Resultaten rassenproefvelden wintergerst r<A' Bij de uitzaai van uw wintergraan... Drie nieuwe wintertarwerassen op Rassenlijst 1987 VanderHave introduceert de nieuwe baktarwe Miller KORRELOPBRENGSTEN, gemiddelden van 1981 i/m 1986 in verhoudingsgetallen Noordelijke Centrale Zuidw. Ras zeeklei zeeklei zeeklei 100 - kg/arc 71.9 71.5 69.1 Meerrijïge rassen Hasso 106 5 107 6 101 4 Masio 107 5 101 6 107 4 Tapir 101 5 99 5 100 4 Birgil 94 4 102 4 97 3 Gerbel 99 4 101 5 99 4 Dinosa 108 4 107 5 103 3 Corona 106 4 105 4 103 3 In beproeving Semu 028.8 (1985) IIIJ 107 3 99 2 Semu 1154 (1986) 115 106 2 116 2 1 DE 658-29 (1986) 105 2 99 2 101 2 1 W 7715-21 (1986) 108 2 102 2 113 2 Tweerijïge rassen Flamenco 98 5 97 6 101 4 Igri 94 5 96 5 96 4 Marinka 101 4 97 5 98 3 In beproeving UC 379 (1986) 88 2 89 2 88 2 De oppervlakte wintergerst in Neder land bedroeg in 1986 ongeveer 9200 ha. De meeste proefvelden werden op tijd gezaaid. De ontwikkeling voor de winter was goed. De invloed van de strenge vorst leek aanvankelijk niet groot, later bleek er toch wel enige schade te zijn. In het voorjaar kwam de groei traag op gang door het kou de en natte weer. Later ontwikkelde het gewas zich goed. Er was over het algemeen weinig aantasting door ziek ten. Bij de rassen die voor het eerst in interprovinciaal onderzoek waren valt daarom weinig over vatbaarheid voor de verschillende ziekten te zeg gen. De proefveldopbrengsten liepen uiteen van matig tot hoog. Oorzaak van de verschillen was vooral de droogte aan het eind van het groeisei zoen. Daarnaast speelde de uitdun ning door de vorst een rol. Meerrijïge rassen Hasso geeft zeer goede opbrengsten. De wintervastheid is middelmatig tot vrij goed. Heeft vrij lang en vrij ste vig stro. Wordt weinig door bladvlek kenziekte, vrij weinig door dwergroest, middelmatig tot vrij wei nig door netvlekkenziekte en middel matig door meeldauw aangetast. Rijpt vrij vroeg. Masto geeft goede tot zeer goede opbrengsten, op löss minder goed. Is vrij goed wintervast. Het stro is vrij lang en vrij stevig. Wordt vrij weinig door meeldauw en netvlekkenziekte en middelmatig tot vrij weinig door dwergroest en blad- vlekkenziekte aangetast. Rijpt mid- dentijds. Tapir, Birgit en Gerbel zijn dit jaar zeer beperkt beproefd. Zij blijven bij andere rassen achter. Bir git is volgens Duitse gegevens minder gevoelig voor het gerstegeelmozaïek- virus (overgebracht door de grond- schimmel Polymyxa graminis). Voor het eerst op de Beschrijvende Rassenlijst geplaatst: N. Dinosa (ME 2619/77) K: W. von Borries-Eckendorf, Leopoldshöhe, Bondsrepubliek Duitsland. V: Se- mundo B.V., Ulrum. Vrij goed wintervast ras. Heeft vrij lang, middelmatig tot vrij stevig stro. Werd weinig door bladvlekkenziekte en vrij weinig door netvlekkenziekte, dwergroest en meeldauw aangetast. Rijpt middenvroeg. Heeft zeer goede tot hoge opbrengsten gegeven. Heeft een smalle korrel. T. Corona K: Saatzuchtgesellschaft Streng's Erben, Uffenheim, Bondsre publiek Duitsland. V: Fa. Jan M. Chr. van der Schaaf jr., Amsterdam. Is middelmatig wintervast. Het stro is middenlang en middelmatig stevig. Werd weinig door bladvlekkenziekte en vrij weinig door netvlekkenziekte, dwergroest en meeldauw aangetast. Rijpt vrij vroeg. Heeft gemiddeld zeer goede opbrengsten gegeven, doch viel in 1986 door vorstschade wat tegen. De korrel is middengroot. Tweerijïge rassen Flamenco heeft een middelmatige tot vrij goede wintervastheid. Het stro is van gemiddelde lengte en vrij stevig. Wordt vrij weinig tot weinig door blad- en netvlekkenziekte en middel matig door meeldauw en dwergroest aangetast. Rijpt vrij vroeg tot vroeg. Geeft goede opbrengsten en heeft een zeer grote, goed gevulde korrel. Marinka is vrij goed wintervast. Heeft midden kort, stevig stro. Werd weinig door netvlekkenziekte, vrij weinig tot weinig door meeldauw en bladvlek kenziekte en vrij sterk door dwerg roest aangetast. Rijpt middenlaat. De opbrengsten waren op kleigrond gemiddeld vrij goed tot goed en op zandgrond hoog. Heeft een grote tot zeer grote, goed gevulde korrel. Igri is dit jaar niet meer beproefd. In de tabel zijn de opbrengsten sa mengevat van de interprovinciale De Kommissie voor de Samenstel ling van de Rassenlijst voor Land bouwgewassen heeft bekend ge maakt dat het nieuwe VanderHave wintertarweras Miller op de Rassen lijst van 1987 zal worden geplaatst. De meest in het oog lopende ken merken van Miller zijn de hardheid van de korrel, het goede eiwitgehal te, de goede deegeigenschappen en de hoge opbrengst. Met de opname van dit ras op de Rassenlijst wordt voor het derde jaar in suksessie een wintertarwe uit het VanderHave kweekprogramma toegelaten na de opname van de ras sen Sarno en Tombola. Met de toelating van Miller kan de teler nu inspelen op de verscherpte EEG-interventienormen met betrek king tot de kwaliteit, zonder toe te moeten geven op de opbrengst en de oogstzekerheid, aldus VanderHave. Uit de beproevingen is Miller, zo zegt Vander have, qua landbouw- proefvelden van 1981 t/m 1986. De kursief gedrukte betrouwbaarheid- scijfers, vermeld achter de op brengsten, zijn afgeleid van het aantal proefvelden en het aantal beproe vingsjaren. Hoe hoger het cijfer, des te betrouwbaarder is het opbrengst- gegeven. Bij de in beproeving zijnde rassen is tussen haakjes het eerste jaar van on derzoek vermeld. wz kundige eigenschappen uitstekend te voorschijn gekomen. De oogstzeker heid op de kleigronden wordt mede bepaald door een kombinatie van een prima vorstresistentie met goede stro-eigenschappen Van belang is verder dat het ras ook onder minder gunstige oogstomstan- digheden een grove korrel produ ceert, die weinig schotgevoelig is. Miller bezit een uitstekende resisten tie tegen gele roest en is middelmatig vatbaar voor meeldauw en afrij- pingsziekten. Op de kleigronden heeft het ras zeer goede, stabiele op brengsten gegeven. Men kan stellen dat Miller, zowel landbouwkundig als kwalitatief, een waardevolle aanwinst is voor het Ne derlandse tarwesortiment. Vooral door zijn goede bakkwaliteit onder scheidt het ras zich: het kombineert een goede korrelhardheid met een grove korrel. Dit is interessant voor de bakker, omdat bloem van een harde tarwe verwerkingstechnische voordelen biedt en voor de boer is het interessant omdat de nieuwe EEG-interventienormen met Miller gemakkelijker bereikt worden', al dus het kweekbedrijf VanderHave te Kapelle. Korte beschrijving van de in beproeving zijnde rassen Meerrijïge rassen Semu 028.8 Kweker: Semundo B.V.. Ulrum. Lijkt vrij goed kouderesistent. Had vrij lang, middelmatig tot vrij stevig istro. Werd middelmatig door dwerg roest en vrij weinig door andere ziek ten aangetast. Rijpte rhiddentijds. Gaf, behalve op de zuidwestelijke zee klei, zeer goede tot hoge opbrengsten. Semu 1154 Kweker: Semundo B.V., Ulrum. Lijkt middelmatig tot vrij goed win tervast. Het vrij lange stro was vrij stevig. Werd vrij weinig door meel dauw aangetast. Rijpte vrij vroeg. Gaf hoge tot zeer hoge opbrengsten. FDE 658-29 Kweker: Ets. Florimond Desprez, Templeuve, Frankrijk. Geïmporteerd door Kon. Kweekbe drijf en Zaadhandel D.J. van der Ha ve B.V., Kapelle (Zld.). Lijkt middelmatig wintervast. Had middenlang, vrij stevig tot stevig stro. Rijpte vroeg. De opbrengst was op noordelijke zeeklei en op löss zeer goed, in de andere gebieden goed. LW 7715-21 Kweker: De Samenwer kende Graankweekbedrijven Wiersum-Zelder, Groningen. Lijkt middelmatig wintervast. Het stro was middenlang en middelmatig tot matig stevig. Werd nogal door meeldauw aangetast. Rijpte vrij vroeg. Gaf wisselende, gemiddeld zeer goede opbrengsten. Tweerijïge rassen UC 379 Kweker: Saatzucht Dr. h.c. Carsten, Bad Schwartau, Bondsrepu bliek Duitsland. Geïmporteerd door Carsten-Holland, Winschoten. Lijkt middelmatig wintervast. Heeft kort, zeer stevig stro. Werd vrij sterk door meeldauw aangetast. Rijpte zeer vroeg. Kan in opbrengst niet met de andere rassen meekomen. Wageningen, augustus 1986 Aardappelen-en uienoogst kleiner dan vorig jaar De aardappeloogst van dit jaar wordt voorlopig 2% kleiner geraamd dan die van 1985. Doordat de opbrengst per ha nagenoeg gelijk is aan die van het vorig jaar, wordt deze geringere totale opbrengst geheel veroorzaakt door een kleinere beteelde opper vlakte. Van de provincies met relatief grote oppervlakten aardappelen hebben met name Zuid-Holland, Noord- Brabant en Flevoland een hoge op brengst per ha (5 a 15% boven het landelijk gemiddelde), terwijl Noord- Hoiland en Zeeland een opbrengst per ha hebben die ongeveer gelijk is aan het landelijk gemiddelde; de overige provincies blijven daar ruim onder. Ten opzichte van het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar komt de oogstra- ming aardappelen 7% hoger uit. Voor de zaai-uien wordt de oogst dit jaar 10% lager geraamd dan vorig jaar. De verwachte opbrengst per ha is weliswaar 2°7o hoger dan in 1985 (en gelijk t.o.v. het 5-jarig gemiddelde), maar de beteelde oppervlakte is t.o.v. 1985 met bijna 12% verminderd. Cebeco brengt nieuw ras wintertarwe De firma Pen Zaden in Giekerk en Cebeco-Handelsraad in Rotterdam hebben overeenstemming bereikt over de kommercialisatie in Neder land door de afdeling Zaaizaad en Pootgoed van Cebeco-Handelsraad van het wintertarweras Apollo. Apollo is een nieuw voertarweras, dat nog in gebruikswaardeonder- zoek is bij het RIVRO in Wagenin gen. Het ras is in de Bondsrepubliek Duitsland gekweekt en is daar reeds op de Rassenlijst opgenomen. Apol lo heeft de afgelopen jaren in proe ven en in de praktijkteelt zeer hoge opbrengsten gegeven. Het ras heeft een kort en zeer stevig stro en is wei nig gevoelig voor ziekten. Omdat de beproevingen met het ras nog niet zijn afgesloten, mag in sei zoen 1986/87 slechts een beperkte hoeveelheid zaaizaad op de markt worden gebracht. Deze kleine hoe veelheid is inmiddels uitverkocht. De Commissie voor de Samenstelling van de Rassenlijst voor Landbouwge wassen deelt 'mede dat bij wintertar we voor het eerst in de aangegeven rubriek van de Beschrijvende Rassen lijst zijn geplaatst: Rassen geschikt voor de broodbe reiding N-Kraka K: Pajbjergfonden, Dyng- by, Denemarken. V: Semundo B.V., Ulrum. Is vrij goed wintervast en heeft goe de tot zeer goede opbrengsten gege ven. Het lange stro is middelmatig tot matig stevig. Lijkt weinig vatbaar voor gele roest; is zeer vatbaar voor bruine roest. Werd weinig door meel dauw en vrij weinig tot weinig door afrijpingsziekten aangetast. Rijpt vrij laat. Is middelmatig tot vrij weinig ge voelig voor schot. Heeft een vrij goe de broodkwaliteit, een goede deegkwaliteit en een harde korrel. N-Pagode K: De Samenwerkende Graankweekbedrijven Wiersum- Zelder, Groningen Heeft een vrij goede tot goede win tervastheid en heeft zeer goede tot ho ge opbrengsten gegeven. Het stro is vrij kort en vrij stevig. Bleek in kunst matige infektieproeven sterk vatbaar voor een bepaald fysio van gele roest. Werd weinig door bruine roest, vrij weinig door meeldauw en bladvlek kenziekte en middelmatig door afrij pingsziekten aangetast. Is vrij weinig gevoelig voor schot en had weinig korreluitval. Heeft een vrij goede broodkwaliteit, een middelmatige deegkwaliteit en een harde korrel. Is mogelijk gevoelig voor enkele her biciden. Overige rassen T-Miller K: Kon. Kweekbedrijf en Zaadhandel D.J. van der Have B.V., Kapelle (Zld.) Is vrij goed tot goed wintervast. Heeft gemiddeld goede opbrengsten gege ven. Heeft vrij kort, vrij stevig stro. Lijkt weinig vatbaar voor gele roest. Werd vrij sterk door bruine roest, middelmatig door meeldauw en afrij pingsziekten en nogal door bladvlek kenziekte aangetast. Is vrij weinig gevoelig voor schot en had vrij veel korreluitval. De broodkwaliteit lijkt middelmatig. w Advies zaaizaadontsmetting Voor een goede opbrengst van uw winter granen, ontsmet u uw zaaizaad met ®Sibutol. Daardoor wordt uw gewas beter beschermd te gen de sneeuwschimmel (Gerlachia nivalis). Advies slakkenbestrijding in granen Een droge zomer betekent niet dat men bij de uitzaai van wintergranen kan afzien van een slakkenbestrijding. Er zijn reeds zoveel eitjes gevonden dat dit jaar veel schade door slakken verwacht kan worden. TIPS: - Zorg voor een fijn egaal goed gesloten zaaibed. - 1,5 kg ®Mesurol-Slakkenkorrels mengen met 50 kg zaaizaad voor alle percelen met voorvrucht kool zaad, karwij of groenbemester langs alle randen van percelen. - Binnen één week na opkomst perceel nauw keurig op slakkenschade kontroleren. Wor den veel slakjes gevonden, dan direkt Me- surol-Slakkenkorrels over het gewas strooien. Na één week kontroleren. - 2 toepassingen met 3 kg/ha verstrooien is be ter dan 1 x een hogere dosering. Meer informatie? Voor meer informatie kunt u kontakt opne men met onze technische afdeling. Telefoon 085-68 1111 VRIJDAG 3 OKTOBER 1986 13

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 13