Vertrekkende specialist gewasbescherming Verhage krijgt eremedaille in goud Landbouwschap maakt bezwaar tegen registratieplannen overheid Duitse marketing-prijs voor Nederlands Zuivelbureau Britten voor drastische inkrimping Europees graanareaal! Tijdens een officiële afscheidsbijeenkomst in "de Vroone" te Kapel- Ie is aan de Specialist Gewasbescherming bij het CAT te Goes de heer Pieter Verhage de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau verleend. De medaille werd opgespeld door wethou der L.H. de Leeuw van Goes, die erop wees dat de heer Verhage vele jaren lang de centrale figuur is geweest waar het de voorlichting op het gebied van de gewasbescherming betreft. Naast deze technische inbreng is Verhage ook jarenlang aktief geweest op kerkelijk en maatschappelijk gebied. Consulent ir. L.Th.J.M. de Wit wees de aanwezigen er in zijn wel komstwoord op dat Verhage niet al leen afscheid neemt van de rijks dienst maar tevens zijn 40-jarig ambtsjubileum viert. De Wit schetste de carrière van de jubilaris waarbij gezegd werd dat Verhage kort na de oorlog weerspe- cialist is geweest. In dit verband trad hij op als coördinator voor het Zuid-, westen ten behoeve van het "Land- bouwweerpraatje" In 1950 volgde zijn benoeming tot specialist voor Plantenziekten in Zeeland. Min of meer vloeide hier ook uit voort het lesgeven aan de eerste spuitkursus in de landbouw in Goes en de organisatie van de eerste Spuitdag. "Er zullen weinig loon werkers en zelfspuitende boeren in Zeeland zijn die niet bij je op de kur- sus hebben gezeten". De konsulent wees ook uitvoerig op de veranderin gen de laatste tientallen jaren in het bestrijden van onkruiden. Verhage heeft de ontwikkeling van specialist plantenziekten naar specialist gewas bescherming ("In die naamswijzi ging zit een hele maatschappelijke verandering in het denken en doen met chemische bestrijdingsmidde len".). De konsulent noemde voorts de grote bijdrage die Verhage jaar lijks geeft aan de totstandkoming van het jaarlijks in Zeeland verschij nend spuitboekje, waarnaar ieder jaar weer grote vraag is. Met de voor Verhage kenmerkende nauwgezet heid heeft hij voorts een groot aantal waarnemingen gedaan ten behoeve van een geleide en geïntegreerde bestrijding van ziekten en plagen. De jubilaris heeft aan deze nieuwe ontwikkeling zijn volledige steun ge geven. Hij heeft zich daarbij van zijn opdracht "achtergrondinforma tie doorgegeven aan de bedrijfsvoor- lichters" bijzonder goed gekweten. Wel heeft Verhage's advies om wel eens niet te spuiten bij de praktijk de mening post doen vatten dat hij aan de "Groene" kant stond. "Meestal was het echter een ekonomische ach tergrond die je tot dit advies deed komen. Dat de praktijk je wel eens niet begreep deed je verdriet". De heer de Wit gaf de jubilaris tenslotte nog de opdracht om in de komende drie maanden in alle rust de leerstof voor de kursus Spuiten in de Land bouw op een rij te zetten. Groot gat De Consulent in Algemene Dienst ing. D. v.d. Wal uit Wageningen sprak in een kort woord zijn zo*rg uit over het in ons land steeds maar in krimpend aantal specialisten gewas bescherming. "Waar de overheid zegt dat er ons op het terrein van de gewasbescherming de komende ja ren nóg veel ontwikkelingen staan te wachten weten wij niet hoe we dit verantwoord moeten doen. Met het vertrek van Verhage valt een groot gat in de praktijkervaring bij de ge wasbescherming. Het gevaar is groot dat nieuwe, jonge mensen veel din gen die al bekend zijn opnieuw uit gaan vinden". Terugkijkend naar de beginperiode stelde van de Wal vast dat er toen nog wel eens fouten wer den gemaakt. "Later zijn terecht de veiligheidsvoorschriften voor zowel producent als konsument ver scherpt. De Konsulent zei het te be treuren dat politici onder druk nog wel eens onevenredig veel problemen maken van een bepaald gewasbe schermingsmiddel terwijl het beleid bij zuiveringsslib vrij soepel is. De overheid meet hierbij met twee ma ten, aldus de heer v.d. Wal. Commissies Ook de vice-voorzitter van de Tak organisatie Akkerbouw in Zeeland de heer M.J. Breure schetste in het kort de ontwikkelingen bij de gewas bescherming zoals deze door de praktijk zijn ervaren". Tussen toen en nu een wereld van verschil, het geen o.m. blijkt uit de arbeidsbezet- ting op de bedrijven die zeer sterk gedaald is en waarbij de spuitmachi- ne een vaste plaats heeft veroverd. Volgens de heer Breure kunnen er sprekend over bezuinigingen bij de overheid heel wat commissies opge doekt worden. Wel blijft de direkte voorlichting voor de agrarische praktijk de komende jaren van zeker zo groot belang als ze in de achterlig gende periode was". Namens de loonbedrijven en de han del sprak nog de heer H. Mol een woord van dank aan het adres van De heer Verhage (r.) en zijn echtgenote krijgen een handdruk van de vice-voorzitter van de Takorganisatie Akkerbouw in Zeeland de heer M.J. Breure. Verhage. De heer Verhage zei in een afsluitend woord dankbaar te zijn voor de boeiende tijd die hij in de le vende natuur door heeft mogen brengen. Volgens hem zal er de ko mende tijd meer aandacht moeten komen voor de samenhang die er in de natuur tussen planten en hun be lagers is. Bedrijfshygiëne mag geen modewoord worden en we zullen ons hard moeten maken om de be staande regels op de bedrijven kon- sekwent na te volgen. We moeten zo bezig zijn dat ook de komende generaties een perspektief hebben. J.W. De oplossing voor het Europese graanoverschottenprobleem hoeft niet meer te kosten dan 3,12 mil jard per jaar, benodigd voor vergoe ding aan boeren die hun land braak laten liggen of alternatieve gewassen telen. Dit lijkt de konklusie te zijn uit een door de Britten opgestelde en aan de Europese Kommissie verzon den nota. Gebeurt er niets meer dan de tot nu toe gebruikte maatregelen dan zullen de graanoverschotten (nu 15 miljoen ton) in 1990-1991 zo'n 80 miljoen ton bedragen. Deze overschotten kosten dan 24 miljard gulden voor interventie-aankopen, een bedrag dat door de Europese belastingbeta ler op tafel zal moeten worden gelegd. Volgens de Britten moet het totale Europese graanareaal met drie mil joen hektare worden ingekrompen. Het is echter niet noodzakelijk alle drie miljoen hektare te laten braak- liggen, de helft is voldoende. Op de andere helft zouden dan alternatieve gewassen moeten worden verbouwd, ook (voorlopig) met subsidie. Een en ander moet wel gebonden zijn aan bepaalde regels, aldus het rapport, maar op deze manier kost het de EG vele malen minder dan wanneer alle graanoverschotten in de interventie terecht komen en zul len moeten worden opgeslagen... Het Landbouwschap heeft opnieuw bezwaar aangetekend tegen het plan van de overheid om alle boeren en tuinders op te nemen in een open baar register, het basisregistratie systeem. In dit basisregistratie systeem zullen een aantal gegevens uit het handelsregister, het kadaster en het register van verenigingen en stichtingen worden samengebracht. Ondernemers in de agrarische sektor hoeven zich tot nu toe alleen in het openbare handelsregister te laten in schrijven als het bedrijf gevoerd wordt in de vorm van een vennoot schap of firma. De overheid wil daarin, bij de opzet van het basisre gistratiesysteem, verandering bren gen. Ook boeren en tuinders zullen dan met een aantal basisgegevens over hun bedrijf in het register wor den vermeld. Behalve naam en adres betreft het een globale aanduiding van de aard van de onderneming, de rechtsvorm en het aantal personen dat er werkt. Naar de mening van het Landbouw schap is er nog veel onduidelijkheid over de wenselijkheid en het nut van het basisregistratiesysteem. Niet op gehelderd is, wie precies behoefte heeft aan de basisgegevens en op welke manier er gebruik van zal wor den gemaakt. De agrarische sektor hoeft vooralsnog niet bij te dragen in de kosten van het systeem, maar het Landbouwschap is er niet van overtuigd dat dit ook in de toekomst zo zal blijven. De benodigde basisgegevens wil de overheid ontlenen aan de jaarlijkse meitelling. Naar de mening van het Landbouwschap houdt dit het ge vaar in dat de vertrouwelijkheid die geldt bij het verstrekken van de mei- tellingsgegevens wordt geschaad. Door de steeds grotere mogelijkhe den om gegevensbestanden te kop pelen kan ook de privacy van perso nen worden bedreigd. De kollektieve promotie voor Ne derlandse kaas en boter op de Westduitse markt is bekroond met de Milch Marketing-prijs, van het gelijknamige Duitse vakblad. De prijs kreeg extra nadruk doordat hij werd uitgereikt door de West duitse minister van Landbouw, Ig- naz Kiechle, tijdens een bijeenkomst van het Zentralver- band Deutscher Milchwirtschaft- ler in Münster. Sinds 1954 is Het Nederlands Zui velbureau met een eigen bureau in Aken aktief op de Duitse markt. Centrale figuur in deze promotie is het kaasmeisje dat in 1961 werd omgedoopt tot Frau Antje. Op de foto rechts de heer Kiechle en links J.F. Willemse, direkteur van Het Nederlands Zuivelbureau in Aken met de prijs: een bronzen boerin die boter karnt. België nog niet berekend op springtij De bres die vorige week geslagen werd in de voorlopige dijk te Doel en die heel wat schade toebracht aan de omliggende landbouwbedrijvan, lok te een reactie uit van Boerenbond voorzitter J. Hinnekens. J. Hinnekens wijst er in een schrij ven aan Minister van Openbare Werken L. Olivier op dat de dijken op Belgisch grondgebied slechts op deltahoogte werden gebracht tot aan de kerncentrale. Vanaf die kerncen trale tot aan Liefkenshoek is dit nog steeds niet gebeurd. En net daar ligt het dorpje Doel. De Boerenbond-voorzitter wijst er op dat bij een eventuele herhaling van het springtij van 1953 wel eens de hele linkeroever tot in Verrebroek-Vrasene zou kunnen worden overspoeld. Een niet te over- ziene ramp dus. Trouwens, stelt J. Hinnekens, er werd vooraf gewaarschuwd tegen een mogelijke dijkdoorbraak juist op die plaats. H. Hinnekens dringt er op aan op dat de noodzakelijke dijkversterkin gen en verhogingen op deltahoogte zouden worden afgewerkt tot aan Liefkenshoek. Wereldverbruik van sierteeltprodukten kan nog aanzienlijk groeien Het wereldverbruik van sierteeltpro dukten kan in de komende jaren nog aanzienlijk groeien indien de interna tionale samenwerking op het gebied van marketing, distributie en promo tie wordt versterkt. Volgens Ir. H. de Boon, direkteur Bloemenveiling Westland, is deze groei noodzakelijk om de toename van de wereldwijde produktie te kunnen verwerken. Tij dens een perskonferentie op de Flor- mart te Padua, vergeleek hij het verbruik van planten per hoofd van de bevolking in verschillende landen. Zo is in West-Duitsland het verbruik 19 planten en in Italië 2. De versnip perde produktie en distributie van sierteeltprodukten in Italië bemoeilij ken een verdere groei van het gebruik. Lagere rentabiliteit voor de fruitteelt in 1984 De fruitteeltbedrijven in Nederland hadden in 1984 (oogst 1984/85) een verlies van ruim 51.000 gulden, dat is 16% van de kosten. Ten opzichte van het voorgaande jaar daalde de rentabiliteit met 16 procentpunten. De produktie van pit- en steenvruch ten nam toe van 207 ton per bedrijf in 1983 tot 239 ton in 1984. De ge middelde prijzen van appelen en pe ren waren in dit seizoen resp. 30% en 5% lager dan een jaar eerder. Dit leidde tot een daling van de op brengsten met ruim 11%, bij een kostenstijging - mede als gevolg van de hogere produktie - van 5% waar door de rentabiliteit daalde van 0% in 1983 tot -16% in 1984. Dat wordt meegedeeld door het Landbouw- Economisch Instituut (LEI). In het rapport zijn de bedrijven on derscheiden naar geografische lig ging, bedrijfsomvang, leeftijd van de plantopstand en financiële positie. Vrijdag 26 september 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 4