Buitenlucht is niet altijd geschikt als drooglucht Chandor voor onkruidvrij wintergraan 1 SCHERING AAGRUNOL Belgisch areaal hop neemt af Samenspel van vochtigheid en temperatuur Met Chandor is een eer dan hét halve werk i Om de bewaarverliezen van akkerbouwprodukten gedurende de be waarperiode zo laag mogelijk te houden, is één van de eisen het pro- dukt zo droog mogelijk in de bewaarplaatsen te brengen en zo spoedig mogelijk na inbrengen te drogen tot het "aanhangend vocht" verdwe nen is. Wanneer de droging niet snel genoeg gebeurt, is aantasting door schimmels of bakteriën het gevolg. Voor het drogen wordt gebruik gemaakt van geschikte buitenlucht. Deze lucht wordt door het pro- dukt geventileerd. Het "aanhangende vocht" en het vocht in de mee genomen grond en kluiten wordt door de doorgeblazen lucht opgenomen. Bij droog en zonnig weer gaat dit veel sneller dan bij voch tig weer. De lucht om ons heen bevat altijd een bepaalde hoeveelheid vocht. Of liever gezegd waterdamp. Buitenlucht bestaat dus uit een mengsel van lucht en waterdamp. Om deze reden wordt buitenlucht ook wel vochtige lucht ge noemd. Dit zien we ook dagelijks om ons heen, vooral als het buiten kou der wordt. Denk hierbij maar aan het verschijnsel van beslagen ramen. Dit kan natuurlijk alleen maar plaatsvin den als er waterdamp in de lucht aan wezig is. Bij beslagen ramen is de onzichtbare waterdamp op de ruit veranderd in zichtbaar water. Blijk baar kan de lucht bij de lagere ruit- temperatuur minder vocht bevatten dan de lucht bij kamertemperatuus. Het teveel aan waterdamp kondèn- seert als waterdruppeltjes op de ruit. Hoeveel grammen waterdamp er in de lucht opgelost zijn, kunnen we niet meten, maar wel de relatieve lucht vochtigheid. Hiervoor is de hygrome ter of r.v.-meter te gebruiken. Drogen met lucht Het blijkt dat natte akkerbouwpro dukten niet altijd met buitenlucht ef- fektief gedroogd kunnen worden. We moeten er zeker van zijn dat de lucht een drogend effekt heeft. Dit is altijd het geval als de lucht een lagere tem peratuur heeft dan het te drogen nat te produkt. Dit zal als regel alleen 's nachts het geval zijn. Strijkt de kou dere lucht over het warmere produkt, dan wordt de lucht door het produkt iets opgewarmd. Daardoor kan de lucht meer vocht opnemen. Is de bui tenlucht warmer dan het natte pro dukt dan wordt de lucht door het produkt afgekoeld en de waterdamp in de langsstrijkende kouder worden de lucht zal kunnen condenseren, af hankelijk van de rel. vochtigheid. Hieruit blijkt al duidelijk, dat als we verantwoord willen drogen vier din gen bekend moeten zijn namenlijk de temperatuur van de buitenlucht, de relatieve vochtigheid van de buiten lucht, de produkttemperatuur en de hoeveelheid vocht op het produkt. Direkt afleesbare luchtvochtigheids- en thermometer, in dit geval de Hygromat van Mooij Kamerik B. V. De bediening is eenvoudig: 1. instellen van temperatuur; 2.- aflezen van luchtvochtigheid. CHANDOR, WERKZAAM TEGEN PROBLEEM- ONKRUIDEN: O.A. - DUIST -STRAATGRAS - RAAIGRAS - PAARSE DOVENETEL -EREPRIJS -MUUR - KAMILLE Chandor voor effectieve bestrijding van grasachtige en breed- bladige onkruiden in wintergerst, wintertarwe en winterrogge. De ideale afwisseling op de standaard onkruidbestrijders. Bovendien biedt Chandor u nog eens vier extra vriendelijke voordelen: geen rassenbeperking effectief, ook onder droge omstandigheden breed werkingsspectrum, tegen relatief lage ha-prijs probleemloze onderzaai of herinzaai in het voorjaar mogelijk. Doseringen per ha zeeklei, rivierklei en lössgronden: met minder dan 20% slib en/of 2% humus 3,5 liter met 20-30% slib en/of 2-3% humus 4 liter met 30-50% slib en/of 3-5% humus 5 liter NB 1Voor winterrogge niet meer dan 3,5 liter per ha gebruiken. 2. Bij toepassing op natte grond 0,5 liter per ha minder nemen dan voorgeschreven. 3. De beste resultaten worden bereikt op gronden tot 40% slib en/of 3,5% humus. Chandor is vloeibaar, gemakkelijk te verspuiten en economisch in het gebruik. Het middel is bij uw leverancier verkrijgbaar in plezierig geprijsde 5-liter verpakking. Schering AAgrunol B.V. Postbus 100,9750 AC Haren (Gn.) Tel 050-333911 ik2_ Vlugschrift over de techniek van het drogen Alle akkerbouwprodukten hebben gemeenschappelijk, dat voor het drogen geschikte buitenlucht ge bruikt moet worden. Wel vraagt elk produkt een andere techniek van drogen. Belangrijk hierbij zijn o.a. de storthoogte, hoeveelheid ventilatielucht, opwarming e.d. Via het Konsulentschap in Alge mene Dienst voor de Kwaliteit en Bewaring en via de regionale kon- sulentschappen zijn vlugschriften gratis verkrijgbaar voor het dro gen van graszaad, aardappelen en uien. De hopteelt in België dreigt te ver dwijnen. Het totale areaal hop is in vier jaar met 30% gedaald en het ziet er niet naar uit dat deze daling zal stoppen als er niet iets struktureel gaat veranderen bij on ze zuiderburen. Hop wordt zoals bekend gebruikt bij de bereiding van bier. Er zijn diverse redenen voor het inkrimpen van het areaal hop. De belangrijkste is echter wel de overproduktie op het wereld- marktnivo. Hierdoor zakken de noteringen voor hop tot ver onder de kostprijs» Van de vorige oogst is tot nu toe nog een groot deel on verkocht gebleven, dit terwijl de nieuwe oogst alweer aan de gang is. Geen kontraktteelt - verkeerd ras Sluiten bijvoorbeeld Duitse hop- telers vooraf kontrakten af, de Belgen doen dat - bijna - niet. Zo doende hebben ze ook geen enke le zekerheid wat betreft de afzet van de hop en met de huidige prij zen stimuleert dat bepaald niet om alle percelen hop in produktie te houden. Een beeld dat meer en meer voorkomt: hektoren hop worden niet in produktie genomen. Daarbij komt dat bijna de helft van het totaal-areaal hop bestaat uit de variëteit Brewers Gold, mo menteel haast onverkoopbaar om dat er voldoende andere hop te verkrijgen is met betere brouw- eigenschappen. De landbouw in België wil probe ren de hopteelt in België te redden, o.a. door de variëteiten aan te pas sen aan de vraag van de Belgische brouwerijen, door het aanmoedi gen van het afsluiten van voorkon- trakten en door een betere konsentratie van het aanbod te verwezenlijken o.a. door het sa mengaan van de vier bestaande producentengroeperingen tot één producentengroepering. Van de landelijke overheid ver wacht men dan financiële steun bij de omschakeling naar andere va riëteiten terwijl men de EG- hektaresteun wil krijgen door via de enige nationale producenten groepering marktregelend op te treden. 12 VRIJDAG 3 OKTOBER 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 12