Aardappelbewaring in kort bestek Pootaardappelheffingen-beleid 1987 korte wenken akkerbouw Cebeco-Handelsraad kommercialiseert Apollo wintertarwe Voordat aardappelen bewaard kunnen worden moeten ze geoogst worden. Rooi, indien mogelijk, een goed afgehard produkt. Voorkom beschadigingen bij oogsten en inschuren. Rooi niet bij temperaturen die lager zijn dan 10°C. Zorg ervoor dat bij het inschuren de aardappelen en inbrenggrond re gelmatig worden verdeeld. Stort het produkt niet hoger dan 4 meter ca. 3.50 m bezakt. Voorkom beschadiging bij het oogsten en inschuren Drogen Gezonde, natte partijen met veel grond moeten, evenals partijen met zieke knollen, direkt worden ge droogd. Bij het drogen met buiten lucht mag de temperatuur van het produkt i.v.m. wondheling niet on der de 10°C komen. Buitenlucht heeft een drogend effekt als de temperatuur daarvan gelijk of lager is dan de temperatuur van het produkt. Droog niet met lucht waarvan de temperatuur boven de 20°C ligt. Bij probleempartijen dient in kom- binatie met lage buitentemperaturen de buitenlucht hierbij enkele graden te worden opgewarmd. Wondheling Na het inschuren of drogen dient re kening te worden gehouden met een wondhelingsperiode gedurende 10 a 14 dagen. Deze wondheling verloopt gunstig bij een hoge luchtvochtig heid en een produkttemperatuur van 12-18°C. Veel ventileren tijdens deze periode is niet gewenst en alleen nodig als de temperatuur boven de 20°C stijgt of kondensatie moet worden bestreden. Voor luchtverversing tijdens deze periode is slechts een geringe ventila tie voldoende. Ontvelde en beschadigde knollen hebben een hoger ademhalingsnivo en zullen daarom wat meer ventilatie nodig hebben. Kiemremming Gebruik geen poedervormige midde len op een ontveld, beschadigd of vochtig produkt. Aardappelen, die langer dan 3 maanden worden bewaard, moeten met een kiemremmingsmiddel wor den behandeld. Voor de langere bewaring (na maart/april) zijn de ervaringen gunstig met een halve dosering 'poe der' aangevuld met 'gassen' later in het seizoen. Indien alleen van vloeibare middelen gebruik gemaakt wordt, dient de eerste behandeling tijdig plaats te vinden (2 a 3 weken na de oogst). In het algemeen dienen de behande lingen regelmatig te worden her haald. Voordat echter tekenen van kieming zichtbaar worden, zal reeds een nieuwe behandeling moeten worden gegeven. Een goede verdeling van het middel is bij 'gassen' alleen mogelijk indien men beschikt over een juist ventila tiesysteem. Na het 'gassen' de eerste twee dagen niet ventileren met buitenlucht en luiken en deuren gesloten houden. 'Gas' alleen als het produkt droog is. Vaak zal dit betekenen dat er voor het 'gassen' intern geventileerd moet worden. Ook water in de venti latiekanalen dient vermeden te worden. Er zijn aanwijzingen dat een betere verdeling van het 'gas' verkregen wordt als een halve dosering met een persend- en de andere helft met een zuigend ventilatiesysteem gegeven wordt. Veel teleurstellingen bij het 'gassen' zijn te wijten aan een ondeugdelijk ventilatiesysteem (b.v. een te ruime afstand tussen de ventilatiekanalen). Inkoelen Laat, indien mogelijk, reeds voor het inkoelen de blauwgevoeligheid, het onderwatergewicht en de bak- kwaliteit van het produkt bepalen. De gewenste bewaartemperatuur is afhankelijk van de bestemming van de aardappelen. Tracht deze in overleg met de afne mer zo spoedig mogelijk vast te stellen. Gewenste produkttemperatuur bij langere bewaring (langer dan 3 maanden): tafelaardappelen 4 5°C; chips 7 a 10°C; pommes frites 5 a 6°C. Koel na wondheling zo snel mogelijk terug. Streef in goed geïsoleerde be waarplaatsen naar de volgende be- waartemperaturen: begin oktober ca. 8°C; begin november ca. 6°C (niet voor chips). Tracht gebruik te maken van vochti ge lucht en benut daarbij perioden met grote temperatuurverschillen tussen het produkt en de buitenlucht of menglucht (tenminste 2°C). Nivelleer grote temperatuurverschil len in de partij van meer dan 2°C door na het inkoelen nog intern na te ventileren. houding die wordt aangehouden ten opzichte van de plombeheffing, dus de heffing bij certificering. Zeker is het dat we in ieder geval voor 1987 zo ongeveer ƒ5 miljoen aan vaste verplichtingen hebben en dat betekent vertaald naar oppervlakte al zo'n ƒ150,— per ha. Er is een goede redenering op te zet ten dat deze ƒ350,per ha in ieder geval door iedereen betaald moet worden. Of men nu veel of weinig laat certificeren, öf dat men veel of zelfs alles voor eigen gebruik aanwendt, kortom, die vaste lasten moeten wor den opgebracht door iedereen als een soort algemene omslag. Met name de kosten voor de bodem prijsregeling zal in relatie moeten worden gezien met de opbrengsten uit de certificering. En als de areaalheffing ook nog een zekere "drempel-waarde" moet heb ben komt men toch al gauw in de richting van ƒ500,— per ha. Bij de re denering dat extra overschotten zo veel mogelijk op de betreffende rassen moet worden verhaald past natuurlijk in gunstige jaren de mogelijkheid tot terugbetaling aan het eind van het seizoen. Dit temeer daar gedacht wordt in de richting om meer per jaar af te reke nen en slechts kleine reserves aan te houden. Tenslotte Voor degenen die mee lezen en mee denken geldt de aanbeveling om de verschillende waarden van de areaal- heffing nog eens te overwegen. Er kan daardoor een veel bredere funktie aan die areaalheffing worden toegekend. Overigens! De afgelopen week ston den de kranten bol over de vinding naar een "nieuw wapen" tegen de Aardappelmoeheid aan de Landbouw Universiteit te Wageningen. Wist U dat deze vinding voortkomt uit het "projekt Gommerts" gefinan cierd door het aardappel bedrijfsleven? Fijn even "een tipje van de sluier", van de gelden die wij jaarlijks als vaste last op onze schou ders nemen, te kunnen oplichten! Swifterbant, A. Vermeer Bewaren Alleen gezonde partijen zijn geschikt om lang te bewaren. Probeer de bewaartemperatuur zo konstant mogelijk te houden. Ventileer met buitenlucht om de ge produceerde warmte af te voeren en/of voor de luchtverversing. Beperk hierbij het aantal ventilatie- uren en maak gebruik van 'geschik te' buitenlucht. 'Geschikte' buitenlucht heeft een hoge luchtvochtigheid en is ten minste 1,5°C kouder dan het produkt. Benut nimmer lucht met een tempe ratuur, die lager is dan de gestelde minimum produkttemperatuur. Stel de minimum-thermostaat hierop af. Zorg ervoor dat deuren, luiken en kleppen na het ventileren direkt gesloten worden. Temperatuurverschillen in het pro dukt van meer dan 2,0°C en kon densatie moeten in de partij door in terne ventilatie worden beperkt. Kontroleer en noteer dagelijks de De afzet van uien richt zich voor 85% op de EKSPORTMARKT. De konkurrentiepositie hangt af van prijs en kwaliteit. Onze kostprijs is relatief laag, onze kwaliteit is voor verbetering vatbaar. Kwaliteitsbe- houd is m.n. te bereiken door een snelle oogst- en droogmethode. Meer hierover kunt u lezen in het vlugschrift 'Drogen en bewaren van zaai-uien Bij de oogst van TEUNISBLOEM staan we voor de keuze, van stam maaidorsen of hinderen en later dor sen. Uit waarnemingen in praktijk percelen bleek dat hinderen gem. 150 kg méér zaad opbracht, minder kosten had van drogen en schonen en geen kosten van doodspuiten. Na verrekening van de ekstra arbeid le vert hinderen f1.000,per ha meer op dan van stam dorsen. Bij WITLOF is het trekresultaat sterk afhankelijk van de rijpheid van Genenbanken weinig toegankelijk door gebrek aan doelgerichte informatie Veel genenbanken, die kollekties van belangrijke kuituurgewassen zo als granen, peulvruchten, koffie en cacao beheren, zijn weinig toeganke lijk voor veredelaars en telers. De bruikbaarheid van de kollekties in de genenbanken staat of valt met een systematische beschrijving van de verzamelde rassen. Doelgerichte or dening blijkt echter veelal te ontbre ken. Daardoor blijft het nut van de genenbanken voor de ontwikkeling van de landbouw met name in de derde wereld noodgedwongen be perkt. Ook de uitbreiding en aanvul ling van inkomplete kollekties is moeilijk wanneer systematische in formatie ontbreekt. Dit geldt zowel voor genenbanken in westerse als niet-westerse landen. Aldus ir. J.M.M. Engels die een kollektie van cacaorassen in een regionale genen- bank in Costa Rica in kaart heeft ge- temperatuur van het produkt. Voorkom te sterke kondensatie te gen wand- en dakvlakken door cir culatie en afvoer van lucht boven het produkt, eventueel met enige op warming. Afleveren Om het optreden van blauw tegen te gaan, zal het produkt voor het ople veren moeten worden opgewarmd tot tenminste 15°C. Blauwgevoelige partijen dienen op een temperatuur van 18 a 20°C te worden gebracht, ^ij gebruik van een luchtverhitter mag de lucht, die in de partij wordt geblazen, niet warmer zijn dan 20 a 22°C. Om zuurstofgebrek tijdens het op warmen met een luchtverhitter te voorkomen, moet daarbij voldoende verse lucht kunnen toetreden. Namens de konsulentschappen Akker- en Tuinbouw in Zuidwest Nederland, K.W. Bosma de wortels bij de oogst. Wortels bestemd voor de direkte trek moeten bij de oogst voldoende rijp zijn. Ge zien de narijping tijdens de bewa ring, moeten wortels voor de mid dellate en late trek beslist niet te rijp zijn. Bij de beoordeling hiervan wordt gekeken naar de vertikale worteldoorsnede. Bij de SUIKERBIETENOOGST spelen tarra en verliezen nog steeds een grote rol. Dit ondanks betere machines. Weersomstandigheden hebben grote invloed, evenals het op een steeds later tijdstip rooien. Zorg echter dat uw bieten 1 november op een verharde opslagplaats liggen. Benut de rooibare dagen goed, ze zijn vaak schaars. Zoals bekend zal zijn geeft de over heid f28,— SUBSIDIE op het on derzoek naar cystenaaltjes. De sub sidie wordt automatisch op de on- derzoekkosten in mindering ge bracht. Laat de percelen waar in 1987 of 1988 bieten komen NU on derzoeken. Indien nodig kunt u dan het bouwplan nog tijdig bijstellen en/of grondontsmetting uitvoeren. bracht en genetisch onderzocht. En gels, die werkzaam is als projektlei- der bij de Genenbank Ethiopië in Addis Abeba, is op vrijdag 12 sep tember aan de Landbouwuniversiteit gepromoveerd. De firma Pen Zaden in Giekerk en Cebeco-Handelsraad in Rotterdam hebben overeenstemming bereikt over de kommercialisatie in Nederland door de afdeling Zaaizaad en Poot- goed van Cebeco-Handelsraad van het wintertarweras Apollo. Apöllo is een nieuw ras, dat nog in gebruikswaardeonderzoek is bij het R1VRO in Wageningen. Het ras is in de Bondsrepubliek Duitsland ge kweekt en is daar reeds op de Rassen- lijst opgenomen. Apollo heeft de afgelopen jaren in proeven en in de praktijkteelt zeer hoge opbrengsten gegeven. Vrijdag 26 september 1986 Terwijl er al wat beweging komt in de diskussies over het pootaar- dappelbeleid 1987 is het zeker interessant om wat opmerkingen te ma ken over onderdelen. Een zware kluif daaruit is de financiering van de bodem-prijsregeling. Bij tegengestelde meningen zal stellig naar compromissen gezocht moeten worden, die er dan ook zeker in moe ten zitten. Areaalheffing De tot nu toe opgelegde areaalheffin gen, dus heffingen per ha, werden steeds geïnkasseerd over de definitief goedgekeurde ha's pootaardappelen door de keuringsdiensten van de NAK. Maar voordat de definitieve goedkeuring kan worden gegeven zijn we vaak al laat in de herfst aangeland. En soms lijkt het er op dat die defi nitieve goedkeuring steeds maar later komt, waardoor de opgelegde heffin gen steeds later kunnen worden geïnd. Voor een aantal rassen en klassen komen de laatste jaren vaak zeer late rooidata. Door de late rooidata kunnen de monsters voor nakontrole pas laat worden genomen. Nakontrole op Y-virus neemt nog steeds 4-6 weken in beslag na monstername. Voor de klassen S en SE geldt sinds enkele jaren ook een nakontrole op de bakterieziekte zwartbenigheid. Met name voor de grillige ziekte phoma moeten nog steeds een groot aantal monsters worden onderzocht. Bovendien wordt met name voor pho ma nogal eens gebruik gemaakt van de beroepsmogelijkheid. Veel werkzaamheden vallen in de nazomer en herfst bij de keurings diensten samen en geven een enorme piekdrukte. Al deze faktoren tezamen verschuiven de definitieve goedkeuring naar late data in de herfst. En eerst dan kan de areaalheffing van het Landbouwschap uitgaan. En als dan ook nog de betalingstermijn van 3 maanden na datum van oplegging gebruikt wordt, dan komt het geld pas binnen op een reeds ver gevorderd tijdstip in het jaar-seizoen. Een nadeel bij de financiering! Maar vooral een nadeel wanneer we de areaalheffing ten dele willen ge bruiken als drempel bij het begin van de pootaardappelteelt in het volgend seizoen. Daarom is het te overwegen om de areaalheffing niet op te leggen over de goedgekeurde ha's, maar over de aan gegeven ha's! Dat gebeurt immers ook bij de kosten ten behoeve van NAK- en Keurings diensten. Ook daarbij wordt een split sing gemaakt in een bedrag per ha en in een bedrag per 100 kg. En dat be drag per ha wordt geïnd direkt bij de keuringsaangifte. We zouden daar als Landbouwschap best bij kunnen aan sluiten, zodat de areaalheffing begin juni, wanneer in het algemeen de keu ringsaangifte bekend is, kan worden opgelegd en dan zou de betalingster mijn van 3 maanden best kunnen worden gehandhaafd. Men zou dan bij afkeuring kunnen besluiten om de bedragen terug te ge ven, maar men zou ook kunnen be redeneren dat alle aangegeven ha's reeds hun stempel gezet hebben op het lopende seizoen; dat er een hoeveel heid vaste kosten zijn die breed gedra gen moeten worden. Ook degenen die laten afkeuren of de aardappels laten doorgroeien naar fabrieks- of konsumptie vallen bij het huidige systeem buiten de boot wat meebetalen aangaat. Nogmaals de zaak overziende lijkt het redelijk om nog eens te overwegen in plaats van de areaalheffing op te leg gen over de goedgekeurde oppervlak te dit voortaan te doen over de definitief aangegeven oppervlakte pootaardappelen bij de keurings diensten. Hoogte areaalheffing Hoe hoog de areaalheffing in 1987 moet worden is nog moeilijk aan te geven. Dat hangt natuurlijk in de eer ste plaats af van de hoeveelheid geld die men denkt in 1987 nodig te heb ben. Voorts hangt dat af van de ver

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 6