Help grasland goed herfst en winter door! Proef Integrale Ketenbeheersing (1KB) Fancom BV levert klimaat computers voor "varkensflat" Kantoorgebouw Proefstation voor de Varkenshouderij gereed Konsulentschap i.a.d. voor Voedervoorziening, Lelystad korte wenken veehouderij Begin september is de IKB-proef met mestvarkens begonnen bij Cavee- Coveco, Hendrix' en de Vee- en Vlees centrale van de Encebe. De bedoe ling van 1KB is het verbeteren van de kwaliteit van varkens en varkensvlees. Manier van aanpak Van 120 bedrijven zullen steekproef- gewijs sommige varkens in de slacht- lijn worden onderzocht op het voorkomen van schadelijke stoffen. Komen die voor, dan wordt bij en met de mester nagegaan waar de oorzaak ligt. Doel is deze achtergrondinforma tie in de toekomst te gaan gebruiken voor een praktijksysteem. Van de 120 mestbedrijven zullen er 20 eens in de 14 dagen worden bezocht door een dierenarts om de gezond heidssituatie op die bedrijven nauw keurig in kaart te brengen. Van de overige 100 bedrijven wordt ook ex tra werk verwacht: het bijhouden van een logboek (wat gebeurt er op het be- drijf wat betreft geneesmiddelen) en het meesturen van een koppelkaart met elke koppel varkens die naar het slachthuis gaat (de mester geeft daar op aan of - volgens hem - zijn varkens in orde zijn). De koppelkaart kan de basis vormen voor een goedkopere keuring, doordat misschien een een voudige keuring op grond van de ver klaring van de mester mogelijk is. Dit deel duurt 2 jaar. Doelgericht keuren gebeurt volledig op het slachthuis. Basis is de zichtkeu- ring. Bij aankomst van de varkens op het slachthuis wordt beoordeeld of voor de koppel (of varkens daarin) een nadere keuring nodig is. Het be treft alleen varkens van de 120 bedrij ven hierboven. Onderzocht wordt of de informatie van de mester over de koppel kan worden betrokken bij de beoordeling. Lukt dit, dan is een goedkopere keuring mogelijk. De mester levert de informatie via de koppelkaart. Ook dit deel duurt 2 jaar. Terugkoppeling van slachtlijngege- vens gebeurt op twee manieren. Eén manier wordt toegepast op 100 bedrij ven. Die krijgen in het 2e jaar van het projekt de gegevens gepresenteerd op een manier die het eerste jaar via uit proberen als nuttig is beoordeeld. Ge dacht kan worden aan groepsgemiddelden per stal (b.v. af delingen) of andere gemiddelden die de mester zelf kiest. Op 250 andere bedrijven wordt deze methode ook toegepast, maar bovendien worden die door de Gezondheidsdienst be zocht wanneer het bedrijf op grond van de slachtlijngegevens als "pro bleembedrijf" wordt beoordeeld. De gegevens worden gebruikt om te bekijken welke slachtlijngegevens bruikbaar zijn. De feitelijke terug koppeling vindt in het tweede jaar plaats. Nut Om het nut van terugkoppelen te kun nen meten, doen er nog 100 extra mesters mee die van het projekt wei nig merken. Deze kontrolebedrijven worden alleen 2 keer bezocht (le en 3e jaar) om de bedrijven in kaart te brengen. Hun bedrijfsresultaten en hun resultaten voor wat betreft afwij kingen aan de slachtlijn worden ech ter gebruikt om te kunnen beoordelen of terugkoppelen op de andere bedrij ven de resultaten heeft verbeterd. Misschien passen de mesters van de kontrolebedrijven hun bedrijfsvoe ring ook zonder deze extra gegevens wel aan. Als gevolg van de strenge winter die we achter de rug hebben heeft veel grasland dit voorjaar schade opgelopen. Hierdoor kwam de gras- groei erg laat op gang en was de zode op veel plaatsen open en bota nisch erg slecht. Veel grasland is doorgezaaid met wisselend sucÈes of opnieuw ingezaaid. Dit is gepaard gegaan met veel kosten. We staan nu weer voor de herfst en winter en kunnen er veel aan doen om de winterschade zoveel mogelijk be perkt te houden. Dan wordt nu een basis gelegd voor een goede start van de grasgroei van volgend voorjaar. Nu geen stikstof meer Uit een inventarisatie door het Proefstation voor de Rundveehoude rij (PR), Het Nederlands Meststoffen Instituut (NMI) en het CAD Voeder voorziening is gebleken, dat percelen die erg veel en ook nog Iaat in het sei zoen stikstof hebben gehad slechter de winter zijn doorgekomen, dan perce len waar minder stikstof werd gestrooid en waar op tijd met strooi en is gestopt. Strooi daarom na half september geen stikstof meer. Aan het eind van het groeiseizoen is er meestal nog voldoende N beschikbaar in de grond van eerder gegeven stikstof, die voor een stuk nawerking zorgt. Wordt dan toch nog stikstof gestrooid, dan kan dit gras een onge wenste samenstelling met te veel ni traat hebben. De grasgroei neemt na half septem ber ook duidelijk af. Percelen die na half september zijn afgeweid kunnen pas eind oktober, begin november weer benut worden. De opbrengst is dan vaak gering. Veel percelen zullen als gevolg van de ontwate ringstoestand ook niet meer beweid kunnen worden. Om uit winteren zoveel mogelijk te voorkomen dient het gras aan het be gin van de winter in rust te zijn. De bovengrondse groei dient dan afgelo pen te zijn, maar het wortelstelsel moet voldoende kracht hebben. Wordt nog laat stikstof gestrooid dan verstoort men die rust. Bovendien is van te voren nooit te zeggen wanneer de winter in zal vallen. Zo nodig bossen maaien! Voor het behoud van een goede zode is het van belang dat het gras kort de winter in gaat. Staat er te veel gras, dan zakt dit gedurende de winter in elkaar en zorgt voor verstikking van de zode. Zijn de percelen bossig dan dienen deze bossen gemaaid te wor den. Dit bossen maaien moet gebeu ren vóór half oktober. De plekken waar de bossen zijn gemaaid hebben dan nog even de tijd zich te herstel len en in rust te komen. De afgelopen winter waren percelen die nog laat (in november)gemaaid zijn voor bijvoor beeld zomerstalvoedering ook de per celen die slecht de winter zijn doorgekomen. Ontwatering Herfst en winter zijn ook de tijd dat Fancom BV in Panningen (Limburg) heeft voor bijna 4 miljoen gulden aan buitenlandse orders in de wacht gesleept. Het curieust is de levering van klimaatcomputers voor een "var kensflat" in Japan. Naast de flat voor 3000 zeugen komen meststallen, waarvoor Fancom behalve de kli maatcomputers ook de brijvoercom- puters en verwarmingsapparatuur levert. Aan een Amerikaanse cham pignonproducent levert Fancom even eens klimaatcomputers. Varkensflat Het Japanse bedrijf Nihon-Keigo heeft de Nederlandse ondernemingen Euribrid in Boxmeer en Fancom in geschakeld voor de levering van respektievelijk fokmateriaal en com puters. In de zogenaamde "Hyporto- wer" (Hypor is de merknaam van het Hypor-varken van Euribrid), die uit 5 etages zal bestaan, worden 3.000 zeugen gehuisvest. Volgens Fancom - direkteur P. Wijnen is het houden van varkens in hoogbouw in de gehele we reld uniek, maar in Japan noodzake lijk geworden vanwege de hoge grondprijzen daar. -"Het land is een en al berg", aldus Wijnen, die voor 600.000 gulden aan klimaatcomputers voor de flat en twee miljoen gulden aan klimaat- en brijvoercomputers en verwarmingsinstallaties voor 30 mest- varkensstallen mag leveren. Deze worden ook door Nihon-Keigo naast de flat (bij de stad Misawa) op de be gane grond gerealiseerd. Mogelijk be trekt het Japanse varkensfok- en mestbedrijf ook nog voor één miljoen gulden aan ventilatoren van Fancom. Hierover wordt nog onderhandeld. Met de bouw van de varkensflat en de stallen is men inmiddels begonnen. Aan Amerika's grootste champignon kweker, Camsco Produce, een doch ter van Campbell Soup, heeft Fancom 70 klimaatcomputers ter waarde van meer dan één miljoen gulden ver kocht. Zorg op tijd voor open sloten, greppels en drains dan heeft u weer eerder berijdbaar land. 18 er de water afvoer van de percelen weer in orde gemaakt moet worden. Zorg dat de sloten en greppels "schoon en op diepte zijn en dat de drains open zijn. Dit voorkomt onnodige piasvor ming op de percelen en zorgt voor weer eerder berijdbare percelen en voor een minder snel verslechterende botanische samenstelling. Vooral op de zandgebieden wordt aan dit punt te weinig aandacht besteed. Goed be rijdbaar land is belangrijk bij het uit rijden van drijfmest en bij het stikstof strooien in het voorjaar. Verder pro fiteert u er van in de zomer wanneer het eens erg nat is. Bij een goede ont watering verlopen beweiding en voe derwinning ook veel gemakkelijker en wordt een betere benutting bereikt van het gegroeide gras. Muur Als in de percelen veel muur voor komt kan dit ook in de herfst goed bestreden worden. Wordt het niet bestreden, dan kan het gras er in het voorjaar door overwoekerd worden. Voor de bestrijding zijn diverse mid delen beschikbaar; sommige daarvan sparen de klaver. Emelten en mollen Emelten kunnen veel schade aanrich ten. Ze voeden zich eerst met planten resten, maar in een later stadium vooral met de levende wortels van de grasplanten. Bij zeer grote aantallen kan de grasmat vrijwel geheel los ko men te liggen. Voordat schade zicht baar is, kan er al veel schade zijn veroorzaakt. Hoe ouder de larven, hoe groter de schade. De gunstigste tijd om het grasland op emelten te kontroleren is oktober/november. Vaak zijn ze dan nog wel klein. De beste kontrolemethode is de volgen de: neem per ha 10 stukken zode van 1 dm2 en leg deze in een pekelbad van 1 kg zout in 5 liter water. Na enige tijd komen de emelten boven drijven. Er kan dan berekend worden hoeveel emelten per m2 voorkomen. Bij meer dan 150 per m2 is bestrijding nood zakelijk. De bestrijding kan plaatsvin den door een bespuiting met 2 liter parathion (25%) in 600-1000 liter wa ter per ha. De bestrijding dient plaats te vinden als het vee uit het land is. Wanneer mollen in het grasland voor komen dienen deze bestreden te wor den. Ze kunnen worden gevangen met klemmen of bestreden met behulp van aluminiumfosfide tabletten die met een speciaal leggeweer in de gangen worden gelegd. Voor dit laatste is ech ter wel een bewijs van deskundigheid vereist. Verder is het van belang dat u en uw omgeving samen aan mollen bestrijding doen, anders zijn ze zo Begin september is het kantoor gedeelte van het nieuwe Proefsta tion voor de Varkenshouderij ge reed gekomen. Het bezoekadres van het PV wordt Lunerkamp- weg 7 te Rosmalen. Het posta dres en het telefoonnummer blij ven hetzelfde: Postbus 83, 5240 AB Rosmalen. De bouw van de proefakkommo- datie vordert ook goed. Ver wacht wordt, dat de varkensstal len begin december worden opge leverd. De eerste varkens kunnen dan rond Kerstmis gehuisvest worden. De officiële opening van het Proefstation voor de Varkens houderij is voorzien in juni 1987. weer terug. Veel mollen geeft veel ver ontreiniging in het kuilgras. Dit laat ste komt veel te vaak voor. Beperking van de verontreiniging zorgt dan ook voor een verbetering van de kwaliteit van het ruwvoer. Drijfmest uitrijden Rijd alleen drijfmest uit als het land goed berijdbaar is. Sporen zijn snel ler in het land gereden dan er weer uit gehaald. Breng de drijfmest bij voldoende opslagkapaciteit alleen uit in voorjaar en groeiseizoen. De benut ting van de voedingsstoffen is dan aanzienlijk beter dan in herfst en winter. Zorg voor goed gemixte drijfmest en een goede verdeling van de mest bij uitrijden. Rijd niet meer uit dan 15 a 20 m3 per keer. Ga er liever een keer vaker over dan dat u meer in een keer geeft. Dit voorkomt verstikking van de zode die er onderzit. Kort samengevat - Geen stikstof na half september - Vóór half oktober bossen maaien - Sloten, greppels en drains open houden - Muur, emelten en mollen bestrijden - Drijfmest goed mixen en verdelen; niet meer dan 15 a 20 m3 per ha. Ing. J. Overvest CAD Voedervoorziening Lelystad Varkensstapel toegenomen met bijna 9% Begin augustus 1986 waren er in ons land 13.488.000 varkens. Dit betekent een uitbreiding met 1109.000 stuks of 8,9% ten opzichte van 1 augustus 1985. Deze uitbreiding werd voorna melijk gekonstateerd bij het aantal jonge varkens, inkl. biggen, deze wa ren 845.000 stuks groter in aantal dan vorig jaar 12,4%). Dit blijkt uit een steekproefonderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. GRASLAND moet in een goede konditie de winter in om het risiko van uit win ter en zoveel mogelijk te beperken. Dit betekent, dat percelen met te veel bossen nog gebloot moe ten worden. Het is nu de beste tijd om bossen te maaien. De gewenste maai hoog te is 6-7 cm. Dit kan met een speciale bossenmaaier of met een cirkelmaaier, die in hoogte ver stelbaar is. Voorkom dat de grasmat verstikt onder het afgemaaide gras door het af te voeren of door jong vee op te laten vreten. Waar moge lijk kan men het grasland ook op la ten knappen door een kudde schapen. VRIJDAG 3 OKTOBER 1986 d8<?r aaaoTflo t OAOIUIV

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 18