Stijgende belangstelling voor kwalitatief hoogwaardig vleesvee "Urban is een baktarwe met top-kwaliteit die óók nog een goed teeltrendement geeft!" Vleesveekeuring Serooskerke korte wenken veehouderij <êé$m Dat zegt akkerbouwer L.Tonkes uit Zeewolde over de door hem geteelde Urban baktarwe. "Urban is een korte, zéér stevige wintertarwe, door z'n goede lichtdoorlaat erg geschikt als dekvrucht. Urban is bijzonder gezond, spuiten hoefje bijna niet". Naast de goede teelteigenschappen en de uitstekende korrelopbrengsten heeft Urban de beste bakkwaliteit; een zéér hoog valgetal, een bijzonder hoge sedimentatiewaarde en de beste deeg- en broodkwaliteit. Niet voor niets werd Urban in Duitsland geplaatst in de hoogste (A9) kwaliteitsklasse! Vraag uw zaaizaadleverancier om meer informatie over de teelt van Urban. Of bel: GEERT5EMA ZADEN BV Telefoon: 050-18.32.33 Enige tijd geleden werd op het Ledelplein te Oostburg de 49e regiona le veetentoonstelling gehouden waar naast inzendingen van fokvee en geiten, een beste kollektie vleesvee bijeengebracht was door Zeeuws Vlaamse boeren. Niet alleen best vanwege de kwaliteit, die zijn we daar altijd al gewend, maar juist ook omdat het aantal in vergelijking met voorgaande jaren omhoog geschoten is. Het aantal inzenders eveneens. De successen van b.v. Paul v. Dries- sen, twee keer achtereen algemeen kampioen dikbilstier op de Paasvee- tentoonstelling te Den Bosch in 1985 en 1986, zullen daar ongetwijfeld me de debet aan zijn. Ook op bijv. Wal cheren heeft men kunnen konstateren dat opmerkelijke successen van regi onale fokkers/mesters een hele streek kunnen motiveren en aktiveren. De kwaliteit van de dieren die te Oost burg door de boeren werd getoond doet daar alleen nog maar een schep je bovenop! Alle kopnummers waren exklusieve dieren. De stijgende belangstelling voor dergelijk kwalitatief hoogwaar dig vleesvee is overigens een landelij ke waarneembaar, ook vanuit de slagerswereld. Een mooie bijkomstig heid is dat vele afgemeste dieren uit deze regio gretig aftrek vinden bij de talrijke ambachtelijke slagers in het Zeeuws Vlaamse land. De kosten en moeite die deze veehouders zich ge troosten om deze Oostburgse veeten toonstelling mede tot een succes te maken komen het gehele Zeeuws Vlaamse land ten goede. Resteert nog de volledige uitslag: De ere-prijzen werden door de volgende dieren behaald: Stierkalveren dikbil G. de Clerq, Zuiddorpe; Vaarskalveren dikbil J. den Hamer, Zaamslag; Stieren geb. '85 dikbil A. Casteleijn, Zuidzande; Vaarzen geb. '85, dikbil J. de Ligny, Groede; Stieren geb. voor '85, dikbil P. v. Driessen, Hoek; Vaarzen geb. voor '85 dikbil J. de Ligny, Groede; Gemeste stieren, dikbil, A. Casteleijn, Zuidzande; Gemeste vaarzen, dikbil J. de Ligny, Groede; Koeien voor de mesterij, Slagerij Ulijn, Sluis; Ge mest vee, Focke-Maenhout, Heille; Vlees vee, Slagerij Bertou, Oostburg; Groepen stieren, A. Casteleijn, Zuid zande; Groepen vaarzen, J. de Ligny, Groede. Algemeen kampioen mannelijk vee, A. Casteleijn, Zuidzande. Algemeen kampioen vrouwelijk vee, J. de Ligny, Groede. Algemeen kampioen vrouwelijk vee van J.A. de Ligny te Groede, aangekocht door de keurslagerij Cauwels te Oostburg. Uitslagen van de deze zomer gehouden vleesveekeuring, welke plaats vond op het terrein van manege de Eendracht in Serooskerke. Voor Walcheren was dit een groots evenement. Melkvee, vleesvee en scha pen, van alles was er te zien. De Walcherse dikbilfokkers hebben op deze keuring weer getoond dat ze zeer bewust met deze fokkerij bezig zijn, nl. dieren fokken zonder beengebreken of andere negatieve eigenschappen. Uitslagen Stierkalveren, geb. in 1986: 1. Maljaars-Rotte, tevens kampioen. 2. J. Maris. 3. J. Jakobsen. Vaarskal veren, groot. 1. J. Maris, tevens kampioen. 2. F. Blaas. 3. J. Maris. Klein: 1. F. Blaas. 2. F. Blaas. 3. L. Melse. Geregistreerde stierkalveren, groot. 1. J.A. de Buck, tevens kam pioen. 2. Maljaars-Rotte. 3. Z. Mal- jaars. Midden: 1. J. Maris. 2. A.J. Lous. 3. P. Louws. Klein: 1. Z. Mal- jaars. 2. P. Louws. 3. Z. Maljaars. Er werden 150 stuks vee aange voerd van zeer goede kwaliteit, wel ke werden gekeurd door de heren J.J. de Coninck uit Halsteren, A. de Lint uit Zevenbergen en J. de Ligny uit Groede. Deze heren waren vol lof over de aangevoerde dieren en het vlotte verloop van de keuringen, zo dat het alles bijeen een geslaagde dag was, die dankzij het mooie weer en een goede publieke belangstelling zeer goed verlopen is. De melk moet schoon zijn om KOR TING OP DE MELKPRIJS te voor komen. Met schone koeien en een goede voorbehandeling is de kans op vuile melk betrekkelijk klein. Er kan echter altijd vuil in de melk komen. Daarom moet de melk gefilterd wor den. Gebruik bij ieder melk maal een nieuw filter van goede kwaliteit. Fil ters wassen en gebruik van kwalita tief minder goede filters betekenen verkeerde zuinigheid. Een vuil filter is een teken dat u schoner moet melken. Snijmais dient geoogst te worden in EEN DEEG- TOT HARDDEEG- RIJP stadium. Het ds-gehalte is dan meestal hoger dan 25%. Vroeger oogsten kost geld. De opbrengst en de kwaliteit zijn dan lager en de inkuil- verliezen hoger, o.a. door perssapver- liezen. Meestal is er behoorlijk variatie in rijpheid tussen percelen. Door een goede planning en organi satie van de oogst kan de meeste mais in het goede stadium worden geoogst. Pleeg hiervoor tijdig overleg met de loonwerker. Snijmais moet GELIJKMA TIG EN KORT GEHAKSELD worden. Een theoretische haksellengte van 6-8 mm is gewenst. Daarbij zijn een goede af stelling van de machine en scherpe messen van belang. Kijk hierop toe zodra de loonwerker begint. Wanneer droge mais niet goed gehakseld wordt, treden er bij het voeren extra spil- en bladverliezen op. Kalveropfok in een OPEN STAL gaat goed. Er zijn eigenlijk maar twee mogelijkheden voor een goede huis vesting van kalveren. Ze moeten op gefokt worden in een gesloten stal met een goede isolatie, mechanische ven tilatie en verwarming of in een ruim te waar de temperatuur en luchtvochtigheid ongeveer gelijk is aan buiten. Er zijn de laatste jaren goede ervaringen opgedaan met zgn. open frontstallen. Vrijdag 26 september 1986 Zeeuwen met roodbonte stier kampioen op UTV-dagen Op de Nationale veeteelt- en Paardendagen, gehouden op 19 en 20 september jl. in Utrecht is het algemeen kampioenschap slachtvee van alle rassen behaald door J.A. de Buck-van de Berg te Oostkapelle. De inzending betrof een tweejarige roodbonte stier van zeldzame klasse, verkocht aan slager Ultee te Oudewater. Vorig jaar is door dezelfde fok ker het algemeen kampioenschap fokvee behaald met een blauwe dikbilstier Gijs. Vaarskalveren, groot. 1. A.J. Lous. 2. Z. Maljaars. 3. J.A. de Buck. Midden: 1. L. Melse, tevens kampi oen. 2. Maljaars-Rotte. 3. Maljaars- Rotte. Klein: 1. F. Blaas. 2. Maljaars-Rotte. 3. A.J. Lous. Stie ren, geb. in 1985: 1. F. Blaas, tevens kampioen. 2. F. Blaas. 3. L. Melse. Vaarzen, geb. in 1985, groot: 1. L. Melse, tevens kampioen. 2. A. Dek ker. 3. J. Jakobsen. Klein: 1. L. Melse. 2. J. Maris. 3. J. Maris. Ge registreerde stieren, geb. in 1985: 1. P. Louws, tevens kampioen. 2. Z. Maljaars. 3. J. Maljaars. Gere gistreerde vaarzen, geb. in 1985, groot: 1. Z. Maljaars. 2. J. Pouwer. 3. J. Maris. Klein: 1. Z. Maljaars, tevens kampioen. 2. Z. Maljaars. 3. J. Pouwer. Stieren, geb. voor 1985, 1. J.A. de Buck, tevens kampioen. 2. L. Melse. 3. J. de Visser. Vaar Een drietal dikbilstieren op de Walcherse keuring zen, geb. voor 1985, groot: 1. L. Melse, tevens kampioen. 2. P. Louws. 3. A. Dekker. Klein: 1. Z. Maljaars. 2. J.A. de Buck. 3. J.A. de Buck. Gemest vee, 1, 2 en 3 J.A. de Buck. Groepen, geb. in 1986: 1. J. Maris. Geregistreerde groepen, geb. in 1986: 1. Z. Maljaars. Groe pen, geboren voor 1986: 1. Z. Mal jaars. Geregistreerde groepen, geb. voor 1986: 1. Z. Maljaars. Alge meen kampioen stieren: J.A. de Buck. Algemeen kampioen Vz L. Melse. Opening vee-exporthal Van de Wetering te Brakel In Brakel, onder de rook van Slot Loevestein, werd zaterdag 20 sep tember 1986 om 14.00 uur een vee- exporthal geopend op het terrein van Van de Wetering Transport B.V. Mi nister Braks verrichtte de opening. De hal biedt ruimte aan 600 a 700 die ren. Hier worden de dieren export- klaar gemaakt. Dit houdt in: wassen, scheren, bloed en drachtigheidsonderzoek en voor zien van een oormerk. De periode dat dieren in de hal verblijven schommelt rond de drie weken, afhankelijk van de eisen die het land van bestemming stelt. Van de Wetering is gespeciali seerd in de export van levend vee. Van 1976 tot en met 1981 waren dit hoofd zakelijk schapen en lammeren vanuit de D.D.R. en varkens vanaf Neder land naar Italië. Voor transport van grootvee is het bedrijf de grootste in Europa.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 9