gropatax verzekeringen zlm zlm Samenwerking Zitdagen Vergadering Hoofdbestuur ZLM Nieuwe specialist insektenbestrijding CAT Barendrecht radio - t.v. Sociaal Ekonomische Voorlichting (SEV)van de ZLM Inhoudsopgave In verband met het tijdig klaarmaken van het blad, kunnen na dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer worden opgenomen, Rej Uienoogstdemonstratie verzet naar 8 oktober De in ons ZLM-blad van vorige week aangekondigde oogstde- monstratie van uien die op woens dag 24 september plaats zou vinden is niet doorgegaan omdat de uien nog niet oogstrijp waren. De demonstratie is nu verzet naar woensdag 8 oktober a.s. De aanvang is om 13.00 uur. De demonstratie wordt gehouden op een perceel van C. Meijer B.V., Kruiningen, gelegen aan de Noord Hogeweg te Oosterland. Er wordt, op een lichte zavelgrond, gede monstreerd in twee kategoriën, nl. apart loofmaaien/klappen en kom- binaties loofmaaien/klappen met zwadrooiers in dezelfde werkgang. Open dagen Nickerson-Zwaan Vandaag, vrijdag 26 september van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag 27 september van 10.00 tot 16.00 uur is er nog gelegenheid de open dagen van Nickerson-Zwaan te bezoeken op het demonstratieveld te Kalver- dijk/Kromwater-Dergmeerweg bij Tuitjenhorn (N-Holland). Speciale aandacht wordt besteed aan de nieu we koolrassen, maar daarnaast komen ook een groot aantal gerenommeerde bestaande kool-, uien-, prei-, kroten- en wortelrassen aan bod. aan bod. Vanaf heden is bij het Konsulent- schap voor de Akker- en Tuinbouw te Barendrecht in dienst getreden de heer ing. C.C. Smeekens. De heer Smeekens zal gaan funktio- neren als specialist insektenbestrij ding voor diverse teelten in de land en tuinbouw. Tevens heeft hij een taak als voor lichter naar de bijenhouderij. Zijn werkgebied zijn de provincies Zuid- Holland, Zeeland en Noord- Brabant. De heer Smeekens is telefo nisch bereikbaar op zijn kantoor te Barendrecht van 9.00 - 17.00 uur, tel. 01806 - 12177. Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke lïandbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100) 21010, tst. 20, 21, 22 Telecopiër (01100) 31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redaktie Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel. huis 01100-20228 J. Wierenga, eindredactie tel. huis 01102-3993 L. Kattenwinkel, redactiemedewerker tel. huis 01100-16104 Marijke Schipper de Ruyter red. assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM -Goes telefoon 01100-21010 tst. 36 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK BV. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel 01155 2020 Telecopiër 2951 Telex 55230 Het hoofdbestuur van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij zal maan dag 29 september a.s. in vergadering bijeenkomen in het Landbouwhuis te Goes. Op de agenda voor deze ver gadering staan o.m. de volgende pun ten ter bespreking: Als eerste komt aan de orde de rijks begroting waarvan de voor de land bouw belangrijke punten zullen worden besproken. Hierna komt aan de orde de door de minister van Land bouw om advies verzonden vijf uit voeringsbesluiten op basis van de ontwerp-meststoffenwet. Naar aanlei ding hiervan heeft het Landbouw schap een konsept-kommentaar opgesteld. Wat betreft de akkerbouw zal o.a. in diskussie komen het te hanteren sui kersysteem (in 1986 een areaal van 139.000 ha). Tevens zal worden gesproken over de diskussienota van het Landbouwschap over een herstel van het evenwicht tussen vraag en aanbod op de graanmarkt. De heer H. van der Maas, voorzitter van de akkerbouwkommissie, zal een toelich ting geven op de gang van zaken in de akkerbouwsektor. Vervolgens zal de heer W. van Veldhuizen, voorzit ter van de veehouderijkommissie spreken over de situatie in de sektor veehouderij waarbij de aandacht vooral zal gaan naar de ingrijpende maatregelen in het te voeren zuivel beleid zoals die door de Europese Commissie zijn aangekondigd, en naar de versoepeling van de over dracht van grond met melkkwotum. In aansluiting hierop zullen de voor zitter van de kommissies Tuinbouw en Grondgebruik een toelichting ver zorgen over aktuele zaken in de des betreffende sektor waarbij bij Grondgebruik zal worden gesproken over de nota "Het waterbeheer in het Zoommeer na 1987". Bij het agendapunt "Organisatorische Aangelegenheden" komen, naast een aantal zaken van financiële aard, o.a. aan de orde het "Wonen en werken op het platteland", een in de eerste maanden van 1987 gezamenlijk aan de orde te stellen onderwerp voor de plattelandsvrouwen, de plattelands jongeren en de ZLM. Tevens zal worden gesproken hoe door de ZLM-afdelingen en -kringen kan worden ingespeeld op de 3 ZLO- ZAJK aktie "Trekkracht voor Kenya". Ook zal worden nagegaan of en zo ja hoe een ZLM Manifestatie 1988 zal worden georganiseerd. Tot slot zal een aantal zaken met betrekking tot diensten, instellingen en aanver wante organisaties van de ZLM wor den besproken en afgehandeld. Dinsdag 30 september a.s. Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46-17.56 uur "De landbouwbegroting II", een vraaggesprek met ir. A. de Zeeuw, direkteur-generaal landbouw en voed selvoorziening van het ministerie van landbouw en visserij. Donderdag 2 oktober a.s. Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17-46-17.56 uur "De start van de bietencampagne", m.m.v. ir. L.Th.J.M. de Wit, konsu- lent akker- en tuinbouw voor de pro vincie Zeeland. "Aktualiteiten op het gebied van de glastuinbouw", m.m.v. ir. A. Vijver berg, konsulent voor de tuinbouw on der glas in Naaldwijk. Accountantsunie (boekhoudburo) der ZLM tel. 01100-15710 (Goes) lel. 01180- 11451 Middelburg)- tel. 01170 - 4285 .(Oostburg) tel. 01640 - 43350 Bergen op Zoom tel. 01665 - 2604 (St. Annaland) tel. 01110 - 6051 (Zie rik zee) tel.01116- l540(Renesse) 81 Postbus 70 - 4460 BA GOES tel. no. Algemeen 01100-38000 Polisafd. 01100-38880 Schademelding 01100-38888 m Landbouwhuis, Grote Markt 28, Goes. Dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur de heer J. van Nispen. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen. Vanaf donderdagmorgen 18 september, weer elke donderdag spreek uur van 09.00 - 12.00 uur door de heer J. Vroegop. m J. Markusse, hoofd voorlichting, tel. 01100 - 16838 (privé), 01100 - 21010 (kantoor), rayon Zuid-Beveland G.E. Stap, rayon Schouwen Duiveland en Tholen en St. Philipsland, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01117-1782 (privé) A.F. Rozen, rayon Noord-Beveland en Walcheren, telefonisch bereik baar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01100 - 21010 (kantoor), 01100 - 13036 (privé) J.R. Kikkert, rayon Zeeuws-Vlaanderen, telefonisch bereikbaar tus sen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01154 - 2060 (privé) A. Lindenbergh, rayon Brabant, tel. 01651 - 2082 (privé), 01680 - 27921 (kantoor) mevr. G.T. Middelkoop - v.d. Ploeg, rayon Brabant, tel. 01685 - 2338 (privé), 01680 - 27921 (kantoor) De nieuwbouw van het Landbouwschap aan het Haagse Prinsevinkenpark is deze zomer bekroond met een kunstwerk van de Amsterdamse beeldhouwer Gerard Höwe/er. Hij vertaalde het begrip "samenwerking" in een plastiek samengesteld uit zes minutieus vorm gegeven granieten blokken. Het kunstwerk kreeg in overleg met de tuinarchitekt een passende plaats voor de hoofdingang van het Landbouwschap. Het basisontwerp voor deze tuin werd gemaakt door leerlingen van de Middelbare Tuinbouwschool Huis te Lande te Rijswijk. Op de foto wordt Höwelers kunstwerk geflankeerd door receptioniste Linda Quak van het Landbouwschap. Foto Landbouwschap Mutaties bij direktoraat- generaal landelijke gebieden en kwaliteitszorg Ir. H. Corver, direkteur algemene za ken bij het direktoraat-generaal lan delijke gebieden en kwaliteitszorg van het ministerie van landbouw en vis serij, zal met ingang van 1 oktober met pensioen gaan. Drs. H.J. Tan kink, plaatsvervangend direkteur- generaal, wordt op dezelfde datum te vens aangewezen als direkteur Alge mene Zaken. Tot plaatsvervangend direkteur is mr. Q.J.M. Kramer be noemd. Deze wordt in zijn huidige funktie, hoofd van de afdeling alge mene beleids- en sekretariaatszaken van deze direktie, opgevolgd door de heer Tj. Kampstra. Open dag uien op Schouwen Op donderdag 2 oktober houdt Nickerson-Zwaan van 10.00 tot 16.00 uur een open dag uien. Er zal een aan tal nieuwe hybrides te zien zijn, va riërend van vroege tot late rassen. De open dag wordt gehouden op het eiland Schouwen, aan de Striepweg (zijweg van de Delingsdijk). 1 en 2 oktober, open dagen R.O.C. "De Vlierd" Dit najaar zullen op 1 en 2 oktober open dagen gehouden worden op het Regionaal Onderzoek Centrum "De Vlierd" in Bruchem (bij Zaltbom- mel). Op de rivierklei en andere moei lijk bewerkbare, zware gronden, is een goed graslandgebruik een voort durende zorg voor de ondernemer. Op "De Vlierd" wordt o.a. onder zoek gedaan naar de vele aspekten van het graslandgebruik op deze spe cifieke gronden. Op de open dagen komen o.a. aan de orde herinzaaien en doorzaaien, ont wateringsystemen, schimmel- en aalt- jesbestrijdingsmiddelen, vertrappingproeven en het schoonma ken van drains. De informatie is zo veel mogelijk op het totale graslandgebruik gericht, hetgeen ook uit de inrichting van het nieuwe infor matiecentrum blijkt. Mr. L.M. Eijssen sekretaris VBNA Met ingang van 1 oktober 1986 is Mr. L.M. Eijssen (33) benoemd tot Algemeen sekretaris van de Vereeni- ging ter Behartiging van den Neder- Iandschen Aardappelhandel (VBNA). Hij volgt in deze funktie Mr. J.J. Graaff op, die zijn werkzaamheden, gebruik makende van de VUT- regeling, heeft beëindigd. De heer Eijssen studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit te Leiden en is sinds januari 1982 bij de VBNA werkzaam. Benoemingen bij Centraal Diergeneeskundig Instituut Onlangs is dr. J.M. van Leeuwen be noemd tot waarnemend direkteur van het Centraal Diergeneeskundig Instituut (CDI) in Lelystad. De duur van de waarneming geldt voor ten hoogste zes maanden, afhankelijk van de benoeming van een opvolger voor direkteur dr. P.H. Bool, die 5 september jl. afscheid heeft geno men in verband met vervroegde uit treding. Tevens is een nieuwe direkteur on derzoek bij dit instituut benoemd, dr. P.W. de Leeuw. Deze volgt prof.dr. J.G. van Bekkum op, die eerder dit jaar gebruik heeft ge maakt van de regeling tot vervroeg de uittreding. Pag. 4. Vertrekkende specialist gewasbescherming Verhage krijgt eremedaille in goud. Pag. 5. EG - zetmeelbeleid brengt zetmeelindustrie in ernsti ge moeilijkheden. Pag. 6. Pootaardappelheffingen- beleid 1987. Pag. 7. Knolcyperus, een gevaar lijk onkruid; witlofwortels oogsten op juiste tijdstip. Pag. 8. Zetmeelfabriek C.P.C. gaat in toekomst Nederlandse tarwe verwerken; Nieuwe ont wikkelingen in landbouw- transport; Agrarische Unie Vul- caan start nieuwbouw. Pag. 9. Vleesveekeuringen Oost burg en Serooskerke. Pag. 10. Kwaliteit gaat rassen- keuze bij wintertarwe bepalen. Pag. 11. Tuinbouwklanken; Veel James Grieve doorgedraaid. Pag. 12 en 13. De maand oktober. Pag. 15. Aankleding Walcherse wegen wordt verbeterd; Aanpas sing iepziekte-kampagne nodig. Pag. 18. Voor de vrouw; PJZ- geluid. Pag. 22 en 23. Markt. 2 Vrijdag 26 september 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 2