Zetmeelfabriek CPC gaat in toekomst Nederlandse tarwe verwerken! Er zit beweging in het landbouwtransport Agrarische Unie-Vulcaan start nieuwbouw op- en overslagloodsen in Middelburg Landschap wordt steeds meer eenvormig Het behoort tot de reeële mogelijkheden dat CPC Nederland in haar fabriek in Sas van Gent in de nabije toekomst Nederlandse tarwe gaat verwerken tot zetmeel en glucose. Het Amerikaanse konsern Corn Products Company (CPC) verwerkt in haar tarwezetmeelfabriek in het Westduitse Zulpich al enkele jaren met sukses tarwe dat in de om geving van de fabriek wordt geteeld. 'Dat zou in Sas van Gent, lig gend in een gebied met een vergelijkbaar klimaat, ook mogelijk moe ten zijn met nieuwe kwaliteitstarwerassen! Voor de Nederlandse graantelers ziet het er dus wat dat betreft met een nieuwe afnemer op de markt niet zo slecht uit'. Dit zei de president-direkteur van CPC Europa, de heer P. Tjepkema, maandag 22 september jl. bij de offi ciële opening van CPC's nieuwe tarwezetmeel- en glucosefabrieken in het Zeeuws-Vlaamse Sas van Gent. Namens minister Braks, die verhin derd was, werd de opening verricht door drs. J.J. Groeneveld, direkteur van de Direktie Verwerking en Afzet van Agrarische Produkten van het Ministerie.van Landbouw. Hij deed dit door het laden van de eerste vrachtwagenkombinatie met glucose. In zijn toespraak bij de opening zei drs. Groeneveld het zeer toe te zullen juichen als in de toekomst meer Ne derlandse tarwe voor zetmeelfabri- kage zou kunnen worden gebruikt. 'Het initiatief dat CPC heeft geno men om samen met het Instituut voor Graan, Meel en Brood onder zoek te doen naar de mogelijkheden en knelpunten waar het het gebruik van Nederlandse tarwe bij de zet- meelproduktie betreft, acht ik een goede zaak waarvan ik hoop dat ze een positief vervolg zal krijgen'. Met de opening start CPC haar mo dernste produktie-eenheid binnen Europa. De fabriek verwerkt 250.000 ton grondstof per jaar en is daarmee de grootste producent van zetmeel in ons land. Het is tevens de eerste installatie waarin naast mais gelijktijdig maar strikt gescheiden, tarwe wordt verwerkt met een eigen in West-Duitsland ontwikkeld proces. Er was veel belangstelling bij de opening van de nieuwe zetmeelfabriek van C.P.C. in Sas van Gent, waar in de toekomst ook Nederlandse kwaliteitstarwe tot zetmeel verwerkt gaat worden. Overschakelen CPC verwerkt al vele tientallen jaren mais tot zetmeel en glucose. Als ge volg van^het landbouwbeleid van de EG is dit proces in financieel en eko- nomisch opzicht veel minder aan trekkelijk geworden. De prijzen voor mais-bijprodukten genieten binnen Europa namelijk geen be scherming, dit in tegenstelling tot bijprodukten van granen waarvan eiwitten een zeer belangrijke is. Dit, samen met de veranderde tarwe- markt, heeft tot gevolg gehad dat CPC recent moest overschakelen van mais op de (overigens technisch moeilijker) verwerking van tarwe. De heer Groeneveld waarschuwde wel dat de produktie van de nieuwe tarwezetmeelfabriek en glucose- afdeling geen ernstige marktversto ring en nodeloze kapitaalvernieti ging tot gevolg zou hebben. 'Een fel le konkurrentieslag die gemakkelijk nog gevoed kan worden door een overkapaciteit zal naar mijn mening ten nadele zijn van alle participanten in de sektor'. President-direkteur P. Tjepkema reageerde daarop met er op te wijzen dat de nieuwe fabriek nauwelijks een uitbreiding van de zetmeelproduktie tot gevolg heeft en veeleer een modernisering van reeds bestaande kapaciteit is. Tjepkema zei vcorté voor de tarwezetmeel- markt op de korte termijn niet zo optimistisch te zijn. Op langere ter mijn ziet hij zeker perspektieven. Het CPC-produkt glucose waarvan de grondstof tarwe of mais is, wordt gebruikt in de suikerwerken in dustrie, de konservenindustrie, in zuivelprodukten, in bakkerijpro- dukten, in frisdranken en in alkoho- lische dranken. Het produkt zetmeel wordt o.m. gebruikt in de voedings- en genotmiddelenindustrie, in golf karton, in verpakking, in papier en karton, in chemische en farmaceuti sche produkten, in samengestelde diervoeders en in zepen en wasmiddelen. J. Wierenga Bij de oogst van agrarische bulkprodukten vanaf het land c.q. de boerderij vindt de laatste jaren een ontwikkeling plaats waarbij het transport steeds meer wordt verzorgd door de kollekterende handel. Daarbij worden grote kontainers ingezet die tijdens het oogsten van graan, uien en aardappelen op het land worden geplaatst. Voor de akkerbouwer een aanzienlijke besparing aan materiaal en arbeids uren die voorheen ingezet moesten worden om het produkt bij de ver zamelplaats van de handelaar of koöperatie af te leveren. Graanhandelaar J. de Vlaming te Strijen is 8 jaar geleden voorzichtig met de kontainerservice begonnen. De Vlaming: 'Wij merkten dat oude re boeren bij de graanoogst tegen het transport met de 9-tons kiepers op begonnen te zien. Ook signaleerden we problemen met het aantrekken van geschikt personeel voor het transport en kwamen er klachten over de soms lange wachttijden bij de graanontvangststations. Daar hebben wij nu een oplossing voor ge vonden. Met ons systeem hoeven de akkerbouwers het graan dus niet meer zelf weg te rijden'. Deze wijze van transport is in de Hoekse Waard zo goed bij de akkerbouwers aan geslagen dat De Vlaming het trans port sterk uit heeft moeten breiden. Het bedrijf werkte tijdens de graan oogst al met drie vrachtautokombi- naties en ca. 35 kontainers van 22 ton elk. De Vlaming: 'De boeren zijn tevreden, ze kunnen doorgaan met het werk, voor transport hebben ze niemand nodig en de huur van de kontainers is uiterst laag. Volgend jaar koopt de graanhandelaar uit Strijen nog meer kontainers bij. Hij wijst er tenslotte nog*op dat met kontainertransport ook de verschil lende rassen goed van elkaar ge scheiden kunnen blijven. De nieuwe wijze van graantransport is ook bij de kollega-handelaren in de regio niet onopgemerkt gebleven. Naast partikuliere handelaren heeft ook Cebeco-Zuidwest een aantal kontainers aangeschaft. Voor akkerbouwer J. Blok uit Oud Beijerland is het kontainertransport dé oplossing. Als gevolg van familie omstandigheden werd het graan transport in eigen beheer plotseling uiterst moeilijk. Blok: 'Het systeem van De Vlaming is voor mij een hele uitkomst. We bellen even en er staat zo een kontainer. Is deze vol dan is een telefoontje voldoende voor een lege. Blok is er uiterst tevreden over en konstateert dat deze nieuwe wijze van oogsttransport hand over hand in de landbouw toe zal nemen. Wel wijst hij erop dat dit systeem soms beperkingen heeft. De bak kan maar op één plaats staan op of langs het land. Soms kun je er door de vorm van het perceel of door de loop van weg of pad moei lijk bijkomen in het begin. De eerste omloop van de kombine moet dan wel eens anders als voor de hand zou liggen. Wanneer het perceel niet aan een verharde of halfverharde weg of aan een te smalle weg ligt wil dat ook nog wel eens problemen geven. J. Wierenga Het systeem waarbij de akkerbouwers zelf hun graan af moesten leveren, waarbij er wel eens sprake was van wachttijden bij de ontvangststations, lijkt zijn langste tijd gehad te hebben. 8 Al geruime tijdd is er een proces van nivellering gaande in het Ne derlandse landschap. Zo treedt er in de open grootschalige land schappen verdichting op, terwijl de kleinschalige landschappen hun beslotenheid steeds meer verliezen. Voor ons land als ge heel leidt dit tot een verminde ring van de landschappelijke va riatie. De belevingswaarde van het landschap neemt hierdoor af. Dit is de belangrijkste conclusie die getrokken wordt uit een lan delijke kartering van schaalken- merken van het Nederlandse landschap die in opdracht van de Rijksplanologische Dienst is uit gevoerd door de Stichting voor Bodem kartering. Van drie land schapselementen, die in hoge ma te schaalbepalend zijn: opgaande begroeiing, bebouwing en in frastructuur zijn kaarten ver vaardigd. Een belangrijk afgelei de van genoemde kenmerken is de maat van de ruimte. Zeer grootschalige gebieden met een weids inzicht zijn er alleen nog in de vorm van grote wateren als de Waddenzee, het IJsselmeer en de Delta. Hoewel van minder formaat zijn grootschalige gebie den hierbuiten ook nog te vinden in het Friese weidegebied, de kuststrook langs de Waddenzee, de kop van Noord-Holland en op de Zeeuwse en Zuidhollandse ei landen. Hiernaast zijn ook de besloten, zeer kleinschalige land schappen schaarser geworden. Karakteristieke voorbeelden zijn nog de Friese Wouden, delen van Salland, Twente en de Achter hoek, de Gelderse Vallei en delen van het Brabantse zandgebied. Najaren van voorbereiding kon vrijdag 19 september jl. het officiële startsein worden gegeven voor een omvangrijk nieuwbouwprojekt van Agrarische Unie-Vulcaan B.V. aan de Uyterschootweg op het in dustrieterrein Arnestein in Middelburg. Momenteel is het distrikts- kantoor Zeeland met de pakhuizen nog gevestigd aan de Loskade 49 te Middelburg in een verouderde akkomodatie. granen en peulvruchten zal ver beteren. Tevens zal de distributie en bevoor rading van de depots en wederverko pers worden gecentraliseerd op de nieuwe lokatie Middelburg. Agrarische Unie-Vulcaan B.V. is een partikuliere onderneming, die een belangrijke funktie heeft als leveran cier van meststoffen, gewasbescher mingsmiddelen, graszaden, poot- goed, veevoeders en in- en verkoop van granen, zaden en peulvruchten. Wegens uitbreiding van de aktivitei- ten en omzetvergroting is het ver heugend, dat de nieuwbouw nu een aanvang heeft genomen. De ex- distriktsleider, de heer S. van der Weele, die sinds enkele maanden ge bruik maakt van de VUT-regeling, kreeg de eer toebedeeld de eerste hei paal de grond in te slaan. De totale oppervlakte inklusief het terrein voor buitenopslag is groot 15.000 m2, waarvan ca. 4.500 m2 wordt bebouwd. Na realisatie van de nieuwbouw zal de ontvangstkapaci- teit voor kunstmest aanmerkelijk vergroten, ook de verwerkingssnel heid van door telers aan te leveren Vrijdag 26 september 1986 De heer Oosterlee van de technische dienst was namens de hoofddirektie van Agrarische Unie-Vulcaan B.V. uit Deventer aanwezig tesamen met de direktie en het voltallig personeel van de regio Zuid uit Veghel om de ze happening gade te slaan. De nieuwbouw wordt uitgevoerd door de hoofdaannemer Nelissen Van Egteren Bouwgroep B.V. uit Zwolle met als onderaannemers J.C. de Voogd uit Grijpskerke (grond werk), Rielkema uit Kampen (hei werk), Colijn B.V. uit Kloetinge (elektrische installatie) en Franken B.V. uit Goes voor de schoningsma- chines. De nieuwbouw bestaat uit een op- en overslagloods voor kunstmest, een verwerkingspunt voor granen en peulvruchten, een centraal depot van gewasbeschermingsmiddelen voor Zeeland en een kantoor. De to tale bouwsom beloopt vele miljoe nen guldens en de geplande bouwtijd is ca. 8 maanden. De heer Van de Weele (met helm), ex-distriktsleider van Agrarische Unie- Vulcaan B. V. wordt door leden van de hoofddirektie gelukgewenst met de gestarte nieuwbouw, nadat hij de eerste paal mocht slaan. De heer Van de Berg (l) is de nieuwe distriktsleider.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 8