Pootaardappel-heffingenbeleid 1987 (2) Amro Ondememersdeposito: hoge rente op direct opvraagbaar kapitaal. Amro Bank Amro Antwoordcoupon Het Amro Ondernemersdeposito. Een depositovorm die maximale vrijheid koppelt aan een prima rente. Bij uitstek geschikt voor ondernemers in land- en tuinbouw. Maximale flexibiliteit Ten opzichte van de gebruikelijke deposito's heeft het Amro Ondernemers deposito belangrijke voordelen voor bedrijven die met seizoenbewegingen te maken hebben. Dat geldt zeker ook voor ondernemers in de land- en tuinbouw. Bij- en afschrijvingen kunt u op elk gewenst moment laten uitvoeren. Dat betekent dat u niet lang van tevoren exact hoeft te bepalen welk bedrag u op deposito kunt zetten en welk bedrag u voor lopende uitgaven achter de hand moet houden. Dat maakt het vaststellen van uw depositobedrag eenvoudig en de looptijd bepaalt u zelf, doordat u zonder opzegtermijn uw geld weer kunt opnemen. Prima rente. Over het bedrag dat 'n hele kalender maand op het Ondernemersdeposito blijft staan, vergoeden we een rente die vergelijkbaar is met die van het éénmaanddeposito. Over het geld dat minder dan een kalendermaand op deze rekening staat, krijgt u een rente die hoger is dan de gebruikelijke rente op uw rekening-courant. Meer informatie. Hoge rente, optimale vrijheid. Dat is de kracht van het Amro Ondememersdeposito. Daar kan elke ondernemer voordeel van hebben. Wilt u nadere informatie, stuurt u dan de antwoordcoupon in. U ontvangt dan per om gaande onze brochure "Amro Ondememers deposito". U kunt ook contact opnemen met het dichtstbijzijnde Amro kantoor. Stuurt u mij de brochure Amro Ondernemersdeposito Naam:s Adres: Postcode/plaats: Telefoon: Afgeven bij een Amro Bank of in een envelop, zonder postzegel, opsturen naar Amro Bank, Marketing Zaken, Agrarische Bedrijven, Antwoordnummer 2523,1000 PA Amsterdam Er nog steeds van uitgaande dat er ook in 1987 een bodemprijsrege- ling komt voor pootaardappelen zal het nodig zijn om naast de areaal- heffing ook een heffing op te leggen per 100 kg gecertificeerd pro- dukt. Het zoeken naar een redelijk evenwicht in hoogte van geldbe dragen is een moeilijke opgave. Daarom misschien goed om nogeens stil te staan bij de zgn. 'plombeheffing'. De plombeheffing Het woord 'plombeheffing' dateert nog uit de tijd dat alle goedgekeurde partijen pootaardappelen in zakken of kratten van een loodje plom be) werden voorzien. In de praktijk wordt thans door invoering van het 'machinaal naaien' maar weinig meer geplombeerd. Slechts bij dat gedeelte van ons pootgoed waarbij de zakken nog handmatig worden dichtgenaaid komt er nog een loodje aan de zak. Voor het overgrote deel van ons pootgoed spreken we nu van certificeren; dat is van een certifi- kaat voorzien via het zgn. doornaai- systeem. Door de jaren heen is er al tijd een diskussie geweest hoe hoog de plombeheffing moest zijn ten op zichte van de areaalheffing. Telers met hoge opbrengsten per ha hebben altijd gepleit voor een lage heffing per 100 kg en telers met een lage op brengst per ha hebben altijd gepleit voor een hoge heffing per 100 kg. Wat betreft de financiering is men het meest zekere van een forse hef fing per ha. Immers dan weet men van het begin af aan waar men aan toe is. Dat geld komt in ieder geval binnen. Dat betaalt iedereen! In een aantal gevallen laat een teler zijn opbrengst maar ten dele certi ficeren. - Als de konsumptiemarkt redelijk tot goed is verdwijnen er heel wat grove maten pootgoed zonder plom bering, zonder certificering. - Dat pootgoed dat voor eigen ge bruik wordt bestemd en aangewend passeert ook niet de heffingengrens. En met name op die bedrijven waar pootgoed en konsumptie- of fa brieksaardappelen naast elkaar op datzelfde bedrijf worden geteeld, is het eigen gebruik vaak vrij aan zienlijk. - Hoe hoger de heffing per 100 kg des te gemakkelijker lopen partijen weg uit de heffingensfeer. - Er is duidelijk een aantal rassen en klassen waar men 2 kanten mee uit kan, afhankelijk van de situatie, maar wel een onzekere situatie voor de fondsen waaruit de financiering geput moet worden. En naarmate meer rassen mogen uitgroeien komt dat sterker op ons af. Vast bedrag per 100 kg Naast de onzekere kant van de op brengsten uit de 'plombeheffing' is het bijna onontkoombaar dat de hoogte ervan vóór het seizoen vast moet staan. Terwijl het bij een areaal heffing mogelijk is om aan het ein de van het seizoen wat terug te beta len óf wat na te vorderen lijkt dat voor de heffingen per 100 kg niet mogelijk. - In een aantal gevallen betaalt de handel de NAK en Stopa-kosten per hoeveelheid gecertificeerd produkt. - Partijen pootgoed gaan vaak van de ene hand in de andere voor ze uit eindelijk bij de gebruiker terecht komen. - Het gebeurt in de praktijk ook dat partijen opnieuw gesorteerd en ge plombeerd moeten worden met ekstra kosten en andere gewichts- hoeveelheden. En zo zijn in de praktijk misschien meer voorbeelden aan te halen waar door een naheffing per 100 kg of een teruggave per 100 kg minder goed mogelijk is. Laat staan de daaraan verbonden administratieve rompslomp. De areaalheffing zit op een gegeven moment in de komputer bij het Landbouwschap en daarbij is het vrij simpel om die heffing bij te stel len in welke richting dan ook. De plombeheffing kan wel wisselen van jaar tot jaar, maar niet binnen het seizoen. Per jaar zal dus gewerkt moeten worden met vaste bedragen per 100 kg geplombeerd gecertifi ceerd per produkt. De hoogte van de plombeheffing Bij het vaststellen van de hoogte van de plombeheffing zal ergens een gul den middenweg moeten worden ge- kozên. Aan de ene kant rekening houden met de telers van fabrieks- rassen en van binnenlandse kon sumptie rassen. Aan de andere kant met eksportrassen, met grof groeien de rassen met telers van rassen die veel later plomberen, waarbij de grove maten niet direkt gegaran deerd worden in prijs en wel mee betalen. En toch een eenvoudig systeem hou den dan werkbaar is. Het lijkt onontkoombaar dat de hef fing per 100 kg wat zal moeten opge trokken in vergelijking met de jaren '85 en daarvoor. Ook de verhouding tussen de fijnere maten (beneden 45 mm) en de grovere maten (boven de 45 mm) zal in heffingsbijdragen na der onder de loupe moeten worden genomen. Tenslotte Waarom al dat geschrijf over die pootaardappelen? Duidelijk om een informatie, een stuk achtergrondin formatie aan de praktijk door te geven. We krijgen een paar moeilijke jaren om door te maken in de pootgoed- sektor. Forse heffingen om een bo- demprijssysteem 'in de benen te houden'! En dit terwijl virusziekten, bakterieziekten, phoma en aardap pelmoeheid ons als een spook blij ven achtervolgen. Degenen die de komende jaren met de pootgoedteelt mee willen blijven doen zullen zich dat goed bewust moeten zijn. Swifterbant, A. Vermeer Nieuw centrum voor landbouwresearch van BASF in de VS ingewijd Op 25 september 1986 is het Agricul tural Research Center van BASF in Research Triangle Park in de buurt van Raleigh, North Carolina, offi cieel ingewijd. Het nieuwe research centrum werd in anderhalf jaar ge bouwd voor een bedrag van 50 mil joen DM. Op een terrein van 18 ha staan laboratoria en kassen met een totaal vloeroppervlak van 10.000 m2. Circa 75 medewerkers, waarvan de helft natuurkundigen met een akademische graad, gaan zich hier bezighouden met vraagstukken op het gebied van biologie, milieuche mie, oecobiologie en gewasbescher ming. Een proefveldengebied van 45 ha, waarop al sinds 1985 word ge werkt, is aan het researchcentrum verbonden. Brochure: Betonnen silo's voor opslag van mengmest Deze brochure geeft een overzicht van de huidige stand van zaken be treffende de bouw van met name bo vengrondse mengmestopslag van be ton, zowel geprefabriceerd als in het werk gestort. Besproken wordt o.m. de vormgeving en ligging van silo's, de konstruktieve bouwwijzen, de eisen die - voor zover nu bekend - aan de konstruktie worden gesteld, het ontwerpen van silo's, uitvoe ringszaken alsmede de uitgangspun ten voor het berekenen van in het werk gestorte silo's. Het boekje is gratis verkrijgbaar bij VNC, Postbus 3011, 5203 DA 's- Hertogenbosch, tel.nr. 073 - 401252. 14 VRIJDAG 3 OKTOBER 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 14