Hippisch nieuws Opbrengst bepalen van snijmais is meetwerk Fokschapendag Limburg en Noord-Brabant Uitzonderlijk goede zomergraskuilen vrouw E.D.M. van Leeuwen uit Mid delburg gewonnen werd. Zeeland presenteerde zich duidelijk op de Nationale, niet alleen met het vierspan Haflingers, Brooymantius trok bij de trekpaarden sterk de aan dacht en bij de Hackneys was het de heer A.C. Mosselman uit Kruiningen die zich in het Zeeuws had gestoken en zich liet vergezellen door mevrouw Meyers-Maljaars uit Middelburg, be kend van manege De Eendracht, in haar schitterende Zeeuwse dracht. De nationale kampioen Nickery Boy liep voor deze gelegenheid in het span met zijn zoon Keesie Boy van de heer Mosselman uit Hansweert. De kombinatie trekpaarden, Haflin gers en Hackneys bleek uitstekend te voldoen en menigeen zou dit graag vaker zien gebeuren dan tot voorheen het geval was. Ook "Utrecht" is weer zeer geslaagd. Geen Brabantse of Zeeuwse kampi oenen, al scheelde het soms niet veel, zoals bij Billy van de heer J.L. van de Broek uit Chaam die reserve kampioen werd bij de 3-jarige rij paard stermerries. Zeer apart was de show van H.A. van Tuyl, Elisabeth's Hof uit Gemeren, die de veelzijdigheid van het Neder landse warmbloedpaard prachtig ver tolkte. De jonge vierspanrijder Ysbrand Chardon was magistraal. De Utrechtse Vee- en Paardendagen 1986 werden met dit klapstuk op waardi ge wijze afgesloten. En nu gaan we ons weer bezinnen op het winterseizoen. Het begint al op 4 oktober met de samengestelde wedstrijd in Kamperland, gevolgd door de provinciale kampioenschap pen samengesteld in Arnemuiden op 18 oktober. Het betreft hier terrein wedstrijden: cross country plus dres suur en springen. En een beetje verderop krijgen we de internationa le warmbloedpaardenfokdag Op 8 no vember in manege Riemens te Nieuwvliet en de I.B.O.P.-proeven op 22 november in manege "De Braan- jenhoek" in Kapelle. Er tussendoor ongetwijfeld nog vele kleinere en mis schien ook grotere gebeurtenissen. De tijd dat er 's winters rust aanbrak, be hoort tot het verleden. De grote landelijke hippische gebeur tenissen liggen weer achter ons. Op de Levade in Apeldoorn leverden de ver tegenwoordigers van de Gewestelijke Bond van Landelijke Rijverenigingen redelijke prestaties tussen al het lan delijk geweld. Een vijfde plaats voor Klaas van Exel uit Willemstad met Renard in het individueel springen klasse zwaar mag hoog aangeslagen worden. Driemaal foutloos, alleen bij de barrage een pechfoutje. Ook de vijfde plaatsen bij de achttal len van de Zwinruiters uit Nieuwvliet bij de paarden en van de Kleppertjes uit Axel bij de pony's mogen wel even genoemd worden. Juist nu het acht tal rijden wat verwaarloosd dreigt te worden, is het prettig dat deze goede traditie hier nog in ere wordt gehou den. Maar ook bij een nieuwe tak van de ruitersport: het voltigeren, was de Gewestelijke Bond present met de voltigeklub uit Middelburg die een zesde plaats wist te behalen, voor de Flevoruiters, die al vier maal het kam pioenschap voltigeren hadden be haald. Maar bijzonder goed kwam de voltigeklub Bouberg/Turfruiters uit Dongen voor de dag. Met de eerste groep werd de klub van Annelies Ak- kermans kampioen en met de tweede groep werd de derde plaats bezet. Dat is een groot kompliment waard. Nieuw op de Levade - die dit jaar in het teken van het 60-jarig bestaan van de Federatie stond - waren de hack neys, die de week daarop in Den Bosch op de "Nationale" hun 40-jarig jubileum vierden. Daarom nu over naar Den Bosch, waarover al een technisch verslag in ons blad verscheen, maar dat ging uit sluitend over de trekpaarden. Ook de Haflingers vierden feest: 25 jarig bestaan, met een mooie provinciale show, waarin alle provincies een vier tal presenteerden. Zeeland deed het origineel met een aangespannen vierspan, de anderen presenteerden ze aan de hand. Ook bij de Haflingers moet een groot Zeeuws sukses ver meld worden en wel het reserve kampioenschap Haflinger merriën lichte klasse, dat door Myrtle van me Op de laatste zaterdag van augustus is in Den Bosch de jaarlijkse centrale fokschapendag voor Limburg en Noord Brabant georganiseerd. Alle leden van het Texels schapenstam boek in deze provincies die beschik ken over een zwoegervrij bedrijf kregen de gelegenheid om dieren in te zenden. Het aantal ingezonden dieren lag met 780 stuks op hetzelfde niveau als het vorig jaar. De aanwezigheid van veel publiek uit diverse andere provincies maakte duidelijk dat "Den Bosch" door velen als een belangrij ke fokdag gezien wordt. De buitenlandse belangstelling liet dit jaar wat te wensen over, evenals de handel in fokmateriaal. Deze staat overigens het hele jaar al op een laag pitje. De afwezigheid van de Zeeuw se fokkers, die in voorgaande jaren wel in konden zenden voor Den Bosch, maar dit jaar door de algeme ne ledenvergadering werden gewei gerd, kan daar mede aan ten grondslag liggen, volgens diverse fok dag bezoekers. Niettemin blijft het een gezellige dag waarbij fokkers elkaar bestrijden om de eer van de hoog ste plaatsen. Opvallend was dat de in voering van het weegprogramma en een vruchtbaarheidsindex merkbaar worden op de fokdag. De dieren ver toonden duidelijk meer ontwikkeling ten opzichte van voorgaande jaren en er was een grote belangstelling voor de rubrieken waaraan eenjarige ge zoogde ooien deelnamen. Het aparte kampioenschap voor deze kategorie dieren betekent een goede stimulans in deze richting. Kampioen van deze rubriek werd ooi nr.3135-0482 van fokker eigenaar Vaessen uit Simpel- veld en reservekampioen werd ooi nr. 3239-0421 van Buys uit Herpt. De kwaliteit van de aangevoerde dieren maakte een wisselende indruk. Met name de ramlammeren toonden veel variatie. De ontwikkeling was goed. Voor de jury geen eenvoudige opga ve om hier een uniform koppel van de 10 beste ramlammeren uit te zoe ken. Zowel de anderhalfjarige als de oudere rammen waren best bespierd en ontwikkeld. Het beenwerk is sterk verbeterd ten opzichte van voorgaan de jaren, maar verdient in een enkel geval nog wat extra aandacht. Een ka tegorie waarin de fokprestatie goed tot zijn recht komt is die van de ei- Ram 3700-0628 kampioen bij de oudere rammen. Eig. J. Derksen, Beugen. Ram 5427-0015, res. kampioen bij de Gravenmoer. gengefokte volbloeden. Afhankelijk van de bedrijfsgrootte kunnen de in zenders 3, 4 of 5-tallen plaatsen. Het aantal 3-tallen neemt toe (6 inzendin gen). De kwaliteit ervan was goed. De IA prijs ging hier naar de fokgroep van Palmen uit Schinnen, terwijl de IB door Van Rijnsbergen uit Zalt- bommel opgeëist werd. De belangstel- l'Aj. rammen. Eig. J. Borstlap, 's- ling voor de 4-tallen (2 stuks) was niet groot en de kwaliteit ervan matig. De groep eigengefokte volbloeden van 5 stuks (4 inzendingen) bestond uit pri ma dieren, (alle eerste prijzen). De IA prijs ging hier naar Martens uit Els- hout en de 1B naar Vaessen uit Sim- pelveld. Jan Ottens In de maisgebieden kennen we sinds vele jaren de snijmaisvoerbanken. Al vlug bleek dat de opbrengstbepa ling bij snijmais geen eenvoudige klus is. Het opbrengstbepalings- systeem mag niet te ingewikkeld zijn kwa uitvoering in de praktijk en het moet voldoende betrouwbaar zijn. Hoewel onderzoek en voorlichting aan een juiste en uitvoerbare metho de vrij veel aandacht hebben besteed, zijn er momenteel toch nog verschillen in werkwijze. We kennen de volgende systemen: Opbrengstschatting op stam, in kVEM of kg drogestof; Bepaling van het aantal m3; Weging. Schattingsmethode Het uitvoeren van de schatting kan gedaan worden door een schattings kommissie bestaande uit afnemers en telers. Hierbij wordt de kVEM- opbrengst getakseerd. Bij deze tak- saties wordt rekening gehouden met afwijkingen, die de kVEM- opbrengst beïnvloeden: o.a. gewas sen met weinig kolf of een late afrij ping. Bovendien speelt het oogststa- dium een rol. Om de afwijking zo klein mogelijk te houden, vindt de definitieve schatting zo kort moge lijk vóór de oogst plaats. De schattingsmethode vraagt veel in zicht en tijd van de schatters bij het beoordelen van de te velde staande gewassen en de perceelsoppervlakte. Door de zorgelijke stand van veel snijmaispercelenkunnen grote afwij kingen van de werkelijke opbrengst voorkomen, gemiddeld bijna 10%. M3-methode Voor de opbrengstbepaling volgens de m3-methode wordt het aantal wa gens per perceel vastgelegd. De wa- geninhoud in m3 wordt door verte genwoordigers van de voerbank ge meten. Door het aantal kuub verse snijmais te vermenigvuldigen met een norm voor kg drogestof per kuub verse snijmais wordt de dro ge stofopbrengst bepaald. Ook van deze methode is de mate van be trouwbaarheid vastgesteld. Deze kwam aanzienlijk beter uit dan het schatten te velde: gemiddeld een af wijking van bijna 4%. De m3-methode is bij nauwkeurig werken, redelijk betrouwbaar en vraagt relatief weinig mankracht. Door het PAGV zijn ds-normen per m3 vastgesteld. Hierbij speelt de wa gengrootte en het ds-gehalte van de verse snijmais een belangrijke rol. Alles wegen Aanvankelijk werd het systeem waarbij alle mais wordt gewogen, weinig toegepast, vanwege het tekort aan weegbruggen 'in de buurt'. Sinds drie jaar nu werken een aantal voerbanken met gehuurde, ver plaatsbare weegapparatuur. Alle snijmais wordt hierop gewogen. Van elke wagen worden pluk- monsters genomen (met de hand). Uit de plukmonsters worden per per ceel één of meerdere verzamel- monsters onderzocht in Oosterbeek. Voordelen van dit systeem zijn o.a. een zeer nauwkeurige opbrengstbe paling (kg-produktie en ds-%ï De stand van de snijmais in het land is zeer wisselend. Voor een nauwkeurige weging is een vlakke verharde weg of plaats nodig. Deze is op de bedrijven meestal wel aanwezig. De ervaringen met de mo bile weegbrug zijn zodanig positief dat meerdere loonwerkers deze ap paratuur aangeschaft hebben en te vens verhuren. De stand van de snijmais in het land is zeer wisselend. Op de lichtste gronden hééft de snijmais een zoda nig vochttekort gehad dat nauwe lijks kolfzetting heeft plaatsgevon den. Er komen dus nogal veel perce len voor die een lage opbrengst zul len geven. Op de betere gronden komt echter goede tot zeer goede snijmais voor. Kortom, evenals vo rig jaar, een seizoen met grote ver schillen in opbrengst. Ing. J. Nies Speciaal voedervoorziening CR Waalre De zomergraskuilen van oogst 1986 zijn gemiddeld van uitzonderlijk goede kwaliteit. Dit blijkt uit een tweede overzicht van de voederwaarde van het Be- drijfslaboratorium te Oosterbeek. Met een gemiddelde VEM van 875 bij de zomergraskuilen zonder toe voeging, skoren deze zelfs duidelijk hoger dan de voorjaarskuilen zonder toevoeging, die met een gemiddelde VEM van 849 ook al tot de toppers van de tachtiger jaren behoren. Meer dan honderd graskuilen be haalden inmiddels reeds het predi kaat 'uitmuntend', omdat ze boven de magische grens van 1000 VEM in de droge stof uitkomen. Zomer 1986 mag dan vanwege de droogte niet tot de ideale zomers voor de grasgroei behoren, het was ideaal oogst weer. Bovendien hebben veel veehouders zich ekstra ingespannen om de 'voorschriften' voor het maken van een prima kuil zo perfekt mogelijk op te volgen. Er is relatief jong gemaaid en de veldperiode was zeer kort (gemid deld twee dagen). Ondanks dat liggen de gemiddelde droge stofgehaltes op een goed peil en zijn de ammoniakfrakties gemid deld gunstig laag. Inzending loopt goed door De inzending van gewasmonsters, die aanvankelijk wat achterbleef vanwege de minder gunstige groei- omstandigheden, heeft zich inmid dels hersteld en blijft zich bewegen op het nivo van het topjaar 1985. Het aantal onderzochte graskuil- monsters ligt met 32.550 inmiddels reeds enkele honderden hoger dan vorig jaar. Daarbij is de onderzoekduur thans dusdanig kort dat vóór het naderend stalseizoen nog veel septemberkuilen kunnen worden onderzocht. Naar verwachting zal de voeder- waarde van deze herfstkuilen een duidelijk ander beeld dragen, zodat - afhankelijk van de top van de af- kalfperiode - gekombineerd voeren van voorjaars-/zomerkuilen rriet herfstkuilen in de overwegend wei degebieden een goede oplossing kan betekenen voor de opzet van een evenwichtig winterrantsoen. Op bedrijven met (veel) snijmaiskuil zal de situatie veelal anders liggen. Zomergraskuil (maaidatum 16 juni t/m 31 augustus 1986) zonder toevoeging met toevoeging Peildatum 18 sept. 18 sept. Aantal monsters 9016 1247 Droge stof 531 459 VEM-waarde 875 864 Vre in g/kg 153 148 Ruwe celstof in g/kg 239 233 Ruw as in g/kg 129 138 Ammoniakfraktie 6 7 Veldperiode 2 2 VRIJDAG 3 OKTOBER 1986 17

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 17