VOOR in VROIIW Met de Tuinkommissie op reis p.j. zuid geluid Bar gezellig? Oproep! P.J.Z. - Oost en Midden Brabant redaktie Peter Risseeuw onder redaktie -van de Redaktiekommis- A. sie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Brabant Redaktieadres: Mevr. P.J. de Rooy-Janse Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge 8 leden vertrokken om 07.15 uur vanuit Brouwershaven naar Goes. In de stationsrestauratie waren al leden uit Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland aanwezig. Om 08.00 uur stonden 2 bussen gereed en met de inmiddels uit Schouwen-Duiveland aangekomen en stapten we in. Even zien of iedereen er was en toen begon de reis. Na dagen met storm en regen hadden we mooi weer. In Kruiningen en Hoogerheide kwamen er nog enkele dames bij en toen ging de rit langs de Ant werpse kontainerhaven, door Mechelen naar Muisen waar de bus met Zeeuws-Vlaamse leden zich aansloot. In totaal waren er 3 bussen met 150 leden aanwezig. Genoten werd van een kopje koffie en een enorm stuk abrikozenvlaai. Daarna gingen de 3 volle bussen richting Leuven. We reden er door en zagen de kathedraal met de prachtige beeldengevel. Opvallend in België was dat er zoveel bloemen aan de buitenkant van de ramen staan, heel fleurig. Via Leuven naar Namen en Dinant langs de wondermooie Maasvallei en rond 13.00 uur bereikten we het doel van onze reis: Annevoie. Rondleiding We werden in 2 groepen verdeeld en kregen elk een leidster mee voor uit leg over de tuin. De Fransen zijn rap van tong en ook snel ter been. Er werd niet altijd gewacht tot de groep weer bijeen was en dus mis je wel eens wat van de uitleg. De 18e eeuwse tuin met het kasteel behoren toe aan de fam. Mont- pellier. De familie heeft door de Franse Revo lutie moeten vluchten en velen zijn vermoord. De tuin In de tuin bevinden zich talrijke wa tervallen en fonteinen, alle door de natuur gevormd. Er komt geen pomp of iets dergelijks aan te pas en het is een prachtig schouwspel. Aan Wanneer bijgaand artikel je aan spreekt en wanneer je in je eigen af deling met het onderwerp iets zou willen doen, neem dan kontakt op met je afdelingsbestuur of met het P.J.Z.-sekretariaat in Zevenbergen (tel.nr.: 01680-27921). Zij zullen je ze ker helpen bij het opzetten van zo'n aktiviteit. Waarom? Binnen de KPJ worden vergelijkbare aktiviteiten aangeboden aan de leden als bij de PJZ, enerzijds belangenbe- hartigingsaktiviteiten voor agrarische jongeren, anderzijds sociaal-kulturele aktiviteiten op het gebied van sport en spel, vorming en informatie, ontspan ning en ontmoeting. De aanleiding voor het projekt "al- koholgebruik binnen de KPJ", waren de verhalen die bij de landelijke KPJ circuleerden over verkeersongevallen, over agressief gedrag tijdens en na ak tiviteiten en over afdelingen die pro beerden van hun reputatie als "zuipclub" af te komen. Er werd daarom een aanvraag voor subsidie ingediend bij het ministerie van WVC om het alkoholgebruik binnen de KPJ te onderzoeken en om te bekijken of het einde van een overgroeid laantje bevindt zich de fontein der liefde. De straal water spuit vrij krachtig omhoog en wie de straal met de hand naar beneden weet te drukken mag een wens doen, wat natuurlijk werd gedaan. Beuk Er stond een rode beuk van 200 jaar oud, die zwaar ziek is. De stam is onderaan uitgehold en vol gemet seld, bij stukken waar de bast ook weg was kon men de 'muur' zien. Ook waren er stukken met cement aangestreken. Over ongeveer 4 jaar kan men weten of de boom behou den is. Water Er liep een water (gracht) door de er - en zo ja op welke wijze - iets mee moest gebeuren. Leeftijd Jongere leden (van 16 tot 20 jaar) drinken minder dan de oudere leden (van 20 tot 30 jaar). Redenen hiervoor zijn o.a. dat jongeren vaak minder geld hebben en de effekten van drank sneller bemerken. Jongere KPJ'ers hebben ook andere motieven om te drinken. Bij hen spelen stoerdoenerij en erbij willen horen nog een belang rijke rol. Jongens die ouder zijn dan 25 jaar drinken het meeste bier. Heeft men een vaste relatie dan drinkt men minder. We hebben de indruk dat oudere leden minder geïnteresseerd zijn in de aktiviteiten en de KPJ voor namelijk voor de gezelligheid bezoe ken. Naast gewenning drinken zij - volgens ons - ook om problemen te vergeten en om zich een houding te geven. Jongens/meisjes Meisjes drinken minder alkohol en minder snel. Zij nemen méér mix dranken en wijn dan jongens. Veel le den zeggen dat meisjes verstandiger tuin van 365 meter lang (dagen van een jaar) met 52 bomen erlangs (we ken van een jaar), de gracht is 7 me ter breed (dagen van de week). Een legende vertelt, als je dit water tot het einde wandelt ben je 1 jaar jonger. Ik had het wel lOx willen proberen, maar daar was helaas geen tijd voor. Kasteel Na de tuin gingen we het kasteel be kijken. Ook hier werd door een stu dent uitleg gegeven. Het kasteel is al leen beneden voor publiek toeganke lijk. Boven wonen 2 broers, nazaten van de fam. Montpellier. Veel schil derijen toonden hoofdzakelijk leden uit het geslacht Montpellier. Het kasteel werd in de Franse Revolutie ook geplunderd, alleen de z.g. witte salon is gespaard gebleven. Het pla fond heeft stucwerk met de vier jaar getijden als afbeelding. Het kasteel is echt zeer de moeite waard om te bekijken. Snel, snel, rap, rap Er was gelegenheid nog iets verder te gaan, naar de Abdij van Maredsous. Daar aangekomen kregen we een half uur. Er was een oudere dame aan het uitleggen en zoals ik eerder schreef: ze zijn erg rap van tong. De ze dame echter spande de kroon. Ze sprak in gebroken Nederlands (goed verstaanbaar) maar zó snel. Als zé aan het einde van een deel van het relaas was liep ze hard naar het vol gende punt, steeds roepende: snel, snel, rap, rap. Die dame op zich was drinken. Redenen hiervoor zijn dat meisjes zich meer kwetsbaar voelen en niet zo sterk de behoefte hebben om stoer te doen. Soms leeft ook de me ning (zowel bij jongens als bij meis jes) dat een meisje niet veel "hoort" te drinken, ze krijgt er een slechte naam door, ook moeten meisjes vaak rijden zodat hun vrienden kunnen drinken. Ten slotte merken meisjes de effekten van alkohol sneller doordat ze minder aan alkohol gewend zijn. Wellicht spelen lichamelijke verschil len, zoals de hoeveelheid lichaams vocht, hier ook nog een rol. Uit en thuis KPJ'ers drinken voornamelijk bui tenshuis en samen met anderen. In de praktijk komt het erop neer dat er door de week weinig of niets wordt gedronken (tenzij men naar een ver gadering, naar de sporttraining of iets dergelijks moet) en in het weekend tij dens het uitgaan des te meer. Tijdens ontspannende aktiviteiten zo als dansavonden, feesten, sportakti- viteiten, uitwisselingen en soosaktiviteiten wordt het meest ge dronken. Deze aktiviteiten zijn vaak bestemd voor meerdere afdelingen. Dit zijn volgens de leden de leukste KPJ-aktiviteiten. Gezelligheid is een voorname funktie van drank, maar beslist niet de eni ge. Ook het vergeten van zorgen, het indrinken van moed, het erbij horen en het verminderen van spanningen spelen een duidelijke rol. Bovendien kunnen afdelingen die zelf een bar be heren, hier een aardig bedrag aan overhouden. De sfeer op de afdelingen stimuleert de leden om te drinken. Rondom bier is een ware cultus ontwikkeld. Enke le kenmerken hiervan zijn: het drin ken in rondjes, de meters bier, het vertellen van sterke verhalen, de af keurende opmerkingen die gemaakt worden als men een pilsje weigert en de aktiviteiten rondom bier zoals bier estafettes en bezoeken aan bierbrou werijen. Het drinken wordt eveneens bevorderd door het opschrijven van de konsumpties en het ontzien van een studie waard. In de ene hand droeg ze een vest en in de andere hand een pen waar ze alles mee aan wees. Ze had een lange mantel aan en een komisch hoedje op. Ze wachtte ook niet tot haar toehoor ders bij elkaar waren, maar ze begon meteen te vertellen. Was je daar dan aangekomen, dan was de dame net klaar en ging weer aan het hollen. De Abdij Deze heeft prachtig gebrandschilder de ramen. Ook zonder uitleg zijn ze zeer bewonderenswaardig. In de Ab dij was er ook gelegenheid om kaas te kopen die door de paters was gemaakt. Heel de dag was mooi en zonnig maar toen we van de Abdij naar de bus liepen was er even een plensbui. Terug Het was inmiddels half vijf en we moesten aan de terugreis beginnen. Het ging weer langs binnenwegen, zoals op de heenreis, nu naar Scher- penheuvel waar het diner klaar stond. Onderweg Aan landbouwgewassen ziet men veel bieten, graan en mais. Plaatsen waar het graan al geoogst was en an dere waar het nog vast stond. Dat zal ook wel met de weersomstandig heden te maken hebben. Een mooie tocht door een echt landbouwge bied, heel anders dan de tuin in An- mensen met minder geld. Dit laatste gebeurt omdat men elkaar graag een drankje gunt. De negatieve gevolgen De negatievè gevolgen van drankge bruik komen vaak pas na doorvragen in de informele gesprekken naar vo ren. Gewoonlijk worden ze weg gestopt of vergoelijkt. Zo zeggen veel leden dat ze goed tegen alkohol kun nen en na 10 glazen pils nog makke lijk rijden. "Goed tegen bier kunnen" is binnen de KPJ een zeer gewaardeer de eigenschap, maar volgens ons is dit een stap in de richting van drankpro blemen. We zijn de volgende negatie ve gevolgen tegengekomen: leden ondernemen onder invloed zaken waarvan ze later spijt krijgen; er stappen geregeld leden onder in vloed in de auto; men wordt overmoedig en agressief; men vergeet wat men onder invloed gedaan heeft; er zijn leden die de drank niet meer de baas zijn. Leden met lichamelijke klachten zijn we, behalve afname van de konditie en katers, niet tegengekomen. Een mogelijke reden hiervoor is dat veel van deze klachten zich pas na enkele jaren uiten. Het kennisniveau over drank van de leden en de besturen laat te wensen over. Wij vinden dat leden op zijn minst op de hoogte dienen te zijn van: - de gevaren van alkohol, met name in het verkeer en voor het lichaam; - het bestaan en de funktie van hulp verlenende personen en instanties waar ze aan kunnen kloppen ten be hoeve van zichzelf of anderen. Zowel sommige besturen als leden voelen zich niet of nauwelijks verant woord voor eikaars drinken. Men stelt dat ieder zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar gedrag. Het is een taboe om er iets van te zeggen. Men is bang voor de reakties. Dat staat eigenlijk haaks op het feit dat de KPJ een vriendenklub is en leden het liefst van vrienden, vriendinnen, ouders, verkering of echtgenoten opmerkin gen over hun drinken zouden krijgen. Indien er werkelijk ernstige drankpro blemen zijn, weet men niet hoe deze bespreekbaar kunnen worden ge maakt en voelt men zich machteloos. De toekomstplannen De resultaten waren voor het bestuur van de KPJ Nederland voldoende aanleiding om voortzetting van het projekt aan te vragen bij het ministe rie voor de periode van een jaar. Niet zozeer omdat KPJ'ers zoveel meer ri- siko lopen dan anderen, maar meer omdat men zich verantwoordelijk voelt en het welzijn van de leden hen ter harte gaat. nevoie, maar ook het bekijken waard. 'De Sier' Om half zeven waren we bij 'De Ster' in Scherpenheuvel en lieten ons het diner goed smaken, we hebben het alle eer aangedaan. Na het diner vertrokken we om half negen uit Scherpenheuvel. Het re gende weer. Via Antwerpen gingen we weer naar huis. De bus naar Zeeuws- Vlaanderen ging weer zijn eigen weg en de 2 andere bussen richting Goes, waar we om 21.15 uur aankwamen. Dank Het was een fantastische dag en zo als plan konden alle dames wel om 23.00 uur thuis zijn. Een woord van dank voor de organi satie is hier zeker op zijn plaats. Er zullen heel wat telefoontjes nodig geweest zijn om alles in orde te heb ben. Maar het was dan ook geweldig en de tuinkommissie kan terugzien op een heel bijzonder goed geslaagde dag. Natuurlijk zien alle deelneemsters uit naar een volgende bijzondere ekskursie, maar wie komt er met een voorstel? De tuinkommissie ontvangt heel graag van u een suggestie voor een volgende reis. De organisatie van de ze houdt een belofte in voor het welslagen van de volgende. Nel Constandse-Dorst Brouwershaven Er wordt dus hard gewerkt aan nieu we methoden en materialen om dit thema binnen de organisatie te bespreken. Dat worden geen saaie praat-avonden, maar er wordt ge werkt met posters, bierspiegels, reak- tietests voor de dansavonden, toneel, strips, mini-horecakursussen en ga zo maar door. Geïnteresseerden in het rapport kun nen het bestellen door ƒ7,50 over te schrijven op gironummer 772334 t.n.v. KPJ Nederland/alkoholpro- jekt, te Utrecht onder vermelding van "Bar gezellig". Trudy Schippers Tine Bouwhuis PJZ-agenda 27 september - afd. Goes organiseert bowling-avondje in "Bowlingcentrum Goes". Kosten ƒ7,50 voor de leden en ƒ10,voor niet-leden. Opgeven bij Leenjan, tel. 01130-1417. 26 september - afd. 's Heer Abtskerke-Nisse e.o. gaat een avond je uit en wel naar het Theater van de Lach m.m.v. John Lanting. Dit alles in "De Stenge" te Heinkenszand. Vertrek van Irene om 19.40 uur. 3 oktober - afd. Noord-Beveland or ganiseert een bowlingcompetitie voor de leden eveneens in "Bowlingcen trum Goes". Opgeven bij Conny tel. 01109-282. Afgelopen voorjaar is de P.J.Z.- afdeling Oost en Midden Brabant opgericht als opvolger van de P.J.Z.-afdeling Bladel. Deze afde ling is voortgekomen uit een groep agrarische jongeren. Deze groep staat in kontakt met de Kring van de Z.L.M. en organiseert elk jaar een aantal gespreksavonden. Nadat deze aj* "rische gespreks groep als P.J.Z.-afdeling was toe gelaten is een brief naar de deelnemers gestuurd met de vraag of zij lid wilden worden van de nieuwe afdeling. Niet iedereen, die een brief gekregen heeft, heeft op deze vraag een antwoord gegeven aan de kontaktpersonen. Daarom een oproep aan al deze mensen om het antwoordstrookje dat bij de brief zat, alsnog op te sturen. Wanneer je het antwoordstrook je kwijt bent, neem dan kontakt op met Bernard Buis, de sekreta- ris van de afdeling. Het zou ook kunnen zijn dat je wel belangstel ling hebt om lid te worden, maar geen brief ontvangen hebt. Neem ook dan kontakt op met Bernard Buis, de sekretaris. Zijn adres is: Valenpeelsedijk 8, 5712 SX Some ren. Tel.nr.: 04953-386. Onlangs verscheen het rapport "Bar gezellig?" Dit rapport is het re sultaat van een onderzoek naar het alkoholgebruik binnen de Katho lieke Plattelands Jongeren, de KPJ. In dit artikel worden de konklusies uit het rapport gepresenteerd. Niet alle konklusies gelden voor alle af delingen, maar ze geven gezamenlijk een beeld van het alkoholgebruik binnen de KPJ. Interessant en informatief om te lezen. Ook omdat er vast zaken in vermeld worden die ook binnen de PJZ zo spelen. 18 Vrijdag 26 september 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 18