vervolg vergadering hoofdbestuur Internationale zuivelcongres Den Haag Volgend op het openingswoord wer den allereerst de regelingen ten aan zien van de mestproblematiek aan de orde gesteld. Vijf uitvoeringsbeslui ten op grond van de Ontwerp- Meststoffenwet zijn voor advies aan een aantal instanties verzonden. Ge zien de totaliteit van de mestproble matiek heeft het dagelijks bestuur van de ZLM het nodig geoordeeld aan het bestuur van het KNLC in een brief zijn standpunt te laten weten. Daarin wordt ten eerste de beper king van de uitrijperiode voor de ak kerbouw volstrekt van de hand ge wezen; wel kan worden ingestemd met een inwerkplicht met dien ver stande dat de termijn van 36 uur dient te worden vervangen door een bepaling, dat het inwerken zo snel mogelijk moet gebeuren, als de be drijfsomstandigheden dit redelijker wijs toelaten. Ten tweede dient het aangaan van een mestafzetkontrakt (in een tekortgebied) te worden ge honoreerd met een "nulheffing". Verder zal de akkerbouwer niet moeten worden gekonfronteerd met een mestboekhouding en een per ceelsregistratie. De acceptatiegraad van dierlijke mest in de akkerbouw dreigt hierdoor verder te worden verlaagd. Ten derde dient de kwali teitsbewaking van de meststoffen voortdurend grote aandacht te wor den besteed, evenals aan de initiatie ven om mest in te drogen. In de brief wordt tot slot gekonkludeerd, dat in de benadering van de mestproblema tiek met de belangen van de akker bouw nogal lakoniek wordt omge gaan. De akkerbouw mag hier niet de dupe van worden. Ter verduide lijking stelt de heer Doeleman, dat deze brief gericht is op de gevolgen, die de mestregeling voor de akker bouw met zich meebrengt. Dit wil echter niet zeggen dat 'de veehoude- rijbelangen uit het oog worden ver loren. Onverkort wordt vastgehou den aan de in de vorige vergadering ingenomen standpunten. Het hoofd bestuur kan verder instemmen met de inhoud van deze brief. Het geheel overziende was de heer Doeleman somber over de mestregu- lering. De totstandkoming ervan loopt tot nu toe haperend en on- gestruktureerd. Hij zei te vrezen dat dit tot chaotische toestanden zal lei den. Vanuit de ZLM zullen de ont wikkelingen nauwlettend worden gevolgd. Kennis werd genomen van de hoofd lijnen van de miljoenennota. In gestemd werd met het reeds eerder vanuit de ZLM gegeven com mentaar. Akkerbouw De heer Van der Maas, voorzitter van de akkerbouwcommissie, gaf in het kort een overzicht van de situatie in de akkerbouw. Hij deed dit aan de hand van de op 23 september j.l. ge houden vergadering van de akker bouwcommissie. De mestproblematiek en het besluitbijdrage kleine graantelers waren ook in de akkerbouwcommissie aan de orde gekomen in de hb- vergadering is er een en ander reeds aan de orde geweest. Wel ging hij in op de aardappelmoeheid. "DePlantenziek- tendundige Dienst zal half oktober ko men met voorstellen ter verscherping van het AM-beleid. De voorstellen behelzen het voortaan niet toestaan van grondontsmetting in de niet-besmette gebieden. Daar voor in de plaats komt de verplich ting eens in de 12 jaar een AM-resistent ras te telen bij de 1 op 4 teelt. De invoering zal in een be paald tijdschema plaatsvinden. Voor het zuidwesten zou de invoering het langst op zich laten wachten, ver moedelijk over 5a6jaar. Niettemin wil de akkerbouwcommis sie er voor pleiten de keuze tussen grond ontsmetten of de teelt van een resistent ras aan de boer te laten. Tot op heden is er'nog geen commerciële vervanger voor het Bintje gevonden. Mocht dit in de toekomst wel gebeu ren dan zal de boer daarop wel inspe len. Het verdient aanbeveling de aardappelteler deze vrijheid te laten. "Vanuit het bestuur werd hierbij aangetekend, dat mocht Zuidwest Nederland een AM-besmet gebied worden, de aardappelteler verplicht zal kunnen worden te ontsmetten bij een 1 op 4 teelt. De Plantenziekten- kundige Dienst zal op korte termijn van de mening van de ZLM op de hoogte worden gesteld, zodat dit in de voorstellen van de AM nog kan worden meegenomen. Daarna gaf de heer Van der Maas een uiteenzetting over het suikersysteem 1987. Hij konstateerde, dat er veel onzekere faktoren bestaan, die van invloed kunnen zijn op de bietenteelt. Hoe de ontwikkeling van het bietenareaal in de toekomst zal zijn, valt dan ook nauwelijks te voorspellen. Wel is er een duidelijke tendens waarneembaar om de reguliere teler te beschermen. In de Hoofdafdeling akkerbouw van het Landbouwschap is men nagenoeg unaniem voor het bewaakt mengprijssysteem. De ak kerbouwcommissie geeft eveneens de voorkeur aan dit systeem en heeft zich uitgesproken voor een produk- tiegrens van 130.000 ha. overeenko mend met 910.000 ton suiker. Wat betreft de referentiehoeveelheid is in de Hoofdafdeling Akkerbouw van het Landbouwschap besloten te kie zen voor een voortschrijdende refe rentie dat wil zeggen berekend uit de beste 3 jaren van de laatste 5 jaren. Bij een vaste referentie zouden de nieuwe bietentelers zich te zeer tekort gedaan kunnen voelen, zo hield de heer Van der Maas het ZLM- hoofdbestuur voor. Tot slot deelde de heer Van der Maas mee, dat hij erg teleurgesteld is in de laatste ontwikkelingen ten aanzien van het graanbeleid. "Ik heb er altijd voor gepleit, dat het braken van grond als alternatief moest worden gezien voor verlaging van de graan prijzen. Nu dreigt datgene te gebeu ren waarvoor ik al vreesde, namelijk het braak leggen van grond gekop peld aan een prijsverlaging", aldus de heer Van der Maas. Hij betreurt deze gang van zaken ten zeerste. Op dit moment zijn er 3 vragen aan de orde, die beantwoording behoeven, te weten: a. moet er verplicht of vrijwillig wor den gebraakt. b. uitvoering door de EG alleen of daarnaast nog een mogelijkheid voor de nationale overheden om de EG-maatregelen extra te stimuleren. c. moet de oppervlakte braak te leg gen grond berekend worden over het totale akkerbouwareaal of over het graanareaal. Het hoofdbestuur is van mening, dat het goed is, dat men zich binnen de kringen bezint "over het graanbeleid in het algemeen en over deze 3 vra gen in het bijzonder. Later zal hierop dan worden teruggekomen. veehouderij De voorzitter van de veehouderij- commissie, de heer W. van Veldhui zen gaf de stand van zaken weer in de veehouderijsektor. "Dankzij de voor de tijd van het jaar goede weersom standigheden is er nog voldoende gras. De maisoogst komt slechts langzaam op gang; de opbrengst lijkt, op een aantal verdroogde per celen na, goed tot zeer goed te worden' Verder konstateerde hij, dat de prij zen van gebruiks- en slachtvee zijn veroorzaakt door een te groot aan bod. Voor de melkveehouderij bete kent dit een teruggang van het rendement, doch voor de rood- vleesproductie is bij deze prijzen nog nauwelijks rendement aanwezig. In de varkenshouderij zijn de prijzen enkele dubbeltjes onder de bereken de kostprijs gedaald. In de pluimvee houderij zijn de eierprijzen weer even boven nul. Voorts is er in de veehouderijsektor met verontrusting gereageerd op de voorstellen van de Europese Commissie. Deze voorstel len betreffen aanpassingen in het in- terventatiebeleid, afschaffing van de verevening en bevriezing van het vet gehalte. Met deze maatregelen wordt een verdere beperking van de pro- duktie beoogd, maar dat zal tevens een neerwaartse druk op de zuivel- prijzen geven, aldus de heer Van Veldhuizen. De voorraden van boter en melkpoeder zijn de oorzaak van verdere aanpassingen in het produk- tiebeleid. Deze voorraden zijn ver oorzaakt door de sterk teruggelopen afzet op derde markten; dit betreft de export naar landen buiten de EG. De zuivelproduktie in de wereld is sinds 1983 ongeveer gelijk gebleven en zal ondanks beperking middels het EG-beleid de komende jaren nog een stijging te zien geven. Indien de EG zich verder van derde landen- markten terug trekt zal dit door an dere produkten overgenomen worden. Deze ontwikkeling valt aan te mer ken als zeer zorgelijk en dient zoveel mogelijk te worden tegengegaan. "Om een goed zuivelbeleid op de rails te kunnen zetten is het ruimen van de voorraden een eerste voor waarde, zowel voor de producenten als voor de EG. Daartoe zou medefi nanciering door de producenten overwogen kunnen worden, maar dan wel onder de garanties, dat een produktie boven het toegestane quo tum met minimaal 100% heffing wordt belast. In aanvulling hierop moet worden voorzien in een ade quate opkoopregeling, zodat verdere kortingen op het quotum tot een mi nimum kunnen worden beperkt. In deze richting zou de oplossing van de zuiveloverschotten gezocht kunnen worden. Het tot nu toe gevoerde be leid heeft ertoe geleid, dat de huidige melkprijs met 3 a 4% is gedaald ten opzichte van 1985", zo besloot de heer Van Veldhuizen. De heer Doele man signaleerde een spanningsveld in het huidige zuivelbeleid. Aan de ene kant is er het interventiebeleid, dat de zuivelprijzen in de benen moet houden. Aan de andere kant moet de export worden uitgebreid en dat betekent concurreren tegen we reldmarktprijzen. Deze redenering doet niet alleen voor de zuivelpro- dukten opgeld, maar ook voor de graanprodukten. Een oplossing in deze ligt niet zo voor het oprapen. De voorzitter van de tuinbouwcom- missie, de heer M.J. Goud, deelde mee, dat de fruitoogst dit jaar een goed, hoogwaardig produkt ople vert. In Frankrijk valt de opbrengst van de peren tegen en laat de kwali teit van de appels te wensen over. Dit kan een positieve uitwerking hebben op de Nederlandse fruitafzet. Voor de groenten zijn de prijzen iets beter geworden, maar is de situatie nog verre van rooskleurig. Tot slot sprak de heer Goud namens de tuinbouw- commissie zijn waardering uit voor de aandacht die in KNLC-verband is gegeven aan de positie van de mee werkende vrouw. Op tuinbouwbe drijven is dit een heel normaal gegeven, maar dat neemt niet weg, dat hierop niet eens extra de aan dacht mag worden gevestigd. Voor zitter Doeleman zei in aansluiting op de heer Goud in het kader van het bezoek van een aantal CDA kamerle den op vrijdag 26 september j.l., on der de indruk te zijn gekomen van de moderne fruitteelt in de ruilverkave ling Kapelle-Wemeldinge. grondgebruik Op 26 september j.l. is er een bijeen komst geweest over het waterbeheer in liet Zoommeer. De Gewestelijke Raad van het Landbouwschap heeft gekozen voor een waterpeil van 25 in de zomer en 25- in de winter. De commissie grondgebruik had al eer der gekozen voor dezelfde optie. De ZLM kan zich hierbij aansluiten. In zijn overzicht van de aktuele situatie ten aanzien van het grondgebruik merkte de voorzitter van de commis sie grondgebruik, de heer J. Nieu- wenhuyse, op dat de landbouw niet was betrokken bij het vooroverleg omtrent het beheer van het Zoom meer. "Blijkbaar is de landbouw geen partij", zo sprak hij zijn ver wondering uit. Verder maakte de heer Nieuwenhuyse melding van het feit, dat er in Zeeuws-V laanderen plannen bestaan voor instellen van akkeronkruidreservaten. 'Weliswaar gaat het om kleine gebiedjes, maar het risiko van besmetting van de om geving moet niet worden onder schat". Al deze zaken, inklusief de gang van zaken rondom de Marker waard, het Krammer/Volkerak en het Nationaal Park de Biesbosch, verontrusten de landbouw. De heer Nieuwenhuyse sprak er zijn zorg over uit dat deze tendensen zich al leen maar lijken voort te zetten. Andere plannen bestaan er ten aan zien van de Dienst der Domeinen, n.l. om deze dienst over te brengen van het Ministerie van Financiën naar het Ministerie van Landbouw en Visserij. Deze plannen hebben nogal wat gemengde reakties losge maakt. De heer Doeleman heeft hier onlangs reeds commentaar op gele verd in het ZLM-blad. In een later stadium zal op deze zaak worden teruggekomen. In dit ver band werd nog eens herinnert aan het uitgangspunt dat vrijkomende domeingronden in principe zullen worden gebruikt voor bedrijfsvergro- ting van te kleine domeinbedrijven. Verder zal het hoofdbestuur beplei ten, dat bij eventuele bezuinigingen op landinrichting de (administratie ve) ruilverkaveling wordt ontzien. Deze vorm slaat in Zeeland goed aan en hiermee zijn reeds de eerste aan zetten gemaakt. OVERIGE ZAKEN De financiële commissie heeft de fi nanciële jaarstukken van de ZLM over 1985 gecontroleerd. Op voorstel van deze commissie besluit het hoofdbestuur de rekening en verant woording over 1985 goed te keuren en de penningmeester décharge te verlenen. De stukken zullen in de cember aan de algemene vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. Het hoofdbestuur acht het verder een goede zaak, dat begin 1987 het onderwerp "Wonen en werken op het platteland" gezamenlijk door de Nederlandse Bond van Plattelands vrouwen, de PJZ en de ZLM regio naal of plaatselijk aan de orde worden gesteld. In dit kader zal reeds op 15 november een gezamenlijke studiedag worden gehouden. Ook kan het hoofdbestuur instemmen met een in februari 1987 te houden studiedag omtrent de problemen en vooruitzichten van de jonge boer. Ook beoordeelt het hoofdbestuur het als gunstig, dat de ZLM zich in breed verband oriënteert, inzake de problematiek van de ontwikke lingslanden. Het verdient aanbeve ling dat de 3ZLO-ZAJK-aktie "Trekkracht voor Kenya" door de ZLM-kringen en -afdelingen wordt uitgewerkt. Het hoofdbestuur besloot, dat er ini tiatieven dienen te worden genomen om in 1988 een ZLM-manifestatie te houden in de lijn van de voorgaande manifestaties. In een volgende verga dering zal hieraan nadere uitwerking worden gegeven.De SEV gaat in de winter het projekt "U staat er wel achter, maar hoe staat u ervoor?" starten. Met dit project wil de SEV stimuleren dat men de eigen positie op het eigen bedrijf gaat overdenken. Het gaat dan niet alleen om de fi nanciële positie, maar wordt ook om de positie van alle gezinsleden op het bedrijf. Het betreft vragen over ver zekeringen, pacht, erfpacht, huwe lijksgoederenrecht, tweeverdienersregeling en dergelijke. In de kringen zal over dit projekt door de betreffende SEV-er(ster) een toelichting worden gegeven. Het hoofdbestuur onderstreepte nog eens het belang van de topkadercur sus. Door het geringe aantal aanmel dingen dreigt deze cursus op losse schroeven komen te staan. Dit zou een hele jammerlijke zaak zijn. Van daar dat vanuit het hoofdbestuur nog eens werd aangemoedigd om kandidaten aan te melden voor de topkadercursus. Het hoofdbestuur staat niet afwij zend tegenover een verdergaande sa menwerking tussen de landbouworganisaties op het gebied van de landbouwpers. Wel moet de provinciale herkenbaarheid daarbij gewaarborgd zijn. In concreto bete kent dit, dat het regionale nieuws centraal zal moeten staan en niet het nationale. In het ZLM-blad wordt deze formule ook gehanteerd en de ervaringen daarmee zijn goed. Hoofdbestuur d.d. 29-9-'86 A.J.G. Doeleman, voorzitter; A.H. Munters, vice-voorzitter; Mr. J. Oggel, algemeen-sekretaris; R. Hoiting, sekreta- ris; M.C.J. Kosten, kring Tholen-St. Philipsland; H.C. van der Maas, Kring Noord-Beveland; C. Hamelink, kring O. Zuid-Beveland; J. Nieuwenhuyse, kring W. Zuid-Beveland; C.J. Bierens, kring Walcheren; P. Risseeuw, kring W. Zeeuws-Vlaanderen; J.C. Geluk, kring West-Brabant; G.J. de Jager, kring Alte- na Biesbosch; W. Wiersma, plv. kring Oost- en Midden-Brabant; J.H. Han gers, kring Langstraat; M.J. Goud, tuin bouw; G. Sterrenburg, tuinbouw; W. van Veldhuizen, veehouderij; D. Hanne- wijk, veehouderij; Adviserende leden: mw. C.J. Donken; mw. C.M. Dees; diensten/instellingen: ing. J. Markusse; mw. J. Priem; T. Elzinga. Bij de opening van het 22e Internationale Zuivelcongres in het Congres Gebouw te Den Haag, kreeg H.M. de Koningin uit handen van dr. Aalbersberg het eerste exemplaar aangeboden van het boek "The Dynamies of the Netherlands Diaryland". Op bijgaande foto ziet U H.M. die zo juist het boek in ontvangst heeft genomen in gesprek met dr. Aalbersberg. Rechts op de foto kaasmeisje Petra van der Krol van het Nederlands Zuivelbureau. Ab Westerbeek, S.W. Churchilllaan 805, 2287 AR Rijswijk, tel. 070 - 961550. VRIJDAG 3 OKTOBER 1986 11

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 11