode van langdurig ver hitten met stoom of heet water over bodig maakt. Op korte termijn gaat het voornamelijk om het vinden van toepassingen voor kortstondig ver hitten. Op het gebied van de automatisering van het verwerkingsproces moet spe ciale aandacht worden besteed aan het lezen (het verwijderen van onge wenste bestanddelen) van de grondstoffen. Er is vraag naar lee- sapparatuur, die inzetbaar is voor meerdere soorten grondstoffen én 'verontreinigingen'. Komputer- gestuurde patroonherkenning kan hierbij een oplossing bieden. Ook op het gebied van verpakking is de ontwikkeling van nieuwe technie ken vereist. Er moet ekstra onder- zoekkapaciteit gericht worden op de techniek van het aseptisch (be schermd tegen mogelijke bronnen van bederf) afvullen. Deze techniek, in kombinatie met nieuwe verpak kingsmaterialen, heeft een grote (po sitieve) invloed op de kwaliteit van de eindprodukten en daardoor op de marktwaarde. Aanbod Franse herfstbloemkool traag op gang Het areaal herfstbloemkool is in het Franse Bretagne uitgebreid tot 4.468 ha 2,4%). Er is echter wel minder vroeg geplant dan in 1985. Voor de oogst in september/oktober is het areaal ingekrompen en de laatste maanden van het jaar kan er een grotere oogst verwacht worden. Door de lage nachttemperaturen van de laatste tijd komt het nieuwe sei zoen voor de herfstbloemkool maar traag op gang. Ir. W.F.S. Duffhues, direkteur Akker- en Tuinbouw van het Ministe rie van Landbouw en Visserij heeft zich tijdens de in Boskoop gehouden vakbeurs Plantarium 86 voor laten lichten over allerlei ontwikkelingen op het gebied van pot- en containerteelt van boomkwekerijgewassen. Bij de opening van de beurs zei hij dat stan daardisatie en uniformering binnen de teelt in versneld tempo dienen te wor den doorgevoerd. Uniformering is volgens hem gewenst met betrekking tot het fust waarin wordt geteeld en tot de kisten waarin de planten wor den geleverd. Gebruik van eenmalig 1 fust zou als voordeel hebben dat geen ziektekiemen van andere bedrijven worden binnengehaald en dat er geen retourvracht is. Voorts is volgens Duffhues gewenst dat de kwekers blij ven letten op de kwaliteit van hun uit gangsmateriaal. Dit blijkt van groot belang voor een maximale groei en kwaliteit. Hergebruik van (be)re- gen(ingswater) verdient volgens de di rekteur Akker- en Tuinbouw eveneens overweging; dit met het oog op uitspoeling van voedingstoffen en transport daarvan naar het natuurlijk milieu. Hoeveel kost een bol ijsbergsla als een teler die op de veiling heeft neer gezet? Deze vraag heeft menig on derzoeker en voorlichter proberen te beantwoorden. Bij de uitkomsten hiervan heeft de IJsbergslakommis sie N.T.S. steeds vraagtekens gezet. Hoeveel de kosten nu wel precies waren wist de kommissie ook niet. Daarom is tijdens de laatst gehou den vergadering, aan de hand van eigen ervaringen en gegevens, een kostprijsberekening gemaakt. Toelichting Bij het maken van de kostprijsbere kening is de kommissie uitgegaan van een gemiddelde teelt. Er zijn 80.000 planten per ha gepoot. Het oogstpercentage was 75% wat neer komt op een oogst van 60r.000 stuks. Om een juist beeld van de arbeids kosten te krijgen is uitgegaan van het door L.E.I. berekende uurloon. Voor een ondernemer is dat ƒ28,60 per uur. Per jaar vinden er gemiddeld 2,5 teelten plaats. De totale kosten zijn ƒ35.215,per teelt. Per afgeleverde bol komt dat neer op ƒ0,59. Zoals bij veel vollegrondsgroente- teelten het geval is zijn de arbeids kosten ongeveer de helft van de tota le kosten. Dat een zo groot deel hiefvan aan onkruidbestrijding toehoorde wist vrijwel niemand in de kommissie. Door als teler regelmatig te registre ren komt u hier wel achter. Ook voor vele andere zaken kan dit zeer nuttig en leerzaam zijn. De stelregel van enkele kommissiele den over de kosten van het oogsten bij ijsbergsla blijkt aardig te kloppen in deze berekening. Deze is: oogsten kost 20 cent per bol. Tot slot kan opgemerkt worden dat het erg zinvol kan zijn om als studie- klub of werkgroep zelf eens een kostprijsberekening te maken. Heel veel leerzame zaken komen dan naar voren" Cock van Bommel Het aanbod van appelen is zeer groot, er wordt met man en macht gewerkt om de aanvoer te verwerken. De prijsvorming bij de appels laat overigens te wensen over ondanks de goede kwaliteit. Hier ziet U de heer De Vrieze uit Kloetinge bezig met het sorteren van Cox. Veilingprovisie Bloemenveiling Westland op onderdag naar 1% Bloemenveiling Westland verlaagt met ingang van 6 oktober haar veil- percentage op donderdag van 4,95% naar 1%. Deze verlaging wordt be kostigd door het optrekken van de veilingprovisie op de rest van de da gen met een half procent naar 5,45%. De bloemenveiling heeft tot deze maatregel besloten om de be langstelling voor het veilen op don derdag te vergroten. De maatregel geldt voorlopig voor de duur van een half jaar. Vier rekonstruktieplannen voor oude glastuinbouwgebieden vastgesteld De Centrale Landinrichtingskommis sie heeft in haar vergadering van 25 september vier plannen vastgesteld voor de rekonstruktie van oude glastuinbouwgebieden. De betrokken rekonstruktiegebieden, Ter Aar (245 hektare), Roelofarendsveen (352 hek- tare), Monnikenweg (94 hektare) en Huissen-Lent (391 hektare), zijn hier door officieel in uitvoering gekomen. Het besluit tot vaststelling werd geno men in overeenstemming met gedepu teerde staten van Zuid-Holland, voor de eerste drie gebieden, en gedepu teerde staten van Gelderland. Dank zij een rekonstruktie wordt in een oud glastuinbouwgebied verplaat sing en afbraak van kassen gestimu leerd om ruimte te maken voor een betere kavelindeling, waardoor ook moderne brede kassen kunnen wor den gebouwd. Tevens wordt de in richting van de kavels verbeterd. Daarnaast is het mogelijk om in het kader van een rekonstruktie het we genstelsel en de waterhuishouding te verbeteren en tevens landschappelij ke voorzieningen te treffen. C.V.Z.-nieuws Het fruit rijpt zeer snel aan. Vele te lers zijn in de afgelopen week over vallen door het vallen van de peren. Er is met man en macht gewerkt om de bewaarpëren in de koelhuizen te krijgen. Het aanbod was weer groot: 1100 ton appelen, 700 ton peren en 450 ton voorverkoop Conference. Een onderverdeling in de rassen: Alkmene 180 ton, waarvan klasse I 122, klasse II 58; Cox's Orange 325 ton, waarvan klas se I 200, klasse II 125; Odin 150 ton, waarvan klasse I 130, klasse II 20; Elstar 50 ton, waarvan klasse I 47, klasse II 3; Boskoop 190 ton, waarvan klasse I 155, klasse II 35; Bonne Louise 200 ton, waarvan klas se I 126, klase II 74; Beurré Hardy 270 ton, waarvan klas se I 145, klasse II 125; Conference 150 ton 450 ton voor verkoop. Hieruit blijkt dat de kwaliteit uitste kend is. De prijsvorming bij de peren blijft goed; de opbrengstprijzen van de voorverkoop Conference waren: I 65/75 ƒ1,42 I 55/65 ƒ1,17-1,21 II 45/55 74-76 Bij de appelen is de prijsvorming te leurstellend, vooral de Alkmene is sterk gedaald in prijs, al moeten we er wel rekening mee houden dat het hier om de napluk gaat. Op zaterdag 4 oktober wordt de Oosterscheldedam officieel in gebruik gesteld. Dit gaat gepaard met veel festiviteiten, er worden veel mensen uitgenodigd en radio en televisie zul len er ruimschoots aandacht aan besteden. De C.V.Z., in samenwer king met het Centraal Bureau, zal daar aanwezig zijn met een 200 m2 groot fruit- en groentenmozaiek. Dit is een unieke plaats om reklame te maken voor het Nederlandse fruit en groenten. VRIJDAG 3 OKTOBER 1986 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 19