Duitsers kochten minder bloemen Varkensmarkt in mineur Onze Oosterburen hebben vorig jaar minder bloemen gekocht. Meer daar over bij het uitgebreide gedeelte over bloemen en planten. Op de groenten- markt was de aanvoer van tomaten klein en die van komkommers groot. Het aandeel glasgroenten ten opzichte van vollegrondsgroenten is momen teel klein. Glasgroenten De aanvoer van (ronde) tomaten liep vorige week nog verder terug, waar door prijsverbeteringen op grote schaal mogelijk werden. Bij kom kommers was het beeld wel heel an ders; veel meer aanvoer en een lagere prijs. Het aanvoerbeeld bij paprika's was vrij stabiel, met voor paprika's niet al te grote prijsfluktuaties. De aubergine-aanvoer liep iets terug, met als gevolg een beter prijsbeeld voor de telers. Aan radijs werd ook minder aangevoerd, maar hier leidde dat niet tot een hogere veilingprijs. Meloenen tenslotte waren er in kleine aantallen, tegen betere prijzen. Vollegrondsgroenten In de koolsektor deden Chinese en spitskool een betere prijs. Witte en ro de kool zijn wat prijs betreft al een hele tijd een paar stabiele jongens. Voor groene kool geldt dat eigenlijk ook. Bloemkool en spruitkool werden vorige week goedkoper. Broccoli laat al een aantal weken een stabiele aan voer zien, met de laatste twee weken eenzelfde niveau als vorig jaar. Sui- kermais is er meer dit jaar op de vei ling, tegen nagenoeg dezelfde prijs als een jaar geleden. Er werd meer glas- en ijsbergsla ter veiling aangevoerd, maar de aanvoer van natuursla daalt de laatste paar weken. Spinazie schoot 50% in prijs omhoog, vorige week. De aanvoer is de laatste 4 we ken met de helft teruggelopen. Andij vie bracht een 20% meer op, al liep de aanvoer slechts weinig terug net zo als in de laatste maand. Bij peen nam de aanvoer van waspeen toe, maar die van bospeen en breekpeen liep terug. Het gekke was dat alleen waspeen een hogere prijs wist te maken. Witlof bracht - vanwege een grotere aanvoer - een lagere prijs op. Bij prei waren aanvoeren en prijszetting stabiel. Bij de bonen daalde de aanvoer van sper ziebonen scherp, met een prijsverbe tering als gevolg daarvan. Dat mocht ook wel, want sperziebonen brachten dit jaar weinig op, in tegenstelling tot snijbonen, die duur waren. Augurken werden over de hele linie goedkoper en dat terwijl de aanvoeren stukken kleiner werden. Ook augurken bren gen veel minder op dan vorig jaar. Groenten algemeen De oppervlakte vollegrondsgroenten in West-Duitsland is dit jaar 1500 ha kleiner dan vorig jaar. Uitbreidingen waren er bij spinazie 40%), augur ken 20%), uien 11%), bloem kool 7%) en stambonen 7%). Er is minder herfst-rode kool (-34%) en vroege peen, rode bieten en vroe ge witte kool (elk -20%). Het areaal glasgroenten is vrijwel gelijk gebleven met een plus voor augurken onder glas 4%) en een min voor koolra bi (-5%) en tomaten (-3%). Het ver bruik van groenten in West-Duitsland is nog steeds stijgende. Tussen april 1985 en maart 1986 werd 4% meer groente per hoofd gebruikt dan in 1984/1985. Van de groente kwam 36% van eigen bodem, tegen 34% een jaar eerder. Fruit Op de fruitmarkt was de aanvoer van appels stukken kleiner. Toch leidde dit niet tot betere prijzen; integendeel, de meeste appels brachten een lagere prijs op. Ook de aanvoer van peren was iets kleiner, maar hiervan bleef de prijs onveranderd of liep iets op. Pruimen brachten meer op Bij veel kleinere aanvoeren. Bij zachtfruit was het prijsverloop stabiel. Nu de te ver wachten appeloogst 6.900.000 ton zal zijn en de marktprijs voor appels op verschillende representatieve markten beneden de basisprijs ligt, zal 268.000 ton appels klasse II van alle groottesorteringen preventief uit de markt worden genomen van de ras sen Golden Delicious, Goudreinette, de zgn. rode Amerikaanse variëteiten, Delicious Pilafa, Granny Smith en Bramley's Seedling. Nederland mag 13.900 ton uit de markt nemen. Aan vragen moeten 15 november binnen zijn. Tussen maart 1985 en 1986 heb ben de West-Duitsers ruim 7 kg min der fruit gegeten dan in dezelfde periode een jaar eerder. Van het fruit kwam 59% van eigen bodem, tegen 52% in 1984/1985. Bloemen en planten Vorige week bleek er een lichte daling in de aanvoer van snijbloemen van 7%, vergeleken met dezelfde week in 1985. De gemiddelde prijs lag hoger dan in dezelfde week in 1985. Met na me voor anjer, chrysant, lelietak en rozen worden nu veel betere prijzen betaald dan vorig jaar. In vergelijking met twee weken geleden was er een lichte aanvoerstijging met een gerin ge prijsdaling. De plantenaanvoeren waren vorige week behoorlijk groot. Op de belangrijkste planten veilingen werden ruim 17% meer planten aan gevoerd dan in dezelfde week in 1985. De gemiddelde prijs van vorig jaar kon daarbij niet gehandhaafd blijven en daalde met gemiddeld 18 cent. Uit voorlopige CBS-cijfers blijkt dat de oppervlakte bloembollen dit jaar mei weinig verschilde met die van een jaar eerder. Alleen de oppervlakte gladi olen breidde flink uit 14%) terwijl die voor irisbollen inkromp (-12%). Bloemkwekerij onder glas steeg met 2% (meer grond) en die in open grond met 4%. Door een groot aanbod en weinig vraag staat de varkensmarkt deze week zwaar onder druk. Meer daar over verderop. Runderen Op de rundveemarkten had de han del in het slachtvee een rustig verloop en kwamen er nog weer lagere prij zen tot stand. De prijsontwikkeling in de komende weken zal sterk afhangen van wat er dan zal worden aangebo den. Ook de prijzen van het gebruiks- vee brokkelden verder af. Schapen en kalveren Op de wolveemarkt ondervindt de af zet van slachtschapen en slachtlam- meren een scherpe konkurrentie op de Franse markt door Engelsen en Ieren. Daardoor staat de prijs onder druk. Dat geldt ook voor gebruiksschapen. De handel in jonge kalveren verloopt stroef, omdat het met de afzet van vleeskalveren niet zo vlot gaat. Het aanbod van vleeskalveren is ruim. De prijzen staan onder druk. Op de kalfsvleesmarkt wordt gesproken over een instabiele prijsontwikkeling, me de doordat in Duitsland en Frankrijk het "eigen" aanbod groot is. De kleur van kalfsvlees kan nu op objektieve wijze worden vastgesteld. Bij de Ekro in Apeldoorn is apparatuur daarvoor al een paar maanden operationeel in een proefopstelling. Varkens De varkensmarkt is deze week zwaar in mineur. Er is een groot aanbod van varkens, niet alleen in ons land, maar ook in Duitsland en Frankrijk. Door dat gelijkertijd de vraag zwak is, zo wel voor direkte konsumptie als vanuit de industrie, snijdt het mes aan twee kanten. De karkassen doen de ze week 5 tot (zelfs) 15 cent minder. Bij de onderdelen is het beeld wat ge varieerd, maar hammen voor Italië bijvoorbeeld brengen ook tot 15 cent minder op. Al met al een "doodstille markt" met deze week lagere var- kensprijzen voor de boer. Slachtpluimvee en eieren Op de slachtpluimveevleesmarkt is de situatie wat onoverzichtelijk. De Franse konkurrentie in Duitsland duurt voort met als gevolg prijskon- cessies van Duitse zijde. De Engelse markt is moeilijk te bewerken vanwe ge de koers van het Engelse Pond. De "vers" afzet loopt wat moeilijker dan men het laatste half jaar gewend was. Op de Barneveldse markt liep de prijs van de zogenaamde vrije kuikens flink terug. Broedeieren en ééndags- kuikens lagen iets beter in de markt. Voor een enkele firma loopt de export van broedeieren naar Jemen goed en is die naar Algerije weer op gang ge komen. Het ziet er naar uit dat er ook meer broedeieren naar Italië, Egypte en Spanje zullen gaan. Dit jaar is tot 1 september ruim IViVo meer geslacht pluimvee geëxporteerd dan vorig jaar in dezelfde periode. De waarde van deze export lag evenwel 1% lager. Bij levend slachtpluimvee steeg de export met 3'/2%, tegen een waarde die 7'/2% lager lag. Zuivel De Apeldoornse melknotering liep op. Er is nu een dubbelvla op de markt, met in de linkerhelft van het pak chocoladevla en in de rechterhelft vanillevla. In België hebben de kaas winkels gemiddeld 100 soorten kaas in huis. België heeft vorig jaar bijna 25 miljoen liter melk méér naar Ne derland uitgevoerd dan in 1984. Het land voerde tevens 12 miljoen liter minder melk vanuit Nederland in. In zijn totaliteit was de Belgische uitvoer 55 miljoen liter meer en de totale in voer 23 miljoen liter kleiner (markt bericht PZ). Voor het eerst sinds april is de melkleverantie lager geweest dan vorig jaar. De melkveehouders lever den 1% minder melk af. Ten opzich te van twee jaar geleden was de daling ook 1%, maar met drie jaar geleden 5%. Granen, zaden, vlas en peulvruchten Op de graanmarkt werd het verschil in prijs tussen baktarwe en voertar- we groter. Bij gerst werden lopende kontrakten afgehandeld alsmede eni ge exportorders naar derde landen. Haver is goed gevraagd en rogge van goede kwaliteit brengt een redelijke premie op. De voorlopige graan oogstramingen voor Nederland (van het CBS) komen (met tussen haakjes die van vorig jaar) als volgt uit: win tertarwe 7600 kg per ha (6700), zo- mertarwe 6200 (5700), wintergerst 6300 (5500), zomergerst 6100 (5000), rogge 4700 (4200) en haver 5700 (5200). De laatste raming over de EG- opbrengst - in miljoen ton met tussen haakjes de opbrengsten in 1984 - ziet er als volgt uit: zachte tarwe 62,8 (65,8), durumtarwe 6,9 (5,7), gerst 46,5 (51,3), mais 24,$ (25,0), en ove rige granen 9,9 (11,4). Het totaal komt uit op 151 miljoen ton, tegen 159 mil joen ton in 1984. Op de zadenmarkt is sprake van een groot aanbod van overjarig en buitenlands zaad, het geen de prijs onder druk houdt. Blauwmaanzaad - oogst 1986 - wordt nog niet aangeboden. Op de peul- vruchtenmarkt is veel belangstelling weggeëbd, althans van konsumptiezij- de. Alleen vanuit de voersektor is er belangstelling. De export van bruine bonen ligt weer zo goed als stil, met als gevolg een prijsdaling. Aardappelen en uien Op de aardappelmarkt noteerde Rot terdam afgelopen maandag iets lager, maar de termijnmarkt sloot vorige week iets gunstiger af. Hoewel nog niet definitief denken ingewijden dat het areaal aardappelen in de EG dit jaar 60.000 tot 70.000 ha kleiner zal blijken te zijn dan vorig jaar. De ver verwachtingen ten aanzien van de aard- appeloogst in West-Duitsland komen uit op ruim 6 miljoen ton. Dat zou een miljoen ton minder zijn dan in 1985. De lagere produktie zou een kombinatie van faktoren zijn. De pootaardappels zijn de laatste twee weken redelijk stabiel in prijs, met een lichte neiging tot stijgen. In Midden- meer noteerde de Bintjes A 35/45 op 10/9 en 17/9 een telersprijs van ƒ51,— herfstlevering, t.b. 2 behan deld, exkl. zakken. In de derde week van september brachten uien- veldgewas op de beurzen in Dronten en Goes 15 tot 18 cent per kg op, te gen 4 tot 10 cent een jaar eerder. Het Nederlands Instituut voor Uienpropa- ganda is een nieuwe promotie-aktie begonnen voor de Nederlandse ui in o.a. Nederland, Duitsland en En geland. Veevoeders Op de grondstoffenmarkt trok de prijs van de Noord-Amerikaanse mais iets aan. De Franse maismarkt was rustig. Tapioca daalde iets in prijs (di rekte levering) of bleef onveranderd (overige termijnen). Maisglutenvoer deed een hogere prijs. De citruspulp- markt was zeer vast. De sojaschroot- markt was rustig gestemd, maar de direkte leveringen konden een prijs- winst boeken. Biggenprijzen In de week van 29-9-1986 tot 6-10-1986 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Biggenprij- zenschema voor Zuid-Nederland van 5 mei 1986 met ƒ0,65 te worden ver hoogd. De kostprijs van 1 kg varkens vlees in deze week is ƒ3,94. Aardappelen in de Gemeenschap Rotterdam noteerde maanden voor de konsumptie-Bintjes onveranderd, ter wijl voor de 50+ de noteringen voor klei-bintjes met ƒ1,50 tot ƒ2,50 per 100 kg terugliepen en voor de zand- bintjes met ƒ0,50 tot ƒ2,00. Voor de Eigenheimers bedroeg de daling zelfs ƒ3 tot ƒ4. Maandag was ook de ter mijnmarkt weer wat lager dan de laat ste termijnmarkt van voorgaande week. De situatie blijft wat gespannen en onoverzichtelijk. Het rooien van de aardappelen geschiedt met vertraging, wat gezien de klachten die in de Ge meenschap nogal te horen zijn over te vroeg gerooide aardappelen, alleen maar een voordeel kan zijn. De industrie heeft zich de afgelopen maanden nogal ruimer dan gewoon lijk bevoorraad met Duitse aar dappelen. Ook in Duitsland is de stemming wat gedrukt. Door een goede rooidiscipli- ne weet men het aanbod redelijk goed aan de vraag aan te passen. Overvloe dige regenval remt in verschillende re gio's het rooien duidelijk af, wat de prijsvorming ten goede komt. In dè belangrijke aardappelgebieden rekent men evenwel met betere prijzen in de komende maanden, dit gegeven de aanbodssituatie in de Gemeenschap als geheel. Frankrijk meldt een vaste markt met evenwel teleurstellende omzetten. Er worden aanzienlijke hoeveelheden aardappelen ingevoerd uit België. De invoer overtreft duidelijk de uitvoer. In het noorden blijven de klachten over een aanbod dat te veel te vroeg gerooide aardappelen bevat, aardap pelen met veel "groen". In de week tot 14 september werden bijna 5600 ton aardappelen ingevoerd, terwijl slechts een goede 650 ton werden uit gevoerd. België meldt een ruim voor ziene markt, met klachten over te vroeg gerooide aardappelen. Het perspektief voor de late aardappelen wordt wat gunstiger beoordeeld dan tot voor kort het geval was, ook wat de grote maten betreft. Veiling St. Annaland, 23 september Uien: 20,4 ct/kg. Doré 25-29, Gloria 19, Bintje 15-21, bintje bo 34-39, bintje dr 10, bintje kr 55, Eigenhei mer 26-34, Bildstar 27-29. Totaal aanvoer 129 ton. Aardappelpootgoedprijzen Als indikatie van de pootgoedprij- zen geven wij onderstaand een note ring van pootgoed Noordelijke klei grond per 24 sept. (voorjaarsle vering). Bintjes A 28/35 108,00 en Bintje A 35/45 61,00 (Groothandelsprijs, afgehaald van het Noorden, inkl. zakken). Prijsverloop gerstestro Het gaat bij de beoordeling van de gerstestroprijs, meer om het verloop en de verschillen van deze telersprijs, dan om het absolute niveau. In Goes ligt - vanwege het ruime aanbod - de prijs meestal lager dan bijvoorbeeld in Middenmeer of op de beurzen in GERSTESTRO IN GU> ?E3 000 KG M A M J Flevoland. De prijshoogte komt vrij wel geheel tot stand in de periode ju li t/m oktober. Daarna doen er zich geen grote verschillen meer voor. In 1983 was er een goede oogst. Er kwam veel gerstestro in de schuur en dat betekende een lage (prijs)start in zomer 1984. Daar kwam nog bij een ruime tarweoogst, met lage tarwestro- prijzen, die ook - zoals gebruikelijk - de gerstestroprijs beïnvloedde. In 1984 begon in het vroege najaar slecht weer, waardoor een deel van de oogst verloren ging en de prijs opstuwde, hetgeen de gerststroprijs in 1985/1986 duurder deed zijn dan in 1984/1985. Vrijdag 26 september 1986 CVZ NOTERINGEN Ras/soort Maat Hoeveelheid x 1000 kg. Middenprijs 15-19 23 24 sept. sept. sept. 15-19 23 24 sept. sept. sept. Appels Alkmene I 70/80 tot. kl. 1 II 70/80 tot. kl. II 94 12 1 237 48 7 6 5 3 20 24 5 0,93 0,84 0,72 0,77 0,72 0,49 0,71 0,67 0.58 0,54 0,45 0,43 Cox I 70/75 tot. kl. 1 II 70/75 tot. kl. II 52 10 3 105 59 16 8 6 6 54 38 25 1,20 1,34 1,25 1,15 1,06 1,05 0,99 1,10 1,04 0,94 0,84 0,78 Elstar i T75/8O tot. kl. 1 II 75/80 tot. kl. II 6 2 16 5 1 1 2 1 1,68 1,64 1,55 1,47 1,47 1,18 1,39 1,07 James G 1 70/80 tot. kl 1 88 125 0,34 0,32 Boskoop Rode Boskoop 1 70/80 I 75-85 tot kl. 1 II 75-85 tot. kl. II I 75-85 tot. kl. II II 75-85 tot. kl. II 18 30 38 43 5 5 3 11 1 23 2 1 2 1 0,99 0,93 0,91 0,88 0,71 0,71 0,65 1,41 0,90 1,17 0,89 0,88 0,78 0,72 Peren Louise I 60-70 tot. kl. 1 II 60-70 tot. kl. II 6 114 43 52 24 2 1 23 6 1,29 1,35 1,27 0,74 0,86 0,82 0,96 0,92 0,50 0,45 Beurré Hardy I 70-80 tot. kl. 1 II 70-80 tot kl. II 142 23 6 393 77 15 34 15 1 183 68 6 1,06 1,00 1,05 0,95 0,84 0,93 0,85 0,89 0,63 0,63 0,70 0,47 Bramen 1 200 gr.doos Industrie 4920 ds. 540 ds. 216 ds. 26272 1,12 1,00 1,19 3,19 Voorverk. Conference 1 65 I 55 II 65 II 65 II 55 II 45 tot. aanbod 22-9 450 ton 22-9 142 117-121 1,19 110-112 74-76 22

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 22